Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Finansowanie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych jest bezpłatne. Każdy Doktorant otrzymuje stypendium w kwocie ustalonej ustawowo lub większe, w zależności od źródła finansowania. Dodatkowo, każdy Doktorant może starać się w drodze konkursu o finansowanie na realizację swojego projektu doktorskiego w wysokości ok. 8000 PLN/rocznie. Wsparcie Doktoranta obejmuje też możliwość uzyskania dopłaty do karty umożliwiającej korzystanie z setek klubów fitness, basenów i innej infrastruktury sportowej w całym kraju. Szkoła finansowo wspiera też Klub Doktorantów SDNH, organizację samorządową Doktorantów Szkoły.

Stypendium

Stypendium minimalne, które przyznawane jest każdemu przyjętemu do Szkoły Doktorantowi, wynosi:

Przed oceną śródokresową (do końca 24 miesiąca) - ok. 2900 PLN (w tym koszty ubezpieczeń).

Po ocenie śródokresowej (od 25 lub 26 miesiąca) - ok. 4000 PLN (w tym koszty ubezpieczeń).

Źródła finansowania stypendiów

1. Środki Uniwersytetu Jagiellońskiego przeznaczone na realizację projektów doktorskich na następujących wydziałach: Filologicznym, Filozoficznym, Historycznym, Polonistyki, Studiów Międzynarodowych i Politycznych, a także Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Liczba stypendiów ustalana jest z Dziekanami ww. Wydziałów.

2. Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych, np. granty indywidualne badawczy, stypendia NAWA, środki uzyskane przez Szkołę na finansowanie stypendiów.

3. Inne środki zgodne z regulacjami prawnymi.

 

Uwaga: Stypendia otrzymują wszyscy Doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych.

Koszt kształcenia

Wszyscy Doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych zwolnieni są z ponoszenia kosztów kształcenia.

Granty na realizację indywidualnych planów badawczych

Każdy Doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych może ubiegać się w trybie konkursowym o finansowanie wybranych działań związanych z realizacją swojego projektu doktorskiego.

Maksymalna wysokość finansowania: 8000 PLN/rok

Wsparcie dodatkowe

W skali roku w różnych formach Doktorant może uzyskać wsparcie o średniej wysokości ok. 1000 PLN.

 

Formy wsparcia:

Kursy językowe w Jagiellońskim Centrum Językowym;

Karta Benefit

Infrastruktura sportowa UJ

Klub Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych