Перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Skip banner

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Ocena śródokresowa

Ocena śródokresowa jest częścią procesu kształcenia w szkołach doktorskich i została wprowadzona w ustawie o nauce i szkolnictwie wyższym z 2018 roku. Dla czteroletnich programów kształcenia przypada w bliskości 24 miesiąca, natomiast w trzyletnich programach kształceniach między 18 a 24 miesiącem. 
 
​Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych jako wiodący ośrodek kształcenia Doktorantów przykłada wielką wagę do procedury przeprowadzenia oceny, jej jakościowego wymiaru, jak również wyniesionych z tej oceny doświadczeń, tak dla Doktorantów, jak i Szkoły.
Poniżej, zaoponiowane przez Radę Szkoły dokumenty obowiązujące Doktorantów II edycji (2020-2024) oraz edycji następnych. 
Завантажити файли
pdf
Harmonogram oceny śródokresowej - obowiązuje od roku akademickiego 2021/2022
pdf
Regulamin oceny śródokresowej - obowiązuje od roku akademickiego 2021/2022
docx
Załącznik nr 3 do Regulaminu: Informacja na temat raportu z realizacji indywidualnego planu badawczego
pdf
Załącznik nr 4 do Regulaminu: Wzór protokołu z posiedzenia Komisji ds. oceny śródokresowej
pdf
Załącznik nr 4a do Regulaminu: Wzór uchwały komisji ds. oceny śródokresowej
pdf
Załącznik 4b do Regulaminu: Wzór opinii członka komisji ds. oceny śródokresowej
pdf
Załącznik nr 5 do Regulaminu: Wzór formularza odwołania od wyniku oceny śródokresowej
pdf
Informacja o ocenie śródokresowej

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Ocena śródokresowa edycja I (2019-2023)

Imię i nazwisko: Agata Kwiatek
Program doktorski: historia
Dyscyplina naukowa: historia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: „Użyteczny człowiek” w systemie politycznym Rzeczpospolitej Wazów
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Marek Ferenc, prof. UJ

Data oceny śródokresowej: 20.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 14:00-16:00
Miejsce spotkania: Wydział Polonistyki UJ, sala nr. 42 (ul. Gołębia 16)

Streszczenie projektu w języku angielskim

 

The aim of the presented project is the  analysis of the phenomenon of "useful man" in the political system  of  the  Polish-Lithuanian  Commonwealth  from  1587  to  1668.  I  use  this  term  to  describe  a representative of the nobility who is not part of the political elite, although he actively participates in the life of both local and national community, and who, in connection with the performance of public functions,  does  certain  favors  for  people  of  similar  or  higher  status  or  expresses  the  opinion  of  the community  he  represents  on  the  national  forum.  Three  areas  of  useful  people's  activity  that  will  be discussed  include:  the  Sejm,  sejmiks  and  the  Crown  Tribunal.  The  most  important  criterion  for  the research will be activity of the individuals, hence the study will cover the careers of sejmik marshals, parliamentary deputies and tribunal deputies elected to perform this function a strictly defined number of  times,  that  varies  for  distinctive  provinces  of  the  Polish-Lithuanian  Commonwealth.  In  addition, I ill discuss three categories of factors influencing the promotion of the nobility in their financial and political status: familial, external and individual. The study will be primarily based on a descriptive method. Previous research projects concerning the Polish-Lithuanian nobility did cover the theme only marginally, although some authors of the works concerning the careers of individual nobles, presented some significant comments in the context of current study. An important context is also provided by studies devoted to the history of parliaments, regional assemblies and the Crown Tribunal, as well as works  devoted  to  the  issue  of  clientelism.  The  source  basis  for  the  current  study  are  mainly  private correspondence as well as Sejm diaries and sejmik files (partG), The archival query covers both Polish and foreign institutions.

Streszczenie projektu w języku polskim

 

Prezentowany plan badawczy zakłada rozpoczęcie studiów nad zjawiskiem „człowieka użytecznego” w systemie politycznym Rzeczpospolitej Obojga Narodów od 1587 do 1668 roku. Mianem tym określam przedstawiciela stanu szlacheckiego, niewchodzącego w skład elity politycznej,  aktywnie uczestniczącego w życiu ogólnopaństwowym i lokalnym, który w związku z pełnieniem funkcji publicznych  świadczy  pewne  przysługi  osobom  o  podobnym  lub  wyższym  statusie  albo  jest wyrazicielem  opinii  reprezentowanej  przez  siebie  społeczności  na  forum  krajowym.  Omówione zostaną  trzy  obszary  działalności  ludzi  użytecznych:  sejm,  sejmiki  i  Trybunał  Koronny. Najważniejszym kryterium prowadzonych badań będzie aktywność, stąd eksploracji zostaną poddane kariery marszałków sejmikowych, posłów sejmowych oraz deputatów trybunalskich wybieranych do sprawowania  tej  funkcji  ściśle  określoną  ilość  razy,  różną  dla  poszczególnych  obszarów Rzeczpospolitej. Ponadto omówione zostaną trzy grupy kategorii czynników wpływających na awans szlachty –wewnątrzrodzinne, zewnętrzne oraz jednostkowe. Zastosowana zostanie przede wszystkim metoda opisowa. W dotychczasowych badaniach nad społeczeństwem szlacheckim prezentowana tematyka  stanowiła  margines,  niemniej  ważne  uwagi  odnalazłam  w  pracach,  przedstawiających kariery  poszczególnych  szlacheckich  aktywistów.  Ważny  kontekst  stanowiły  dla  mnie  także opracowania poświęcone dziejom sejmów, sejmików ziemskich oraz Trybunału Koronnego,a także prace poświęcone zagadnieniu klientelizmu. Podstawę źródłową planu badawczego stanowią przede wszystkim  korespondencja  prywatna  oraz  diariusze  sejmowe  i  akta  sejmikowe  (część  G),  zaś kwerenda archiwalna obejmuje zarówno instytucje polskie jak i zagraniczne

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Aleksandra Kumala
Program doktorski: Nauki o kulturze i religii
Dyscyplina naukowa: Nauki o kulturze i religii
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Męskie relacje homoseksualne w obozach koncentracyjnych. Strategie dyskursywizacji
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Roma Sendyka, prof. UJ

 

Data oceny śródokresowej: 27.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 14:00-16:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Q4YWI4MTAtYTQwZC00ZTAzLThjZTMtZDAzOGJhYTRmMTRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

The project examines Polish discourse concerning male homosexual relations in the Nazi concentration camps. The analysis of the phenomena is carried out with the use of contexts such as war-time sexuality, sexual violence, and same-sex desire. Considered body of cultural texts touches upon the subject from many different angles. Project subverts the idea of associating only homosexual men persecuted by virtue of the German paragraph 175, and marked by the pink triangle, with the issue of male homosexuality. It also counters the scholarly tendencies in Poland to treat this topic as a taboo. Concentrating mostly on the perspective of former Polish political prisoners, the project traces different discursive strategies of portraying a much wider range of male-to-male relations between other groups of prisoners. Five discursive strategies—marginalizing, purificating, rationalizing, homophobic and transgressive one— introduced for the purposes of this project are being applied to carry out the analysis of the documentary content (written relations stored in the archives), oral history interviews, concentration camp literature as well as dramas, theatrical play and two movies. Two issues of crucial importance in the given context—camp homosexual violence discourse and the figure of pipel—are being reflected on separately. The intention behind is to answer the following questions: what kind of strategies were chosen to depict these phenomena? Which of them, and why, were most used? Which were rare? Were these issues addressed reluctantly, or just the opposite? Do testimonies—oral/written—differ in some manner from art? The analysis and interpretation of the collected materials is going to show the variety of possible modes of depicting homosexual camp experience.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Projekt poddaje analizie polski dyskurs dotyczący homoseksualnych relacji więźniów nazistowskich obozów koncentracyjnych, wykorzystując między innymi kontekst wojennej seksualności, przemocy seksualnej oraz homoseksualnego pożądania. W materiałach branych pod uwagę kwestie te podejmowane będą z wielu różnych perspektyw. Zrywając z przypisywaniem zjawiska obozowej homoseksualności wyłącznie mężczyznom prześladowanym na mocy niemieckiego paragrafu 175 i oznaczanych różowym trójkątem, wbrew tendencjom do tabuizowania tego rodzaju treści w rodzimej refleksji naukowej, projekt – w przeważającej mierze skoncentrowany na perspektywie byłych polskich więźniów politycznych – prezentuje szeroki zakres dyskursywnych przedstawień męsko-męskich relacji, także wśród innych grup więźniów. Pięć wyróżnionych na potrzeby projektu strategii dyskursywnych – marginalizująca, puryfikująca, racjonalizująca, homofobiczna i transgresyjna – zaaplikowanych zostaje do krytycznej analizy treści o charakterze dokumentalnym (zarchiwizowane relacje pisane), wywiadów oral history, literatury lagrowej oraz tekstów dramatycznych, spektaklu teatralnego i dwóch filmów. Osobnej refleksji krytycznej poddane zostają również dwa kluczowe w tym kontekście zagadnienia: dyskurs homoseksualnej przemocy obozowej oraz figura pipla. Stawką jest odpowiedzenie na następujące pytania: jakie strategie obierano, by opisać powyższe zjawiska? Którymi z nich, i dlaczego, posługiwano się częściej, którymi rzadziej? Czy do tych kwestii odnoszono się nie/chętnie? Czy świadectwa – mówione i pisane – różnią się od sztuki? Analiza i interpretacja zebranych materiałów ujawnić ma różnorodność modeli opisu homoseksualnego doświadczenia obozowego.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Bartosz Bednarczyk
Program doktorski: Filozofia
Dyscyplina naukowa: Filozofia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Facticité et individuation. Figures phénoménologiques du sujet à la lumière de latradition métaphysique
Pl: Faktyczność a indywiduacja. Fenomenologiczne figury podmiotu w perspektywie tradycji metafizycznej
Promotor rozprawy doktorskiej: prof. Marek Drwięga(Jagiellonian University)
Współpromotor/promotor pomocniczy: prof. Claude Romano(Sorbonne University)

Data oceny śródokresowej: 22.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 15:00-17:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzI0YmI3Y2MtNTM2My00YmVmLThiMTMtOGJhMmE2MzA2MzFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

"Facticity" denotes being of fact. In the phenomenological tradition "fact" is a real contingent individual. "Individuation" may be defined as a process in which an individual is constituted. The aim of the project is to analyze the relation between these two problems in the context of phenomenological discussion about subjectivity. In the case of factual "things", their facticity implicates the accomplishement of their individuation. However, the subject is a specific fact which, on the one hand, is also accomplished, but on the other hand, it remains open and its individuation takes place as a dynamic process. The planned research will show how and why the phenomenological methodology enables to reveal this particular relation between facticity and individuation in the case of subject. The research is divided into three main parts. The first one constitutes a systematic analysis of the main problem in a dialogue with the metaphysical tradition and presents the philosophical genealogy of this issue. The second part is devoted to the problem of facticity and indviduation in Edmund Husserl and Martin Heidegger’s reflection on the subjectivity. The third part concerns the positions of two contemporary French phenomenologists, Jean-Luc Marion and Claude Romano, whose ideas concerning the title problem will be analyzed in the context of phenomenological tradition. The project will be implemented in the co-tutelle mode. It will have an international importance, as it will fill significant gaps in the world academic literature. Firstly, the problem of facticity in the context of phenomenology has not been systematically analysed yet. Secondly, there is no study rethinking its relation to the problem of individuation. Thirdly, there is no study which compares the philosophy of Marion and Romano. In the research the method of historical, comparative and problem analysis is used as well as philological analysis of the key terms. The examination of concrete philosophical texts – both historical and contemporary ones – is accompanied by the systematic reflection. It will enable to elaborare a clear conceptual framework for the discussion about the title problem and to establish a fruitful dialogue between phenomenology and the metaphysical tradition. 

Streszczenie projektu w j. polskim

 

,,Faktyczność’’ oznacza sposób bycia faktu. W tradycji fenomenologicznej ,,fakt’’ to realny, przygodny byt indywidualny. ,,Indywiduacja’’ oznacza zaś konstytuowanie się bytu indywidualnego. Celem projektu jest analiza relacji pomiędzy tymi dwoma problemami w kontekście fenomenologicznych dyskusji nad podmiotowością. W przypadku zwykłych ,,rzeczy’’, ich faktyczność zakłada dokonanie się ich indywiduacji. Podmiot zaś stanowi szczególny fakt, który z jednej strony jest dokonany, z drugiej zaś – pozostaje otwarty, a jego indywiduacja rozgrywa się jako dynamiczny proces. Prowadzone badania pokażą, jak i dlaczego metoda fenomenologiczna pozwala ujawnić tę szczególną relację między faktycznością a indywiduacją podmiotu. Badania podzielone są na trzy główne części. Część pierwsza stanowi systematyczne omówienie głównego problemu w dialogu z tradycją metafizyczną oraz przedstawia filozoficzną genealogię tytułowego zagadnienia. Część druga poświęcona jest problemowi faktyczności i indywiduacji w kontekście refleksji nad podmiotowością u Edmunda Husserla i Martina Heideggera. Część trzecia zaś dotyczy stanowisk dwóch współczesnych fenomenologów francuskich, Jeana-Luca Mariona i Claude’a Romano, których idee dotyczące tytułowego problemu analizowane są w konteście tradycji fenomenologicznej. Projekt realizowany jest w trybie co-tutelle. Będzie miał on międzynarodowe znaczenie, jako że wypełni istotne luki w światowej literaturze naukowej. Po pierwsze, problem faktyczności nie został nigdy systematycznie przeanalizowany w kontekście fenomenologii. Po drugie, nie istnieje opracowanie dotyczące jego relacji do kwestii indywiduacji. Po trzecie, nie powstało do tej pory opracowanie zestawiające filozofię Mariona i Romano. Prowadzone badania wykorzystują metodę analizy historycznej, porównawczej i problemowej, jak również filologiczną analizę kluczowych terminów. Analizie konkretnych tekstów filozoficznych – historycznych i współczesnych – towarzyszy refleksja o charakterze systematycznym. Pozwoli to wypracować precyzyjne ramy pojęciowe dla dyskusji wokół tytułowego problemu oraz nawiązać owocny dialog między fenomenologią a tradycją metafizyczną.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Bogdan Babenko
Program doktorski: Filozofia
Dyscyplina naukowa: Filozofia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Nauczanie filozofii praktycznej w Uniwersytecie Wileńskim i w Akademii Mohylańskiej w XVII-XVIII wieku.
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab., prof. UJ Steffen Huber, Instytut Filozofii UJ

 

Data oceny śródokresowej: 20.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTdmMDVmZjItYjNhYS00MzUwLWE3Y2QtOWM4MGUyMTAzZTg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

The  aim  of  the  project  is  contextualization  and  interpretation  of  authoritative sources documenting the development of ethical and political thought in the leading intellectual  centers  in  Lithuania  and  Ukraine. The  focus  of  this  study  will  be  the analysis  of  the  methods  of  teaching  of  practical  philosophy  at  the  Vilnius  University and  at  the  Mohyla  Academy in  17th  and  18th  centuries,  which will  be  described  in  a comparative approach. Needless to say, that many sources that I intend to use in my doctoral dissertation are still unexplored or explored only in a general way, without a closer  substantive  analysis  and  historical  contextualization.Therefore,  a  detailed analysis  of  selected  manuscripts  combined with  a  further  query  is  needed.  There  is currently a lack of comparative research on practical, and in a broader sense, ethical, economic,  and  political  thought  in  the  main  intellectual  centers  in  the  eastern territories of the Polish–Lithuanian Commonwealth. At the same time, it is important to investigate the relationship between practical philosophy and the political situation at  the  time,  as b well  as  to  supplement,  verify,  and possibly  criticize previous  studies. The project will help to fill these gaps in the history of the philosophy of this period. The project described here is related to my participation in the NPRH Polonica Philosophica Orientalia, PPO project. Cooperation in the PPO team will allow me toestablish  contacts  with  Lithuanian  and  Ukrainian  researchers  who  deal  with  broadly understood  Second  Scholasticism.  In  terms  of  work  on  sources,  I  will  use  my philological competences from the field of classical philology.

Streszczenie projektu w j. polskim

Głównym zadaniem pracy doktorskiej jest opis, kontekstualizacja i interpretacja miarodajnych źródeł dokumentujących rozwój myśli etycznej i politycznej w głównych ośrodkach intelektualnych Litwy i Ukrainy. Centralne  miejsca w niniejszym badaniu zajmie analiza metod wykładania filozofii praktycznej w Uniwersytecie Wileńskim i w Akademii  Mohylańskiej,  które  zostaną  opisane  w  ujęciu  porównawczym.  W  tym kontekście rozważana będzie również kwestia związku filozofii praktycznej z ogólną praktyką edukacji uniwersyteckiej  oraz  z  narracjami  politycznej  autoidentyfikacji  na Litwie  i  Ukrainie. Warto zaznaczyć, że trzon tekstów źródłowych, które zamierzam wykorzystać w swojej rozprawie doktorskiej, stanowią rękopisy kursów filozoficznych. Większaich część nie została dotąd zbadana  lub została zbadana bardzo  ogólnie, bez  opisu  szczegółów  zawartych  w  nich  treści  oraz bez  bliższej  analizy merytorycznej  i  kontekstualizacji  historycznej.  Wobec  tego potrzebna  jest  analiza wybranych  rękopisów  połączona  z  dalszym  badaniem  porównawczym.  Obecnie brakuje badań porównawczych dotyczących myśli praktycznej, etycznej i politycznej, w  głównych  ośrodkach  intelektualnych  ziem  wschodnich  Rzeczypospolitej  Obojga Narodów  i  terenów,  które  z nią graniczyły. Jednocześnie ważne jest uzupełnienie, zweryfikowanie  i  ewentualnie  skrytykowanie  dotychczasowych  badań.  Projekt pomoże wypełnić te luki w historii filozofii tego okresu. Opisany tu projekt jest związany z moim udziałem w projekcie NPRH Polonica Philosophica  Orientalia(PPO).  Współpraca  w  zespole  PPO  pozwoli  mi  nawiązać kontakty z litewskimi i ukraińskimi badaczami zajmującymi się szeroko rozumianą drugą scholastyką. W pracy nad źródłami będę wykorzystał swoje kompetencje z zakresu filologii klasycznej.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Dominika Werońska
Program doktorski: Językoznawstwo
Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Mapa stylometryczna literatury angielskiej i hiszpańskiej
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Jan Rybicki

 

Data oceny śródokresowej: 21.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 09:00-11:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQ3NjNjM2UtZTY5MS00NWQwLWJkNTEtMDllNDI4YzNkZGY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

No literature is an island. This is particularly true in the case of the English and Spanish literary canons. Both nations have had a long history of cultural and literary exchange from as early as the 13th century.

Our project aims to perform a quantitative analysis of a large body of major literary works penned by English and Spanish writers. While these cannot be compared directly with statistical methods based on word frequencies, English translations of Spanish literature will be compared with original English works, and vice versa. The two corpora shall consist of at least 500 texts each with selection made starting from the mid-16th century.

The study will be carried out using computational distant reading methods which should help us establish a connection between the two literatures via a quantitative analysis of various linguistic features used in stylometry – such as word form/lemma frequencies, frequencies of grammatical categories, and of their n-grams. The data will be analyzed using specialist software packages that include such statistical methods as cluster analysis, principal component analysis and multidimensional scaling; the results will be visualized with network analysis. 

Patterns resulting from these analyses shall be discussed in the context of traditional literary history with particular attention paid to traditional research. We hope to see some agreement between close and distant reading, but we are also interested in using quantitative analysis to provide new inspirations for quantitative knowledge of English-Spanish literary history. Special attention will be paid to works by bilingual authors and to similarities between writers never thus far considered. Hopefully, this work shall also help identify authors of long-disputed, anonymous works.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Żadna literatura narodowa nie jest samotną wyspą. Widać to szczególnie w przypadku kanonów angielskiej oraz hiszpańskiej literatury, które swój obecny kształt zawdzięczają między innymi wzajemnej wymianie kulturowej oraz literackiej sięgającej XIII wieku.

Projekt ten ma na celu przeprowadzenie ilościowej analizy licznego korpusu utworów tworzących kanon angielskiej i hiszpańskiej literatury. Ponieważ metody oparte na statystyce słownictwa nie pozwalają na bezpośrednie porównanie tych dzieł w ich wersjach oryginalnych, angielskie tłumaczenia hiszpańskiej literatury zostaną porównane z dziełami kanonu literatury angielskiej i na odwrót. Każdy korpus obejmie przynajmniej 500 tekstów, pochodzących z okresu od XVI do XXI wieku. 

Wykorzystując komputerowe metody “czytania na odległość” (distant reading), a więc obliczając częstości słowoform, lematów, kategorii gramatycznych i ich n-gramów, pragniemy wykazać podobieństwa między wybranymi zbiorami tekstów. Do obliczeń posłuży specjalistyczne oprogramowanie stylometryczne umożliwiające przeprowadzenie analizy skupień, analizy składowych głównych (PCA) oraz skalowania wielowymiarowego. Wyniki zostaną zaprezentowane za pomocą analizy sieciowej. 

Ponadto otrzymane wyniki omówimy w oparciu o tradycyjną wiedzę literacką i badania literaturoznawcze. Liczymy, że badania te wykażą podobieństwa wyników close reading (“czytaniem blisko tekstu”) oraz distant reading (“czytaniem na odległość”), a także, że analiza ilościowa pozwoli nam poszerzyć wiedzę na temat angielsko-hiszpańskiej historii literackiej. Skupimy więc uwagę na dziełach autorów dwujęzycznych oraz na możliwych podobieństwach między autorami dotychczas nie porównywanymi. Być może praca ta pozwoli również zidentyfikować autorów tekstów, których autorstwo pozostaje kwestią sporną.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Dorota Wójciak
Program doktorski: Nauki o Kulturze i Religii
Dyscyplina naukowa: Nauki o Kulturze i Religii
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Współczesna kultura religijna Podhala w świetle lokalnej koncepcji honoru
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Dominika Motak, prof. UJ
Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr hab. Stanisława Trebunia- Staszel

 

Data oceny śródokresowej: 28.10.2021

Godzina posiedzenia Komisji: 15:30

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjdmNzNlOGMtM2MyYS00YjQ2LThjMjEtMGVhODJiN2M5Y2M1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

My project is focused on collective and public Catholic rituals in a society of highlandersfrom the Podhale region (Górale), who constitute the most recognizable ethnographic group inPoland  . Literature repeats many stereotypes regarding the religiosity of Górale, one of whichconcerns its superficiality; rituals celebrated with splendour are considered more as an expression ofthe vanity of the highlanders than as a reflection of their deep religiosity. The reality is morecomplex, but it is also true that collective rituals are one of the most important features of religiosityin Podhale.

We have a richness of ethnographic material regarding public rituals in Podhale includingdescriptions of the most important Catholic holidays and rites of passage but there are no works thatwould try to place it in a broader theoretical framework. The aim of my project is to construct sucha framework. My perspective breaks with the division into internal (stereotypically deep) andexternal (stereotypically shallow) religiosity by considering public rituals in the context of theirrelationship with the most important intracultural ethical values. According to my starting hypothesis, the highlanders' attachment to public rituals is related tothe functioning of the category of honour in their culture. Honour is one of the most importantethical values and one of the most important indicators of prestige in Podhale. In relation tocategory of honour, Górale interpret behaviour of participants of rituals and some customary ritualnorms. There is no semantic equivalent between honor in the highlander dialect and its counterpartsin Polish and English (highlander honour is a broader concept), so the meaning of this term will bereconstructed by means of the tools of cultural linguistics.

Streszczenie projektu w j. polskim

Mój projekt koncentruje się na wspólnotowych i publicznych rytuałach w kulturze religijnej górali podhalańskich. Mimo, że dysponujemy bogatym materiałem etnograficznym, temat ten nie doczekał się dotąd wnikliwej analizy ani adekwatnego teoretycznego ujęcia. Prezentowany projekt może wypełnić tę lukę. Zgodnie z przyjętą przeze mnie hipotezą wyjściową, szczególna rola rytuałów publicznych w kulturze religijnej Podhala wynika ze specyfiki góralskiego stosunku do kategorii honoru. Ponieważ w gwarze leksem honor ma stosunkowo szeroki zakres semantyczny, w celu rekonstrukcji góralskiej koncepcji honoru w pierwszej kolejności sięgam po narzędzia lingwistyki kulturowej: analizie poddaję teksty spisane gwarą oraz wypowiedzi Podhalan zebrane podczas wywiadów. Górale uznają honor za jedną z najważniejszych wartości etycznych i główny wyznacznik prestiżu. Ze wstępnej analizy materiałów etnograficznych i przeprowadzonych przeze mnie rozmów wynika, że często mówi się o honorze w kontekście zbiorowych obrzędów religijnych. Mianem ho-norowego  określa się zazwyczaj aspekt rytuału niosący komunikat autoreferencyjny, a nie kano-niczny (w rozumieniu Rappaporta):można mieć pogrzeb z honorami; zająć honorowe miejsce wkościele; honorowo jest pojawić się na weselu mimo konfliktu z rodziną nowożeńców. Rytuały pu-bliczne nie stwarzają jedynie kolejnej okazji do aktualizacji wartości, jaką jest honor. Zasady rytualnej komunikacji konstruowane są w oparciu o logikę honoru. To w odniesieniu do tej kategorii in-terpretuje się postawy uczestników i zwyczajowe normy. Moja perspektywa wychodzi poza dycho-tomię wewnętrznej i zewnętrznej religijności. W ramach badań planuję wziąć udział w obchodach najważniejszych świąt dorocznych i rodzinnych a także prowadzić indywidualne wywiady z ich uczestnikami.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Ewa Rydzewska
Program doktorski: 2019/2020
Dyscyplina naukowa: Archeologia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Bransolety wężowate typu pomorskiego na terenie środkowoeuropejskiego Barbaricum.
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Marzena Przybyła

Data oceny śródokresowej: 18.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 11:00-13:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDk1Mjk4MGItNWMyZS00YjA1LWJlY2YtNTZlOTVlYzE1NTZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

Shield-headed armrings of pomeranian type, as ornaments of a woman's outfit, often rich one, are important artefacts that can provide insight into topics such as ways and range of functioning of the craftsmen who produce them, craft techniques, and ways and range of distribution of products manufactured by individual workshops. Then, the analysis of these bracelets will allow to determine their meaning in the context of the social diversity of the Wielbark culture, as well as to specify the genesis of these ornaments. As these ornaments appear occasionally in other areas, among others in the forfield of the Central Danube Limes, they are associated with a whole range of questions related to the dynamics and nature of long-term cultural contacts during the Marcomannic Wars. About forty years have passed since the appearance of the last comprehensive work on these ornaments (Wójcik 1978). During this time, the source base has significantly increased, and we also have better techniques of statistical and spatial analysis, which allow us to look at this group of ornaments in a new way. Completing the database corresponding to the present state of knowledge and re-examining their diversity will allow to answer the above-mentioned questions. The starting point for the implementation of this project will be a detailed museum query, including institutions in Poland, but also museums in Germany, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Denmark and Sweden. In the next step the artefacts in question will be studied in such aspects as manufacturing techniques, type and quantity of the raw material used for their production. These two stages of work will allow answering the more complex questions stated at the beginning, i.e. the range of mobility of the artisans, the social context and in spatial terms. For the implementation of some research activities, funding was obtained from the MiniGRANT POB Heritage.

Streszczenie projektu w j. polskim

Bransolety wężowate typu pomorskiego, jako ozdoby stroju kobiecego, często bogatego, są istotnymi zabytkami, które mogą umożliwić wgląd w takie tematy jak sposób i zakres funkcjonowania wytwarzających je rzemieślników, techniki rzemieślnicze, czy też sposób i zakres dystrybucji wyrobów wytwarzanych przez poszczególne warsztaty. Następnie analiza tych bransolet pozwoli na określenie ich znaczenia w kontekście zróżnicowania społecznego kultury wielbarskiej, jak również sprecyzowanie genezy tych ozdób. Ponieważ ozdoby te występują pojedynczo na innych obszarach, m.in. na przedpolu limesu środkowodunajskiego, to wiążą się one z całą pulą pytań związanych z dynamiką i charakterem dalekosiężnych kontaktów kulturowych w dobie wojen markomańskich. Od czasu pojawienia się ostatniej kompleksowej pracy na temat tych ozdób (Wójcik 1978) upłynęło już około czterdzieści lat. W tym czasie zarówno baza źródłowa znacząco się powiększyła podobnie, jak i też dysponujemy lepszymi technikami analizy statystycznej i przestrzennej, pozwalającymi w nowy sposób spojrzeć na tę grupę ozdób. Skompletowanie bazy źródłowej odpowiadającej dzisiejszemu stanowi wiedzy, ponowne przyjrzenie się ich zróżnicowaniu pozwoli odpowiedzieć na przytoczone wyżej pytania. Punktem wyjścia dla realizacji tego projektu będzie szczegółowa kwerenda muzealna, obejmująca przede wszystkim instytucje w Polsce, ale też muzea w Niemczech, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Danii i Szwecji. W kolejnym kroku, bransolety te, będą analizowane pod kątem technik rzemieślniczych oraz rodzaju i jakości użytego do ich produkcji surowca. Te dwa etapy pracy pozwolą odpowiedzieć na złożone pytania postawione na początku, tj. zakres mobilności rzemieślników oraz kontekst społeczny i przestrzenny tych zabytków. Na realizację części działań uzyskano finansowanie z MiniGRANTU POB Heritage.
 

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Grzegorz Wingert
Program doktorski: Nauki o Kulturze i Religii
Dyscyplina naukowa: Nauki o Kulturze i Religii
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Ewangelia Marcjona a kanoniczni synoptycy: nowa próba rozwiązania problemu zależności.
Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk

Data oceny śródokresowej: 25.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQxMjg2NmUtZjg0ZC00ODRmLTgzMWItMTc4NThmZDM1NzUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

This project aims to evaluate the theories concerning the synoptic problem by the addition of a yet insufficiently studied source – The Gospel of Marcion. This approach is hardly present in the scientific discourse and the only two attempts already made are unpersuasive. Even though the discussion about the dependencies between all three synoptic gospels lasts more than thousand years, it still lacks an ultimate evidence that would definitely prove one of the hypotheses. The deadlock that appeared in the studies demands to look for new evidences and premises – also outside of the texts of canonical gospels. The source for them could be the Gospel of Marcion, reconstructed in recent years by a few scholars. The main reason to add this rather difficult source (it is known only indirectly, from the polemical texts) in the discourse is mainly its indisputable similarity to the Gospel of Lucas and (at least hypothetically) other synoptic authors. The crucial advantage of this source text is a possibility to place it precisely in the socio-geographical context and (which is even more important) the time of composition. This enables one to use it as a tool for a relative dating to other texts with a use of the time span of Marcions public activity. The central part of this project will consist of comparative analyses of the synoptic gospels with the Gospel of Marcion – they will cover the textual, narrative and also doctrinal aspects. Pointing out the dependencies between all these texts will then make possible to formulate a new model of the relations between them and finally to confront these results with the dominant scientific hypotheses (most important among others: Farrer-Goodcare and The Two Documents hypotheses).

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Niniejszy projekt stawia sobie za cel uwzględnienie Ewangelii Marcjona w próbie rozwiązania problemu synoptycznego. Zagadnienie to jest niemal nieobecne w badaniach nad zależnościami między ewangeliami synoptycznymi, a dwie dotychczas podjęte próby budzą poważne wątpliwości. Mimo, iż kwestia zależności między ewangeliami synoptycznymi jest podejmowane od kilkunastu wieków, ciągle brakuje decydujących argumentów przemawiających za którąś z hipotez. Impas w jakim znalazły się badania w tej domenie każe poszukiwać nowych argumentów i przesłanek także poza samymi tekstami ewangelii kanonicznych. Źródłem dla nich może być właśnie Ewangelia Marcjona, rekonstruowana w ostatnich latach przez kilku niezależnych od siebie badaczy.

Za włączeniem tego zachowanego jedynie pośrednio źródła w dyskurs związany z problemem synoptycznym przemawia przede wszystkim jego zależność od Ewangelii Łukasza oraz (przynajmniej hipotetycznie) pozostałych synoptyków. Ogromną zaletą sięgnięcia właśnie po tekst Ewangelii Marcjona jest możliwość usytuowania go w konkretnym środowisku oraz, co jeszcze ważniejsze, w konkretnym czasie. W ten sposób możliwe staje się odnoszenie względnej datacji pozostałych tekstów właśnie do czasów aktywności jej autora. Centralną część niniejszego projektu stanowić będą porównawcze analizy Ewangelii Marcjona z ewangeliami synoptycznymi (uwzględniając także hipotetyczne warianty pośrednie), dotyczące zarówno warstwy tekstualnej jak i struktur narracyjnych i elementów doktrynalnych. Wykazanie zależności (bądź ich braku) umożliwi następnie sformułowanie modelu zależności między wszystkimi tekstami i odniesienie go do pozostałych, obecnych w dyskursie naukowym stanowisk.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Jakub Antosz-Rekucki
Program doktorski:  literaturoznawstwo
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Bob Dylan’s Melic Poetry in Polish Translations
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Agata Hołobut, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Data oceny śródokresowej: 25.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTViZjIyNTAtMWNlYS00MTc1LTkxZWItZjE0ZTVkZThiYTI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

The proposed research project will consist of an analysis of the existing translations of RobertAllen   Zimmerman’s   (Bob  Dylan’s)   melic  poetry  into   Polish.   In  the   process  of   research,   I   amgoing to stress the multi-modal character of the source and target texts, attempt to identify theaims   set   for   the   translations   by   their   authors,   as   well   as   the   reasons   behind   the   positive   andnegative   selection   of   texts   for   translation,   the   transformation   of   the   cultural,   religious,philosophical, and political aspects of the original in the process of linguistic transfer, and, last but not   least,   the   reception   and   functioning   of   the   target   texts   within   the   target   culture.   Thepreliminary   research   methodology   is   going   to   be   constructed   on   the   basis   of   a   selection   oftheoretical approaches focusing on thecultural and ideological aspects of literary translation (e.g.,Venuti, Baker, Basnett and Lefevere, Berman, Hermans, Lefevere, Tymoczko), genre theory, andtranslation of literary genres (e.g.,  Bassnett, Biel, Chandler, Coupland, Derrida & Ronell, Duff,Fishelov, Fowler, Holt, James, Ramazani, Unger). This solid albeit eclectic literary and translationstudies   framework   will   be   enriched   by   investigating   the   material   from   the   viewpoint   of   therelatively new methodologieswhich emphasise the multi-modality of melic texts, the influence oftheir extra-linguistic elements on their semantics, and the compromises forced upon the translatorswhen the non-verbal elements such as rhythm, singability, or the adherence to original music mustbe   balanced   against   the   ideal   of   reproducing   the   original   linguistic   content   (e.g.,   Peter   Low’sPentathlon Principle, 2005and 2017,and Ronnie Apter and Mark Herman’s work, 2016). In thismanner, the project may contribute to the Polish scholarship on the most significant and culturallyimpactful—but at the same time the most underresearched—part of Bob Dylan’s creative outputand advance the methodology suitable for the analysis of melic texts in literary and translationstudies, which still can be improved upon, especially in the Polish context.

Streszczenie projektu w j. polskim

Proponowany tu projekt będzie polegać na analizie istniejących polskich przekładów poezji melicznej Roberta   Allena   Zimmermana   (Boba   Dylana).   Pozwoli   on   zgłębić   multimodalny   charakter   tekstów źródłowych i docelowych, zidentyfikować cele stawiane sobie przez polskich tłumaczy Boba Dylana, a   także   mechanizmy   pozytywnej   i   negatywnej   selekcji   tekstów   do   przełożenia,   prześledzić transformację   kulturowych,   religijnych,   filozoficznych   i   politycznych   aspektów   oryginałów   w procesie transferu językowego, wreszcie — rozjaśnić problem recepcji i funkcjonowania przełożonych utworów   w   kulturze   docelowej.   Wstępnie   zaproponowana   metodologia   badań   oprze   się   na   takich składowych   jak   wybrane   teorie   dotyczące   kulturowych   i   ideologicznych   aspektów   przekładu literackiego   (proponowanych   przez   badaczy   i   badaczki   takich   jak  Venuti,  Baker,   Basnett   and Lefevere,   Berman,   Hermans,   Lefevere,   Tymoczko)   czy   genologiai   refleksje   nad   gatunkami literackimi w przekładzie (tu przywołane zostaną prace autorów takich jak  Bassnett, Biel, Chandler, Coupland, Derrida i Ronell, Duff, Fishelov, Fowler, Holt, James, Ramazani, Unger). Ta eklektyczna, aczkolwiek   solidna   baza   literaturoznawcza   i   przekładoznawcza   zostanie   wzbogacona   stosunkowo nowymi ramami badawczymi, które skupiają się na multimodalności tekstów melicznych, wpływie ich elementów pozajęzykowych na ich semantykę i kompromisach, do których zmuszeni są tłumacze, gdy niewerbalne   elementy   oryginału   (rytm,   przeznaczenie   do   śpiewania,   muzyka)   trzeba   pogodzić   z reprodukcją   znaczenia   językowego   („Prawo   Pentatlonu”   Petera   Lowa,   propozycje   R.   Apter   i   M.Hermana).  Dzięki temu projekt przyczyni się do rozwoju polskich badań na temat najistotniejszej i najbardziej wpływowej, a zarazem najmniej zbadanej części twórczości Boba Dylana i rozwinie wciąż niedopracowane,   szczególnie   w   polskiej   nauce,   metodologie   umożliwiające   literaturoznawstwu   i przekładoznawstwu mierzenie się z tekstami melicznymi.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Jan German
Program doktorski: językoznawstwo
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Temat/tytuł   przygotowywanej   rozprawy   doktorskiej:   Drogi   przenikania   zapożyczeń greckich i łacińskich do języka staropolskiego: leksyka z dziedziny życia duchowego.
Promotor rozprawy doktorskiej: Dr hab. Hubert Wolanin
Współpromotor/promotor pomocniczy: Dr Dariusz Piwowarczyk

Data oceny śródokresowej: 20.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 13:00-15:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzRhYzBmZGEtODc2Zi00ZmFkLWI0Y2EtYjcwZWY3N2Q2YjQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

My project will focus on the analysis of the chronology and the ways in which the vocabulary con-cerning the spiritual life of Latin and Greek origin was borrowed into the Old Polish language. This topic has already been investigated in some studies, but most of them concentrate on selected words or  groups  of  words  and  we  still  lack  a  more  complex  approach.  My  aim  is  to  extract  these  words from  the  Old  Polish  Dictionary  and  investigate  how  they  made  their  way  into  Polish  (via  Czech, German, directly from Latin or in other ways) and when it happened (in Proto–Slavic, in Polish be-fore  the  written  period  or  in  Old  Polish).  In  cases  of  non-direct  borrowings  I  am  going  to  specify how the Greek and Latin words were borrowed into intermediary languages, for example Czech and German (in the last case also decide which German dialects were involved). The important part of the project will be the analysis of the adaptation processes of different levels (graphemics, phonetics, inflection, word formation, semantics), which will help to specify the ways and chronology of the borrowing and also to describe how the Greek and Latin words have been assimilated with the rest of the Polish vocabulary – which of them (in the Old Polish period) were recognized as foreign and which were not any more. Due to the complex approach, the conclusions will show the general tendencies in the borrowing and adaptation of the Greek and Latin words concerning spiritual life. The results of the study will be an important basis for the study of the Greek and Latin vocabulary in the Polish language of later periods.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Projekt dotyczy dróg przenikania słownictwa z dziedziny życia duchowego pochodzenia greckiego i łacińskiego do języka staropolskiego. Moim celem jest ekscerpcja takich słów ze Słownika staro-polskiego i sprawdzenie, w jaki sposób (za pośrednictwem jakich języków) i kiedy dotarły one do staropolszczyzny. Zbiór badanych wyrazów będzie obejmował wyłącznie pożyczki typu loanwords, a nie kalki czy półkalki. Ich analiza oparta będzie na rozważaniach dotyczących samego procesu zapożyczania i osadzona w dyskusji na temat historii kontaktów językowych staropolszczyzny, z wykorzystaniem bogatej literatury przedmiotu. Dla zgromadzenia materiału badawczego konieczne będzie najpierw dokonanie ekscerpcji ze Słownika staropolskiego wszystkich słów, którym można z dużym prawdopodobieństwem przypisać pochodzenie greckie lub łacińskie, następnie przeprowa-dzenie klasyfikacji semantycznej tych wyrazów i wybranie tych, które odnoszą się sfery życia du-chowego. Istotna część projektu to analiza procesów adaptacyjnych towarzyszących zapożyczaniu. Stanowi ona nie tylko narzędzie pomocne przy ustalaniu chronologii i dróg przenikania, ale również czynnik ukazujący stopień asymilacji zapożyczeń ze słownictwem rodzimym. Oprócz wniosków szczegółowych, dotyczących etymologii poszczególnych wyrazów, wyciągnięte zostaną wnioski ogólne dla całego zasobu badanej leksyki: jakimi drogami przenikały do staropolszczyzny poszczególne grupy wyrazów dotyczących życia duchowego i czym się one charakteryzowały. Na tej podstawie omówione zostanie zwłaszcza zagadnienie pochodzenia staropolskiej terminologii chrześcijańskiej.

 

Imię i nazwisko Doktoranta: Jan Rostek
Program doktorski: Filozofia
Dyscyplina naukowa: Filozofia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Is a Plausible Epiphenomenalist Posi-tion Possible?
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Katarzyna Kijania-Placek, prof. UJ
Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Posłajko

Data oceny śródokresowej: 25.10.2021 (poniedziałek)
Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDFiZjI5NGUtOTBlYS00Y2ViLWEzNmYtZjZiYTExY2E2OGYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

The aim of the project is to inquire into the problem of rejecting mental causation; my objective is to look into the possibility of constructing a position which would embrace epiphenomenalism,  yet  would  be  able  to  deal  with  all  the  major  objections  to  it  and retain plausibility. According to the common understanding of epiphenomenalism, our mentality is causally ineffective and all the causal work in the world is done on a phy-sical level. However, this thesis can be interpreted and/or weakened in various ways. For example it can be stated that mental events have physical properties, that causal relations between two mental events are acceptable, that the epiphenomenalist thesis should be limited to a more narrow scope of mental entities or that mental entities exist in a weaker, deflationary sense. It can be recognized that epiphenomenalism is a wide and diverse family of views; nevertheless this diversity is not always acknow-ledged by its critics. It is widely held that epiphenomenalism is untenable because it faces  numerous  problems  and  objections.  These  criticisms  are  used  not  only  to  at-tack those who overtly reject mental causation but also to prove that any position that has  epiphenomenalist  conequences,  desired  or  not,  is  untenable;  and  all  theories apart  from  reductive  physicalism  are  in  this  danger.  In  order  to  investigate  whether the  inability  of  some  of  the  most  popular  metaphysical  theories  of  mind  to  uphold mental causation should be seen as a problem, it would be useful to construct plausible  epiphenomenalist  position.  Its  attractiveness  might  increase  the  attractiveness of other theories suspected to yield epiphenomenalist consequences. I plan to study the possible epiphenomenalist positions and consider which of them might be defen-ded against typical charges.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Celem  projektu  jest  zbadanie  problemu  przyczynowania  mentalnego;  postaram  się zbadać możliwość skonstruowania stanowiska, które przyjmowało b y epifenomenalizm,  lecz  byłoby  odporne  na  dotychczasowe  zarzuty  wobec  niego  i zachowywałoby luźno pojętą akceptowalność. Zgodnie z powszechnym rozumieniem epifenomenalizmu   nasza   sfera   mentalna   jest   bierna   przyczynowo,   a   cała przyczynowość w świecie  ma  miejsce  na  poziomie fizycznym. Teza  ta  może  jednak być  na  różne  sposoby  interpretowana  oraz  osłabiana:  chociażby  poprzez  przyjęcie, że   zdarzenia   mentalne   mają własności fizyczne,   przez   zezwolenie   na   relacje przyczynowe   między   dwoma   zdarzeniami   mentalnymi,   przez   zawężenie obowiązywania  tezy  epifenomenalistycznej  do  pewnej  klasy  bytów  mentalnych  lub przez  deflacyjne  podejście  do  istnienia  bytów  mentalnych.  Wynika  z  tego, że epifenomenalizm  jest  szeroką  i  różnorodną  rodziną  stanowisk;  nie  jest  to  jednak dostatecznie  zauważane  przez  jego  krytyków.  Epifenomenalizm  jest  powszechnie uznawany  za  niemożliwy  do  utrzymania  ze  względu  na  liczne  problemy  i  zarzuty,  z którymi musi się mierzyć. Są one używane nie tylko do ataków na stanowiska, które otwarcie odrzucają przyczynowanie mentalne, ale również do dowodzenia, że każde stanowisko,  które  ma  epifenomenalistyczne  konsekwencje,  zamierzone  lub  nie,  jest nie do przyjęcia. Takie zaś konsekwencje bywają wykazywane wszystkim teoriom w metafizyce  umysłu  poza  redukcyjnym fizykalizmem.  Aby  zbadać,  czy  faktycznie niezdolność   niektórych   z   najpopularniejszych   metafizycznych   teorii   umysłu   do zapewnienia  przyczynowania  mentalnego  powinna  budzić  nasz  niepokój,  należy skonstruować możliwie akceptowalne stanowisko epifenomenalistyczne, które swoją atrakcyjnością zwiększy   też atrakcyjność innych teorii posądzanych   o epifenomenalistyczne   konsekwencje.   Zamierzam   zbadać możliwe   stanowiska epifenomenalistyczne   i   rozważyć,   które   z   nich   mogą obronić się przed standardowymi zarzutami.

Full name of the Doctoral Student: Joanna Mendyk
Doctoral programme: Studies in Cultures and Religions
Scientific discipline: Studies in Cultures and Religions
Subject/title of doctoral dissertation: Cavallero de prestar: The Chivalric Ethos in the Iberian Peninsula of the 12th and 13thc. In the light of the Cantar de mio Cid and other selected epic poems.
Doctoral dissertation supervisor: Dr hab. Anna Waśko, Prof. UJ
Co-supervisor/Assistant supervisor: Prof.Alberto Montaner Frutos

Data oceny śródokresowej: 25.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 17:00-19:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDFkZWJlN2YtYmMzMC00NTEyLTg5YmUtZjMwZmMxYWNjYzQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

The project concerns the chivalric ethos in Iberia in the High Middle Ages, more precisely, a century before and a century after the creation of the Cantar de mio Cid (hereinafter: CMC). It represents studies within the paradigm of Historical Anthropology / Cultural History (particularly the histoire 2 des mentalités approach). My idea is to analyse a problem belonging to the mentalités scope of research through the lens of literature, hence, the project has an interdisciplinary character and might be located between history and literary studies, incorporating also elements of qualitative sociology. The analysis will have a structure that might be visually compared to a matryoshka. There are three groups of sources, which correspond to three levels of the analysis. The first level consists of a case study of the chivalric ethos in the CMC. The second level comprises other Old Castilian and Latin epic poems from the 12th and 13th c.: 1) the Carmen Campidoctoris, 2) the Praefatio de Almaria, 3) the Roncesvalles, 4) the Libro de Alexandre, 5) the Poema de Fernán González, 6) the Cantar de Rodrigo. The third level will be constituted by other historical sources such as chronicles, treatises, and legal documents. The conclusions of this ‘matryoshka-structured’ analysis will be later restructured into a chronological axis, constituting thereby the evolutionary trajectory of the chivalric ethos in the Iberian Peninsula in the course of a century before and a century after the creation of the CMC, to be later compared with its Anglo-French counterpart. The aim of this comparison is to establish to what extent the evolution of the chivalric ethos in the peripheral region of Iberia, marked with the long-term coexistence and struggle with Moors, was different to its core-area.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Projekt dotyczy etosu rycerskiego w Iberii w pełnym średniowieczu, konkretnie w okresie wieku przed i wieku po powstaniu Pieśni o Cydzie (dalej: PoC). Badania wpisują się w paradygmat antropologii historycznej (zwłaszcza historii mentalności). Ideą przewodnią jest zanalizowanie zjawiska zawierającego się w nurcie badań nad mentalnością przez pryzmat literatury, stąd też projekt ma charakter interdyscyplinarny i lokuje się pomiędzy historią a literaturoznawstwem, zawierając jednocześnie elementy socjologii jakościowej. Analiza będzie mieć strukturę, która może być wizualnie porównana do matrioszki. Baza źródłowa została podzielona na trzy kategorie, które odpowiadają trzem poziomom analizy. Pierwszy poziom to studium przypadku etosu rycerskiego w PoC. Drugi poziom uwzględnia analizę łacińskich i starokastylijskich poematów epickich z XII i XIII w.: 1) Carmen Campidoctoris, 2) Praefatio de Almaria, 3) Roncesvalles, 4) Libro de Alexandre, 5) Poema de Fernán González, 6) Cantar de Rodrigo. Na trzeci poziom sklada się analiza innych typów źródeł, takich jak kroniki, traktaty i źródła prawne. Wnioski z analizy w formie matrioszki zostaną następnie ułożone w porządku chronologicznym, ukazując tym samym trajektorię rozwoju etosu rycerskiego na Półwyspie 3 Iberyjskim w okresie wieku przed i wieku po powstaniu PoC, która następnie zostanie porównana z jej anglo-francuskim odpowiednikiem. Celem tego porównania jest określenie, w jakim stopniu ewolucja etosu rycerskiego w peryferyjnym regionie Iberii, naznaczonym długotrwałymi współistnieniem i walką z Maurami, była odmienna od jej modelu w centrum świata rycerskiego.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Jolanta Bujas-Poniatowska
Program doktorski: nauki o sztuce
Dyscyplina naukowa: muzykologia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Rzymskokatolicka kultura muzyczna na ziemiach polskich pod koniec XVIII i w I poł. XIX wieku.
Ang: Roman Catholic Musical Culture in the Territory of Former Poland in the Late 19th and Early 19th Centuries.
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Aleksandra Patalas, Prof. UJ

Data oceny śródokresowej: 18.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 11:00-13:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWNlNzJkNzQtMGQ4Ny00ZTEwLTlhMzAtODU1NWIwN2U4YWZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

The aim of the project is to present Roman Catholic musical culture of the late 18th and early 19th centuries within the territory of former Poland, restricted here to the land that since 1815 became so-called Congress Poland. The main purpose is to display the dynamic of changes in the area of musical life and music-making in the period of destabilisation, both at the level of external factors, i.e. social and political transformations, and internal ones, in terms of changing musical style and patronage. The research will focus on music itself, people connected with it, musical institutions and social context of the functioning of church music. The reason for undertaking such studies is the need to discuss changes that took place in the late 18th and early 19th centuries in the Roman Catholic community, both in terms of musical life and repertoire, implementing the systematic and issue-based approach. The broad perspective will allow for formulation and definition of mechanisms underpinning the noticed transformations, and the deepened social context will help to understand them. The diagnosis of the crisis of religious musical culture will be made together with the analysis of the decay of the previous system of music making and establishment of new forms of musical life in the described territory. The proposed approach will allow for creating the map of music-making, on which the main centres will be displayed i.e. key cities, exemplary towns and villages. The research will show the picture of the former musical life and its form in order to indicate new elements of musical culture, such as associations, or amateur choirs. The attention of the researcher will be paid to the remains of old musical culture as well as emerging phenomena. The broad period must be taken into consideration in such an approach as it lets us highlight processes, trends and types of activity. Moreover, types of musical repertoire referring to particular forms of music-making will be analysed as well.

Streszczenie projektu w j. polskim

Celem projektu jest zaprezentowanie rzymskokatolickiej kultury muzycznej końca XVIII i 1. poł. XIX w. na ziemiach polskich ograniczonych tutaj do terenu od 1815 roku wchodzącego w zakres Królestwa Polskiego. Owo ograniczenie wydaje się niezbędne, ze względu na bardzo zróżnicowane zjawiska i uwarunkowania powstałe w poszczególnych częściach dawnej Rzeczpospolitej, teraz uzależnionych od trzech państw zaborczych. Głównym założeniem rozprawy jest ukazanie dynamiki przemian życia muzycznego i muzykowania w okresie destabilizacji, widocznej zarówno na poziomie czynników zewnętrznych, tj. przemian społecznych i politycznych, jak i wewnętrznych, w zakresie zmieniającego się stylu muzycznego i mecenatu. Badania obejmują samą muzykę, postaci z nią związane, instytucje muzyczne oraz społeczny kontekst funkcjonowania muzyki religijnej. Powodem podjęcia badań jest potrzeba syntetycznego i zarazem problemowego ujęcia przemian zachodzących na przełomie XVIII i w I połowie XIX wieku w środowisku rzymskokatolickim, zarówno na poziomie życia muzycznego, jak i repertuaru. Szersze spojrzenie badawcze pozwoli rozpoznać i wyodrębnić mechanizmy stojące za zauważanymi przemianami, a pogłębiony kontekst społeczny pomoże je zrozumieć. Zdiagnozowane zostaną przyczyny kryzysu religijnej kultury muzycznej, opisany zostanie proces obumierania dotychczasowego systemu muzykowania oraz wykształcenia się nowych form życia muzycznego na opisywanym terytorium. Proponowane ujęcie problematyki pozwoli na stworzenie mapy muzykowania, na której uwidocznione zostaną główne ośrodki miejskie, a także reprezentatywne ośrodki małomiasteczkowe i wiejskie. Badania wychodzić będą od zastanego obrazu życia muzycznego i jego form. Na tym tle wyznaczone zostaną nowe elementy kultury muzycznej, takie jak towarzystwa czy chóry amatorskie. Uwaga badaczki skupi się więc zarówno na pozostałościach minionej kultury muzycznej, jak i na nowych zjawiskach. Szeroki zakres czasowy jest w tym ujęciu niezbędny, ponieważ pozwala na wyznaczenie procesów, trendów i typów aktywności. Zbadane zostaną także typy repertuaru muzycznego odnoszące się do poszczególnych form muzykowania.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Judyta Bąk
Program doktorski: Archeologia
Dyscyplina naukowa: Archeologia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Tatuaż i malowanie ciała w prekolumbijskiej Ameryce Południowej: analiza zjawiska na przykładzie kultur peruwiańskiego wybrzeża
Promotor rozprawy doktorskiej: Dr hab. Jarosław Źrałka, prof. UJ
Współpromotor/promotor pomocniczy: Dr hab. Janusz Z. Wołoszyn (Uniwersytet Warszawski)

Data oceny śródokresowej: 18.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzUzMGNjOTItYzZmMC00NjgzLTliOGEtMjU5YzhiZWQ0Zjll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

Body painting and tattooing was a common practice among the pre-Columbian South American societies. Nevertheless, to a large extent, the scope of the research on this phenomenon so far is very limited in the methodological and theoretical sense. The aim of this project is to comprehensively investigate the empirical aspects of this cultural practice based on interdisciplinary analyses of ornaments preserved on mummified human remains of the Peruvian Coast. The project begins with a museum research of visible body decorations, and then the remaining mummies of selected collections will be identified in terms of the presence of imperceptible patterns in visible light. The information obtained will be the starting point for further considerations and interdisciplinary research with the help of achievements from humanities, chemical, and medical forensics. The research will focus on two main issues: the art of tattooing (pigment composition and techniques) and the role of the social function of such ornamentation. The results of the project will be establishment of a procedure and the appropriate analytical techniques in future research on this topic. The project provides for preliminary ethnoarchaeological research to investigate potential links between biological material and body decoration in contemporary traditional Peruvian communities. The research based on archaeological, historical, and ethnological evidence, enriched with the results of the interdisciplinary research, will allow us to reach a deeper understanding and even the reconstruction of intangible practices from the perspective of body painting and tattooing among the native communities of the Andean area.

Streszczenie projektu w j. polskim

Malowanie i tatuowanie ciała było powszechnie praktykowanym zwyczajem wśród społeczności prekolumbijskiej Ameryki Południowej. Niemniej, w dużej mierze dotychczasowy zakres badań nad tym zjawiskiem ma bardzo ograniczony charakter w sensie metodologicznym i teoretycznym. Celem projektu jest kompleksowe zbadanie aspektów empirycznych tej praktyki kulturowej w oparciu o interdyscyplinarne analizy zdobień zachowanych na zmumifikowanych szczątkach ludzkich z peruwiańskiego wybrzeża. Projekt rozpoczyna kwerenda muzealna widocznych dekoracji ciała, a następnie przeprowadzona zostanie identyfikacja pod kątem ewentualnej obecności niezauważalnych wzorów w świetle widzialnym na pozostałych mumiach wybranych kolekcji. Otrzymane informacje będą punktem wyjścia dla dalszych rozważań i wykonania analiz interdyscyplinarnych z wykorzystaniem osiągnięć nauk humanistycznych, chemicznych i medyczno-sądowych. Badania koncentrować się będą wokół dwóch głównych zagadnień: sztuki tatuażu (skład pigmentu, technika wykonania) i celowości wykonywanych zdobień. Efektem prac, będzie określenie procedury oraz adekwatnych technik analitycznych w studiach nad intersującą mnie tematyką i kategorią źródeł. W pracy przewidziane jest przeprowadzenie wstępnych badań etnoarcheologicznych, mających na celu zbadanie potencjalnych powiązań pomiędzy dekoracją zachowaną na materiale biologicznym a zdobieniem ciała praktykowanym wśród społeczności indiańskich Peru. Badania oparte na źródłach archeologicznych, historycznych oraz etnologicznych, wzbogacone o rezultaty interdyscyplinarnych analiz pozwolą na głębsze poznanie, a nawet rekonstrukcję kultury niematerialnej z perspektywy zjawiska malowania i tatuowania ciała wśród rdzennych społeczeństw Środkowoandyjskiego Obszaru Kulturowego.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Karolina Madeja
Program doktorski: historia
Dyscyplina naukowa: historia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Reakcje pogańskie w Europie
środkowo-wschodniej we wczesnym średniowieczu (X-XI w.)
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Wojciech Mruk, prof. UJ

Data oceny śródokresowej: 18.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 11:00-13:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTdlZmZmYWItODBkZi00MDJlLTgyZjgtZDlhZGMxMjk5ZDM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

The aim of the project is to analyze the course and causes of so-called pagan reactions that occurred in East-Central Europe in 10th and 11th centuries as the response to Christianization. The uprisings concerned communities of similar mores and polities in Polabian area, Hungary, Poland and Rus’, therefore should be considered in wider social context. The subject has not been yet thoroughly explored especially in comparative approach that can provide answers to the actual reasons of the revolts and broaden the image of early statehood in the whole region of “Younger Europe”. The researchers who examined the events separately for each community connect them rather with burdens of feudal system (rise of central authority, induction of new tributes) and not with the religious aspects (clash of moral standards, new forms of cult implemented by force). The project intends to question whether these spheres should be perceived separately. By using anthropological methods, it proposes to emphasize the perspective of society instead of institutional or political point of view. Furthermore, it aims to find the potential contradictions between the former religion (of Slavs and Hungarians) and Christianity, taking into consideration e.g. attitude towards authority in pagan beliefs or change of women’s status according to new regulations. The project will also take advantage of related sciences, such as religious studies or archeology. In result, it should amend the image of Christianization in East-Central Europe and contribute to the development of Polish and regional historiography. Its conclusions may also be important for popularization of history, as the amount of pseudoscientific publications is rising because of the lack of critical study of the topic.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Zamysłem projektu jest analiza przebiegu oraz przyczyn tzw. reakcji pogańskich, jakie wystąpiły w Europie środkowo-wschodniej w X i XI wieku w odpowiedzi na chrystianizację regionu. Powstania dotyczyły społeczności o podobnych obyczajach i organizacji ustrojowej na terenie Połabia, Węgier, Polski i Rusi, dlatego powinno się rozpatrywać je w szerszym kontekście społecznym. Temat nie został dotąd gruntownie przebadany, zwłaszcza w podejściu porównawczym, które może dostarczyć odpowiedzi odnośnie do rzeczywistych powodów wystąpień i pogłębić obraz początków państwowości w rejonie „Młodszej Europy”. Badacze, którzy zajmowali się zjawiskiem osobno dla każdej społeczności, wiążą je raczej z obciążeniami systemu feudalnego (umocnienie władzy centralnej, wprowadzanie nowych danin), a nie z aspektem religijnym (konflikt norm moralnych, nowe formy kultu wprowadzane przez aparat przymusu). Projekt zamierza zakwestionować oddzielanie od siebie tych sfer. Proponuje podejście antropologiczne, które stawia nacisk na perspektywę społeczeństwa zamiast instytucji czy władzy. Zamierza również wykazać potencjalne sfery konfliktu między religiami społeczności słowiańskich i węgierskich a chrześcijaństwem, biorąc pod uwagę m.in. stosunek do autorytetów w wierzeniach pogańskich oraz zmianę statusu kobiet według nowych norm prawno-ustrojowych. Projekt wykorzysta także dorobek nauk pokrewnych, jak religioznawstwo i archeologia. W rezultacie powinien dopełnić obraz chrystianizacji w Europie środkowo-wschodniej i przyczynić się do rozwoju polskiej oraz regionalnej historiografii. Jego wnioski mogą mieć znaczenie również dla popularyzacji historii, gdyż z powodu braku krytycznego opracowania tematu wzrasta liczba publikacji pseudonaukowych.

 

Imię i nazwisko Doktorantki: Karolina Wiśniowska
Program doktorski: interdyscyplinarny
Dyscyplina naukowa: prawo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Populizm bioetyczny a polityka medyczna
Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Wojciech Załuski
Współpromotor: dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ

Data oceny śródokresowej: 20.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 18:45-20:45
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGEyNjBmOWEtYTJkNi00YzI0LWE3YWYtNmQ4ZDU2ZWQxNWFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

The project is of an interdisciplinary character, combining law, philosophy and political science. It aims, firstly, at describing political bioethical populism, which is a part of wider phenomenon, namely populism - understood as a political strategy consisting of antagonization (especially ‚the people’ versus ‚the establishment’: Mudde i Kaltwasser 2017), but also of negation of pluralism (Müller 2017) - but having also its own specific characteristics such as: highly emotional discourse concerning health and biomedical technologies, biased usage of data, conspirationism, etc. It is a particularly difficult task to deal with populism, including its bioethical type, as populist strategies are particularly flexible. It is a result of a „thin-centered” nature of populism (Mudde i Kalwassser 2017) - it can adjust to specific situations, since most of its content is provided elsewhere. Then it is not simply a right-wing (of left-wing) ideology - it can exist as an addition to many sets of views. Populists often prey upon specific vulnerabilities - in their form: for example by using loaded questions and/or ‚cherry picking’ (Morse 2010) or simply false evidence (Dubé et al. 2015) as well as in their content: by attacking marginalized groups, fueling already existing negative stereotypes and emotions and/or focusing on evaluated exceptionally badly possible consequences of different attitudes (Czapska et al. 2016). There is also fueled by populists strategy leading to perceived scientific disagreement on certain issues, what aims at creating confusion in society (Oreskes and Conway 2010b). Recognizing those strategies and answering them properly is crucial for the possibility of conducting informed public debate as well as for informed consent in case of patients. My research aims at naming and describing the phenomenon theoretically as well as in connection to its specific cases.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Projekt ma charakter interdyscyplinarny, łącząc nauki prawne, filozofię oraz nauki polityczne. Ma na celu zrekonstruować wątki istniejące zarówno w polskiej, jak i anglosaskiej debacie publicznej dotyczącej bioetyki w taki sposób, aby rozpoznać, które z nich mogą być elementem fenomenu, jakim jest polityczny bioetyczny populism, rozumiany jako strategia polityczna polegająca na antagonizacji (w szczególności „ludu” wobec „elit”: Mudde i Kaltwasser 2017) oraz negacji pluralizmu (Müller 2017), ale również wyróżniający się szczególnie emocjonalnymi wypowiedziami dotyczącymi zdrowia i technologii biomedycznych, tendencyjnym użyciem źródeł naukowych oraz myśleniem spiskowym. Opisywanie populizmu, w tym jego bioetycznej postaci, jest trudne, ponieważ strategie używane przez populistów są niezwykle elastyczne. Jest to rezultat „cienkiego rdzenia” ideologii populizmu - może on dostosowywać się do konkretnych sytuacji i na nie reagować, ponieważ nie narzuca on ścisłej treści wypowiadanych sądów. Nie jest to więc po prostu prawicowa lub lewicowa ideologia, gdyż może istnieć ona jako dodatek do wielu, nawet sprzecznych ze sobą, poglądów. W argumentacji populistycznej częste jest zjawisko tzw. cherry-pickingu (Morse 2010), a nawet używania fałszywych dowodów (Dubé et al. 2015), a także wytwarzania złudzenia istnienia sporu naukowego w obrębie konkretnych zagadnień (Oreskes i Conway 2010). Ponadto, zwykle atakowane są grupy już wcześniej marginalizowane, podsycane są negatywne emocje (np. strach, obrzydzenie) istniejące już w społeczeństwie i uwypuklane są wyjątkowo negatywnie oceniane możliwe konsekwencje odmiennej niż prezentowana przez populistów postawy (Czapska i inni 2016). Rozpoznanie tych strategii i umiejętność odpowiedzi na nie jest kluczowa dla samej możliwości przeprowadzania merytorycznej debaty publicznej, a także dla świadomej zgody pacjentów oraz uczestników badań. Ostatecznym wynikiem moich badań ma być nazwanie i opisanie tego fenomenu teoretycznie oraz w kontekście szczegółowych przykładów jego występowania.

 

Imię I nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Krystian Waldemar Piotrowski
Program doktorski: Literaturoznawstwo
Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: The Affective Vanguard: From Somaesthetics to the Affective Poetics in Twentieth-Century British Literature
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Robert Kusek, prof. UJ

Data oceny śródokresowej: 26.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2MxMzA5ZjYtZDAzYi00MjZkLTg0ZTUtNzJhNjQ1MTk1OWRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

The ambition of the present doctoral project is to examine the notions of affectivity and somaticity with a view towards a preliminary conceptualisation of a heretofore underexamined category of “affective realism” – a convention of mimetic representation and a literary micro-system with its own idiosyncratic characteristics, typologies, as well as textual realisations, which shall be exemplified and commented upon at length on the basis of twentieth-century British experimental literature. In its focus to explore the possible permutations lying at the core of the affect–body dynamics, the project lays the foundations for an autonomous thematic poetics which will be analysed throughout the entirety of the dissertation in a twofold manner: additively, where original hermeneutic re-readings of the corpus of chosen works – based on and complemented by the whole gamut of modern interdisciplinary theories – will account for the texts’ specificity; and synthetically, in a way that will unify all theoretical propositions into one coherent methodological paradigm. In keeping with the findings of the “affective turn” of the mid-1990s as well as prolific research following its heyday, the present study, concurrently consolidating state-of-the-art results and filling in the gaps in the existing data, seeks to probe and further theorise the problematics of human somato-affective constitution, especially in selected publications. It primarily traces the developments from the 1940s – the transitional period wherein antinomies of Modernism gave way to a new mode of writing – to the late 1970s. The authors under scrutiny, B. S. Johnson, Anna Kavan, Christine Brooke-Rose, Alan Burns, Ann Quin, and Eva Figes, shall be conceptualised as representatives of the “affective vanguard” of that period, and their œuvres – as a body of literature unique to the British literary canon. 

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Celem niniejszego projektu doktorskiego jest pogłębiona analiza koncepcji afektywności oraz somatyczności, która posłużyć ma wstępnej konceptualizacji dotychczas niedostatecznie zbadanej kategorii „realizmu afektywnego” – konwencji mimetycznej reprezentacji świata i mikrosystemu literackiego o wysoce idiosynkratycznym charakterze. Jego tekstualne przejawy zostaną poddane wstępnej typologizacji, a następnie zilustrowane na podstawie dwudziestowiecznej brytyjskiej literatury eksperymentalnej. Eksplorując złożoną dynamikę pomiędzy afektami a cielesnością, projekt ten ma na celu położyć podwaliny pod nową autonomiczną poetykę tematyczną, która w niniejszej dysertacji zostanie przedstawiona w dwojaki sposób: addytywnie, gdzie korpus wybranych tekstów prozatorskich poddany będzie nowatorskiej analizie hermeneutycznej opartej na całej gamie innowacyjnych teorii interdyscyplinarnych; syntetycznie, w sposób, który połączy wszystkie propozycje teoretyczne w jeden spójny paradygmat metodologiczny. Kierując się odkryciami „zwrotu afektywnego” z połowy lat 90., jak i płodnymi badaniami prowadzonymi tuż po jego rozkwicie, niniejszy projekt doktorski ma za zadanie skonsolidować najnowsze rozważania teoretyczno-literackie oraz wypełnić lukę w studiach nad cielesnością i afektami, tym samym redefiniując oraz znacznie poszerzając całe pole badawcze. Skupiając się na wybranych publikacjach, prześledzi on przede wszystkim rozwój pisarstwa eksperymentalnego od lat 40. XX wieku – okresu przejściowego, w którym antynomie modernizmu ustąpiły miejsca nowym metodom twórczym – do końca lat 70. Specjalna uwaga zostanie poświęcona twórczości B. S. Johnsona, Anny Kavan, Christine Brooke-Rose, Alana Burnsa, Ann Quin i Evy Figes, którzy zostaną przedstawieni jako główni reprezentanci „afektywnej awangardy” tamtego okresu, a ich dorobek prozatorski – jako zbiór tekstów zupełnie wyjątkowy dla brytyjskiego kanonu literackiego.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Krzysztof Pierzchalski
Program doktorski: Nauki o Kulturze i Religii
Dyscyplina naukowa: Nauki o Kulturze i Religii
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Sny i epifanie w świecie późnego antyku. Porównawcze studium doświadczeń religijnych pogan i chrześcijan w perspektywie kognitywistycznej.
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Lech Trzcionkowski

Data oceny śródokresowej: 26.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 10:30-12:30
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTVmYzYwMWItNWJjNS00MzdjLTk1YTEtZTVhNjdmMzcyZWIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w języku angielskim

The main objective of my project is to compare the narratives of religious dreams of pagans and Christians in the Mediterranean world of late antiquity. I will analyze existing historical sources containing descriptions of religious dreams and epiphanies, in order to examine how both of these groups perceived and described their religious experiences. I will further attempt to discover, what are the similarities and the differences between non-Christian and Christian narratives and how important were the dream epiphanies in various beliefs systems. Christians and pagans of the ancient world shared most of their cultural framework within the Roman Empire, yet they had developed distinctive systems of beliefs, derived from different religious traditions (monotheistic Judaism and Greco-Roman polytheism). Therefore I find it necessary to study the impact of the dreamer’s cultural and spiritual environment on symbolic and structural features of the dream experience. Another equivalent goal of my project is to unravel and describe the cognitive mechanism that is responsible for production of religious representations in dreams. My methodological approach is based on the theories of the Cognitive Science of Religion (CSR). Assuming that human religiosity is funded on natural properties of the human brain-mind complex, that was shaped in a process of evolution, ancient pagan and Christians must have shared their mental architecture with modern humans. Therefore, it is crucial to adapt the methodology of cognitive science, modern psychology and neuroscience to support the classical historical methods in my analyses. In my opinion, the interdisciplinary approach applied to historical sources will provide a better understanding of dreams and epiphanies in ancient religiosity. 

Streszczenie projektu w języku polskim

 

Głównym celem mojego projektu jest zbadanie zagadnienia snów religijnych pogan i chrześcijan żyjących w świecie śródziemnomorskim późnego antyku. Analizując zachowane źródła historyczne dotyczące sennych wizji i epifanii będę się starał opisać postrzeganie objawień sennych przez te dwie grupy, wskazać miejsce, jakie te aspekty doświadczenia religijnego zajmowały w systemach wierzeń i określić, czy poganie i chrześcijanie opisywali swe senne wizje w odmienny sposób. Poganie i chrześcijanie współistnieli w obrębie Imperium Rzymskiego, znajdując się pod przemożnym wpływem instytucjonalnym rzymskiego państwa i dominującej grecko-rzymskiej kultury. Współdzielili więc w dużej mierze pewną siatkę wyobrażeń dotyczących świata i działania w nim sił nadprzyrodzonych. Obie te grupy wytworzyły jednak dystynktywne systemy wierzeń religijnych, sięgające korzeniami do zupełnie różnych tradycji (monoteizmu żydowskiego i politeizmu klasycznych religii). W tym kontekście należy zadać pytanie o wpływ otoczenia kulturowego i przekonań religijnych śniącego na kształt doświadczeń sennych. Równorzędnym celem mojej pracy jest wskazanie kognitywnego mechanizmu, który prowadzi do pojawiania się treści religijnych w snach. Wychodząc z założeń nurtu Cognitive Science of Religion (CSR), przyjmuję, że ludzka religijność jest naturalnym efektem działania ukształtowanego w procesie ewolucji kompleksu mózg-umysł. Ze względu na to, że zarówno poganie, jak i chrześcijanie dzielili architekturę umysłową ze współczesnymi, uważam za niezbędne włączenie do mojej analizy narzędzi nauk kognitywnych oraz osiągnięć współczesnej psychologii i neuronauki zajmującej się snem i snami. Wieloaspektowa i interdyscyplinarna perspektywa przyłożona do źródeł starożytnych pozwoli w moim przekonaniu, na lepsze zrozumienie antycznej religijności w jej aspekcie dotyczącym snów i epifanii.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Krzysztof Ziomek
Program doktorski: historia
Dyscyplina naukowa: historia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Prasa polonijna w Brazylii 1892-1920
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Jan Lencznarowicz, prof. UJ
Współpromotor/promotor pomocniczy: dr Krzysztof Smolana

Data oceny śródokresowej: 18.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 15:00-17:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzAwZmUwMTUtMjljMi00ODM3LWFlZTItY2E4MTZmYzQ5Yzcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

The aim of the dissertation is to present the history of the Polish press in Brazil at the turn of the 20th century and its close connection with the local Polish diaspora. The study will not be limited to the so-called natural history of the press but will also focus on presenting its content, evolution and the analysis of selected issues. The dissertation structure will correspond to three essential points of reference of the immigrant press: immigrant community, the country of origin and the country of settlement. Consequently, the content analysis will centre on the functions to which the content of the press was adopted in relation to the Polish immigrant community, its integration in Brazilian society (especially in the southern region) and its links with the homeland. A qualitative analysis of all available Polish newspapers in Brazil from the period 1892-1920 will be supplemented by the quantitative analysis of two most important papers (i.e., "Gazeta Polska w Brazylii" and "Polak w Brazylii"). The dissertation will include three appendixes ‒ the detailed methodology used during the quantitative analysis and the tables with the results; a list of Polish periodicals in Brazil until 1920, including their titles, subtitles, editors, publishers and frequency, time of publication, places and techniques of publishing; and list of the pieces of literature published in the press.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Celem dysertacji jest przedstawienie historii dziewiętnastowiecznej prasy polonijnej w Brazylii oraz jej ścisłego powiązania z tamtejszą społecznością polonijną. Tematyka pracy nie ograniczy się tym samym jedynie do tak zwanej historii naturalnej prasy, ale skupi się również na zaprezentowaniu jej zawartości, rozwoju tejże oraz analizie wybranej problematyki. Budowa rozprawy będzie odpowiadała trzem podstawowym punktom odniesienia prasy imigrantów ̶ lokalnej społeczności, kraju pochodzenia oraz kraju osiedlenia ̶poprzez analizę funkcji, jaką prasa spełniała wobec lokalnej społeczności polonijnej, jej adaptacji do życia w Brazylii (zwłaszcza południowego regionu kraju) oraz jej łączności z ziemiami polskimi. Analiza jakościowa całej dostępnej polonijnej prasy w Brazylii z okresu 1892-1920 zostanie uzupełniona o analizę ilościową dwóch najważniejszych tytułów: „Gazety Polskiej w Brazylii” oraz „Polaka w Brazylii”. Dysertacja zawrze w sobie trzy dodatki, zawierające: 1) szczegółową metodykę zastosowaną w analizie ilościowej wraz z wywiadem pytań i tabelą z wynikami; 2) listę czasopiśmiennictwa polonijnego w Brazylii do 1920 r., obejmującą poszczególne tytuły, podtytuły, redaktorów, wydawców oraz częstotliwość, miejsca i technikę wydawania; oraz 3) wykaz literatury ukazującej się na łamach poszczególnych periodyków.

 

imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Mariusz Maziarz
Program doktorski: Interdyscyplinarny
Dyscyplina naukowa: Filozofia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Filozoficzne problemy wnioskowań przyczynowych w biomedycynie
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Tomasz Rzepiński, prof. UAM
Drugi promotor: dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ

Data oceny śródokresowej: 22.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 11:30-13:30
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQ5NTY4YjYtMTEzNy00MGNkLWE1ZjgtNmE0NjU5N2VjMGYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

The purpose of the project, which belongs to philosophy of medicine (here, narrowly construed as a subdiscipline of philosophy of science), is to tackle the problem of making informative inferences from inconsistent results of randomized controlled trials (RCTs), cohort, and case-control studies. The label ‘inconsistent results’ denotes a situation where one study delivers evidence for a positive relation between two phenomena (variables) or a positive treatment effect and another study suggests the two phenomena to be unrelated or even a negative sign of that relationship. According to Ioannidis’s (2005) estimate, one in six highly cited RCTs are inconsistent with the results of following studies. Inconsistent results are such an often phenomenon that Broadbent (2013) devotes two chapters of his philosophy of epidemiology textbook (pp. 56-79) to analyzing the signs that a result under consideration is stable. Inconsistent results can emerge due to sampling (when random allocation of trial participants into the treatment and control groups does not produce the equal allocation of confounding factors), fraudulent practices creating bias present in some studies, and, what is particularly interesting for philosophy of science, researcher’s degrees of freedom when the use of different but plausible research designs, quantitative techniques, and data preprocessing methods leads to obtaining inconsistent results. In that situations, the emergence of inconsistent results leads to sound debates and controversies (instantiating scientific disagreement). Moreover, drawing informative conclusions based on empirical literature is problematic. The two main research methods employed in the project are literature review and case study (methodological) analysis.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Celem projektu, który lokuje się w filozofii medycyny (tutaj wąsko definiowanej jako poddyscyplina filozofii nauki), jest podjęcie próby rozwiązania problemu wnioskowania z niespójnych wyników randomizowanych badań kontrolnych (ang. randomized controlled trials, RCT), badań kohortowych oraz kliniczno-kontrolnych (ang. case control) Niespójne wyniki to sytuacja, gdzie jedno badanie dostarcza dowodów (ang. evidence) na rzecz istnienia dodatniego związku pomiędzy dwoma zjawiskami (zmiennymi) lub dodatniego efektu interwencji, a inne badanie sugeruje, że te dwa zjawiska nie są ze sobą skorelowane lub nawet ujemny znak związku. Ioannidis (2005) szacuje, że jedno na sześć wysoko cytowanych RCT jest niespójne z wynikami kolejnych badań. Niespójne wyniki są zjawiskiem na tyle częstym, że Broadbent (2013, 56-79) poświęca dwa rozdziały swojego podręcznika do filozofii epidemiologii analizowaniu stabilności wyników. Niespójne wyniki mogą pojawić się z powodu losowych różnic pomiędzy grupą interwencyjną i kontrolną; obecnością w niektórych badaniach nieetycznych praktyk, które mają na celu przeszacowanie efektywności interwencji oraz pewnej dowolności wyboru metod statystycznych i planowania badań (ang. researcher’s degrees of freedom), co jest szczególnie interesujące dla filozofii nauki. W takich sytuacjach pojawienie się niespójnych wyników prowadzi do długotrwałych debat i kontrowersji, będących przykładem zjawiska niezgody naukowej (ang. scientific disagreement). Ponadto, niespójne wyniki uniemożliwiają sformułowanie konkluzywnych wniosków na podstawie przeglądu literatury empirycznej. Głównymi metodami badawczymi będzie przegląd literatury oraz studium przypadku (analiza metodologiczna).

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Marta Kupis
Program doktorski: Nauki o Kulturze i Religii
Dyscyplina naukowa: Nauki o Kulturze i Religii
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: From Woodstock Station to Pol’and’Rock Festival. The transformations of festival communities in the network society.
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Franciszek Czech
Współpromotor/promotor pomocniczy: dr Karolina Golemo

Data oceny śródokresowej: 27.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 11:00-13:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTlmZmNjZTAtYWVjNC00M2JmLThmYTYtNDlmM2Q1NzcyOTBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

The thesis focused on the music festivals’ audiences, their activities and interactions, with the main case study being the Polish festival Pol’and’Rock, formerly Woodstock Station. Its three main theoretical themes include festivalization, the phenomenon od festivals exerting influence on their surroundings, community, understood in Victor Turner’s terms of spontaneous bond, and popular culture in the context of media ecology. The text opend with a description of the theoretical approaches used, which is followed by a methodological chapter, describing the process of combining ethnological and netnological tools while studying the same community. The following chapter introduces Woodstock Station/Pol’and’Rock festival, situating it within the context of The Great Orchestra of Christmas Charity initiative and the wider panorama of music festivals in Poland. This chapter also describes some of the controversies surrounding the event, as well as the political and social stance characteristic for the people responsible for it. The next part is devoted to the empirical research on Woodstock Station/Pol’and’Rock festival, with subchapters devoted to earlier editions, beginning in the year 1995 and ending in 2019. There subchapters are based on discourse analysis conducted on archival newspaper articles and, as they become available, webpages and social media accounts. Special attention is given to the 2020 edition, unique due to the COVID-19 pandemic, which strongly influenced the music festival scene in general. Depending on the development of pandemic situation, the 2021 edition shall be studies either as a continuation of a critical situation, or as a post-critical “reintergration” to normality. The thesis ends with an analysis of results and some concluding remarks.

Streszczenie projektu w j. polskim

Praca skupia się na społecznościach publiczności festiwali muzycznych, ich zachowaniach i interakcjach, a jej głównym obiektem analizy jest polski festiwal Pol’and’Rock, wcześniej Przystanek Woodstock. Jej trzy główne aspekty teoretyczne to festiwalizacja, czyli proces, w którym festiwale wywierają wpływ na swoje otoczenie, społeczność, rozumiana w sensie spontanicznej więzi w ujęciu Victora Turnera, oraz kultura popularna postrzegana przez pryzmat ekologii mediów. Tekst otwierają charakterystyki zastosowanych podejść teoretycznych, po czym następuje rozdział metodologiczny, opisujący proces łączenia etnologicznych i netnologicznych narzędzi w badaniu tej samej społeczności. Kolejny rozdział wprowadza festiwal Przystanek Woodstock/Pol’and’Rock, wpisując go w kontekst Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy oraz szerszą panoramę polskich festiwali muzycznych. Ten fragment opisuje także niektóre kontrowersje wokół wydarzenia, jak również polityczne i społeczne postawy charakterystyczne dla jego organizatorów. Następna część poświęcona jest badaniom empirycznym wokół Przystanku Woodstock/Pol’and’Rocka, z podrozdziałami poświęconymi wcześniejszym edycjom, od roku 1995 do 2019. Oparte są one na analizie dyskursu przeprowadzonej na artykułach prasowych oraz, w miarę możliwości ich dostępności, stron internetowych i profili na mediach społecznościowych. Szczególna uwaga poświęcona jest edycji z 2020 roku, unikalnej ze względu na pandemię COVID-19, która wywarła znaczący wpływ na cały sektor festiwalowy. W zależności od sytuacji pandemicznej, edycja 2021 roku będzie badana albo jako kontynuacja sytuacji kryzysowej, albo pokryzysowe „włączenie” do normalności. Dysertację kończy analiza rezultatów badań oraz uwagi zamykające.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Marta Kwiatkowska
Program doktorski: Nauki o Sztuce
Dyscyplina naukowa: Nauki o Sztuce
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Półkowniki – historie, konteksty, świadectwa
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Piotr Marecki, prof. UJ
Współpromotor/promotor pomocniczy: dr Sebastian Jagielski

Data oceny śródokresowej: 20.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 09:00-11:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWE3ZTY1YTAtZjY4MS00NDJhLThmYTYtMTM0YjMzOTBlNjNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

The aim of the project is a preliminary study of the topic of Polish documentaries and feature films (cinema and television) "shelved" by the Central Office of Press, Publications and Performances Control in the period 1945-1989. The project involves speculative exploration starting from the key contexts for describing the shelved films. These contexts include, among others, the category of "topicality" in the process of creation and reception of a film work, the theme of "films without premiere" which have disappeared due to arrest, the myth of "forbidden film", artistic and non-artistic methods of saving films from a "shelf ", the influence of top-down manipulation of the date of making a film available on the creation of trends/schools in Polish cinema or being inspired (or not able to do so) by trends present in the world cinema, non ideological/non-political reasons for stopping films during the above-mentioned period, the role of technology in the process of illegal distribution of the film (and the related physical and symbolic "presence" of officially absent films) and the role of the "environment" and the "status" of the artist as an element influencing the decision to stop -or not to stop – production. Moreover, the context for qualitative, detailed research can be provided by films which, as a result of censorship, have been 'mutilated' in editing, as well as those whose production has been interrupted as a result of GUKPPiW's activities. I treat the very notion of shelved films more as a pretext - a filter through which an attempt can be made to present the processes of shaping Polish post-war cinematography up to 1989 not so much from a historiographic point of view, but rather with  a focus on the "ethnographic face of history" (E. Domańska, 1999). The above contexts will allow us to map the rhizomatic character of the shelved film as a symbolic figure and, at the same time, a specific "arrested" object. A methodology that will allow to move in this network of actors (B. Latour) and the "space of multiplicity" (R. Braidotti), as well as researching their relations, will be based on the strategy  of qualitative research that is crucial for the grounded theory (G. Glaser, L. Strauss).

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Celem projektu jest wstępne zbadanie tematu polskich filmów dokumentalnych i fabularnych (kinowych oraz telewizyjnych) „odłożonych na półkę” przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w okresie 1945-1989. Projekt zakłada eksplorację spekulatywną wychodzącą od kontekstów kluczowych dla opisania półkowników. Do tych kontekstów zaliczam m.in. kategorię „aktualności” w procesie tworzenia i odbioru dzieła filmowego, wątek „filmów bez premiery”, które z powodu aresztowania zaginęły, mit „filmu zakazanego”, metody artystyczne i pozaartystyczne ocalania filmów przed „półką”, wpływ odgórnego manipuowania datą udostępienia filmu na tworzenie nurtów/szkoł w kinie polskim lub inspirowanie się (lub brak takiej możliwości) tendencjami obecnymi w światowym kinie, pozaideologiczne/pozapolityczne przyczyny zatrzymywania filmów w w/w okresie, rolę technologii w procesie nielegalnego rozpowszechniania filmu (oraz związaną z tym fizyczną i symboliczną „obecność” filmów oficjalnie nieobecnych) oraz rolę „środowiska” i „statusu” artysty jako elementu wpływającego na decyzję o zatrzymaniu - bądź nie zatrzymywaniu - produkcji. Ponadto, kontekst umożliwiający jakościowe, szczegółowe badania stanowić mogą filmy, które – w skutek ingerencji cenzury – zostały w montażu „okaleczone” a także te, których produkcja –w wyniku działań GUKPPiW - została przerwana. Samo pojęcie półkowników traktuję więc bardziej jako pretekst - filtr, poprzez który patrząc, można podjąć próbę przedstawienia procesów kształtowania polskiej powojennej kinematografii do 1989 roku od strony nie tyle historiograficznej, ile skupionej raczej na „etnograficznym obliczu historii” (E. Domańska, 1999). Powyższe konteksty pozwolą na mapowanie rizomatycznego charakteru półkownika jako figury symbolicznej  i zarazem konkretnego „aresztowanego” przedmiotu.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Michał Artur Sawczuk-Szadkowski
Program doktorski: literaturoznawstwo
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Męskie, żeńskie w średniowiecznej poezji kobiet języka oksytańskiego
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Joanna Gorecka-Kalita

Data oceny śródokresowej: 26.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 18:00-20:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzg3Y2UzNzgtNmQ0MS00MTMwLWE2MDQtNTM5MDU5MzI3OWU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

The project aims to study the categories of femininity and masculinity and a relation between them in medieval Occitan women's poetry in 12th and 13th century called trobairitz poetry. The research envisages at first the translation of textual corpus from Old Occitan to Polish followed by a developed study on medieval Occitan women's poetry using several analytic and interpretative approaches. Then, the field of research will be enlarged by the aspect of masculinity through different perspectives. Afterwards, the research leads to the analysis of a category of woman author in the large context of Western European medieval culture and its tradition of women's writing. The project is concluded by a study on the trobairitz' references in prose and poetry of 20th and 21st century. In terms of the methodology, the research will be conducted using three main perspectives: historical, critical and comparative. The historical phase will be executed on the basis of the philological material and the critical phase will be based on four main axes of interpretation: voice, body, gender and emotions. As for the comparative phase, the textual corpus will be compared with feminine romance medieval poetry as well as troubadour masculine lyrics. Thus, the interpretations of masculine and feminine phenomena will allow to answer the question: in which cases the masculine and the feminine in trobairitz poetry is universal and implied by a convention and when are they an authentic projection of a woman's or man's emotions and experiences? The project will lead to the first study on trobairitz in Polish language as well as the first study on trobairitz worldwide using the proposed methodology and the question of the gender as the axis of interpretation.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Projekt badawczy poświęcony jest badaniom nad przejawami męskości i kobiecości oraz relacji pomiędzy tymi zjawiskami w średniowiecznej poezji kobiet języka oksytańskiego w XII i XIII wieku (tzw. trobairitz). Badania zakładają przekład korpusu tekstowego na język polski, a następnie wieloaspektowe opracowanie liryki poetek oksytańskich w kontekście ciała i głosu kobiety średniowiecznej, rozszerzone o studia porównawcze. Z uwagi na interdyscyplinarność projektu, badania wymagają przyjęcia trzech perspektyw badawczych. W pierwszej kolejności jest to perspektywa historyczna, pozwalająca umiejscowić męskość i kobiecość w średniowiecznym uniwersum na podstawie analizy motywów żeńskich i męskich na tle średniowiecznej kulturze i mentalności. Niniejszy rys historyczny pozwoli następnie na krytyczną lekturę tekstów z użyciem czterech głównych osi interpretacyjnych: głosu, ciała, płci i emocji. Uzyskane efekty posłużą do analizy komparatystycznej, tj. porównania męskości i kobiecości obecnej w twórczości trobairitz do tej, którą odnaleźć można podczas czytania innych dzieł literackich z okresu średniowiecza.  Uzyskane w ten sposób interpretacje kobiecości i męskości w liryce poetek języka oksytańskiego pozwolą odpowiedzieć na pytanie: w jakich przypadkach męskie i żeńskie w poezji średniowiecznej jest uniwersalne i związane konwenansem, a w jakich przypadkach stanowi wierne odwzorowanie osobistych przeżyć kobiety bądź mężczyzny? Celem projektu jest zatem opracowanie szerokiej analizy i interpretacji poezji kobiet w języku oksytańskim w XII i XIII wieku ze szczególnym naciskiem na kwestię płci, jednak nie odżegnując się przy tym od historycznych, kulturowych i społecznych uwarunkowań tego zjawiska.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Natalia Mazurkiewicz-Szafarska
Program doktorski: Teatrologia
Dyscyplina naukowa: Nauki o sztuce
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Musical biblijny – adaptacja biblijna w teatrze musicalowym
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Agnieszka Marszałek, prof. UJ
Współpromotor/promotor pomocniczy: prof. dr hab. Józef Opalski, Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego

Data oceny śródokresowej: 18.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWVjZjJjOWQtMTY2ZC00MTdjLTgwNTItNzE1NjEzZGE4NTUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

The Project is based on the analysis of the Bible-based musicals in Anglo-Saxon perspectives, in particular as a deep insight view in the culture of the United States. Musical has become the domestic good of the USA and had a vast influence on creating a sense of the identity of its citizens – it makes a great impact on historical, political and ideological education, becoming a tool of manipulation and propaganda as well. The decision to choose Bible-based musicals is not random. The Bible’s adap tations were common throughout a history, emerging a paradox existing between sacrum (the source of the text, common purpose of the performance) and profanum (mass production). Sacrum forced artists to avoid changing the biblical texts very much, therefore biblical themes exist in the society’s consciousness in their original shape. The musical is likely to deconstruct the Bible – this seems especially interesting as a potential blasphemy.

 My PhD project consists of two parts:

1. Cultural and social context and its impact on creating the musical genre. Within this point, there are two subjects: religiousness and its cultural meaning, and musical as a part of Anglo-Saxon cultural heritage. The Bible-based musicals and the particular titles of those are crucial to understand an analyzed material.

2. Analysis of librettos, scores and recordings of historical and currently performed musical shows. The project will also contain some thoughts on Polish Bible-based musical. In this area of research, the most interesting part seems to be reception of Western musicals performed in Poland as well as a Polish music composed as inspiration of the Bible.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Projekt dotyczy analizy musicalu biblijnego na gruncie kultury anglosaskiej, a szczególnie w dorobku kulturowym Stanów Zjednoczonych. Musical stał się amerykańskim dobrem narodowym, mającym wpływ na poczucie tożsamości obywateli USA – wywiera wpływ na edukację historyczną, polityczną oraz ideologiczną, stając się narzędziem manipulacji, a niekiedy wręcz propagandy. Wybór musicalu biblijnego nie jest przypadkowy. Adaptacja biblijna stanowiła materiał inspirujący twórców kolejnych epok, stanowiąc paradoks funkcjonujący pomiędzy sacrum (źródło tekstu, często cel inscenizacji) a profanum (medium, komercja). Sacrum nakładało na artystów rodzaj tabu, uniemożliwiającego zbyt daleką ingerencję w tekst źródłowy, przez co biblijne motywy przeniknęły do społecznej świadomości w kształcie kanonicznym. Musical zainteresował się Biblią w sposób dekonstruujący – zmiany wydają się szczególnie interesujące ze względu na swoją potencjalnie bluźnierczą funkcję.

Praca doktorska składa się z dwóch części:

1. Kontekst kulturowy i społeczny wpływający na wyłonienie się gatunku. Zagadnienia obejmą następujące tematy:

              a. podejście do tekstu biblijnego i jego kulturowe znaczenie na terenie Stanów Zjednoczonych,

              b. paradoks powstania musicalu biblijnego, będącego w istocie kompilacją wpływów sacrum i profanum,

              c. rola gatunku musicalu w dorobku kultury amerykańskiej w XX wieku. Szczególne znaczenie ma tu fenomen musicalu biblijnego wraz z przed stawieniem konkretnych tytułów oraz inscenizacji.

2. Analiza librett, partytur i nagrań (oraz spektakli, będących w repertuarach teatrów muzycznych bądź zarejestrowanych na nośnikach video i udostępnionych przez posiadaczy praw autorskich).

Całości projektu dopełni refleksja nad zjawiskiem „polskiego musicalu biblijnego”. Interesująca wydaje się w tym kontekście recepcja zachodnich musicali na terenie  Polski oraz analiza utworów polskiej sceny muzycznej, bazujących na tekstach biblijnych.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Olaf Stachowski
Program doktorski: Nauki o Kulturze i Religii

Dyscyplina naukowa: Religioznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Ngakpa: Non-monastic Initiatory System in Tibetan Buddhism

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Tomasz Sikora, prof. UJ

 

Data oceny śródokresowej: 26.10.2021

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjFhYWI1ZGItZTI1MS00YmQ1LWE1OGQtNmIyYTUwNDIwY2M0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

 

The aim of the following project is to provide a synthetic overview of the historical development and transformations of non-monastic forms of Tibetan Buddhism. The religion in question has been, both in public view and in academic discourse, represented mostly from the monastic point of view, stressing textual history and religious practices deemed, both by the researchers and the monk informants, most palatable to the rationalist Western mindset. This view, however, is misleading in regard to the everyday lived religion of the Tibetans, in which a very important role is played by practices exhibiting what Samuel (1993) aptly called the pragmatic orientation; that is, an expectation of ritual performance to enhance one’s everyday life, e.g. through healing or bringing wealth. Such practices are the primary domain of lay tantric professionals, called ngakpas (Tib. sngags pa), who were especially pivotal in the social organization of geographically isolated and politically decentralized communities far from the urban, monastery-dominated Lhasa Plateau. While such practices have long been marginalized as “merely” relicts of the pre-Buddhist Himalayan shamanism, they’re in fact the fruit of a religious syncretism unique on the global scale, in which the ritual cultures of Indian Buddhism and Tibet have converged, not only conserving archaic belief structures of the Tibetan substratum, but also creating several new, hybridized institutions, such as the ngakpas. The above field has been comparatively neglected in the academic literature for a long time, leaving the anthropological understanding of Tibet fragmented at best; the following project is an attempt to remediate this lack by providing a systematic analysis of the subject.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Celem projektu jest zebranie, pogłębienie w badaniach i syntetyczne opracowanie historycznego rozwoju niemonastycznych form buddyzmu tybetańskiego. Religia ta, zarówno w odbiorze popularnym jak i w literaturze naukowej postrzegana jest przede wszystkim przez pryzmat społeczności klasztornych i charakterystycznych dla nich form praktyki, taki obraz nie oddaje jednak realnej religijności przeżywanej znacznej części Tybetańczyków. Istotną rolę grają w niej bowiem marginalizowane w literaturze przedmiotu obrzędy o charakterze magicznym, czy też używając pojęcia Samuela (1993), o orientacji pragmatycznej, zorientowanej na uzyskanie w wyniku rytuału konkretnych zmian w życiu zaangażowanych jednostek. Religijność tego rodzaju długo interpretowana była w literaturze jako relikt przedbuddyjskiego szamanizmu himalajskiego, co jest tylko połowicznie prawdą – podobne wątki obecne są w buddyzmie od jego najwcześniejszych początków, w buddyzmie tantrycznym są zaś szczególnie ważne. W Tybecie po wprowadzeniu buddyzmu nastąpił wyjątkowy na skalę światową proces synkretyzmu religijnego, w którym nie tylko zakonserwowane zostały bardzo archaiczne struktury wierzeniowe, ale również powstał szereg nowych instytucji kulturowych, wśród nich fenomen ngakpów (sngags pa) – świeckich tantryków. Ngakpowie, jak również szereg innych typów niemonastycznych specjalistów religijnych, stanowili w odizolowanych warunkami geograficznymi i poltycznie zdecentralizowanych społecznościach tybetańskich ważnych reprezentantów buddyzmu tantrycznego. Powyższa tematyka, mająca kluczowe znaczenie dla antropologicznego zrozumienia kultury tybetańskiej, pozostaje wciąż bardzo słabo opracowana w literaturze akademickiej. Poniższy projekt stanowi próbę uzupełnienia tej luki.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Olga Radziszewska
Program doktorski: językoznawstwo
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Leksyka powieści polskiej pierwszego trzydziestolecia XIX wieku
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Maciej Rak, prof. UJ

Data oceny śródokresowej: 22.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTlmM2VlNTMtZjczYi00YzY3LTk3NTctYmI4YjJjODYwNTk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

In the 19th century literature had a real impact on a development of Polish lexemes. An access to books increased and popularity of fiction was growing. Novel was then a young genre, which was not limited by tradition. It brought modernity to literature, and with it – new lexemes. By creating their works novelists were also promoting Polish language. They have proved that Polish is in no way worse than French, it can express subtle emotions equally. Lexemes of the first three decades of the 19th century novels should be analyzed as a whole. It can be done by using the philological method as well as modern methods of the corpusology. At the same time the most important variables (e.g. the author's origin, place and year of publication of the novel) must be taken into consideration. The list of extracted words should be compared with the available lexicographic data. This will allow to determine what percent of the vocabulary was created in the 19th century, which semantic fields were the most developed then, and how many of these words has native or foreign origin. Thanks to the qualitative analysis of the corpus, it will be possible to draw attention to the diversity of the lexical layer. During quantitative analysis, special attention will be brought to the words with the highest frequency, the most characteristic for an author or a novel's subgenre. Lexemes that have not yet been recorded in dictionaries will be provided with etymological definitions and descriptions. Preparation of an electronic version of the analyzed sources will enrich the resource of language corpora. The material will open up the possibilities for further research in the field of nineteenth-century Polish.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Literatura lat 1800–1830 miała rzeczywisty wpływ na kształtowanie się zasobu leksykalnego dziewiętnastowiecznej polszczyzny. Zjawisko to zostało spowodowane zwiększonym dostępem do książek. Powieść była wówczas młodym gatunkiem, nieograniczonym tradycją i poetykami. Wniosła do literatury współczesność, a wraz z nią najnowszą leksykę dziewiętnastowieczną. Powieściopisarze, tworząc swoje dzieła, promowali używanie języka polskiego, udowadniali, że niczym nie ustępuje on językowi francuskiemu i równie dobrze nadaje się do wyrażania subtelnych emocji. Zasób leksykalny powieści lat 1800–1830 należałoby potraktować jako integralną całość i przeanalizować przy użyciu metody filologicznej, a także nowoczesnych metod korpusologii, jednocześnie uwzględniając najważniejsze zmienne, np. pochodzenie autora, miejsce i rok wydania powieści. Listę wyekscerpowanych słów należy porównać z dostępnymi danymi leksykograficznymi. Pozwoli to na określenie, jaki procent tego słownictwa stanowi leksyka powstała w wieku dziewiętnastym, które pola semantyczne były najbardziej rozbudowane, a także jak rozkłada się stosunek leksemów pochodzenia rodzimego i obcego. Dzięki jakościowej analizie korpusu możliwe będzie zwrócenie uwagi na zróżnicowanie warstwy leksykalnej (indywidualizmy, poetyzmy, regionalizmy, dialektyzmy czy archaizmy). Podczas analizy ilościowej wyróżnione zostaną słowa klucze, czyli leksemy o największej frekwencji, najbardziej charakterystyczne dla danego autora czy odmiany gatunkowej powieści. Wyrazy dotychczas nieodnotowane w słownikach zostaną opatrzone definicjami i ustaleniami etymologicznymi. Przygotowanie elektronicznej wersji analizowanych źródeł wzbogaci zasób korpusów językowych polszczyzny. Materiał otworzy możliwości kolejnych badań z zakresu historii języka polskiego

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Pamela Bosak
Program doktorski: nauki o sztuce
Dyscyplina naukowa: historia tańca
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Artyści polskiego tańca współczesnego w kręgu inspiracji amerykańskim tańcem post-modern.
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. prof. UJ Tadeusz Kornaś
Współpromotor/promotor pomocniczy: dr Anna Róża Burzyńska

Data oceny śródokresowej: 18.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 11:00-13:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDY0ZDcyNmQtODFiNi00ZDEzLTlmY2QtMGRkMmIwMWI4NTA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

The research project relates to the impact of American dance of the 1960s and 1970s on contemporary dance in general, mainly contemporary dance in Poland. I will analyse what influence the artists of the Judson Church generation had on dance development and how many techniques and dance styles developed at that time. Dynamic changes in terms of choreography, thinking about movement and stage space have given many choreographers and artists the opportunity to experiment in this field. I am interested in a kind of modernity of American activities. I will consider how it has changed over the years and how it affected the understanding of contemporary dance. Especially important to me are the performances of Polish artists, because in recent years several remixes have been created, such as "Re // accumulation" by Ramona Nagabczyńska, which is a remix of "Accumulation" by Trisha Brown. Collective Centrum w Ruchu gathers Polish artists around each other, each of them uses movement and choreography in a completely different way in their works. The work of such independent Polish artists as Anna Nowicka or Paweł Sakowicz also interests me and I would also like to look for American influences in it. This type of building shows or performances reminds me somewhat of the creators of the Judson Church generation - mutual development, observing each other, experimenting with the matter of movement. Polish artists who decide on a solo or freelance career are working on performances not only in Poland but also on foreign residences. They are mostly physically and choreographically educated at foreign universities hence foreign and American influences are visible in their understanding of dance. This kind of influence or better – inspiration I will be looking for.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Projekt badawczy dotyczy charakterystyki polskiego tańca współczesnego i wpływu tańca amerykańskiego lat 60. i 70. na artystów w Polsce. Przeanalizuję, jaki (i czy w ogóle) wpływ na rozwój tańca wywarli artyści pokolenia Judson Church oraz jak to odbija się w polskiej rzeczywistości tanecznej. Dynamiczne zmiany choreograficzne, nowe myślenie o ruchu i przestrzeni scenicznej dały bowiem, jak sądzę, wielu polskim choreografom i artystom możliwość eksperymentowania w tej dziedzinie. Szczególnie ważna dla mnie będzie analiza dokonań polskich artystów,  a zwłaszcza prac warszawskiego kolektywu Centrum w Ruchu, który skupia niezależnych choreografów i tancerzy. Każdy z nich w swoich przedsięwzięciach w zupełnie inny sposób wykorzystuje ruch i choreografię. Interesuje mnie również twórczość takich niezależnych artystów, jak na przykład Anna Nowicka czy Paweł Sakowicz. Pomimo upływu sześciu dekad od narodzin tańca post-modern, budowanie przez nich spektakli czy performansów przypomina w niektórych aspektach prace twórców pokolenia Judson Church – skupiające się na wzajemnym rozwoju, obserwacji, eksperymentowaniu z materią ruchu. Sprawa wpływu tańca post-modern na taniec polski nie jest jednak zawsze bezpośrednia i jednoznaczna. Polscy artyści decydujący się na karierę solową lub niezależną pracują nie tylko w Polsce, ale także na rezydencjach zagranicznych. W większości są też wykształceni ruchowo i choreograficznie na Zachodzie, stąd w ich rozumieniu tańca widoczne są wpływy zarówno zachodnioeuropejskie, jak i amerykańskie. Także tego rodzaju zmieszanych inspiracji będę szukać w charakterystyce tańca współczesnego w Polsce.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Patryk Wiśniewski
Program doktorski: językoznawstwo
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Semantyczna mapa kolorów w polszczyźnie
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ

Data oceny śródokresowej: 22.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY4OWUwZDgtMDdmZi00MmU2LTgwNmQtNzYzZDExZmFjNTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

The aim of the dissertation thesis, to which this project relates, is to create a cognitive map of the  names of colours in Polish in a synchronic and diachronic perspective.

My scientific considerations will be particularly based on the theory of radial category and connotation. For this reason, also non-basic colour lexemes will be subject to extensive analysis. Hence, this will allow to accurately study the changes that have occurred within colour categories, as well  as the appearance and disappearance of some of them over the years. Thanks to this, it will be possible to verify the hypothesis of Brent Berlin and Paul Kay in the context of the development of basic colour names in Polish. In addition, the progressing globalization and mixing of cultures have its consequences in the form of changes within various colour categories - semantic borrowings and connotations especially from the English language, American culture and pop culture, which were previously unknown in Polish.

In this paper, the problem of defining colours will also be significant, therefore, it shows how difficult their description is not only in the linguistic but from the cultural perspective as well. An attempt will be made to base my research on the analysis of the corpus, lexicographical and literary material. The description of the development of colour names will be facilitated by song lyrics, websites, native speakers` statements and catalogues of companies dealing, among others, with the fashion, paint, varnish and cosmetics.

This methodology is used by the most prominent researchers who study the importance of colour in language and culture, among others: RyszardTokarski, Maria Rzepińska and Michael Pastoureau. Therefore, this project assumes the creation of a work that will be a comprehensive and cognitive description of the naming of colours in Polish.

Streszczenie projektu w j. polskim

Niniejszy projekt zakłada stworzenie pracy, która będzie kompleksowym, kognitywnym opisem nazewnictwa barw w języku polskim – wszystkich jedenastu kategorii. Z perspektywy diachronicznej chciałbym prześledzić i wziąć pod uwagę rozwój kategorii podstawowych nazw kolorów i wszelkie zmiany, które zachodziły w ich obrębie na przestrzeni lat, w tym wydzielanie się nowych kategorii. Pozwoli to w dokładny sposób zweryfikować tezy Brenta Berlina i Paula Kaya oraz ich kontynuatorów. Kategorie nazw barw ulegają jednak ciągłym przekształceniom pod wpływem obcych kultur i języków – pojawiają się nowe znaczenia i konotacje, m.in. w: języku reklam, słownictwie internetowym, tekstach piosenek itp., których polszczyzna wcześniej nie znała, i które, podobnie jak mechanizmy ich powstawania, nie zostały jeszcze opisane w wyczerpujący sposób. Odnosił się będę do metodologii wypracowanej przez językoznawstwo kulturowe i kognitywne, szczególnie zaś do założeń językowego obrazu świata, teorii kategorii radialnej oraz konotacji. Swoje badania opierał będę przede wszystkim na analizie materiału korpusowego oraz słownikowego, jednocześnie nie pomijając drugorzędnych, ale nie mniej ważnych przy kognitywnym opisie, źródeł literackich i kulturowych, ponieważ wskazują one na mechanizmy i funkcjonowanie konotacji, które nie ukazują się w pełni przy analizie materiału słownikowego czy korpusowego. W podobny sposób językowy obraz barw w polszczyźnie próbował stworzyć Ryszard Tokarski, którego studia skupiały się głównie na nazwach kolorów podstawowych w ujęciu synchronicznym.

W mojej pracy postaram się także odnieść do problematyki definiowania kolorów, co z punktu widzenia leksykologii jest sprawą kłopotliwą, zwłaszcza przy definiowaniu nazw kolorów niepodstawowych. Potrzebne są ku temu badania ankietowe, aby określić, co użytkownicy języka myślą, kiedy używają konkretnych nazw barw. Swoje rozważania nad kolorem, ich konotacjami i symboliką uzupełnię na podstawie wiadomości z zakresu funkcjonowania koloru w sztuce, kulturze i literaturze, odwołując się do pracy takich badaczy jak m.in. Maria Rzepińska, John Gage czy Michael Pastoureau.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Paulina Karpeta
Program doktorski: językoznawstwo
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Wierzenia i zwyczaje utrwalone we frazematyce gwarowej pogranicza małopolsko-mazowieckiego (na przykładzie wsi
Łazy i miejscowości okolicznych w gminie Szydłowiec)
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Maciej Rak, prof. UJ

Data oceny śródokresowej: 21.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 13:00-15:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWMzODgxZGMtYTQ4Yy00YTIzLWI0M2EtMWNiOTgxMzRhYzk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

The main goal of the doctoral dissertation is to collect dialectological phraseology from several villages in the Szydłowiec county, which are located at the crossroads of two regions – Mazowsze and Małopolska, and to discuss folk beliefs and customs of everyday life, family and religious annual rituals and church year, characteristic for this area. The material basis are phraseological relationships that differ from Poland-wide semantically and formally.

The main goal of my research is to provide compete reconstruction of the inventory of the rural tradition, manifested in customs and rituals, taking into account the transformations that are taking place today. In this dissertation, I will also try to reconstruct the linguistic picture of the world of communities living in villages belonging to the Szydłowiec county. The dissertation will be supplemented by a glossary of the collected material. In this dissertation I want to comprehensively show the cultural and moral sphere of a specific rural community and consolidate its specificity. As a principle organizing the material base, I use the method of semantic fields, which will allow us to distinguish conceptual categories typical of a rural language and cultural community. Therefore, I will adopt three main thematic fields – EVERYDAY LIFE, FAMILY RITUAL and ANNUAL RITUAL.

In addition, the faceted method will also be helpful in classifying phraseological material, thanks to which it will be possible to determine subcategories. It is worth emphasizing that the research on rural customs is valuable because it allows to document important elements contributing to the local identity of the specific rural community.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Niniejsza dysertacja dotyczy omówienia wierzeń i zwyczajów utrwalonych we frazematyce gwarowej pogranicza małopolsko-mazowieckiego. Podstawę materiałową stanowią związki frazeologiczne różniące się od ogólnopolskich semantycznie i formalnie, które zebrałam w kilku wsiach położonych w gminie Szydłowiec.

W moich badaniach postaram się wszechstronnie pokazać sferę kulturowo-obyczajową konkretnej społeczności wiejskiej oraz utrwalić jej specyfikę. Wykorzystanie frazemów gwarowych jako bazy materiałowej niniejszej dysertacji wiąże się przedstawieniem na ich podstawie kręgu kulturowego określonej społeczności wiejskiej.

Jako zasadę porządkującą bazę materiałową przyjmuję metodę pól tematycznych, która pozwoli wyodrębnić kategorie pojęciowe typowe dla wiejskiej wspólnoty językowo-kulturowej. Wobec tego przyjmę trzy główne pola – ŻYCIE CODZIENNE, OBRZĘDOWOŚĆ RODZINNA oraz OBRZĘDOWOŚĆ DOROCZNA. Ponadto w klasyfikacji materiału frazematycznego zastosuję fasety – dzięki nim możliwe będzie wyznaczenie dokładniejszych podkategorii. W niniejszej pracy doktorskiej postaram się również zrekonstruować językowy obraz świata społeczności zamieszkujących wsie należące do gminy Szydłowiec. Dopełnieniem rozprawy będzie komponent leksykograficzny stanowiący cenne źródło do dalszych badań dialektologicznych.

Warto podkreślić, że badania nad obyczajowością wiejską, są wartościowe, ponieważ pozwalają udokumentować istotne elementy składające się na lokalną tożsamość konkretnej wspólnoty wiejskiej. W moich badaniach postaram się najpełniej ukazać inwentarz tradycji wiejskiej, przejawiającej się w zwyczajach i obrzędach, uwzględniając przy tym przeobrażenia, jakie dokonują się współcześnie.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Piotr Konecki
Program doktorski: Literaturoznawstwo
Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Męskość w czasach popkultury. Formy męskości w polskiej prozie najnowszej
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. prof. UJ Jarosław Fazan

Data oceny śródokresowej: 26.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI1ZGIxZDEtZTQ5MS00MzZkLWI0OWQtNjQxZmVjYjI2ODVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

My project is based on concept of applying perspective derived from masculinity studies to interpretation of texts written by generation of prose-writers born in 70s and 80s of 20th century.

I'm convinced that in last decades concept of masculinity undergone huge transformation and became a subject of heated discussion. It seems to be an effect of alternations which can be observed in the (post)modern society. Those alternations had an immerse impact on man functioning in both public and private sphere.

It is an assumption which accompanied the separation of masculinity studies from gender studies in 70s and 80s of 20th century. Some scientists deny the legitimacy of this research domain. Partly it is caused by its interdisciplinary character which entailed lack of strict borders and solid shape of this field. However, it may turn out to be a great advantage of the masculinity studies which extract from such disciplines like: sociology, philosophy, psychology, economy and others.

Works of such researchers like Reawyn Connell and Michael Kimmell, who are mentioned among the most important figures, had a great contribution into extension and strengtheninh interest in the masculinity studies. That resulted in an appearance of diversifield analysis which profited from theories of deconstruction, psychoanalysis, postcolonial perspective and many more.

In Poland only recently a formation of the masculinity studies can be observed. A strong attention should be dedicated to works such as "Formy męskości", which made a great effort to popularize main international articles, and creating interesting interpretations of various texts which are important to polish culture.

My project geads toward further exploration of this field with special consideration of latest polish prose.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Projekt oparty jest na próbie zastosowania perspektywy studiów nad męskością do interpretacji tekstów polskich prozaików urodzonych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku.

Jestem przekonany, że ostatnie dekaty były czasem zmian w rozumieniu i funkcjonowaniu pojęcia męskości. Zmiany te wydają się mieć swoje źródło w przemianach jakie zachodzą w (po)nowoczesnym społeczeństwie. Przekonanie to przyświecało procesowi wyodrębniania się studiów nad męskością ze studiów genderowych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych minionego stulecia. Proces ten można uznać za niezakończony. Niektórzy badacze do dziś bowiem negują zasadność traktowania ich jako samodzielnej dziedziny badawczej. Po części, jest to spowodowane interdyscyplinarnym charakterem badań nad męskością, które z konieczności czerpią z takich nauk jak: socjologia, filozofia, psychologia, ekonomia i inne. Za jednych z największych badaczy uznaje się Reawyn Connell i Michaela Kimmella, którzy mieli ogromny wpływ na propagowanie zainteresowania studiami nad męskością. Dziś studia te mogą się pochwalić różnorodnością prac poświęconych temu zagadnieniu, któe swoją wielowymiarowością pozwala na owocne analizy, czerpiące z takich obszarów jak dekonstrukcja, psychoanaliza, perspektywa postkolonialna i wiele innych.

W Polsce wciąż możemy obserwować formowanie się studiów nad męskością. SSzczególną uwagę poświęcić tu należy zwłaszcza takim projektom jak Formy męskości, które w dużej mierze przyczyniły si.ę zarówno do spopularyzowania najistotniejszych z zagranicznych prac poświęconych tej tematyce, jak i do wypracowania interesujących interpretacji tekstów o doniosłym znaczeniu dla polskiej kultury.

W swojej pracy zamierzam wykorzystać te doświadczenia w próbach analizy polskiej prozy najnowszej.

Imię i nazwisko Doktoranta Piotr A. Wesołowski
Program doktorski językoznawstwo
Dyscyplina naukowa językoznawstwo
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Optymalne strategie tłumaczeniowe dla nazw własnych w literaturze fantasy
Promotor rozprawy doktorskiej dr hab. Jan Rybicki, prof. UJ

Data oceny śródokresowej: 25.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 16:00-18:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmJiMTM0YWEtYmQwNC00NDhlLThkMzgtYTI5NzYzMGJhZWUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

The project's aim is to verify whether it is possible to devise optimal translation strategies for meaningful proper names in fantasy literature related to role-playing-games (RPG). Both the genre itself and the function it performs in relation to RPG result in a number of factors constraining translators’ work and creativity. The need to enable the target text to connote the same as the source text, and the need to retain the genre's atmosphere and style, render such techniques as exoticization and domestication insuf ficient. Since target culture readers not only actively and creatively participate in their culture, but are also well versed in the fantasy genre—and, in many cases, in RPGs—the search for a useful system of strate gies cannot be performed without the inquiry into the way the translation is received by target (sub)cul ture readers. This is even more significant as the opportunity to participate in global fantasy fandom community enhances readers’ communicational and creative expertise, which is likely to make translators’ work even more demanding. In order to explore the problem of translatability of meaningful proper names, an empirical inquiry into the reception and evaluation of such translations will be conducted. The project will primarily focus on main classes of nomina propria (i.e. toponyms and anthroponyms), and will attempt to grasp the differences in their connotative capabilities stemming from the approach adopted to translating them (translation proper vs. retaining the original). Due to the complexity of the problem and its contingency on a handful of factors—culture, language, and individual experience, to mention the most important ones—an interdisciplinary approach drawing on the assets of linguistics, psychology, and cultural studies will be assumed.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Celem projektu jest zbadanie możliwości opracowania optymalnych strategii tłumaczeniowych dla znaczących nazw własnych w związanej z grami fabularnymi (RPG) literaturze fantasy. Zarówno ga tunek, jak i funkcja, którą ów pełni wobec RPG, nakładają na tłumacza i jego proces twórczy szereg ograniczeń. Konieczność zachowania oryginalnych konotacji zawartych w tekście przy jednoczesnym spełnieniu wymogów stylistycznych i utrzymaniu odpowiedniego klimatu obniża przydatność technik udomowiania oraz egzotyzacji do granicy niewystarczalności. Ponieważ odbiorca przekładu jest nie tylko konsumentem swojej kultury i czynnym jej współtwórcą, ale również, w tym konkretnym przypadku, jest osobą obeznaną z literaturą fantasy, i nierzadko z RPG, próba wywiedzenia ogólniejszych reguł tłumaczeniowych bez zbadania, jak przekład jest odbierany w (sub)kulturze docelowej, nie wydaje się możliwa. Intuicję tę potwierdza fakt, że uczestnictwo w globalnej społeczności fanów fantasy wspiera rozwój sprawności komunikacyjnej i twórczej świadomości, co z kolei sprzyja podnoszeniu progu oczekiwań wobec tłumacza. W celu empirycznego zbadania problemu przekładalności znaczących nomina propria przeprowadzona zostanie analiza recepcji i oceny tłumaczenia takich nazw. Centralne pytanie dotyczyć będzie różnic w zakresie zdolności konotacyjnych głównych klas nazw własnych (toponimy i antroponimy) w zależności od przyjętej strategii przekładu (tłumaczenie właściwe albo zachowanie oryginalnego brzmienia). Złożoność tego zagadnienia i jego uwikłanie w kulturę, język czy doświadczenie indywidualne, sprawiają, iż rzetelna próba zmierzenia się z nim wymagać będzie skorzystania z dorobku kilku różnych dyscyplin: językoznawstwa, psychologii i kulturoznawstwa.

 

Imię i nazwisko Doktoranta: Przemysław Koniuszy
Program doktorski: literaturoznawstwo
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Modele lirycznego doświadczenia w polskiej poezji po 1989 roku
Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Zofia Zarębianka

Data oceny śródokresowej: 27.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 08:00 - 10:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWU3YWMxYTAtNTJiMC00N2ZmLTk4ZTQtYzM3ZTRhYzA2MTY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

The aim of the research is to analyze the latest Polish poetry, conceptualize the phenomena that constitute it and identify its dominants. The starting point is the category of lyrical experience – a structure that covers all aspects of poetic externalization with emphasis on the strategy of the presence of the lyrical persona and the existence of the poetic space surrounding it. Interpretations concerns selected poetry volumes by such authors as Krzysztof Siwczyk, Justyna Bargielska, Joanna Mueller, Maciej Melecki and Ewa Sonnenberg. Poem is presented as focused on issues epistemological and ontological. Although poets writing after 1989 are very different from each other and they often situate their work in opposition to other currents they seem to engage in dialogue with each other at the highest level asking existential questions that arise from their metaphysical search, study on the nature of acts of transcendence (which are the basis of human contact with the world), or above all, reflecting on the essence of reflection, apperception and being in the world. In this context the latest poetry, despite the conflicts that occur within it, turns out to be a kind of response to the crisis of the metaphysics of presence as well as one of the last refuges for universals, a reaction to the depletion of the creative potential of man and the medium that help of a philosophy that cannot cope with all the problems posed by modernity. Additionally, important aspect of research is intertextual reflection. By reading the work of poets publishing after 1989 at the level of lyrical experience they appear as heirs to the great poetic traditions of 1918-1989. Contemporary poets, fighting for the primacy of their voice over the echoes of the past idioms, suffer from "fear of influence" and still incorporate the idioms of great predecessors into their works.

Streszczenie projektu w j. polskim

Celem projektu jest powstanie monografii, na którą będzie składać się szereg komplementarnych studiów. Wychodząc od zasadniczego planu, uprzednio sproblematyzowanej (na podstawie dzieł filozoficznych i literaturoznawczych) oraz sfunkcjonalizowanej kategorii doświadczenia lirycznego, chciałbym przedstawić autorską interpretację poezji polskiej publikowanej po 1989 roku, wspierając własne (hipo)tezy jej historycznoliteracką periodyzacją oraz typologią – wyłonieniem nurtów, dominujących poetyk oraz zróżnicowaniem pod względem poruszanej problematyki, co chciałbym czynić zawsze przez pryzmat tytułowego pojęcia i zgodnie z jego implikacjami. Przede wszystkim jednak badania obejmują analizę dorobku kilku wybranych poetów, których dykcje, a w szczególności idiomatyczny model doświadczenia lirycznego, wyraźnie odznaczają się na tle tego, co proponują inni twórcy. Interpretacje będą dotyczyć wybranych tomów poetyckich takich poetów, jak Krzysztof Siwczyk, Justyna Bargielska, Joanna Mueller, Maciej Melecki i Ewa Sonnenberg.

 

Kluczowym aspektem monografii jest namysł nad filozoficzną stroną wyznania poetyckiego i postawienie hipotezy funkcjonowania wiersza jako wypowiedzi filozoficznej, ukierunkowanej na problemy natury epistemologicznej i ontologicznej. Przeprowadzone analizy wykażą, że doświadczenie liryczne jest rodzajem poznania, poprzez które „ja” dąży do świadomości siebie i określenia otaczającego go świata. W konkretnym wierszu przejawia się ono jako struktura pojęciowa, która oddaje subiektywny obraz poetyckiego uniwersum, przedstawia proces poznawczy podmiotu lirycznego oraz odzwierciedla jego przechodzenie od wiedzy już posiadanej (natywnej) do nowych treści sensualno-emocjonalnych. Kolejne studia przypadków złożą się na panoramę poetyckich „systemów” epistemologiczno-ontologicznych. Ich istota wynikać będzie z dominującego po 1989 roku wśród poetów pragnienia reprezentacji kondycji lirycznego „ja”, które odczuwa, zadaje pytania egzystencjalne i poszukuje szeroko rozumianej, skrajnie różnie krystalizowanej w wierszach „prawdy”.

 

Imię i nazwisko Doktoranta: Sara Dąbrowska
Program doktorski: Nauki o Sztuce
Dyscyplina naukowa: Nauki o Sztuce
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Szanowana czy zapomniana?
Wizerunek Marii w teologii i sztuce luterańskiej Królestwa Czeskiego
Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Piotr Krasny

Data oceny śródokresowej: 19.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 16:00-18:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGE4NTgzOGMtYzM4OS00MzY0LWIxNWItYmFmN2M2YjMzNWFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

Despite the widespread opinion about the negative attitude of Lutherans to Mary, Marian themes often appeared in both theology and Lutheran art. The Marian iconography in the art of the Lutheran Church was already described in several foreign publications. However, these works focused mainly on aspects related to the cult of Maria (B.Heal, B.Kreitzer) or analyzed just the works of one artist (S. Weber am Bach). Only in two articles (M. Cră u and P. Hrachovec) authors describe the issue in more detail, outlining the problem on the background of Lutheran art in the Czech lands. The planned doctoral dissertation should lead to a comprehensive analysis of Marian iconography in the Lutheran art of the Czech Kingdom. This will help to observe changes in Lutheran iconography in general. The main purpose of the work will be theological sources of Maria's imaging changes. In addition, important problem in the context of research is the attitude of Lutherans to old Mari an art in churches taken over from Catholics, as well as innovations and reception of these works of art. In addition, somehow in opposition, the iconoclastic actions committed by radical circles  against Maria's images will be described. On the background of Czech Lutheran theology and Luther's general views on art, iconographic changes that took place in the art after the Lutheran reformation will be presented. The relation of Lutheran theological teaching with true religious practices and art will be described. The subject of the study will be works from the lands of the Kingdom of the Bohemia (Bohemia, Moravia, Silesia, and Lusatia), whose analysis will give impetus to reflection on the relations between Lutheran ico nography and Catholic art and works of art created in the circle of other bohemian denominations.

Streszczenie projektu w j. polskim

Mimo powszechnej opinii o negatywnym stosunku luteranów do Marii, tematy maryjne często pojawiły się zarówno w teologii jak i sztuce luterańskiej

Zagadnienie ikonografii maryjnej w twórczości kręgu Kościoła luterańskiego było już przedmiotem zainteresowania w kilku zagranicznych publikacjach. Jednak w owych pracach koncentrowano się głównie na aspektach związanych z kultem Marii (B.Heal, B.Kreitzer) lub analizowano dzieła jednego artysty (S. Weber am Bach). Tylko dwa artykuły (M. Crăciun i P. Hrachovec) opisują zagadnienie nieco dokładniej, zarysowując problem na tle sztuki luterańskiej ziem czeskich.

Planowana rozprawa doktorska ma doprowadzić do kompleksowej analizy ikonografii maryjnej w sztuce luterańskiej Królestwa Czeskiego, dzięki czemu możliwe do zaobserwowania staną się zmiany zachodzące w ikonografii luterańskiej w ogóle. Głównym celem pracy będą teologiczne źródła zmian obrazowania Marii.

Ponadto ważnym problemem w kontekście badań jest stosunek luteranów do dawnych przedstawień maryjnych w kościołach przejętych od katolików, a także innowacje oraz recepcje tych przedstawień. Dodatkowo, niejako w opozycji, opisane zostaną wymierzone przeciw wizerunkom Marii z ała a ikonoklastyczne, których dopuszczały się radykalne środowiska.

Na tle czeskiej teologii luterańskiej i ogólnych poglądów Lutra na malarstwo przedstawione zostaną zmiany ikonograficzne, które miały miejsce w sztuce po luterańskiej reformacji. Opisane zostaną relacje luterańskiego nauczania teologicznego z prawdziwymi praktykami religijnymi i sztuką. Przedmiotem badań będą dzieła z ziem Królestwa Czech (Czechy właściwe, Morawy, Śląsk, Łużyce), których analiza da impuls do refleksji nad relacjami między ikonografią luterańską, a sztuką katolicką i twórczością powstałą w kręgu innych, czeskich wyznań.

 

Imię i nazwisko Doktoranta: Sebastian Brejnak
Program doktorski: Literaturoznawstwo
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Pomiędzy sam(otn)ością i doświadczeniem osobności. Biografia Ewy Lipskiej jako permanentna egzystencjalna dekonstrukcja
Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Ryszard Nycz

Data oceny śródokresowej: 25.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGM0OGNhMTgtOTRkMC00ZmE5LTg5NTgtMWE4MWYwZDVkYWNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

The main purpose of the project is interpretation of Ewa Lipska’s works in the context of the anthropology of solitude and contemporary discourses of identity/subjectivity. For this aim, Lipska’s poems, novels, dramas, feuilletons and letters are interpreted.

The first part of the study (“BIO-“) is an analysis of the epistolatory, intertextual interview with the poet. The second part of the study (“GRAPHY”) is devoted to the interpretation of Ewa Lipska’s works and their literary and philosophical contexts which concern the problem of “the Self”, “distinctiveness” and philosophically conceived solitude.

The concept of “the Self” (“das Selbst”) was proposed by Friedrich Nietzsche in his Thus Spake Zarathustra and can be interpreted as an idea of meta-self that is constituted by the necessity of both creation and de(con)struction the existential, epistemological and aesthetic fulfilment/satisfaction as well as the feeling of independence and self-sufficiency. In the survey, the Nietzsche’s concept is used as a relevant context to Lipska’s idiomatic discourse.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Głównym zamierzeniem niniejszej pracy o charakterze monograficznym jest interpretacja twórczości Ewy Lipskiej w perspektywie dyskursu samotności oraz antropologicznych konceptualizacji tożsamości i podmiotowości. W tym celu analizie zostaną poddane wybrane teksty poetyckie, prozatorskie, dramatyczne pisarki oraz jej felietony, listy i rozmowy, reprezentatywne dla poruszanych zagadnień. Zostanie również przeprowadzony literacki wywiad z autorką, który stanowić będzie dodatkowy materiał empiryczny do badań i analiz.

Tytułową „samotność” w filozofii twórczej Lipskiej można zdefiniować jako dyspozycję jednostki do nieustannej pracy konstruowania i jednoczesnego niszczenia własnego "ja" w drodze ku osiągnięciu Nietzscheańskiej "samości" - całkowitej osobności, samowystarczalności i samodzielności podmiotu w kreowaniu własnej egzystencji. Świadectwem tego działania jest (auto)dekonstrukcyjna metoda budowania światów literackich - tworzenie rzeczywistości, których ontologia jest nieustannie wystawiana na próbę, trwa w kryzysie, zawieszeniu, w trybie awaryjnym.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Sergei Shershnev
Program doktorski: Nauki o Sztuce
Dyscyplina naukowa: Nauki o Sztuce
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: „Kino moralnego niepokoju” w kontekście bloku wschodniego. W stronę problematyki transferu kulturowego
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Joanna Wojnicka, prof. UJ

Data oceny śródokresowej: 20.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 13:30-15:30
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjNmZWFhNzUtMWM3Yi00NTk4LWFlNzQtMGQwZWUwMmQxNDFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

The Cinema of Moral Anxiety is a film movement from the mid-1970s through the  early 1980s. The common problem of its films was the role of values in a person’s life in the Polish People’s Republic, while their main characters were mostly young intellectuals around 30 years old, experiencing a social initiation. The directors of the movement sought to question the state hypocrisy, conformism and careerism that accompanied the era of ‘the propaganda of success.’ Another of their goals was to expose the paradox of the state. This paradox lay in the fact that the objective truth that the authorities used in order to maintain their legitimacy could not be proved within an existing ideological system. It was described by the philosopher Claud Lefort in relation to modern states in general, though it was socialist states that served as the classic case of this phenomenon. Despite the fact that the Cinema of Moral Anxiety is associated mostly with Poland, it can be argued that there were groups of directors in other states of the Eastern Bloc who used similar themes and poetics. Scholars claim that Polish directors of the movement were inspired by the young Soviet cinema, the Czechoslovakian new wave of the 1960s and young Hungarian cinema. All of the aforementioned movements shared a common ‘aesthetic of resistance,’ representing their disagreement with social injustices. These intellectual exchanges can be described in terms of the theory of cultural transfer. The focus of its theorists’ research is the circulation of knowledge between so-called cultural zones with emphasis on its bilateral processes. It is worth questioning if this ‘moral anxiety’ is a result of cultural transfer among states of the Socialist Bloc, as well as what is the difference between a movement and a trend in cinematography.

Streszczenie projektu w j. polskim

Kino moralnego niepokoju jest nurtem filmowym lat 1975-1981. Wspólnym mianownikiem wszystkich filmów tego nurtu jest problem wartości moralnych polskiej społeczności tamtego okresu, a ich głównym bohaterem młody intelektualista (będący około 30 roku życia), przeżywający proces inicjacji społecznej. Reżyserom kina moralnego niepokoju zależało na poruszaniu towarzyszących epoce „propagandy sukcesu” tematów hipokryzji, konformizmu, karierowiczostwa. Można stwierdzić, że twórcy dążyli do ukazania paradoksu państwa, według którego prawda obiektywna, na którą powołują się władze wyjaśniając swoją prawomocność, nie może być udowodniona za pomocą istniejącego systemu ideologicznego. Ów paradoks opisał filozof Claude Lefort w stosunku do państwa jako takiego, lecz to kraje socjalistyczne XX wieku, w tym PRL, wydają się być najlepszym przykładem tego zjawiska. Mimo iż kino moralnego niepokoju kojarzy się przede wszystkim z Polską, jego tematy i poetyka były używane w dziełach reżyserów całego bloku wschodniego, jak również filmoznawcy twierdzą, że polscy twórcy (prawdopobnie nieświadomie) czerpali inspirację z młodego kina Związku Radzieckiego, a także czechosłowackiej nowej fali oraz kina węgierskiego lat 60. Wymienione powyżej nurty łączy tzw. estetyka sprzeciwu, czyli reprezentacja niezgody z niesprawiedliwością życia publicznego. Formalne bądź tematyczne podobieństwa w kinematografiach obozu socjalistycznego mogą być opisane za pośrednictwem metodologii transferu kulturowego. Zwolennicy tej teorii skupiają swoją uwagę na cyrkulacji wiedzy pomiędzy tzw. zonami kulturalnymi, podkreślając zasadniczą obustronność procesów wymiany myśli. Warto zadać pytanie, czy „moralny niepokój” w kinematografiach bloku wschodniego jest rezultatem transferu kulturowego oraz na czym polega różnica między nurtem i tendencją w kinie.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Tomasz Moździerz
Program doktorski: Językoznawstwo
Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Tempo czytania ze zrozumieniem w języku polskim jako rodzimym i obcym – studium porównawcze
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Anna Seretny prof. UJ.
Współpromotor/promotor pomocniczy: dr Małgorzata Banach

Data oceny śródokresowej: 21.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 15:00-17:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2RiZWVmMDctMDhmYy00N2I5LWIxMmMtNWEyOWY1MzkxYTVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w języku angielskim

Fluent reading is an indispensable skill to all language users. Fluent readers focus on the text content rather than on decoding meaning of individual words. Reading fluency in Polish as a native or a foreign language has never been a subject of a research and therefore English data are used as a reference point. The study aims to measure the rate of fluent reading in Polish. Five groups of readers will be tested: Polish pupils attending the last grade of the primary school (1), the last grade of high school (2), and learners of Polish at levels B2 (3), C1 (4) and C2 (5). The research will be conducted in different school/university environments to provide reliable and diversified data. The research tool will consist of two components: the text and the short comprehension test. The speed of reading will be measured in relation to the text comprehension. The text used in the study will be authentic but adapted to the ability of the so called “average reader” with such tools as: jasnopis.pl and Gunning’s FOG Index. The text length will be established in Polish ‘average words’ (standardized units). The collected data, namely: reading rate and comprehension scores will be analyzed to provide answers to the following research questions: How fast do Poles of different age read? How fast do advanced learners of Polish read? Are there any differences between reading rate of various groups? If so, how big are they? What is the relation of reading rate to comprehension in case of the groups in question? The results will let establish a construct of ‘typical fluent reading rate in Polish’ at different level of competence, a useful measure for diagnosis of reading problems and standardization of the reading time for high stake exam.

Streszczenie projektu w j. polskim

Płynne czytanie to umiejętność niezbędna wszystkim użytkownikom języka, przy czym mianem dobrych czytelników określa się tych, którzy dzięki umiejętności szybkiego rozpoznawania słów podążają za treścią wypowiedzi. Tempo czytania w języku polskim do tej pory nie było przedmiotem szerszych badań, w glottodydaktyce polonistycznej wykorzystuje się więc ustalenia dotyczące języka angielskiego jako rodzimego. Niniejszy projekt ma na celu wypełnienie tej luki i określenie tempa czytania ze zrozumieniem w języku polskim. Badaniom zostanie poddanych pięć grup użytkowników polszczyzny: rodzimi z ostatniej klasy szkoły podstawowej i ostatniej klasy liceum oraz obcokrajowcy uczący się na poziomach: B2, C1 i C2 (poziom zaawansowania zostanie ustalony za pomocą testu plasującego). Narzędziem badawczym będzie tekst, autentyczny, przystosowany do potrzeb projektu, opatrzony testem rozumienia. Do weryfikacji poziomu jego trudności posłuży skala aplikacji jasnopis.pl oraz FOG Index. Długość tekstu będzie wyrażona ‘przeciętnymi wyrazami’, tj. jednostkami abstrakcyjnymi, wystandaryzowanymi pod względem liczby znaków. Dane dotyczące tempa czytania oraz osiągniętych poziomów rozumienia zostaną uśrednione i porównane celem znalezienia istotnych statystycznie różnic. Realizacja projektu przyniesie odpowiedzi na następujące pytania: Jak szybko czytają Polacy? Jak szybko w języku polskim czytają cudzoziemcy? Czy, a jeśli tak, to jakie są różnice w tempie czytania i stopniu rozumienia między badanymi grupami? Pozwoli też ustalić ‘typowe’ tempo czytania w języku polskim na różnych poziomach jego znajomości, co w przyszłości umożliwi diagnozowanie problemów czytelniczych oraz pomoże w konstrukcji egzaminów wysokiej stawki.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Urszula Malina
Program doktorski: Językoznawstwo
Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Zdolności narracyjne osób dorosłych z diagnozą schizofrenii
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Robert Dębski, prof. UJ
Współpromotor/promotor pomocniczy: dr Magdalena Knapek

 

Data oceny śródokresowej: 21.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 15:00-17:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2IzMTU3ZWMtY2M5My00MTM5LTgyYTYtMzY2NTZjMTBlZGYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

There is a rich body of research on the narrative abilities of individuals with a diagnosis of schizophrenia. To date, research has focused on the content and cohesion of patient self-narrative (Lysaker et al., 2003; Voppel et al., 2019), disruptions during dialogues (Varga et al., 2014; Bora, 2017), and comparing the narrative style of schizophrenics and healthy individuals (Obrębska, 2013). The proposed study will address research questions hitherto unresolved, concerning issues such as the use of cohesion markers (patterns of cohesion) and the local and global coherence of narratives when constructed from first- and third-person perspectives. The experimental group will consist of a purposive sample of twenty patients diagnosed with schizophrenia recruited from psychiatric day therapy units and clinics in Cracow. The comparison group will consist of twenty healthy individuals matched for age, sex and socioeconomic status. The participants will be asked to perform two tasks: one eliciting a first person narrative, i.e., answering questions related to their illness and family, and another aimed at producing a third-person narrative, i.e., storytelling stimulated by a series of five pictures. Their narratives will be recorded, transcribed and analysed using descriptive and statistical discourse analysis (DA) as the methodology. First, the researcher will attempt to describe the cohesion patterns and measure the level of cohesion in the elicited narratives. Second, using a known subjective coherence measuring scales, she will assess the local and global coherence of the elicited speech samples. Third, the research will investigate the relationships between: the cohesion and coherence patterns/measures in both groups, the cohesion/coherence patterns/measures and the type of narrative (first- vs. third-person narrative) in both groups, and the cohesion/coherence patterns/measures and the schizophrenic participants’ cognitive functioning assessment results. The outcomes of this research will increase our knowledge of the narrative abilities of individuals with a diagnosis of schizophrenia and, consequently, assist in creating assessment and therapy resources for speech pathologists.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Istnieje wiele badań dotyczących zdolności narracyjnych osób z diagnozą schizofrenii. Do tej pory badania koncentrowały się na treści i spójności narracji pacjenta (Lysaker i in., 2003; Voppel i in., 2019), zaburzeniach mowy dialogowej (Varga i in., 2014; Bora, 2017) oraz porównywaniu stylu ekspresji schizofreników i ludzi zdrowych (Obrębska, 2013). Proponowane badanie skoncentrowane będzie na nierozwiązanych dotąd pytaniach badawczych, dotyczących takich zagadnień, jak użycie markerów spójności (oznak spójności) oraz spójność lokalna i globalna narracji, gdy konstruowana jest ona z perspektywy pierwszej oraz trzeciej osoby. Grupa eksperymentalna złożona będzie z celowej próby dwudziestu pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii, rekrutowanych z oddziałów psychiatrycznych i ośrodków dziennej terapii w Krakowie, zaś grupa kontrolna z dwudziestu zdrowych osób dopasowanych odpowiednio pod względem wieku, płci i statusu społeczno-ekonomicznego. Uczestnicy zostaną poproszeni o wykonanie dwóch zadań: jednego wymagające stworzenia narracji pierwszoosobowej, tj. udzielenia odpowiedzi na pytania związane z ich chorobą i rodziną, oraz drugiego, którego celem będzie stworzenie narracji trzecioosobowej, tj. opowiedzenie historii stymulowanej serią pięciu obrazów. Wypowiedzi będą rejestrowane, transkrybowane i analizowane przy użyciu opisowych i statystycznych metod analizy dyskursu (DA) jako metodologii. Po pierwsze, badacz podejmie próbę opisania wzorców spójności i zmierzenia poziomu spójności w pozyskanych narracjach. Po drugie, używając znanych subiektywnych skal pomiaru koherencji, oceni lokalną i globalną koherencję prób mowy. Po trzecie, zbadane zostaną zależności pomiędzy: wzorcami/pomiarami spójności i koherencji w obu grupach, wzorcami/pomiarami spójności i typem narracji (narracja pierwszoosobowa vs. trzecioosobowa) w obu grupach oraz wzorcami/pomiarami spójności i wynikami oceny funkcjonowania poznawczego uczestników chorujących na schizofrenię. Wyniki przyczynią się do zwiększenia wiedzy na temat zdolności narracyjnych osób z rozpoznaniem schizofrenii, a tym samym pomogą logopedom w tworzeniu testów diagnostycznych i programowaniu terapii.

 

Imię i nazwisko Doktoranta: Wojciech Micał
Program doktorski: Filozofia
Dyscyplina naukowa: Filozofia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Reception of ancient philosophy in the thought of Gregory Palamas
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Jan Kiełbasa, prof. UJ
Promotor pomocniczy: dr Michał Bizoń

 

Data oceny śródokresowej: 21.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTRjOGUwODYtZWQ4Yi00NGFiLTk0YjktMDY5ZWE3OTZjOTc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

This project aims to define the way in which St. Gregory Palamas refers to and draws on the legacy of the ancient pagan Greek philosophy. Approaching this research problem involves, first of all, identifying the ancient notions, concepts and authors which are of the utmost importance for Palamas (taking into account the process of their reception) and, next, determining their function in the thought of St. Gregory. The most relevant questions studied in this project include the problem of the relationship between theology and philosophy, the proper understanding of the notions of ἐνέργεια and οὐσία , and the concept of participation. The philosophically oriented research into Palamas’ literary output constitutes an attempt to address the absence of scholarly works systematically dealing with this issue, a state of affairs prevalent on both the local, i.e. Polish, and international levels. Studying the thought of St. Gregory from a predominantly theological or religious-study-related perspective, the majority of papers discussing Palamas hardly ever (yet with noteworthy exceptions) touch upon the crucial role played by the ancient pagan philosophy in this author’s works. The research conducted in the framework of this project will consist of two main stages. The first one will be devoted to the analysis of the Palamite sources in Greek, primarily based on a critical edition of all the works of St. Gregory Palamas by E. Perrella from the years 2003-2006. In the second stage, the study will focus on select works of ancient Greek philosophers (primarily Plato, Aristotle and Plotinus) and their commentators, representing both the Christian and pagan intellectual circles. The research will end with a comprehensive analysis of the collected material and the preparation of the doctoral dissertation.

Streszczenie projektu w j. polskim

Niniejszy projekt ma na celu określenie sposobu, w jaki św. Grzegorz Palamas odnosi się do oraz czerpie z dorobku starożytnej pogańskiej filozofii greckiej. Rozwiązanie tak postawionego problemu badawczego zakłada w pierwszej kolejności rozpoznanie kluczowych dla Palamasa starożytnych pojęć, koncepcji i autorów z uwzględnieniem tradycji pośredniczącej w procesie ich recepcji, następnie zaś ustalenie funkcji, którą pełnią w myśl św. Grzegorza. Wśród najważniejszych zagadnień poruszanych w ramach tego projektu można wymienić problem relacji między teologią a filozofią, właściwe znaczenie pojęć ἐνέργεια i οὐσία oraz koncepcję partycypacji. Podjęcie filozoficznie ukierunkowanych badań nad intelektualnym dorobkiem Palamasa stanowi próbę odpowiedzi na dotychczasowy brak monografii bezpośrednio poruszających to zagadnienie na gruncie zarówno polskim, jak i międzynarodowym. Większość prac poświęconych myśli św. Grzegorza ujmuje ją bowiem przede wszystkim z teologicznej bądź historycznej perspektywy, względnie rzadko bądź tylko wyrywkowo pochylając się nad rolą, jaką w tejże myśli odgrywa pogańska filozofia starożytna. Badania w ramach niniejszego projektu odbywać się będą w dwóch głównych etapach. Pierwszy poświęcony będzie analizie palamickich tekstów źródłowych w języku greckim, przede wszystkim w oparciu o krytyczne wydanie wszystkich dzieł św. Grzegorza Palamasa pod red. E. Perrelli z lat 2003-2006. W drugim etapie podstawowy materiał badawczy stanowić będą odpowiednio wybrane dzieła starożytnych filozofów greckich (przede wszystkim Platona, Arystotelesa i Plotyna) oraz ich komentatorów, reprezentujących zarówno chrześcijańskie, jak i pogańskie środowisko intelektualne. Badania zakończą się pojęciowo-historyczną analizą zebranego materiału oraz sporządzeniem pracy doktorskiej.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Zuzanna Sala
Program doktorski: literaturoznawstwo
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Reperkusje późnego kapitalizmu – zaburzenia psychiczne i ich polityczne uwarunkowania w najnowszej literaturze polskiej
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Dorota Kozicka, prof. UJ

Data oceny śródokresowej: 25.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjgzY2VkZGMtZWUyMi00YzkwLWE3ZjQtMmYzNGVkNWY0NTlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

My research aims to examine how the latest Polish literature reflects the relationship between mental illnesses (with particular emphasis on schizophrenia and depression) and the conditions of people’s functioning in late capitalism. Insanity, mental disorders, and illnesses as few of the main themes of contemporary literature are usually interpreted as an element of complex characterization of lyrical ego. However, my interests also include social, economic and political factors. In these contexts I will analyze books published after 1989 written by such authors as Justyna Bargielska, Tomasz Bąk, Kamila Janiak, Adam Kaczanowski, Olga Hund Dorota Masłowska, Izabela Morska and Joanna Mueller.

              Literature understood in the spirit of sociological poetics as an "internally social space” remains "comprehensively susceptible to social influences from other spheres of life" (Voloshin). Being aware of these dependencies, I would like to analyze the subject of disorders appearing in these texts in terms of what realizations it is subjected to and in what contexts it functions, but I will also try to answer the question about the possibility of looking at the theme of mental illness as a cultural dominant. One of the characteristic element of postmodernism (understood in all my work after Jameson not as a style or philosophy, but precisely as "the cultural logic of capitalism") is its - understood in Lacanian way - "schizophrenia". The breaking of the chain of the signifiers and signifiers, and thus the "schizophrenic narrative", is in this sense one of the features characteristic of contemporary late capitalist reality. The study of literary texts in terms of the presence of this "schizophrenic narrative" (or textual mechanisms that are intended to contest it) supplemented by the achievements of critical  psychology will lead to the determination of whether it is possible to call mental illnesses as a "cultural dominant" of late capitalism.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Literatura rozumiana w duchu poetyki socjologicznej jako przestrzeń „wewnętrznie społeczna”, pozostaje „wszechstronnie podatna na wpływy społeczne innych sfer życia” (W. Wołoszynow, 2009). Mając świadomość tych zależności, w swojej pracy zbadam współczesne teksty literackie, podejmujące temat chorób psychicznych, śledząc w nich właśnie ślad ukształtowanych społecznie przekonań. Pojawiający się w tych tekstach temat zaburzeń przeanalizuję pod kątem tego, jakim realizacjom jest on poddawany i w jakich kontekstach funkcjonuje, ale także spróbuję rozpoznać i sproblematyzować konwencje i strategie estetyczne, które służą zobrazowaniu tego psychologiczno-socjologicznego przecięcia.

              Jednym z elementów charakterystycznych dla postmodernizmu (rozumianego w całej mojej pracy za Jamesonem nie jako styl czy filozofia, ale właśnie jako „logika kulturowa kapitalizmu”) jest jego – rozumiana po lacanowsku – „schizofreniczność”. Zerwanie łańcucha znaczących i znaczonych, a więc „schizofreniczna narracja” jest w tym ujęciu jedną z cech charakterystycznych dla współczesnej późnokapitalistycznej rzeczywistości. Badanie literackich tekstów pod kątem obecności owej „schizofrenicznej narracji” (lub mechanizmów tekstowych, które mają być wobec niej kontestacyjne), a także estetyki depresyjnej i innych zabiegów obrazujących zaburzenia, będą mnie prowadzić do scharakteryzowania i sprecyzowania funkcji i charakteru owych przedstawień, a także do pokazania ich w szerszym kontekście diagnoz społecznych.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Marek Maraszek

Program doktorski: filozofia

Dyscyplina naukowa: filozofia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Woluntaryzm a kondycja człowieka Filozofia Ladislava Klimy na tle historii idei

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Izabela Szyroka, prof. UJ

 

Data oceny śródokresowej: 22.10.2021

Godzina posiedzenia Komisji: 15:00-17:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjA1MzJkNzAtMDRkOS00MmZmLWE0MWUtZmY5ZmIzOWE5ZTQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

This project is dedicated to the role which the philosophy of Ladislav Klima (1878-1928) played in the development of voluntary ideas. The research focuses on the basic problem raised by this Czech thinker: the view on the human nature and the underlying recognition of the primacy of will in the human action. The classic volunteer positions of Arthur Schopenhauer and Friedrich Nietzsche, which are a direct inspiration for Klima, provided different solutions regarding the human condition. The first expressed deep anthropological pessimism, the second exposed the importance of affirmation of life and called for an activist demeanour. Considering the differences in these positions, Klima made a creative attempt to look for another solution on the basis of voluntary thought.

The goal of this project is the first Polish study of Klima’s philosophy and its direct sources, as well as the demonstrations- by understanding Klima’s position- of a certain important chapter in the history of philosophical thinking where man is primarily defined as will. Adopting a research perspective different from previous studies will allow to both highlight innovative aspects in the work of the Czech philosopher, and to open new interpretative paths in relation to Schopenhauer’s and Nietzschean thought. This research includes a detailed analysis of the works of Ladislav Klima, a translation of a fragment of the treatise World as Consciousness and Nothing into Polish, a thorough analysis of Klima’s inspirations (Berkley, Schopenhauer, Nietzsche), and a reflection on existential threads in his philosophy.

Streszczenie projektu w j. polskim

Projekt poświęcony jest roli, jaką pełni filozofia Ladislava Klimy (1879-1928) w rozwoju idei woluntarystycznej. Badania skupiaja się na zasadniczym problemie podejmowanym przez czeskiego myśliciela, który stanowi kondysję człowieka wobec uznania prymatu woli w ludzkim działaniu. Filozofie Arthura Schopenhauera I Friedricha Nietzschego. Będące inspiracją dla Klimy, przyniosły w tej kwestii odmienne rozstrzygnięcia: pierwsza z nich wyrażała głęboki pesymizm antropologiczny, druga podkreślała znaczenie afirmacji życia I potrzebę postawy aktywistycznej. Wobec odmienności tych stanowisk, Klima podjął twórczą probe poszukiwania innego rozwiązania na gruncie myśli woluntarystycznej.

Celem projektu jest pierwsze polskie opracowanie filozofii Klimy, z uwzględnieniem jej bezpośrednich filozoficznych źródeł, a także ukazanie przez pryzmat późnego stanowiska Klimy pewnego istotnego rozdziału w historii filozoficznego myślenia o człowieku jako będący przede wszystkim wolą. Przyjęcie odmiennej od dotychczasowych prac klimologicznych perspektywy badawczej pozwoli zarówno uwidocznić nowatorskie aspekty twórczości czeskiego filozofa, jak I również otworzyć nowe ścieżki interpretacyjne względem myśli schopenhauerowskiej I nietzscheańskiej. Badania obejmują szczegółowe opracowanie dzieł Ladislava Klimy, przekład fragment traktatu “Świat jako świadomość i nic”, wnikliwą analizę klimowskich inspiracji (Berkeley, Schopenhauer, Nietzsche), omówienie wątków egzystencjalnych w refleksji czeskiego filozofa.