Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Nawa Ster

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Finansowanie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych jest bezpłatne. Każdy Doktorant otrzymuje stypendium w kwocie ustalonej ustawowo lub większe, w zależności od źródła finansowania. Dodatkowo, każdy Doktorant może starać się w drodze konkursu o finansowanie na realizację swojego projektu doktorskiego z różnych źródeł. Wsparcie Doktoranta obejmuje też możliwość uzyskania dopłaty do karty umożliwiającej korzystanie z setek klubów fitness, basenów i innej infrastruktury sportowej w całym kraju. Szkoła finansowo wspiera też Klub Doktorantów SDNH, organizację samorządową Doktorantów Szkoły.

Od października 2023 wchodzą w życie zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

W kwestii stypendium zmianie uległ Art. 209, ust. 1a określający komu NIE należy się stypendium.
Obecny zapis o wynagrodzeniu w wysokości 150% kwoty stypendium został usunięty:

Stypendium doktoranckiego nie otrzymuje doktorant pobierający wynagrodzenie w wysokości co najmniej 150% wysokości stypendium doktoranckiego przysługującego mu zgodnie z ust. 4 z tytułu zatrudnienia w związku z realizacją projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3, przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której kształci się doktorant, w okresie tego zatrudnienia.

A w jego miejsce wprowadzono zapis:

Stypendium doktoranckie nie przysługuje doktorantowi, którego kształcenie w szkole doktorskiej wiąże się z obowiązkiem zatrudnienia w podmiocie prowadzącym szkołę doktorską:
1) na podstawie umowy o pracę;
2) z wynagrodzeniem, którego wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia profesora.

Wynagrodzenie profesora wynosi obecie 7210 zł brutto. 

 

Zgodnie z interpretacją otrzymaną z Działu Spraw Stypendialnych UJ ocznacza to, że doktorantami, którzy NIE mogą otrzymywać stypendium są osoby, które:

1) są zatrudnione na UJ...
2) w związku z wymogiem/obligatoryjnością tego zatrudnienia zdefiniowaną np. w grancie...
3) na umowę o pracę...
4) i z wynagrodzeniem większym niż 7210 zł brutto miesięcznie.

Wszystkie te cztery warunki muszą być spełnione, żeby doktorant stracił prawo do pobierania stypendium.

Jeśli chociaż jeden z tych warunków nie jest spełniony, to doktorantowi przysługuje stypendium doktoranckie w pełnej wysokości. To znaczy że nie tracą stypenium osoby które, np.: są zatrudnione na UJ, ale nie dlatego że UJ był zobowiązany je zatrudnić (bez względu na ich wynagrodzenie), a także osoby, które musiały zostać zatrudnione na UJ, ale zarabiają 7210 zł lub mniej, jak i osoby które zarabiają więcej niż 7210 zł, ale poza UJ.

W mocy pozostaje przepis na podstawie którego stypendium można pobierać łącznie przez 4 lata. 

Uchylono też ustęp 10 artykułu 209. 

Oznacza to zniesienie zakazu zatrudniania doktorantów jako nauczycieli akademickich i pracowników naukowych.

Uchylony przepis brzmiał następująco:

10. Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy.
Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:
1) w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3;
2) po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku
zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość
stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w ust. 4 pkt 2;
3) któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.

Od 1 października 2023 przepis nie obowiązuje. 

Aby otrzymywać stypendium, należy złożyć oświadczenie stypendialne. Po przyjęciu do Szkoły Doktorskiej pierwsze oświadczenie możesz wypełnić w systemie USOSOświadczenie musisz złożyć formie papierowej, w sekretariacie swojego programu kształcenia.

Aby wprowadzić zmiany w oświadczeniu (np. z racji zmiany statusu ubezpieczeniowego albo po ocenie śródokresowej) należy złożyć nowe oświadczenie w wersji papierowej w sekretariacie Szkoły.

 

Najnowsze oświadczenie stypendialne ► https://bip.uj.edu.pl/dokumenty/zarzadzenia-rektora?p_p_id=56_INSTANCE_3zKsPCSjd07U&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=1384597&articleId=154161327&widok=ogloszenie

Zarządzenie Rektora UJ dotyczące zasad wypłacania stypendium doktoranckiego ► https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/143315552/zarz_73_2019.pdf/b4bc0ced-d8c6-4990-9c60-46e2beb61de6

Stypendium minimalne, które przyznawane jest każdemu przyjętemu do Szkoły Doktorantowi, od 1 stycznia 2024 roku wynosi:

1. Stypendia pochodzące z subwencji MNiSW;

2. Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych, np. granty indywidualne badawczy, stypendia NAWA, środki uzyskane przez Szkołę na finansowanie stypendiów;

3. Inne środki zgodne z regulacjami prawnymi.

Uwaga: Stypendia otrzymują wszyscy Doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Środki pochodzące z Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości Uniwersytet Jagielloński dostępne są w trybie konkursowym i obejmują finansowanie następujących działań:

1. Badania (Research Support Module);

2. Aktywność naukowa związana z prezentacją wyników badań oraz mobilnością międzynarodową (Visibility and Mobility Module);

3. Szkolenia, szkoły letnie/zimowe, warsztaty naukowe, inne krótkotrwałe formy kształcenia i budowania kompetencji naukowych, dydaktycznych z szeroko pojętą aktywnością akademicką (Skills Development and Engagement Module);

4. Nagrody za publikacje (Excellence Module).

więcej o

Wszyscy Doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych zwolnieni są z ponoszenia kosztów kształcenia.

Od początku 2021 roku SDNH realizuje projekt STER Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w ramach którgo przewidziane są zwiększenia stypendiów, środki na mobilność międzynarodową, wsparcie kształcenia na poziomie międzynarodowym, rozwój kompetencji metodologicznych i miękkich. Dotychczas Doktoranci SDNH mieli szansę lub mają szansę uczestniczyć w London Doctoral Summer School oraz Nature Masterclass. 2 lipca rozpoczął się nabór wniosków w konkursie na zwiększenie stypendiów w ramach realizacji projektów doktorskich na poziomie międzynarodowym. więcej o

W skali roku w różnych formach Doktorant może uzyskać wsparcie o średniej wysokości ok. 3000 PLN.

Formy wsparcia:

Kursy językowe w Jagiellońskim Centrum Językowym (120h/rok przez cztery lata);

Karta Benefit (w ramach współpracy z Klubem Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych)

Infrastruktura sportowa UJ

Klub Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych