Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Nawa Ster

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram i komisje ds. oceny śródokresowej 2022/2023

Szczegółowy harmonogram oceny śródokresowej przeprowadzanej w roku akademickim 2022/2023 (wrzesień 2023) zostanie ogłoszony w lutym 2023 roku. Ramą dla harmonogramu szczegółowego jest harmonogram oceny śródokresowej zamieszczony w plikach poniżej (wraz z regulaminem i innymi dokumentami).

Pliki do pobrania
pdf
Komisje ds. oceny śródokresowej 2022/2023
pdf
Harmonogram oceny śródokresowej 2022/2023 - aktualizacja 17.10.2023 r.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ocena śródokresowa

Ocena śródokresowa jest częścią procesu kształcenia w szkołach doktorskich i została wprowadzona w ustawie o nauce i szkolnictwie wyższym z 2018 roku. Dla czteroletnich programów kształcenia przypada w bliskości 24 miesiąca, natomiast w trzyletnich programach kształceniach między 18 a 24 miesiącem. 
 
​Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych jako wiodący ośrodek kształcenia Doktorantów przykłada wielką wagę do procedury przeprowadzenia oceny, jej jakościowego wymiaru, jak również wyniesionych z tej oceny doświadczeń, tak dla Doktorantów, jak i Szkoły.
Poniżej, zaoponiowane przez Radę Szkoły dokumenty obowiązujące Doktorantów II edycji (2020-2024) oraz edycji następnych. 
Pliki do pobrania
pdf
Harmonogram oceny śródokresowej - obowiązuje od roku akademickiego 2021/2022
pdf
Regulamin oceny śródokresowej - obowiązuje od roku akademickiego 2021/2022
docx
Załącznik nr 3 do Regulaminu: Informacja na temat raportu z realizacji indywidualnego planu badawczego
pdf
Załącznik nr 4 do Regulaminu: Wzór protokołu z posiedzenia Komisji ds. oceny śródokresowej
pdf
Załącznik nr 4a do Regulaminu: Wzór uchwały komisji ds. oceny śródokresowej
pdf
Załącznik 4b do Regulaminu: Wzór opinii członka komisji ds. oceny śródokresowej
pdf
Załącznik nr 5 do Regulaminu: Wzór formularza odwołania od wyniku oceny śródokresowej
pdf
Informacja o ocenie śródokresowej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ocena śródokresowa edycja III (2021-2025)

Program doktorski: Interdyscyplinarny i Międzydziedzinowy Program Doktorski

Dyscyplina naukowa: Nauki o kulturze i religii

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Jak (można było) przetrwać klimatyczny i (post)pandemiczny kryzys? (Spekulatywne) sympraxis w wybranych miastach Polski i Szwedzkiej Arktyki

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: May-Britt Öhman, PhD Associate Professor

Data oceny śródokresowej: 19.03.2024 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM1YWMxZjctOTdhMS00NTQ0LThiMWMtZGJhNWVlNzU4OTFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

This dissertation has been designed as a study on (re)production and transformation of human-environment relations in contemporary times, in the context of intensifying climate changes and globally differentiated experiences of socioenvironmental stability, change, or collapse. The project is focused on the ways this subject becomes part and parcel of the most recent curatorial, artistic-activist, and design practices in chosen Polish cities and the Swedish part of Sápmi; sites (contexts) of said practices are of particular interest. Thus, the goal of this dissertation is to explore and compare how human-environment relations are or may be imagined, socially enabled, and normativitzed in and through these practices, by the means of literature, art, design, and activity of cultural institutions.

The project’s three-mode structure clarifies the Author’s positionality in research. The first mode–Being Here, Looking There–results in a study of communication projects enabling cultural mobility and sharing of Sámi Indigenous ecologies, as seen in the activity of Sámi cultural institutions, and present in Sámi literature, art, and design. The second mode–Being There, Looking There–is tied to conducting on-site research in Sámi cultural institutions whose activity is aimed at documentation, (re)production, and/or transformation of Indigenous ecologies. The third and most broadly enacted mode–Being Here, Looking Here–means taking a closer look at human-environment relations envisioned and normativized in and through literature, art, design, and activity of cultural institutions in two Polish cities, Kraków and Wałbrzych. This part of the research includes ex-ante and ex-post analysis of speculative design interventions co-organized in these cities by the Author.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

Niniejszą rozprawę doktorską zaprojektowano jako studium (re)produkcji i transformacji relacji między człowiekiem a środowiskiem, w kontekście nasilających się zmian klimatycznych i globalnie zróżnicowanych doświadczeń społeczno-środowiskowej stabilności, zmiany czy kryzysu. Projekt skupia się na sposobach, w jakie temat ten staje się nieodłączną częścią najnowszych praktyk kuratorskich, artystyczno-aktywistycznych i projektowych w wybranych polskich miastach i szwedzkiej części Sápmi; miejsca (konteksty) tych praktyk są przedmiotem szczególnego zainteresowania. Celem rozprawy jest zatem zbadanie i porównanie, w jaki sposób relacje człowiek-środowisko są lub mogą być wyobrażane, wcielane w życie społeczne i normatywizowane w tych praktykach i poprzez nie, za pomocą literatury, sztuki, designu i działalności instytucji kultury.

Trójdzielna struktura projektu unaocznia pozycjonalność Autora. Pierwszy tryb badań – bycie tutaj, patrzenie tam – owocuje studium projektów komunikacyjnych, które umożliwiają mobilność kulturową i dzielenie się indygennymi ekologiami Sámi. Analizowane przykłady obejmują literaturę, sztukę, design i działalność instytucji kulturalnych Sámi. Drugi tryb – bycie tam, patrzenie tam – to prowadzenie badań na miejscu, w instytucjach kultury Sámi, które dokumentują, (re)produkują i/lub transformują indygenne ekologie. Trzeci i najszerzej zakrojony tryb – bycie tutaj, patrzenie tutaj – oznacza bliższą obserwację, jak relacje człowiek-środowisko zostają wyobrażane i normatywizowane poprzez literaturę, sztukę, design i działalność instytucji kultury w dwóch polskich miastach: Krakowie i Wałbrzychu. Ta część badań obejmuje analizę spekulatywnych interwencji współorganizowanych w tych miastach przez Autora, ex-ante i ex-post

Program doktorski: Nauki o kulturze i religii

Dyscyplina naukowa: Nauki o kulturze i religii

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Miłość romantyczna w północnych metropoliach współczesnych Indii. Krytyczna analiza dyskursu

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Marcin Brocki, prof. U

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Anna Romanowicz

 

Data oceny śródokresowej: 29.05.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmFhNTA2MzEtMzY2NS00ZWIyLTg5NjktZjE0NzFjYmFlZGQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim

The aim of the project is to analyze and reconstruct the narrative strategies of romantic love in the English-language media discourse of India since the beginning of the Bharatiya Janata Party’s rules (2014). The main theme of research will be the role that belonging to the middle class plays in these discursive practices. The research material will be sources relating to the two largest Indian metropolises - Delhi and Mumbai.

In this project, romantic love will be understood in two ways - on the one hand as a set of emotions experienced by individuals, but at the same time as a socially and culturally determined construct. Its representations in the Indian English-language media discourse are often shown on the axis of contrast between arranged marriages and relationships based on individual choice. Both these forms of social practice, as well as the hybrid forms, will be the subject of this project.

The research will be set in the context of the middle class, its cultural capital (Bourdieu 2000, Deshpande 2003), as well as the influence on the creation and reproduction of the love discourse. The love discourse, on the other hand, will be understood as a medium for the ideology of the middle class of India, of which it is at the same time (co)creator and recipient.

The method that will allow to answer the research questions will be critical discourse analysis. It enables to indicate the connotations of the concept of "romantic love", as well as contexts (political, social events, etc.) and media narratives. Media discourse should be understood as all communication activities carried out in or through the media (Kawka 2012). The research will focus on English-language sources of both institutionalized messages (e.g. television, press) and initiatives present in social media (e.g. Instagram, Twitter).

The result of the research will be (1) distinguishing, classifying and describing specific narrative strategies concerning romantic love and (2) linking them with specific types of capital, and then (3) characterizing the model discourse recipient and (4) characterizing the discourse producers.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

Celem projektu jest analiza i rekonstrukcja strategii narracyjnych dotyczących miłości romantycznej w anglojęzycznym dyskursie medialnym Indii od początku rządów Bharatiya Janata Party (2014). Głównym przedmiotem badań będzie rola, jaką w tych praktykach dyskursywnych odgrywa przynależność do klasy średniej. Materiał badawczy stanowić będą źródła odnoszące się do dwóch największych indyjskich metropolii – Delhi i Mumbaju.

Miłość romantyczna będzie w niniejszym projekcie rozumiana dwojako – z jednej strony jako zbiór emocji przeżywanych przez jednostki, ale jednocześnie jako konstrukt determinowany społecznie i kulturowo. Jej reprezentacje w indyjskim anglojęzycznym dyskursie medialnym często ukazywane są na osi kontrastu pomiędzy małżeństwami aranżowanymi, a związkami opartymi na indywidualnym wyborze. Obie te formy społecznych praktyk, jak również formy pośrednie pomiędzy nimi będą przedmiotem niniejszego projektu.

Prowadzone badania osadzone będą w kontekście klasy średniej, jej kapitału kulturowego (Bourdieu 2000, Deshpande 2003), a także wpływu na tworzenie i reprodukowanie dyskursu miłosnego. Dyskurs miłosny rozumiany będzie natomiast jako nośnik ideologii klasy średniej Indii, którego jest ona jednocześnie (wpół)twórcą, jak i odbiorcą.

Metodą, która pozwoli odpowiedzieć na pytania badawcze będzie krytyczna analiza dyskursu. Umożliwia ona wskazanie konotacji pojęcia „miłość romantyczna”, a także kontekstów (wydarzeń politycznych, społecznych etc.) i narracji medialnych. Poprzez dyskurs medialny rozumieć należy wszelkie działania komunikacyjne prowadzone w mediach lub za ich pośrednictwem (Kawka 2012). Badania skupią się na anglojęzycznych źródłach zarówno przekazu zinstytucjonalizowanego (m.in. telewizja, prasa), jak i inicjatywach obecnych w mediach społecznościowych (m.in. Instagram, Twitter).

Rezultatem podjętych badań będzie (1) wyodrębnienie, sklasyfikowanie i opisanie konkretnych strategii narracyjnych dotyczących miłości romantycznej oraz (2) powiązania ich z konkretnymi rodzajami kapitału, a następnie (3) scharakteryzowanie modelowego odbiorcy dyskursu oraz (4) scharakteryzowanie twórców dyskursu.

Program doktorski: Interdyscyplinarny i Międzydziedzinowy Program Doktorski

Dyscyplina naukowa: Historia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Podróż w narracjach patriarchalnych (Rdz 12- 50) w świetle Biblii hebrajskiej, Septuaginty, Filona, Józefa Flawiusza i księgi Jubileuszów

Promotor rozprawy doktorskiej: Dr hab Michał Marciak, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: -

 

Data oceny śródokresowej: 22.01.2024 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGVlYTE4ZWYtZjg5Yi00NmZjLTljMzUtMjM4ZGVjNTc1OWQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d 
 

 

Streszczenie projektu w j. angielskim

The project will be devoted to the comparison of ancient accounts presenting travel of Biblical patriarchs in the Hebrew Bible (MT), the Septuagint (LXX), Philo of Alexandria, Josephus Flavius, and the Book of Jubilees. The aim is to see how five different ancient sources present the travel of the Biblical patriarchs. The difference may be very telling about the writers’ own times, including perception of travel and space, travel experience and general outlook. The ancient written sources will be studied using both historical-critical and literary approaches. Thus, it will be attempted to understand the texts in the context of their ancient setting. However, the focus of the inquiry will be placed on the final form of the text which will be read as a historical artefact in its own right. Special focus will be given to both literary portrayals of space and time in the texts, in the second run, to geography and chronology as the referential aspects of the narratives. It will also be attempted to understand the cultural representations of travel using insights from social sciences, especially anthropology. The referential aspects of the texts will be studied through archaeological data, GIS capabilities and tools of satellite archaeology.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

Projekt będzie poświęcony porównaniu starożytnych relacji przedstawiających podróże patriarchów biblijnych w Biblii hebrajskiej (MT), Septuagincie (LXX), Filonie Aleksandryjskim, Józefie Flawiuszu i Księdze Jubileuszów. Celem jest sprawdzenie, jak pięć różnych starożytnych źródeł przedstawia podróże opisane w patriarchalnych naracjach. Różnice mogą wiele mówić o czasach pisarzy, w tym o postrzeganiu podróży i przestrzeni, doświadczeniach podróżniczych i ogólnych poglądach. Starożytne źródła będą badane z wykorzystaniem zarówno podejścia historyczno-krytycznego, jak i literackiego. W ten sposób podjęta zostanie próba zrozumienia tekstów w kontekście ich starożytnego kontekstu. Jednak główny nacisk zostanie położony na ostateczną formę tekstu, który będzie odczytywany jako samodzielny artefakt historyczny. Szczególny nacisk zostanie położony na literackie przedstawienia przestrzeni i czasu w tekstach, w drugiej kolejności na geografię i chronologię jako referencyjne aspekty narracji. Podjęta zostanie również próba zrozumienia kulturowych przedstawień podróży przy użyciu nauk społecznych, zwłaszcza antropologii. Referencyjne aspekty tekstów będą badane poprzez dane archeologiczne, funkcje GIS i narzędzie archeologii satelitarnej.

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Gramatykalizacja czasowników pseudo-łącznikowych zmiany w języku hiszpańskim.

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Andrzej Zieliński

Współpromotor/Promotor pomocniczy: -

Data oceny śródokresowej: 07.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 13:00-15:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjA3Yzc2NmItMzAyNy00MmI1LTljOTQtODYyNjcyN2MyNjE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim

The main aim of this project is to carry out a diachronic study about prototypical pseudo-copular verbs of change in Spanish, inexistent in Classical Latin, to describe the grammaticalization process of each of them. The verbs to be considered in the analysis are: ponerse, fincar, quedarse, tornarse, volverse, and hacerse, meaning to become. Those verbs typologically classify between the verbs that express action and verbs in the function of the copula. They form the nominal predicate in which they perform the role of pseudo-copula, which means they require a predicative, but they still convey some meaning. 

The analysis will be based on a wide textual corpus according to the theory of the discursive traditions (Germ. Diskurstraditionen), as the linguistic change occurs also through the repetition of elements of a discourse. The research will take account of forms from the XIII century to the XVII century. That will allow the analysis of the origins of those structures and the description of the process of the morphosyntactic crystallization and generalization they underwent. The investigation will also take into consideration the principal differences between the aspects (Aktionsart) that those verbs express.

 Moreover, it is pertinent to highlight that the project will look for linguistic and -perhaps- extralinguistic factors (as languages in contact) that had influenced the formation of the pseudo-copular structures of those verbs via the grammaticalization process. Furthermore, it is important to emphasize the exceptional character of the pseudo-copular verbs in Spanish, used to express changes experienced by the subject, since the other Roman languages did not develop such structures and they use unaccusative verb e.g., devenir in French or diventare in Italian, which is also documented in the Spanish language.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

Głównym celem niniejszego projektu jest przeprowadzenie diachronicznego studium nad prototypowymi czasownikami pseudo-łącznikowymi zmiany w języku hiszpańskim, aby opisać proces gramatykalizacji każdego z nich. Ta kategoria werbalna nie została udokumentowana w łacinie. Czasowniki, które zostaną wzięte pod uwagę w analizie, to: ponerse, fincar, quedarse, tornarse, volverse i hacerse, oznaczające: stać się, zostać. Typologicznie czasowniki te klasyfikują się pomiędzy czasownikami wyrażającymi akcję, a czasownikami w funkcji łącznika. Tworzą one orzeczenia imienne, w których pełnią rolę pseudo-łącznika, co oznacza, iż w celu przekazania pełnego znaczenia wymagają orzecznika.

Analiza zostanie oparta na szerokim korpusie tekstowym, uwzględniającym teorię tradycji dyskursywnych, jako że zmiany językowe następują również poprzez powtarzanie elementów dyskursu. Badania będą uwzględniały teksty pochodzące od XIII do XVII wieku. Pozwoli to na analizę genezy badanych struktur oraz opis procesu krystalizacji i uogólnienia składni. Badanie uwzględni również zasadnicze różnice między aspektami leksykalnymi (Aktionsart), które te czasowniki wyrażają.

Dodatkowo należy podkreślić, iż celem projektu będzie znalezienie czynników językowych i możliwych czynników pozajęzykowych (języki w kontakcie), które wpłynęły na ukształtowanie się konstrukcji pseudo-łącznikowych tworzonych przez badane czasowniki podczas procesu gramatykalizacji. Podkreślenia wymaga również wyjątkowy charakter czasowników pseudo-łącznikowych w języku hiszpańskim, gdyż inne języki romańskie nie wykształciły podobnej kategorii werbalnej i w celu wyrażania zmian doświadczanych przez podmiot zdania używają czasowników inakuzatywnych, np. devenir (j. fr.) lub diventare (j. wł.).

Program doktorski: Archeologia

Dyscyplina naukowa: Archeologia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Palące kwestie – studia nad identyfikacją epizodów pożarowych w oparciu o makroskopowe cechy archeologicznego materiału zabytkowego.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Marcin Przybyła, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: -

Data oceny śródokresowej: 25.09.2023r.

Godzina posiedzenia Komisji: 9:30-11:30

Miejsce posiedzenia Komisji: Siedziba Szkoły Doktorskiej Nauk Humnistycznych, Rynek Główny 34, Kraków, piętro II, sala nr 2

 

Streszczenie projektu w j. angielskim

Archaeology as a science deals with the study of all remnants of human activity in the past. Field work involving the exploration and documentation of natural and "cultural" layers can be described, after M. B. Schiffer (1983, 696), as "archaeology as sedimentology". In this approach, the task of an archaeologist is to distinguish natural taphonomic processes from the effects of human activity, but also to pay attention to their mutual relations and influence (Schiffer 1983). The history of mankind is inextricably linked with the use of fire, its taming has led, among others, to change the diet, and thus increased physical and (probably) mental evolution of a human. Fire, however, as an element, gets out of control to this day and sometimes causes enormous damage. Prehistoric societies are not an exception here, it can even be said that fires were a dramatic but permanent element of their lives. This problem is widely discussed in archeology, especially in relation to the fires of neolithic settlements in south-eastern Europe (Stevanović 1997; Chapman 1999; Gheor-ghiu 2017). Fire episodes are phenomena that leave obvious traces in the archaeological records (layers of ash and charcoal, burnt earth and structural elements of buildings, including mainly daub). Although this topic has already been discussed several times in the literature, also from the experimental point of view, the research focused primarily on the building itself and the possibility of recognizing its individual parts while exploring sites where evidence of fire has been noticed. On the other hand, less attention is paid to the artifacts themselves, their description is often limited to laconic descriptions and statements that the object has been burned. With regard to monuments, the question should be asked: what traces are left by secondary burnout and whether, based on the documentation of these traces, it is possible to recreate conditions under which the monuments came into contact with fire? In particular, two basic scenarios have to be considered: long-term heating of artifacts placed near the hearth and a violent fire. In my opinion, based on the analysis of the burnt monuments themselves, one can tell a lot about the whole event, the temperatures reached, the probable location of the objects at the time of the fire, and thus also the issue of the arrangement of the rooms. Importantly, the successful implementation of the assumed activities will result in the development of a new methodology for dealing with re-burned archaeological material and will be a useful tool for all archaeologists researching settlements, regardless of the specific specialization, region or period of their work.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

Archeologia jako nauka zajmuje się badaniem wszelkich pozostałości ludzkiej aktywności w przeszłości. Praca terenowa polegająca na eksploracji i dokumentacji naturalnych i „kulturowych” nawarstwień może być określona za M. B. Schifferem (1983, 696), mianem „archeologii jako sedymentologii”. W tym ujęciu, zadaniem archeologa jest odróżnienie naturalnych procesów tafonomicznych od efektów działania człowieka, ale także zwrócenie uwagi na ich wzajemne relacje i oddziaływanie (Schiffer 1983). Historia ludzkości nierozerwalnie związana jest z wykorzystaniem ognia, jego okiełznanie doprowadziło m.in. do zmiany diety, a tym samym wzmożonej ewolucji fizycznej i (zapewne) psychicznej człowieka. Ogień jednak jako żywioł, do dziś wymyka nam się spod kontroli i powoduje nieraz ogromne zniszczenia. Społeczeństwa prehistoryczne nie są tu wyjątkiem, można wręcz stwierdzić, że pożary były dramatycznym, ale stałym elementem ich życia. Problem ten jest szeroko dyskutowany w archeologii, zwłaszcza w odniesieniu do pożarów neolitycznych osiedli na południowym-wschodzie Europy (Stevanović 1997; Chapman 1999; Gheorghiu 2017). Epizody pożarowe są zjawiskiem, które pozostawiają ewidentne ślady w materiale archeologicznym (warstwy popiołu i węgli drzewnych, spalona ziemia i elementy konstrukcyjne budynków, w tym głównie polepy). Choć temat ten był już kilkukrotnie podejmowany w literaturze, także od strony eksperymentalnej, w badaniach tych skupiano się przede wszystkim na samym budynku i możliwości rozpoznawania jego poszczególnych części podczas eksplorowania stanowisk, na których zauważono dowody wystąpienia pożaru. Mniej uwagi poświęca się natomiast samym artefaktom, często ich opis ogranicza się do lakonicznych opisów i stwierdzeń, że przedmiot został przepalony W odniesieniu do zabytków należy postawić pytanie: jakie ślady pozostawia wtórne wypalenie i czy w oparciu o dokumentację tych śladów można odtworzyć warunki w jakich doszło do kontaktu zabytków z ogniem? W szczególności trzeba rozważyć dwa podstawowe scenariusze: długotrwałe ogrzewanie artefaktów umieszczonych w pobliżu paleniska oraz gwałtowny pożar. Moim zdaniem, na podstawie analizy samych spalonych zabytków można wiele powiedzieć na temat całego zdarzenia, osiąganych temperatur, prawdopodobnego umiejscowienia przedmiotów w momencie pożaru, a tym samym również kwestii zagospodarowania pomieszczeń. Co ważne, pomyślna realizacja założonych działań poskutkuje wypracowaniem nowej metodyki postępowania z przepalonym wtórnie materiałem archeologicznym i będzie stanowić użyteczne narzędzie dla wszystkich archeologów zajmujących się badaniami osad, niezależnie od konkretnej specjalizacji, regionu czy okresu, którym się zajmują.

Program doktorski: Archeologia

Dyscyplina naukowa: Archeologia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Aerofony z X-XV wieku w polskich zbiorach archeologicznych.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Anna Gruyszczyńska-Ziółkowska, prof. UW

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Przemysław Nocuń

Data oceny śródokresowej: 25.09.2023 r.            

Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDQ3MTQ1ZDQtODQzNi00ZDczLWEwODUtNjVkMmNhYjI4YTY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim: 

The subject of the research will be musical instruments from the group of aerophones obtained in the course of archaeological research conducted in the area of ​​southwestern and northern Poland, taking into account similar monuments from other archaeological sites. The chronological framework of the project dates back from the beginning of the 10th century to the end of the 15th century. For the Polish lands, these are two periods of the early (until 1247) and late Middle Ages (turn of the 15th / 16th century), in which we can observe changes in technological thought in many areas incl. in the construction of musical instruments. During the research, among others, information about fragmentary and complete aerophones and their parts, i.e. pipe plugs and semi-finished products related to their production, is included in the collections of, among others Of the University of Wrocław, the National Museum in Wrocław, the Museum of the Opole Piasts in Opole. 

The first stage of work will consist in collecting and preparing documentation (drawing, photographic, descriptive), then creating a catalogue of monuments, taking into account the data, i.e .: archaeological layer, material from which it was made, species (animal, wood), type (bones parts of wood), dating, dimensions of the monument, number of finger holes. The catalogue will be accompanied by a map illustrating the individual types of aerophones, taking into account the chronological framework in the area in question. The final stage will be detailed examinations of raw materials, osteology and microscopy, e.g. traseological, consisting of the recognition of the raw material used in production, analysis of technological traces and use. This research will allow us to discuss the issues related to the production technology, operation and reconstruction of the original appearance. The question of how the manufacturer selected the material and how he made the musical instrument is a research problem that will be explored thanks to raw material and osteological analyzes. Thanks to the knowledge of the construction technique, we will know more about the production technology in the early and late Middle Ages in the lands of today's Poland. The collected collection will expand knowledge about European and Polish instruments and will bring the researcher closer to the musical culture of the population living in the area in question in the 10th-15th centuries. 

Streszczenie projektu w j. polskim: 

Przedmiotem badań będą instrumenty muzyczne z grupy aerofonów pozyskane w toku badań archeologicznych prowadzonych na obszarze południowo-zachodniej i północnej Polski z uwzględnieniem analogicznych zabytków pochodzących z innych stanowisk archeologicznych. Ramy chronologiczne omawianych zabytków  obejmują początek X w. do końca XV w.. Dla ziem polskich są to dwa okresy wczesnego (do 1247 r.) i późnego średniowiecza (przełom XV/XVI w.), w których zaobserwować możemy zmiany myśli technologicznej w wielu dziedzinach m.in. w budowie instrumentów muzycznych. W trakcie badań zostaną zgromadzone zachowane fragmentarycznie i w całości aerofony oraz ich części, które znajdują się w zbiorach muzealnych m.in. Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Miejskiego we Wrocławiu, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. 

Pierwszy etap pracy polegać będzie na zebraniu oraz sporządzeniu dokumentacji (rysunkowej, fotograficznej, opisowej), następnie stworzenie katalogu zabytków z uwzględnieniem danych tj.: liczba (zachowanych aerofonów) warstwa archeologiczna, surowiec (drewno, kość, poroże, glina),  gatunek (zwierzęcia, drewna), rodzaj (kości, części drewna), datowanie, wymiary zabytku, ilość otworów palcowych. Do katalogu dołączona zostanie mapa ilustrująca poszczególne typy aerofonów z uwzględnieniem ram chronologicznych na omawianym obszarze. Ostatnim etapem będą szczegółowe badania surowcowe (w tym- osteologiczne, dendrologiczne) oraz mikroskopowe (w tym traseologiczne) polegające na rozpoznaniu surowca użytego do produkcji, analizie śladów technologicznych oraz użytkowania. Badania te pozwolą na omówienie problematyki związanej z technologią produkcji, eksploatacją oraz rekonstrukcją pierwotnego wyglądu. Dzięki obserwacji konstrukcji zabytkowych aerofonów  dowiemy się więcej o technologii produkcji instrumentów muzycznych we wczesnym i późnym średniowieczu na ziemiach dzisiejszej Polski. Zebrany zbiór pozwoli rozszerzyć  wiedzę o europejskim i polskim instrumentarium oraz dostarczy wiedzę o kulturze muzycznej ludności zamieszkującej ziemie dzisiejszej Polski w X-XV wieku. 

Program doktorski: Historia

Dyscyplina naukowa: Historia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Funkcjonowanie lokalnych rynków gospodarczych w XVI wieku na przykładzie województwa sandomierskiego.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Marek Ferenc, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: -

Data oceny śródokresowej: 18.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 11:00-13:00   

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI0ODdiZTEtMmE1Ni00OWRkLWE3MWUtODM5N2Y4ZGRhOTc3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim:

The local market is a set of commercial activities taking place in a small area, usually consisting of a city and surrounding villages. The proposed Ph.D. thesis aims to present a complex picture of local markets existing in the Sandomierz voivodeship in the 16th century. The specific research goals are: determining the nature and terms of trade between city and rural areas, calculation of the spatial range of the city’s economic influence, and presentation of local development mechanism. The obtained results will be used to formulate general conclusions.

           Research in the field of socio-economic history isn’t popular in the Polish scientific community. The greatest activity in this area was observed in the 1950s and 1960s. The work of historians was, however, influenced then by the Marxist point of view. Moreover, published works focused mostly on the history of rural communities, disregarding the functioning of cities and trade at the local level. One of the Polish pioneers of different perspectives was Jan Małecki, who proposed some methods of determining the range of local markets in the Krakow voivodeship. This project aims to significantly expand Małecki’s research.

           The author will use a wide range of sources. He will propose his scientific methods, such as determining the range of local markets through analyses inspired by gravity models. Nature of trade will be presented inductively; by formulating general conclusions based on limited source mentions. The project will provide new perspectives to present knowledge by comparing observations with the theory of regional development. The Ph.D. thesis may popularize this topic in Polish historiography.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

Rynek lokalny to ogół działań handlowych odbywających się na niewielkim obszarze, składającym się zazwyczaj z miasta i okolicznych wsi. Proponowana praca doktorska ma na celu przedstawienie kompleksowego obrazu rynków lokalnych istniejących na terenie województwa sandomierskiego w XVI wieku. Szczegółowe cele badawcze to: określenie charakteru i warunków wymiany handlowej między miastem a obszarami wiejskimi, obliczenie przestrzennego zasięgu oddziaływania gospodarczego miasta oraz ocena wpływu miasta na otaczające go obszary. Uzyskane wyniki posłużą do sformułowania wniosków ogólnych.

           Badania z zakresu historii społeczno-gospodarczej nie są popularne w polskim środowisku naukowym. Największą aktywność w tej dziedzinie obserwowano w latach 50. i 60. XX w. Prace historyków pozostawały jednak wówczas pod wpływem marksistowskiego punktu widzenia. Ponadto publikacje koncentrowały się głównie na historii społeczności wiejskich, pomijając funkcjonowanie miast i handlu na poziomie lokalnym. Jednym z polskich prekursorów odmiennego spojrzenia był Jan Małecki, który zaproponował pewne metody określania zasięgu rynków lokalnych w województwie krakowskim. Niniejszy projekt ma na celu znaczne rozszerzenie badań Małeckiego.

           Autor będzie korzystał z szerokiego wachlarza źródeł. Zaproponuje swoje metody naukowe, m.in. określanie zasięgu rynków lokalnych poprzez analizę modeli potrzeb żywieniowych miast i możliwości produkcyjnych wsi. Charakter handlu zostanie przedstawiony indukcyjnie, poprzez formułowanie ogólnych wniosków na podstawie ograniczonej liczby wzmianek źródłowych. Projekt zapewni nowe spojrzenie na dotychczasową wiedzę poprzez porównanie obserwacji z teorią rozwoju regionalnego. Praca doktorska może spopularyzować to zagadnienie w polskiej historiografii.

Program doktorski: Historia

Dyscyplina naukowa: Historia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

Promotor rozprawy doktorskiej:

Współpromotor/Promotor pomocniczy:

Data oceny śródokresowej: 20.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 11:30-13:30

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjUxNGQyMTUtYTY3NC00NmJhLWE5ZTUtY2Y3YWM1ZmVhYjdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

wkrótce

Streszczenie projektu w j. polskim

wkrótce

Program doktorski: Filozofia

Dyscyplina naukowa: Filozofia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Is Inferentialism Compatible with Naturalism?

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Krzysztof Posłajko, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: -

Data oceny śródokresowej: 19.09.2023 r.            

Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTM1ZmMzNjktNzJmNC00NTI4LWIyZDktZTFmOGRmMTFiMjRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim 

The first objective of this doctoral project is to investigate whether inferentialism is compatible with naturalism. I will distinguish and evaluate four possible strategies that can be employed in naturalisation of inferentialism. The second objective of the project is to present an original development of one of these strategies, which involves weakening the norms required for the construction of inferentialism.

      Inferentialism is a metasemantic theory which explains that words have their meaings by invoking what position in inferential space they occupy. Naturalism, on the other hand, is a view that either rejects the existence of supernatural entities or claims that philosophy is methodologically similar to natural science. Naturalism is widely accepted in contemporary analytical philosophy.

      There are at least two issues with inferentialism from a naturalistic perspective. Firstly, the construction of inferentialism theory usually utilizes notions of "commitment" and "entitlement" that appear to be robustly normative concepts. This raises the question of whether there is a way to provide a naturalistically acceptable explanation of these normative notions. Secondly, inferentialists are committed to the thesis of the normativity of meaning because inferentialists claim that the meaning of an expression is fixed by inferential rules.

      If these two concerns are valid, inferentialists who wish to preserve their naturalistic intuitions may explore four potential solutions. Firstly, inferentialists can try to explain what are the causal origins of norms in natural world. Secondly, they can address the meaning normativity by seeking explanations of normativity in the natural world. Thirdly, the notion of normativity can be weakened to become more acceptable from a naturalistic standpoint. Lastly, naturalism can be understood more broadly to encompass fields beyond the natural sciences. The first objective of my research is to describe and evaluate these options. The second objective is equaly important. I want to present an original attempt of reconciliation of naturalism and inferentialism by drawing upon Blackburn’s quasi-realism in metaethics. 

Streszczenie projektu w j. polskim

Pierwszym celem tego projektu doktorskiego jest zbadanie, czy inferencjalizm jest zgodny z naturalizmem. Wyróżnię cztery możliwe strategie, które można wykorzystać w naturalizacji inferencjalizmu oraz dokonam ich ewaluacji. Drugim celem projektu jest przedstawienie autorskiego rozwinięcia jednej z tych strategii, polegającej na osłabieniu norm wymaganych do sformułowania inferencjalizmu.

      Metasemantycznie rozumiany inferencjalizm to teoria, która wyjaśnia, że wyrażenia językowe mają swoją wartość semantyczną odwołując się do relacji inferencyjnych w jakie wchodzą. Naturalizm natomiast to stanowisko, które albo odrzuca istnienie nadnaturalnych bytów, albo stwierdza, że metody filozofii są podobne do metod nauk przyrodniczych. Naturalizm jest powszechnie akceptowany we współczesnej filozofii analitycznej.

      Inferencjalizm napotyka się na co najmniej dwa problemy z punktu widzenia naturalistycznego. Po pierwsze, w formułowaniu inferencjalizmu przeważnie korzysta się z pojęć „zobowiązania” oraz „uprawnienia”, które wydają się być pełnokrwiście normatywnymi pojęciami. Pojawia się więc pytanie, czy istnieje możliwość dostarczenia naturalistycznego wyjaśnienia dla tych pojęć. Po drugie, inferencjaliści są zobowiązani do tezy o normatywności znaczenia, ponieważ twierdzą oni, że znaczenie wyrażeń jest określane przez reguły inferencyjne.

      Jeśli powyższe obawy są uzasadnione, to inferencjaliści, którzy chcą zachować swoje naturalistyczne intuicje, mogą zastosować jedną z czterech strategii. Po pierwsze, mogą wyjaśnić jaka jest geneza norm w świecie naturalnym. Po drugie, mogą zaadresować tezę o normatywności znaczenia przez odwołanie się do normatywności w świecie naturalnym. Po trzecie, mogą rozszerzyć pojęcie normatywności w taki sposób, aby było prostsze do zaakceptowania z punktu widzenia naturalistycznego. Po czwarte, mogą zliberalizować pojęcie naturalizmu, aby nie ograniczało się jedynie do nauk przyrodniczych. Jednym z celów mojego projektu jest opisanie oraz ewaluacja tych opcji. Drugi, równie istotny cel, to przedstawienie autorskiej próby pogodzenia naturalizmu z inferencjalizmem, która korzystać będzie z koncepcji quasi-realizmu Blackburna w metaetyce. 

Program doktorski: Filozofia

Dyscyplina naukowa: Filozofia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Ludzkie działanie w myśli wczesnego

średniowiecza (IV-VIII w.) na zachodzie Europy

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Jan Kiełbasa, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: -

Data oceny śródokresowej: 29.11.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 11:00-13:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFiYTE1YWEtYjRlOC00Mzc3LWEwMDktM2UxNmViMTMyNzM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim

The topic of the project is human action in early medieval thought (4th to 8th century) in Western Europe. The research in this area is inspired by the following observation. At the beginning of the 12th century in Western Europe, ethical topics began to attract the attention of philosophers, theologians, and lawyers. One of the issues discussed at the time was human action. Therefore, in the period of mature scholasticism (13th century), we encounter in-depth discussions on this subject and elaborate theories aimed at explaining human agency. The growing interest in the topic of human action in the 12th and 13th centuries prompts the question about the earlier period. What medieval philosophy in Western Europe said about human action before the 12th century? This is the main research question for this work. Positions on human action developed in the mature Middle Ages have recently acquired the attention of historians of philosophy (see Celano 2021, Hagedorn 2019, Wilks 2019, Osborne 2014, Porter 2010, Williams 2010). The earlier period, however, remains almost completely unknown. For this project, I focus on the period from the 4th to the mid-8th century. It begins with the decline of the Roman Empire in the West (the time of Jerome and Ambrose) and ends on the eve of the Carolingian Renaissance (the time of Bede the Venerable). The author of the project hopes that its realization will enrich our knowledge of early medieval thought and the history of the philosophy of action.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

Przedmiotem projektu są poglądy dotyczące ludzkiego działania w myśli wczesnego średniowiecza (IV-VIII w.) na zachodzie Europy. Inspiracją do podjęcia badań w tym obszarze jest następujące spostrzeżenie. Na początku XII w. na zachodzie Europy tematyka etyczna zaczęła zyskiwać zainteresowanie filozofów, teologów i prawników. Jednym z dyskutowanych ówcześnie zagadnień było ludzkie działanie. W konsekwencji w okresie dojrzałej scholastyki (XIII w.) spotykamy się z pogłębioną refleksją w tym przedmiocie oraz z rozbudowanymi teoriami mającymi na celu wyjaśnienie ludzkiej sprawczości. Rosnące zainteresowanie tematyką ludzkiego działania w XII-XIII w. skłania do postawienia pytania o okres wcześniejszy. Co filozofia średniowieczna na zachodzie Europy miała do powiedzenia na ten temat przed XII w? Jest to główne pytanie badawcze tej pracy. Stanowiska na temat ludzkiego działania wypracowane w dojrzałym średniowieczu zyskały ostatnio uwagę historyków filozofii (zob. Celano 2021, Hagedorn 2019, Wilks 2019, Osborne 2014, Porter 2010, Williams 2010). Wcześniejszy okres pozostaje jednak prawie całkowicie nieznany. Na potrzeby niniejszego projektu koncentruję się na przedziale czasowym od IV do poł. VIII w. Rozpoczyna się on wraz ze schyłkową fazą dziejów Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie (czasy Hieronima i Ambrożego), a kończy w przededniu renesansu karolińskiego (czasy Bedy Czcigodnego). Autor projektu ma nadzieję, że jego realizacja wzbogaci naszą wiedzę na temat myśli wczesnego średniowiecza i historii filozofii działania.

Dyscyplina naukowa: Filozofia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Filozoficzne implikacje relacji człowiek-nieczłowiek

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Leszek Sosnowski

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Bipin Indurkhya, prof. UJ

Data oceny śródokresowej: 29.09.2023 r.            

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDk2OGQ5Y2QtNzkwMi00OWNkLTk1OGQtODJlYTdhNzI5ODgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim

The research project aims to analyze the problem of human communication with a social robot. I consider i.a. the aspect of visual communication by analyzing human reactions. The project is interdisciplinary and its research will cover a philosophical perspective, with particular emphasis on the aesthetic side of the problem.

Many social robots are designed with the uncanny valley effect in mind, i.e. the presence of anthropomorphic features in the robot. I focus my research on the design and appearance of the robot, detailing the face and the eyes, usually designed in a distinctive way (large, eye-catching), even if their presence is exposed only conventionally. Hence, the design of the face is often iconic and cartoonish, which is retained for the eyes themselves. These treatments are intended to evoke the effect of a friendly robot [11]. Does such an idea best suit the preferences of the 21st century human being? I also focus on how the robot’s behaviour is interpreted by humans. To this end, I formulate a research hypothesis: the appearance and behaviour of the robot favours its anthropomorphisation – despite our awareness of interacting with an artificial agent. So I ask the following questions:

a) What do the respondents pay attention to in the design of the robot during the interactions?

b) What aesthetic qualities are the most distinguished?

c) Are those distinguished aesthetic qualities receive the same attributes as human qualities?

d) How do the appearance of the robot’s appearance and behaviour affect the engagement of the respondents?

Initial assumptions will be verified during the selection of the literature available on this topic. The results will be used to create the model combining philosophical reflection on the status of the robot in interaction with human and in modern society.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

Roboty społeczne (zaprojektowane tak, by swoim wyglądem w określonym stopniu przypominać człowieka oraz mające wchodzić z nim w interakcje) stają się ważkim elementem społeczeństwa, będąc odpowiedzią na problemy społeczne. Ich obecność w życiu codziennym człowieka wymaga dogłębnego opisu i analizy badawczej.

Celem projektu badawczego jest analiza problemu komunikacji człowieka z robotem humanoidalnym. Rozważam m. in. aspekt komunikacji wzrokowej, jakości estetyczne wyróżniane podczas interakcji oraz atrybucje przypisywane robotom, poddając analizie reakcje człowieka na robota humanoidalnego.

Projekt ma charakter interdyscyplinarny i swymi badaniami obejmie perspektywę filozoficzną, ze szczególną emfazą estetycznej strony problemu.

Wiele robotów społecznych jest projektowanych z uwzględnieniem efektu doliny niesamowitości – obecności cech antropomorficznych u robota. Swoje badania skupiam na designie i wyglądzie robota, z wyszczególnieniem twarzy oraz oczu, zwykle projektowane w wyrazisty sposób (duże, przykuwające uwagę), nawet jeśli ich obecność jest wyeksponowana tylko umownie. Stąd też design twarzy nierzadko ikoniczność i kreskówkowy charakter, który zostaje zachowany dla samych oczu. Te zabiegi mają wywołać efekt przyjaznego robota [11]. Czy taki zamysł najlepiej odpowiada preferencjom człowieka XXI wieku? Skupiam się również na tym, jak zachowanie robota jest interpretowane przez ludzi.

W tym celu formułuję problem badawczy:

Mimo świadomości obcowania ze sztucznym agentem, wygląd i zachowanie robota sprzyjają jego antropomorfizacji. Stawiam więc następujące pytania:

a) Jaki wpływ na zaangażowanie badanych w interakcję ma wygląd i zachowanie robota?

b) Na co badani zwracają uwagę w trakcie interakcji z robotem?

c) Jakie jakości estetyczne są wyróżniane?

d) Czy wyróżnianym elementom badani przypisują takie same atrybucje jak ludziom?

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Kliszczacy – język i tożsamość

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Maciej Rak

Współpromotor/Promotor pomocniczy: -

Data oceny śródokresowej: 19.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 12:30-14:30

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWMxODJlZGYtOGFiMS00Njc2LTgzOTAtMmI5Zjg1ODIxNmFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim

The main purpose of the doctoral dissertation The Kliszczaks – their language and identity is to describe the language (dialect) and identity issues related to the Kliszczaks, who are a group somewhat overlooked by ethnographers, and above all by dialectologists. This is due to the location between ethnographic groups that are more attractive to researchers.

The planned doctoral dissertation assumes interdisciplinary research in the field of sociolinguistics, ethnolinguistics and dialectology in the areas inhabited by the Kliszczaks, i.e. in villages these people live in, according to the latest research, these are: Baczyn, Bieńkówka, Bogdanówka, Jachówka, Kojszówka, Krzczonów, Krzeczów, Lubień, Łętownia, Osielec, Pcim, Skomielna Czarna, Stróża, Tenczyn, Tokarnia, Trzebunia, Wieprzec, Więciórka, Zawadka, Zachełmna, and Żarnówka. The research will provide answers to the following questions: how is the Kliszczak dialect influenced and by what, how far does the culture of Podhale and its influence reach and does it affect the Kliszczak culture, as well as whether we are dealing with the emergence of regional identity and unconscious mind - after all, the word’ Kliszczak’ was imposed by ethnographers, for years it was almost an offensive name - today, especially in the Myślenice poviat, a great interest in the Kliszczak culture can be observed. The organization of the Kliszczaks’ scientific conference in language and culture, which gathered linguists and ethnographers from all over Poland is a good example that proves this statement.

In order to answer questions concerning language issues and to be able to show the similarities and differences against other Goral dialects, the work will describe the phonetics of the dialect, and then it will be compared with the phonetics of the neighboring regions. The culturemes will also be presented. The issue of identity will be described on the basis of available sources and interviews with local residents.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

Głównym celem rozprawy doktorskiej Kliszczacy – język i tożsamość, jest opisanie kwestii językowych (gwarowych) i tożsamościowych dotyczących Kliszczaków, którzy są grupą góralską nieco pomijaną przez etnografów, a przede wszystkim przez dialektologów. Dzieje się tak ze względu na położenie pomiędzy atrakcyjniejszymi dla badaczy grupami etnograficznymi.

Planowana rozprawa doktorska zakłada przeprowadzenie badań interdyscyplinarnych z zakresu etnolingwistyki, socjolingwistyki oraz dialektologii na terenach kliszczackich, tj. we wsiach, które są uznawana za kliszczackie, według najnowszych badań są to: Baczyn, Bieńkówka, Bogdanówka, Jachówka, Kojszówka, Krzczonów, Krzeczów, Lubień, Łętownia, Osielec, Pcim, Skomielna Czarna, Stróża, Tenczyn, Tokarnia, Trzebunia, Wieprzec, Więciórka, Zawadka, Zachełmna oraz Żarnówka. Badania przyniosą odpowiedzi na następujące pytania: jakim wpływom ulega gwara Kliszczaków oraz jak daleko sięga kwestia podhalanizacji kultury, a także czy mamy do czynienia z rodzeniem się tożsamości regionalnej i tożsamością nieuświadomioną – przecież etnonim Kliszczak został narzucony przez etnografów, przez lata był on nazwą niemal obraźliwą – dzisiaj jednak, zwłaszcza w powiecie myślenickim, można zaobserwować duże zainteresowanie kulturą kliszczacką. Dowodem tego może być konferencja naukowa Kliszczacy w języku i kulturze, która zgromadziła językoznawców oraz etnografów z terenu całej Polski.

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące kwestii językowych oraz móc pokazać podobieństwa i różnice na tle innych gwar góralskich, w pracy zostanie opisana fonetyka gwary, następnie zostanie ona porównana z fonetyką gwar ościennych regionów. Przedstawiony zostanie również zasób kulturemów. Kwestia tożsamości zostanie opisana na podstawie dostępnych źródeł oraz rozmów z mieszkańcami.

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Onimiczna mapa Krakowa (semantyczne i kulturowe aspekty oficjalnego nazewnictwa miejskiego)

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Kazimierz Sikora

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Sylwia Przęczek-Kisielak

Data oceny śródokresowej: 29.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGYwMzAzNWEtYWY3YS00M2UwLWJlZmEtOTFmNWFhNWY3OGM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

The project titled Onimic map of Cracow (semantic and cultural aspects of official urban naming) is a linguistic and cultural study aimed at inventorying the names of one city and, based on them, presenting a linguistic picture of the capital of Malopolska. The research material consists of urbanonyms (objects permanently associated with urban space) and chrematonyms (service establishments). This selection of research material is due to the desire to analyze the names of objects that are particularly important from the point of view of tourism. This is because the research hypothesis is the belief in the increasing globalization of Krakow, as a response to the needs of the world clientele and the progress of civilization. Particular attention will therefore be paid to the semantic-cultural opposition of SELF-OTHER.

The work is part of the current of onomastic linguistic-cultural research and benefits from sociolinguistic methodology. The first part of the analysis will benefit from a semantic typology of urban object names inspired by the proposal of Kwiryna Handke (1970) and a semantic typology inspired by the research of Artur Galkowski and will form the basis for further analysis. The second part will focus on showing the exponents of the linguistic and cultural opposition of self and stranger in Krakow's city names. The material thus systematized will make it possible to isolate the linguistic image of contemporary Krakow.

The project will contribute to deepening the discussion on the fuzzy boundary between urbanonymy and chrematonymy, and will demonstrate the validity of the study of urban chrematonymy as an important factor in creating the attractiveness of a city. It also intends to become the basis for the creation of a mobile application in the form of a guide to support interactive tourism. Undertaking this research will also enable further studies of this kind, which, adopting a diachronic perspective, will deal with the evolutionary processes of Krakow's names

 

Streszczenie projektu w j. polskim

Projekt pt. Onomastyczna mapa Krakowa to studium językowo–kulturowe, mające na celu inwentaryzację nazw jednego miasta i na ich podstawie przedstawienie językowego obrazu stolicy Małopolski. Materiał badawczy składa się z urbanonimów (obiektów na stałe związanych z przestrzenią miejską) oraz chrematonimów (placówek usługowych). Taki dobór materiału badawczego wynika z chęci analizy nazw obiektów szczególnie istotnych z punktu widzenia turystyki. Hipotezą badawczą jest bowiem przekonanie o wzrastającej globalizacji Krakowa, jako odpowiedzi na potrzeby światowej klienteli i postępu cywilizacyjnego. Szczególna uwaga zostanie zatem poświęcona semantyczno-kulturowej opozycji SWÓJ-OBCY.

Praca wpisuje się w nurt onomastycznych badań językowo-kulturowych oraz korzysta z metodologii socjolingwistycznej. Pierwsza część analizy skorzysta z semantycznej typologii nazw obiektów miejskich inspirowanej propozycją Kwiryny Handke (1970) oraz semantycznej typologii inspirowanej badaniami Artura Gałkowskiego i będzie stanowiła podstawę do dalszych analiz. Część druga skupi się na ukazaniu wykładników językowo-kulturowej opozycji swój-obcy w krakowskich nazwach miejskich. Tak usystematyzowany materiał pozwoli wyodrębnić językowy obraz współczesnego Krakowa.

Projekt przyczyni się do pogłębienia dyskusji w sprawie nieostrej granicy między urbanonimią i chrematonimią i wykaże zasadność badań chrematonimii miejskiej, jako istotnego czynnika kreującego atrakcyjność miasta. Zamierza też stać się podstawą do stworzenia aplikacji mobilnej w formie przewodnika, wspierającego turystykę interaktywną. Podjęcie niniejszych badań umożliwi ponadto dalsze tego typu studia, które przyjąwszy perspektywę diachroniczną, zajmą się procesami ewolucyjnymi nazw Krakowa.

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Innowacje w zakresie konstrukcji adwersatywnych w dialekcie sztokawskim w XII–XV w.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Norbert Ostrowski, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: -

Data oceny śródokresowej: 15.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 11:00-13:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQ3NWQ5ODgtZTFiZC00ZjU0LWE5NmItYjRhODI3MmQ5OWI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim

The project focuses on innovations among adversative connectors in Shtokavian dialect of Serbo-Croatian language focusing on the linguistic material from the medieval Bosnian charters from the 12th until the 15th century and other sources.

The set of adversative connectors and their functions based on Pavlović (2014) will be compared to Proto-Slavic. Those of the new elements, which were not borrowed from other languages, will undergo individual investigation considering the theory of grammaticalization (Heine 2002; Mauri & Ramat 2012a) and confronting the semantic paths they followed with typological knowledge (Malchukov 2004). It is an innovative approach as the etymologies of conjunctions are very often limited to phonetics even in modern dictionaries.

Some of the elements of foreign origin (ama, ma, borrowed from Turkish, Italian and/or Greek) will be examined in respect of language contact and the typology of borrowings.

Historical syntax is an unusual research area, especially in Slavistics. There are almost no studies that present the diachronic approach to coordination syntax in Slavic languages. However, there are some publications related to the subject (Ickler 1977; di Manno 2020; Nikolaeva 1997) and many of them in general linguistics (Haspelmath 2007; Mauri 2008; Mauri & Ramat 2012b). This lays a firm theoretical ground for further research.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

Projekt dotyczy innowacji w obrębie konektorów adwersatywnych w dialekcie sztokawskim języka serbochorwackiego przed uformowaniem się współczesnych języków literackich, ze szczególnym uwzględnieniem języka średniowiecznych bośniackich povelji oraz innych tekstów.

Zbiór konektorów adwersatywnych oraz ich funkcji, opracowany na bazie pracy Pavlovicia (2014) zostanie porównany ze stanem prasłowiańskim. Nowe, niezapożyczone elementy zostaną indywidualnie rozpatrzone przy zastosowaniu teorii gramatykalizacji (Heine 2002; Mauri & Ramat 2012a), a ich rozwój semantyczny zestawiony z ustaleniami językoznawstwa typologicznego (Malchukov 2004). Jest to nowoczesne podejście, ponieważ etymologia spójników zazwyczaj jest ograniczona do fonetyki nawet w nowoczesnych słownikach.

Konektory obcego pochodzenia (ama, ma zapożyczone z tureckiego, włoskiego i/lub greckiego) zostaną przeanalizowane pod kątem kontaktów językowych oraz typologii zapożyczeń (Matras i Sakel 2007).

Składnia historyczna jest niezwykle mało popularnym obszarem badań, zwłaszcza w slawistyce. Istnieje bardzo niewiele badań prezentujących diachroniczne podejście do koordynacji w językach słowiańskich. Istnieją jednak pewne publikacje związane z tą dziedziną (Ickler 1977; di Manno 2020; Nikolaeva 1997), a także wiele badań w językoznawstwie ogólnym (Haspelmath 2007; Mauri 2008; Mauri & Ramat 2012b). Stanowią one solidne podstawy teoretyczne do dalszych badań.

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Przejawy wtórnej oralności we współczesnym dyskursie mediów społecznościowych

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Aneta Załazińska, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: -

Data oceny śródokresowej: 20.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzkyMjA2YjYtZWZjNy00ZjYxLTliMjktZjc4ODhmZjc4YmY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

The aim of the project is to analyze the Polish-language discourse of contemporary social media platforms to uncover the tracks of the secondary orality. The concept was introduced by Walter Jackson Ong, who uncovered striking similarities between traditional oral practice and the technology-mediated language and postulated as a tool to study Internet by Jay D. Bolter. To this day, though, the analysis of secondary orality of the Internet and social media discourse remains fragmented and dispersed.

 

The project will introduce systemie research of second orality in Polish social media discourse,

combining Ong's theory with the linguistic methodology, namely the concept of discourse, and multimodal analysis . Through the combination of theories, the methodological tool to analyze social media discourse will be created.

 

The analysis itself will focus on both content and comment sections of the most popular Polish Facebook fanpages and Twitter accounts devoted to politics, lifestyle, and hobbies. Th rough the ana lysis of textual, non-textual and non-verba I content, it will identify basie traits of second orality, as described by Ong and his successors, research their significance and magnitude, and describe the interaction between textual and non-textual modes of communication.

 

The project will result in comprehensive description of secondary orality's presence in social media discourse and its specificity; the role non-verbal components play in the communication scheme of social media; the way social media communication creates and enhances sense of community. This way it will enhance the understanding of contemporary Polish language, especially changes caused by the introduction of social media, and will lay ground for subsequent research of the contemporary Internet discourse.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

Celem rozprawy jest zbadanie współczesnych dyskursów mediów społecznościowych oraz praktyk komunikacyjnych zapośredniczonych przez platformy internetowe w perspektywie koncepcji wtórnej oralności. Została ona zaproponowana przez Waltera J. Onga, który zauważył niezwykłe podobieństwo (oraz niepodobieństwo) komunikacji zapośredniczonej technologicznie oraz praktyk oralności pierwotnej. Na możliwość jej stosowania w badaniu języka Internetu zwrócił uwagę Jay D . Bolter.

By odkryć i opisać cechy komunikacji nowomedialnej, charakterystyczne dla oralności wtórnej, zamierzam wykorzystać narzędzia językoznawcze, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad dyskursem nowych mediów oraz teorii multimodalności. Pozwolą one przeprowadzić wieloaspektową analizę poszczególnych systemów semiotycznych obecnych w mediach społecznościowych i ich semantycznego oraz pragmatycznego znaczenia dla budowy wypowiedzi. Planowana analiza jest zatem przekrojowa, od poziomu semiotycznego, przez syntagmatyczny i retoryczny, na ideologicznym, jeśli takowy wystąpi, skończywszy.

Łącząc dorobek badaczy oralności oraz narzędzia językoznawcze, autorka przebada następujące zagadnienia:

• obecność cech charakterystycznych dla oralności w dyskursie mediów społecznościowych oraz ich natężenie;

• rozkład cech oralności oraz analiza trybów semiotycznych, w których są realizowane;

• przypadki realizacji cech oralności zarówno w werbalnych jaki i pozawerbalnych trybach semiotycznych;

• rolę praktyk oralnych dla wytwarzania wspólnot użytkowników mediów społecznościowych.

Rezultaty pozwolą opisać specyfikę komunikacji w mediach społecznościowych, prowadzonej w języku polskim.

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Międzyjęzykowe różnice w występowaniu argumentów domyślnych i bezprzedimkowych

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Ewa Willim, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy:

Data oceny śródokresowej: 20.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzUzNWFlNWUtZWJjOS00ZTY4LTkyYmYtMzhlNzUyYzUxN2I4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

The proposed research project is a comparative study of the syntax and semantics of null arguments and articleless (‘bare’) arguments, across different types of null subject languages. According to Tomioka’s generalization (2003) and Barbosa’s subsequent (2019) study, null and bare arguments belong to the same syntactic category at least in a subset of null subject languages, as minimal nPs with silent extended nominal structure or without said structure at all. Therefore, bare and silent arguments should have the same syntactic distribution and range of interpretations in a given language (including the availability of definite, generic, arbitrary, kind readings, etc.), unless licenced by other means (such as referential T(ense) head).

The aim of the project is to test the hypothesis on a sample of twelve typologically and genetically diverse languages, belonging to various types of null subject languages and having different restrictions on the interpretation of bare nouns. The framework adopted is that of the Minimalist Program (Chomsky 1995), and a parametric approach to cross-linguistic variation, in which variation is a result of the formal feature composition of functional heads and their semantics as well as the availability of covert semantic argument forming operations known as referential shifts.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

Poniższy projekt to porównawcze badanie składni i semantyki domyślnych argumentów zdania i nominalnych argumentów pozbawionych przedimka. Zgodnie z generalizacją Tomioki (2003) i późniejszymi badaniami Barbosy (2019), argumenty domyślne należą do tej samej kategorii składniowej przynajmniej w tych językach, gdzie fleksja czasownika nie pozwala na identyfikację referenta – minimalna fraza rzeczownikowa (nP) i w związku z tym, powinny mieć taką samą dystrybucję składniową i dostępne interpretacje semantyczne. W przypadku domyślnych argumentów, nP zawiera niemy rdzeń rzeczownikowy.

Celem projektu badawczego jest przetestowanie tej hipotezy w oparciu o dane z dwunastu języków klasyfikowanych różniących się warunkami, w jakich występują argumenty domyślne i argumenty bez przedimków. Praca jest osadzona w paradygmacie programu minimalistycznego (Chomsky 1995) i modelowania różnic między językami w kategoriach różnic w cechach formalnych rdzeni składniowych kodujących informacje morfoskładniowe, semantyczne, a także pragmatyczne oraz operacji semantycznych służących zmianie denotacji rzeczownika/funkcjonalnej konstrukcji z rzeczownikiem.

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: PHONOSEMANTIC PROFILING OF CHINESE, ENGLISH, AND POLISH LEXIS BASED ON PREVALENT SOUND-TO-MEANING  MAPPINGS IN ONOMATOPOEIA

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Agata Hołobut, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: -

Data oceny śródokresowej: 22.09.2023 r.            

Godzina posiedzenia Komisji: 14:00-16:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGU1YzgxNmItMTQ0Zi00OWRjLThmMDItNjAxYzY5YTRhYjYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim

The project aims to empirically measure the phonosemantic systematicity in the vocabulary of Chinese, English, and Polish. Its main hypothesis is that onomatopoeia, as well as the general lexis of these languages, exhibit some statistically identifiable regularities of mapping between phonological and semantic features.

Comparing such patterns in the naturally iconic onomatopoeia and the general lexica will allow to assess the level of phonological iconicity (sound illustrating meaning) in the wider vocabulary. All these collected regularities will form phonosemantic profiles of the three languages, describing their tendencies of associating form with meaning. Due to the different amount of phonosemantic research in these languages, many gaps have to be filled to enable their detailed comparison based on more exact data.

The project will draw on the growing body of iconicity and systematicity research while providing new tools and approaches to these phenomena and their interrelation. It will use computerized methods to quantitatively measure phonosemantic tendencies and isolate specific patterns. The phonological data will be extracted with Python scripts, while the semantics – with word embeddings – distributional semantics tools recently proven to extract real-world speaker knowledge from vocabulary items.

The fine-grained approach to phonology will allow to test hitherto unverified hypotheses as to the level at which the regularities are the most visible, whereas analyzing semantics with novel experiential features will help to uncover new aspects of meaning involved in iconicity. This way, the project aims to assess the salience of iconic processes in the languages in question and determine the overall role of iconicity in shaping their phonosemantic makeup.

Streszczenie projektu w j. polskim

Celem projektu jest empiryczny pomiar poziomu systematyczności fonosemantycznej słownictwa w języku chińskim, angielskim i polskim. Główna hipoteza zakłada, że zarówno w zbiorach onomatopei, jak i ogólnego słownictwa ww. języków da się zidentyfikować istotne zależności pomiędzy cechami fonologicznymi a semantycznymi.

Porównanie owych zależności w onomatopejach oraz ogólnym słownictwie pozwoli na ocenę rozpowszechnienia w leksykonie ikoniczności fonologicznej – odzwierciedlania znaczenia dźwiękiem. Zbiory tychże zależności pozwolą stworzyć profile fonosemantyczne powyższych języków, opisujące ich tendencje kojarzenia form i znaczeń. Różny poziom wiedzy nt. powyższych zjawisk w tych językach wymaga uzupełnienia wielu luk, co umożliwi ich porównanie w oparciu o dokładniejsze dane.

Projekt czerpie z rosnącego dorobku badań nad ikonicznością i systematycznością. Ma on jednak dostarczyć nowych narzędzi i perspektyw w badaniu tych zjawisk i ich wzajemnej relacji. Wykorzysta on metody komputerowe do analizy ilościowej tendencji fonosemantycznych i identyfikacji konkretnych powiązań. Dane fonologiczne będą pozyskane za pomocą skryptów w języku Python, semantyczne natomiast – za pomocą word embeddings – narzędzia semantyki dystrybucyjnej pozwalającego na skuteczną ekstrakcję aspektów znaczeń wchodzących w skład wiedzy semantycznej użytkowników języka.

Szczegółowa analiza fonologiczna pozwoli przetestować niezweryfikowane dotąd hipotezy nt. poziomu, na którym ww. prawidłowości są najbardziej widoczne, natomiast analiza semantyki z wykorzystaniem cech opartych na aspektach ludzkiego poznania pozwoli odkryć nowe elementy znaczenia związane z ikonicznością. W ten sposób projekt ma ocenić istotność i rolę tego zjawiska w omawianych językach i kształtowaniu ich struktury fonosemantycznej

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Semantics of equine coat color names in Hungarian

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Szilard Tatrai, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr hab. Michał Nemeth, prof. UJ

Data oceny śródokresowej: 27.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2M1Y2Q5NTUtNjQzNi00M2VhLWEzMjgtODQ1MTVlMGNjNDAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim / w j. polskim 

 

 

 

 

 

 

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Rozwój imiesłowów przysłówkowych we współczesnym języku chorwackim, czeskim i słoweńskim – ujęcie konfrontatywne.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Renata Bura, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Przemysław Fałowski

Data oceny śródokresowej: 19.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDllNmI5ZDMtM2NiYi00YWQwLWE0YTctZGI2OWFlMzY0OTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim 

The project investigates the current position and trends in the frequency of adverbial participles in three Slavic languages: Croatian, Czech and Slovenian. Adverbial participles in these languages have been evolving differently – they have been declining in Czech and Slovenian, whereas no clear decrease in frequency has been noticed in Croatian. One of the main aims of the project is to explain this difference by identifying the morphological and stylistic factors which lead to a decrease in the frequency of adverbial participles.

For this purpose, the following issues will be examined: productivity and competition between participle suffixes, frequency of adverbial participles in different styles, the tendency to avoid homonymy in Czech, common mistakes while using adverbial participles. Apart from that, it will be verified if native speakers of Croatian, Czech and Slovenian distinguish temporal relations expressed by adverbial participles. The comparative analysis will be focused on the evolution of adverbial participles in the 20th and 21st centuries, but it will also take into account period before 1900, mainly the 19th century. It will enable us to complete and reassess existing views on the history of adverbial participles. Both diachronic and synchronic analyses will be based on the most recent methods of corpus linguistics that have been very rarely applied in the studies on adverbial participles in Croatian, Czech and Slovenian.

So far little attention in Croatian, Czech and Slovenian studies has been paid to the contemporary position of adverbial participles. Therefore, the project will be a novelty in the area of comparative Slavic studies. The evolution trends in Croatian, Czech and Slovenian could be compared to tendencies in other Slavic languages in order to complete the picture of Slavic adverbial participles.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

Celem projektu jest konfrontatywne przedstawienie współczesnego statusu oraz tendencji w zakresie frekwencji imiesłowów przysłówkowych (dalej IP) w trzech językach słowiańskich – chorwackim, czeskim i słoweńskim – z uwzględnieniem perspektywy diachronicznej. Rozwój IP w tych językach ma odmienną dynamikę: w czeskim i słoweńskim IP należą do kategorii wyraźnie ustępujących, natomiast w języku chorwackim językoznawcy nie odnotowali do tej pory widocznego spadku ich frekwencji. Projekt może pomóc wyjaśnić tę różnicę poprzez wskazanie czynników morfologicznych i stylistycznych, które wpływają na spadek frekwencji IP w analizowanych językach lub brak zmiany.

W tym celu przenalizowane zostaną m.in. następujące problemy: produktywność i konkurencja sufiksów imiesłowowych, tendencja do unikania homonimii w języku czeskim, zacieranie się opozycji czasowej między IP współczesnymi i uprzednimi, frekwencja IP w różnych stylach funkcjonalnych, błędy w tworzeniu i użyciu IP. Analiza będzie się skupiać na statusie i frekwencji IP w XX i XXI wieku, ale będzie uwzględniać również ich wcześniejszy rozwój, głównie w wieku XIX, co pozwoli w pewnym stopniu zweryfikować i uzupełnić dotychczasowe ustalenia w zakresie historii tej kategorii. W projekcie wykorzystane zostaną nowoczesne metody językoznawstwa korpusowego, które były stosowane w badaniach nad IP w analizowanych językach w niewielkim stopniu.

Status i frekwencja IP w języku chorwackim, czeskim i słoweńskim – zwłaszcza w ujęciu konfrontatywnym – nie cieszyły się dotychczas większym zainteresowaniem ze strony slawistów, projekt dotyka więc pewnej luki w dziedzinie kontrastywnego językoznawstwa słowiańskiego. Zjawiska będące przedmiotem projektu można będzie zestawić z tendencjami obserwowanymi w innych językach słowiańskich, co pozwoli uzupełnić stan wiedzy na temat rozwoju IP.

Program doktorski: Literaturoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Obecność Jarosława Iwaszkiewicza w literaturze współczesnej

Promotor rozprawy doktorskiej:  prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel

Współpromotor/Promotor pomocniczy: -

Data oceny śródokresowej: 15.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDdjODNiYjktNWJmMS00YjA1LThhZDEtZjdmOWEyYzBkZWY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim 

The main objective of the project is to create a monograph on the Jarosław Iwaszkiewicz’s reception in the Polish contemporary literature. In the first part, I will analyze the discourse about the writer in scholarly works and literary criticism over the years. Particular interest will be devoted to the movement of Iwaszkiewicz in the literary field and the factors determining his contemporary popularity. The second part will present how the writer designed his biographical legend (i.e. the modernist concept of life as a work of art) and its reception. This part will discuss the novels in which Iwaszkiewicz appears as the protagonist (i.e. Miłość I. Karpowicz; Łza i morze M. Nowak Lubecki; Na Grobli E. Rylski). The final part will be concerned with references to the writer's work. For this thesis the most appealing motifs are homosexual identity, relations between creativity and autobiography, sensuality, melancholy, and ties with the European and Polish literary tradition. The methodological approach will be adapted to the type and the subject matter of every text discussed. The main works used are the biographies of Jarosław Iwaszkiewicz (works of M. Radziwon and R. Romaniuk) and works devoted to his oeuvre by authors such as J. Kwiatkowski, R. Przybylski, G. Ritz, A. Zawada, among others. I will also use P. Bourdieu’s literary field theory (when I will discuss about the political entanglements and Iwaszkiewicz’s growing prestige), J. Derrida’s hauntology (writer as a specter forms the present), works of P. Lejeune, M. Czermińska and P. Rodak (studying autobiographical texts). I will also refer to the achievements of men and queer studies, i. e. works of A. Dziadek, W. Śmieja, E. Chudoba. The final part will analyse the work of H. Bloom The Anxiety of Influence.

Streszczenie projektu w j. polskim

Praca doktorska o planowanym tytule „Obecność Jarosława Iwaszkiewicza w literaturze współczesnej” składać się będzie z czterech części. We wstępie opiszę pragnienia powrotu i powtórzenia zawarte w twórczości pisarza. W części pierwszej omówione zostanie tło metodologiczne pracy (teoria recepcji, wpływ tradycji literackiej na współczesną literaturę i kulturę, intertekstualność, badania biograficzne, widmontologia). W kolejnych rozdziałach opisana zostanie recepcja naukowa biografii i twórczości Jarosława Iwaszkiewicza oraz wizerunek pisarza w artykułach prasowych i internetowych z lat 1980-2023. W części drugiej przedstawione zostaną Iwaszkiewiczowskie strategie mitotwórcze, poeta zostanie ukazany jako świadomy konstruktor własnej legendy (poprzez tworzenie geografii osobistej, kreację wielkiego pisarza, a także własną wizję męskości). Kolejna część poświęcona zostanie obecności Iwaszkiewicza we współczesnej prozie. Analizie poddane zostaną powieści w których pisarz występuje jako bohater literacki. Spróbuję ustalić dlaczego poeta jest tak chętnie wprowadzany na karty współczesnej prozy, w jaki sposób autorzy przetwarzają jego biografię i w jakim celu powstają takie opowieści. Zastanowię się także nad autobiografizmem podanych utworów, w których niejednokrotnie posłużenie się maską biografii pisarza służy wyrażeniu własnego doświadczenia. Ostatni rozdział tej części poświęcony zostanie wpływowi Iwaszkiewiczowskiej historiozofii na najnowszą prozę historyczną. W części czwartej omówione zostaną Iwaszkiewiczowskie wpływy w poezji najnowszej. W rozdziale pierwszym poezja autora Dionizji ukazane zostanie na tle pokoleń literackich XX wieku, a w rozdziale drugim poszukiwać będę współczesnych poetyckich kontynuatorów Iwaszkiewicza. Całość pracy zostanie zwieńczona podsumowaniem.

Program doktorski: Literaturoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Dyskurs literacki wobec dyskursu filozoficznego w poezji polskiej XVI i pierwszej połowy XVII wieku

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Jakub Niedźwiedź

Współpromotor/Promotor pomocniczy: -

Data oceny śródokresowej: 19.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRmMzEwNmEtOGE4Ny00ODM0LWI3M2ItYzc0NmUzMjBkMTYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim

The project is devoted to the analysis of the connections of poetic and philosophical discourse in early modern Poland (in the XVI-th and the first half of the XVII-th century).

There is no comprehensive study of the aforementioned question. It is known, however, that some authors were heavily dependent on the intellectual context of this period and that poetry’s connections with other disciplines within early modern system of knowledge were tight. Thus, the purpose of the thesis is to outline a systematic picture of the poetry’s place within broader intellectual and educational image of early modern times and to determine the research method that, taking into account connections of early modern poetry with philosophical culture and the system of knowledge, will allow to extract its proper aims.

The proper method for presented research has not yet been established. Thus, methodology that will be used in the thesis will be eclectic and will draw mainly on the history of literature, history of philosophy, comparative studies, the history of schooling and intellectual history.

Theoretical reflection on early modern Polish poetry has been hitherto developed mainly in relation to rhetoric and poetics. There are studies on the philosophical culture of early modern Poland, history of schooling and philosophical foundations of poetics. However, they do not usually refer these issues to the literary practice. Moreover, partitive studies on individual authors and particular problems do not take into account the broader philosophical conditioning of literature and therefore do not set the coherent method of research. There are some foreign studies on the relations of literature with various branches of early modern science and philosophy. They may provide help and methodological framework for the thesis.

This project is especially important for literary studies because it aims to propose the method of reading the early modern Polish literature as an intellectual enterprise – a vehicle for transferring knowledge and weighting ideas and therefore to indicate some functions of early modern poetry that has not been often taken into consideration in the previous studies.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

Projekt poświęcony jest analizie związków dyskursu poetyckiego z dyskursem filozoficznym we wczesnonowożytnej Polsce (w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku).

Nie powstało do tej pory kompleksowe opracowanie wyżej wymienionej kwestii. Wiadomo jednak, że twórczość niektórych autorów była zależna w dużej mierze od intelektualnego kontekstu epoki, a związki poezji z innymi dyscyplinami w ramach wczesnonowożytnego systemu wiedzy były ścisłe. W związku z tym celem projektu jest nakreślenie systematycznego obrazu miejsca poezji w szerszym intelektualnym i edukacyjnym kontekście epoki oraz określenie metody badawczej, która biorąc pod uwagę powiązania literatury wczesnonowożytnej z kulturą filozoficzną i systemem wiedzy, pozwoli wyodrębnić właściwe dla niej cele.

Właściwa metoda dla prezentowanych badań nie została jeszcze ustalona. Metodologia, która zostanie wykorzystana w pracy, będzie w związku z tym eklektyczna i będzie czerpać głównie z historii literatury, historii filozofii, komparatystyki, historii szkolnictwa i historii intelektualnej.

Refleksja teoretyczna nad wczesnonowożytną poezją polską rozwijana była dotychczas głównie w odniesieniu do retoryki i poetyki. Prowadzone są studia nad kulturą filozoficzną wczesnonowożytnej Polski, historią szkolnictwa i filozoficznymi podstawami poetyki. Zazwyczaj jednak nie odnosi się tych zagadnień do praktyki literackiej. Co więcej, węższe studia na temat poszczególnych autorów i poszczególnych problemów nie uwzględniają szerszego filozoficznego uwarunkowania literatury, a zatem nie wyznaczają spójnej metody badań. Istnieją pewne zagraniczne badania nad relacjami literatury z różnymi gałęziami nowożytnej nauki i filozofii. Mogą one zapewnić pomoc i ramy metodologiczne dla rozprawy.

Projekt ten jest szczególnie istotny dla literaturoznawstwa, ponieważ ma na celu zaproponowanie metody odczytania wczesnonowożytnej poezji polskiej jako przedsięwzięcia intelektualnego – narzędzia przekazywania wiedzy i oceny idei, a tym samym wskazanie pewnych funkcji wczesnonowożytnej poezji, które nie były często brane pod uwagę w dotychczasowych badaniach.

Program doktorski: Literaturoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Kolektywny i wspólnotowy wymiar pamięci o dyktaturze wojskowej w Chile w prozie Nony Fernandez

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Ewa Nawrocka

Współpromotor/Promotor pomocniczy: -

Data oceny śródokresowej: 15.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 9:30-11:30

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2ZjOWQ1ODktNjVhYi00ZTA5LTllNzYtYzFjYzcwMWFiZWQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim 

Chilean writer Nona Fernández (1971) belongs to the generation of authors who spent their childhood in the period of Pinochet’s dictatorship (1973-1990), so-called literatura de los hijos [the literature of sons and daughters]. This literary phenomenon has been developed in the postdictatorship era in the countries of the Cono Sur region where the decades of the 1970s and 1980s were marked by military regimes. In the Chilean context, these writings seek to problematize the family ties between parents and their children to discover new possible meanings of the childhood in the military regime’s era, as María Angélica Franken Osorio assumes (2017: 190).

The existing research about Fernández’s writings, however, is very modest. There are only a few papers and doctoral dissertations devoted to literatura de los hijos as such, in which Fernández’s single novels have been studied in comparison with works of other writers of the hijos’ generation to outline some its characteristics. Also, studies of the generation memory – crucial for literatura de los hijos – in Fernández’s books are insufficient. Hortense Sime Sime in her PhD dissertation (2017) tried to examine only two of them in terms of the postmemory, but without any direct reference to Hirsch’s works.

In addition, belonging to other than family collectivities and communities of the memory has not been included yet in the current studies, even though Fernández’s protagonists do not live in a social limbo as members of their families only. Therefore, the main goal of this PhD research is to analyze the Fernández’s prose, including not only the generation as a key aspect of literatura de los hijos, but also other issues related to the collective and community memory of the dictatorship, what may be filling the existing gap.

 

Streszczenie projektu w w j. polskim

Chilijska pisarka Nona Fernández (1971) jest przedstawicielką nurtu literatura de los hijos [literatura dzieci] tworzonego przez pokolenie twórców, których dzieciństwo przypadło na czas dyktatury generała Pinocheta (1973-1990). Jest to zjawisko literackie, rozwijające się w krajach Południowego Stożka – gdzie dekady lat 70. i 80. upłynęły pod znakiem rządów wojskowych –, które w wydaniu chilijskim bierze sobie za cel sproblematyzowanie więzi między rodzicami a ich dziećmi w czasie dyktatury dla odkrycia nowego odczytania tego okresu (Franken Osorio, 2017: 190).

            Niemniej jednak, liczbę dotychczasowych studiów nad samą prozą Fernández należy określić jako znikomą. Do tej pory opublikowano kilka artykułów i prac doktorskich, w głównej mierze poświęconych chilijskiej literaturze dzieci jako takiej, gdzie dokonuje się analizy porównawczej pojedynczych utworów Fernández z dziełami innych twórców dla scharakteryzowania całego nurtu. Także i badania powieści Fernández w kontekście pamięci pokoleniowej, kluczowej kwestii dla literatury dzieci, trzeba opisać jako niewystarczające, dając jako przykład pracę doktorską H. Sime Sime (2017), gdzie podjęto próbę analizy w oparciu o pojęcie postpamięci, bez jednak żadnego bezpośredniego nawiązania do autorki pojęcia Marianne Hirsch.

            Co więcej, nie podjęto też studiów nad zbiorowościami i wspólnotami pamięci innymi niż rodzina, choć bohaterowie Fernández nie żyją w społecznej próżni, przynależąc jedynie do swoich rodzin. Stąd też, głównym celem niniejszego projektu doktorskiego będzie analiza całokształtu dzieł prozatorskich Fernández, obejmująca nie tylko pokolenie jako główny aspekt literatury dzieci, ale także inne kwestie związane z kolektywną i wspólnotową pamięcią, co pozwoli na wypełnienie istniejącej w tej materii luki badawczej.

Program doktorski: Literaturoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Estetyka Karola Irzykowskiego. Pomiędzy „Nagłością” a doświadczeniem pozoru.

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Magdalena Popiel

Współpromotor/Promotor pomocniczy: -

Data oceny śródokresowej: 25.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 18:30 - 20:30

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjlkMTAzY2MtZGIxYS00Mjk0LWEyMTUtZThkM2Y4M2Y2NDU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim / w j. polskim

 

 

 

Program doktorski: Literaturoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Pneumoteologie. Ku ekokrytycznej i postsekularnej lekturze poezji Emily Dickinson (1830-1886), Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (1891-1945), Edny St. Vincent Millay (1892-1950) i Haliny Poświatowskiej (1935-1967).

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Mateusz Skucha, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: -

Data oceny śródokresowej: 22.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjI4Y2IzMTktMmM5Yy00N2I3LThlYmYtZTRiNjA1NmQ3ZWM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim

The purpose of the project is to conduct a comparative study of the poetry of Emily Dickinson, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Edna St. Vincent Millay and Halina Poświatowska as seen in a methodological perspective influenced by ecocriticism, postsecularism and the feminist ethics of care. It presents the women writers as modern negotiators of the formulas of subjectivity between both human and non-human nature and the unstable idea of divinity, absent God/god, divine lover or a vitalistic construct. The objectives of the present study are to define a new model of biosemiotics prescribing subjectivity of non-human nature and its meaning in textual and cultural discourse; to characterize poetical mechanisms deconstructing the religious narration and systemic theology based on the traditionally objectifying dichotomy: better-worse; to depict the encounter with nature as an instantaneous mutual act of recognition postulated by the ethics of care, which suspends the universality, generality and hidden systemic violence. The authors’ intersecting imageries (e.g. destabilization of taxonomy, filiation with a jealous God, deconstructing the religious language, epiphany and the subjectivity of natural detail) prove them to be modern seekers of a new story about a natural-divinehuman community, far from the escapist orthodoxy, naive pantheism, and technological sciences. The research project has been prepared with reference to works by A. BielikRobson, M. Warchala, Ch. Taylor (the secular age and confuted hierarchy), J. Habermas, G. Vattimo, and G. Agamben as well as to ecocritical scholarship by L. Buell, A. Barcz, A. Jarzyna, and J. Fiedorczuk. The opening gesture of caring and understanding subjectivity has been quoted after C. Gilligan’s and N. Nodding’s essays.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

Celem projektu jest przygotowanie studium porównawczego poezji Emily Dickinson, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Edny St. Vincent Millay i Haliny Poświatowskiej widzianej w perspektywie metodologicznej pozostającej pod wpływem ekokrytyki, postsekularyzmu i feministycznej etyki troski. Przedstawia pisarki jako negocjatorki formuł podmiotowości pomiędzy ludzką i nie-ludzką naturą oraz niestabilną ideą boskości, nieobecnego lub ukrywającego się Boga/boga, boskiego kochanka czy witalistycznego konstruktu. Cele niniejszego opracowania to: zdefiniowanie nowego modelu biosemiotyki przepisującej podmiotowość nie-ludzkiej natury i jej znaczenie w dyskursie tekstowym i kulturowym; scharakteryzowanie mechanizmów poetyckich dekonstruujących narrację religijną i teologię systemową opartą na tradycyjnie uprzedmiotawiającej dychotomii: lepszy-gorszy; przedstawienie spotkania z naturą jako natychmiastowego wzajemnego aktu uznania postulowanego przez etykę troski, która zawiesza uniwersalność, ogólność i ukrytą przemoc systemową. Przecinające się wyobraźnie autorek (m.in. destabilizacja taksonomii, filiacja z zazdrosnym Bogiem, dekonstrukcja języka religijnego, epifania i podmiotowość detalu przyrodniczego) świadczą o tym, że są one poszukiwaczami nowej opowieści o wspólnocie przyrodniczo bosko-ludzkiej, dalekiej od eskapistycznej ortodoksji, formuł naiwnie panteistycznych lub dyskursu nauk ścisłych. Projekt badawczy został przygotowany w nawiązaniu do prac A. Bielik-Robson, M. Warchali, Ch. Taylora (epoka świecka i zdekonstruowana hierarchia), J. Habermasa, G. Vattimo i G. Agambena oraz do ekokrytycznych badań L. Buella, A. Barcz, A. Jarzyny i J. Fiedorczuk. Gest otwarcia dotyczący troski i rozumienia podmiotowości został oparty na rozpoznaniach C. Gilligan i N. Noddings.

Program doktorski: Literaturoznawstwo 

Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Monografia twórczości Michała Choromańskiego

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Ewa Skorupa

Współpromotor/Promotor pomocniczy: -

Data oceny śródokresowej: 18.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 9:30-11:30

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzIyMzNiZmUtMGMzOC00OGI3LWI3ZjAtY2JlMjIxZDk1N2Zk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d


Streszczenie projektu w j. angielskim 

The aim of the research project is to create a monograph covering the entire artistic output of Michał Choromański, including his prose, dramas and journals. The objectives of the work are separation and detailed characterization of the periods of the analyzed creativity (initially, the general division of the interwar and postwar works will be adop-ted here), as well as the analysis of trends prevailing in each period and the interpreta-tion of the important novels and plays written by Choromański. This research introduces into the scientific circulation a deeper reflection on the forgotten work of Choromański who, in the years 1957–1972, was one of the most characteristic writers, commentators of social life, participants in the world of culture and politics. The analysis reveals many myths that have risen around the writer over the years (for example, the common belief that the author of „Biali bracia” wrote only one book, belonging to the psychologism of the interwar period). I plan to apply several methodologies helpful in analyzing the most important aspects of the discussed legacy. I adjust the method of research each time to the subject and type of the interpreted work. In the project, I use the theory of affects that determine the behavior of the characters created by Choromański (e.g. jealousy, grief, shame, anxiety, fixation). Useful here are the theses of Sara Ahmed, Siane Ngai and Justyna Tabaszewska, who treat affectivity as a processual phenomenon. Additio-nally, I pay attention to the achievements of early postmodernity, e.g. to the concept of „The Literature of Exhaustion” initiated by John Barth. In the research, Choromański is presented as a precursor of Polish postmodernism and the affective turn in post-war lite-rature as well.

Streszczenie projektu w j. polskim

Celem projektu naukowego jest stworzenie monografii obejmującej cały dorobek arty-styczny Michała Choromańskiego, w tym: prozę, dramaty oraz publicystykę. Punkty do-celowe pracy to: wyodrębnienie i szczegółowa charakterystyka okresów analizowanej twórczości (wyjściowo przyjęty zostanie ogólny podział na twórczość międzywojenną i powojenną), analiza tendencji dominujących w każdym z okresów oraz interpretacja najważniejszych powieści, nowel oraz dramatów pisarza. Badania pozwolą wprowadzić do obiegu naukowego głębszą refleksję nad zapomnianą twórczością Choromańskiego, który w latach 1957–1972 był jednym z najbardziej charakterystycznych literatów, ko-mentatorów życia społecznego, uczestników świata kultury i polityki. Analiza umożliwi zdemaskowanie wielu mitów, które na przestrzeni lat narosły wokół autora (choćby po-wszechne przekonanie, że napisał on wyłącznie Zazdrość i medycynę, wydaną w 1932 roku i zaliczaną do psychologizmu międzywojennego). Planuję zastosować kilka meto-dologii pomocnych przy analizie najistotniejszych aspektów omawianej spuścizny. Tym samym każdorazowo dostosuję metodę badań naukowych do tematyki i rodzaju inter-pretowanego utworu. Posłużę się przede wszystkim teorią afektów, które determinują postępowanie bohaterów wykreowanych przez Choromańskiego (np. zazdrość, smutek, wstyd, lęk, obsesja). Przydatne okażą się więc tezy Sary Ahmed, Siane Ngai oraz Justy-ny Tabaszewskiej – badaczek traktujących afektywność jako zjawisko procesualne. Sko-rzystam również z dokonań wczesnego postmodernizmu, m.in. z projektu literatury wy-czerpania, zainicjowanego przez Johna Bartha. Cała dysertacja została podporządkowa-na chęci udowodnienia, że Michał Choromański był prekursorem zarówno postmoderni-zmu, jak i zwrotu afektywnego w polskiej literaturze.

Program doktorski: Literaturoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Strategie (auto)patograficzne w polskiej literaturze najnowszej

Promotor rozprawy doktorskiej:  dr hab. Monika Świerkosz, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: -

Data oceny śródokresowej: 25.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 11:00-13:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTg3ZGNkMjgtOWFmYS00NmJhLWEwMzUtN2FhNDBjNDE0NzI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim

The main subject of my doctoral thesis is the analysis of a selection of illness narratives written and published in Poland after 1989. Drawing on the theories developed within the field of medical humanities, I shall explore the ways in which the individual experience of being ill and seeking treatment depicted in the text is shaped by the medical care system, understood broadly as the intricate network of often conflicting interests and fraught power dynamics. Inspired by insights of such prominent scholars in the field as Rita Charon or Arthur Frank, I intend to pay special attention to the relationships between the providers and receivers of care (including the families of ill people), focusing not only on how these are oftentimes pathological due to the power imbalance and alienation inherent to the medical system, but also on the chances for clinical encounters of compassion and care that narrative medicine strives towards. Taking all these factors into consideration, my main point of inertest will be the particular strategies that authors referred to by Frank as “wounded storytellers” adopt as narrators to counteract the systemic objectification they endure as patients. My claim is that this particular kind of life writing provides an outlet for reclaiming agency while also being constrained by the social expectations of certain ways of conceptualizing one’s illness experience that are deemed more appropriate than others. At the same time, illness narratives can be read as the particular kind of what Judith Butler called “accounts of selves” which, due to suffering being inevitably at their core, implicate their readers in a special kind of ethical relation. Taking on the ethical obligation that autopatographies impose on us as readers and researchers we should interpret them not only as accounts of individual experience, but also as diagnoses of the medical and social system we live and are complicit in.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

Realizowany przez mnie projekt badawczy wyrasta z humanistyki medycznej – dyscypliny łączącej teoretyczny namysł nad tekstami kultury opisującymi i problematyzującymi doświadczenia medyczne oraz społeczne zaangażowanie w dążenie do poprawy sytuacji wszystkich aktorów pola systemu opieki zdrowotnej. Korzystając z rodzimych jak również zagranicznych publikacji teoretycznych z zakresu literaturoznawstwa, filozofii oraz antropologii kulturowej, pragnę badać napisane w polskim kontekście kulturowym i społecznym po 1989 roku (auto)patografie – czyli szczególny rodzaj autobiografii, których tematem głównym jest doświadczenie choroby i cierpienia (zarówno własnego, jak i osób z najbliższego otoczenia – stąd człon auto zdecydowałam się w tytule ująć w nawias). Planuję zidentyfikować i opisać strategie obierane przez narratorów – pacjentów i towarzyszy chorujących – w przeżywaniu doświadczenia choroby i cierpienia oraz motywacje do tworzenia wyrastających z niego tekstów. Interesuje mnie opisany w tego typu literaturze wpływ mechanizmów systemu opieki medycznej, rozumianego jako złożona sieć hierarchicznych zależności oraz nierzadko sprzecznych interesów, na sposób jednostkowego przeżywania choroby. Dla pacjentów i osób towarzyszących chorym pisanie (auto)patografii bywa okazją do odzyskania poczucia podmiotowości, poprzez artykulację swojego doświadczenia, a także sprawstwa, poprzez przyjęcie roli badaczy opisujących środowisko i – nierzadko – orędowników społecznych i systemowych zmian. Traktując autopatografię jako diagnozę stawianą przez nich otoczeniu, w jakim przyszło mu chorować, zwrócę szczególną uwagę na wyłaniające się z indywidualnych świadectw choroby systemowe zagrożenia oraz szanse – wiąże się to z realizacją postulatów humanistyki medycznej, która jest dyscypliną zaangażowaną w społeczną zmianę. Ponieważ praca nawiązuje do medycyny narracyjnej, istotne będą relacje pomiędzy aktorami pola: osobami leczącymi oraz leczonymi i towarzyszącymi w leczeniu. W kontekście diagnozy społecznego wymiaru doświadczenia choroby istotnym problemem badawczym będzie również to, jakie reprezentacje doświadczenia choroby oraz strategie przeżywania jej zyskują społeczną aprobatę.

 

Program doktorski: Literaturoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Proces tekstotwórczy Józefa Wittlina

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Mateusz Antoniuk

Współpromotor/Promotor pomocniczy: -

Data oceny śródokresowej: 18.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 14:00-16:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTZhMDBjMTEtOWQyNi00YzI2LTg2OTEtY2UyNWE5N2YxYzli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim

The purpose of this dissertation is to describe Józef Wittlin’s text-creating process (his way of working with the text) and to depict the most significant elements of Wittlin’s manuscript collections using the method of genetic criticism. I will present the transcription of unpublished wartime journal “Raptus Europae”, which is a book dedicated to Wittlin’s daughter, Elżbieta Wittlin-Lipton. Furthermore, I want to analyse the hitherto unexplained manuscript of a fragment of the novel “The Salt of The Earth” (compared with the published text of that novel) and, likewise, add the description of the remaining materials for the subsequent parts of the trilogy and the manuscripts of the pre-texts of Wittlin’s poetical works compared with the published texts. What is more, I will develop an index of Wittlin’s legacy and the description of the so-called ‘lost archive’ (materials destroyed during the Second World War). Therefore, this dissertation combines genetic criticism, archival studies, interpretation the texts and the manuscripts, the history of literature and anthropology of creations. This dissertation will contribute to the present study of the works of Wittlin and Polish studies on the creative processes. The project is supported by the daughter of Józef Wittlin, Elżbieta Witllin-Lipton. The methodology of this dissertation will focus on genetic criticism described by Pierre-Marc de Biasi in his book “Génétique des textes”. This research project will contribute considerably to studies on Józef Wittlin’s texts and, therefore, to the studies on Polish literature of the 20th century along with the studies on the text-creating processes in an area of Polish literature studies.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

Celem planowanej rozprawy jest opis procesu tekstotwórczego Józefa Wittlina (jego sposobu pracy nad tekstem, formy zbierania materiałów, przygotowania do publikacji i dalszych modyfikacji), a także najważniejszych elementów jego rękopiśmiennej spuścizny przy zastosowaniu krytyki genetycznej. Zostanie zaprezentowana transkrypcja nieopublikowanego dziennika wojennego Raptus Europae, a właściwie projektu książki dedykowanej córce, Elżbiecie Wittlin-Lipton, wraz z aparatem naukowym objaśniającym szczegóły biograficzne oraz nawiązania intertekstualne występujące w rękopisie, brulion fragmentu Soli ziemi(z zestawieniem z opublikowanym tekstem powieści) wraz z opisem zachowanych materiałów do kolejnych części trylogii, jak również opis rękopisów składających się na przed-teksty utworów poetyckich pisarza wraz z porównaniem ich z wersjami opublikowanymi. Zostanie ponadto opracowany indeks spuścizny pisarza wraz z lokalizacjami dokumentów oraz opis tzw. archiwum utraconego, czyli materiałów, które uległy zniszczeniu w czasie II wojny światowej (na podstawie relacji pisarza). Planowana rozprawa łączy zatem w sobie krytykę genetyczną, archiwistykę, interpretację, historię literatury, antropologię twórczości. Praca poszerzy obecne spektrum wittlinologii, a także polskich badań nad procesem twórczym. Projekt uzyskał aprobatę i wsparcie merytoryczne córki pisarza, Elżbiety Wittlin-Lipton.

Program doktorski: Nauki o Kulturze i Religii

Dyscyplina naukowa: Nauki o Kulturze i Religii

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Problem ewokacji demonów w praktykach magicznych – perspektywa antropologiczna

Promotor rozprawy doktorskiej:  prof. dr hab. Andrzej Szyjewski

Współpromotor/Promotor pomocniczy: -

Data oceny śródokresowej: 24.10.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 11:00-13:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmMxYmI0NzAtZmMwMi00OWU5LWEwMmEtNWEwNGQ1MTg1YzRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

I aim to analyse an unresearched magical practice of demon evocation.

I characterize evocation as a model of interaction between magic practitioners and supernatural agents (called “demons” in Medieval and Renaissance magic books that provide descriptions of evocation’s ritual structure). Evocation, in contrast with other models of ritual interaction – such as shamanic ecstasy and spirit possession – seems to be a phenomenon which does not require from a ritual expert to reach an altered state of consciousness (ASC). In my project I intend, however, to challenge this supposition using historical data and a concept of Anna-Leena Siikala, who claims that ritual ASCs can appear in different levels of intensity.

To narrow down the problem, I focus on evocation techniques present in grimoires that detail features and methods of communication with demons (Key of Solomon, Lesser Key of Solomon, Grimorium Verum, Pseudomonarchia Daemonum etc.).

I am not intending to limit my work to the historical analysis – I also wish to compare the historical evocation with it’s living representation in Afro-Brazilian magical tradition called Quimbanda. Quimbanda is sometimes considered to be a “black magic” counterpart of better recognized Umbanda, and involves, among other practices, those comparable to European evocation of supernatural agents.

I shall analyse both historic and contemporary evocation in order to insert it in the anthropological discourse on ritual ASCs. In the 1950s Mircea Eliade described shamanic trance and spirit possession as two separate phenomena. Some scholars (like Gilbert Rouget) agree with the distinction. Some, like Anna-Leena Siikala, place these phenomena on a spectrum, seeing them as the same, but differently interpreted and varying in intensity. Evocation, containing features of ecstasy and possession in its past and present iteration alike, will be compared to those models in order to test both Eliade’s and Siikala’s hypothesis.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

W projekcie zamierzam przeanalizować niezbadaną dotychczas magiczną praktykę ewokacji demonów.

Ewokację rozumiem w swojej pracy jako jeden z modeli interakcji pomiędzy magicznymi praktykami a nadprzyrodzonymi agentami (nazywanych „demonami” w średniowiecznych i renesansowych magicznych księgach, które dostarczają opisów rytualnej struktury ewokacji). Model ten charakteryzuje się przywoływaniem nadnaturalnych agentów – demonów – do świata profanum, przy zachowaniu rytualnych środków bezpieczeństwa, celem zawiązania paktu mającego przynieść praktykowi wymierne korzyści. Interakcja ta kończy się egzorcyzmem – przymusowym odpędzeniem przywołanego demona.

Ewokacja, w przeciwieństwie do innych modeli interakcji – takich jak ekstaza szamańska i owładnięcie przez duchy – wydaje się być zjawiskiem, które nie wymaga od rytualnego eksperta wchodzenia w odmienny stan świadomości (OSŚ). Zamierzam jednak zakwestionować to założenie, powołując się na dane historyczne i na koncepcję badaczki szamanizmu Anny Leeny Siikali, zgodnie z którą trans rytualny występuje z różną intensywnością.

Aby zawęzić problem, skupiam się na technikach ewokacji opisanych w renesansowych grimuarach zawierających cechy demonów i metody komunikacji z nimi (Klucz Salomona, Mniejszy Klucz Salomona, Grimorium Verum, Pseudomonarchia Daemonum itp.).

W swojej pracy nie zamierzam ograniczać się do analizy historycznej – chcę również porównać historyczną formę ewokacji z jej żywą reprezentacją obecną w afro-brazylijskiej tradycji magicznej zwanej quimbandą. Quimbanda jest czasami uważana za „czarnomagiczny” odpowiednik lepiej znanej Umbandy i obejmuje między innymi praktyki porównywalne do renesansowej ewokacji. Celem analizy zarówno historycznej, jak i współczesnej ewokacji, jest włączenie jej do antropologicznego dyskursu dotyczącego rytualnych OSŚ. Za początek dyskursu uznaję opisanie (w latach 50-tych XX wieku) przez Mirceę Eliadego ekstazy szamańskiej i owładnięcia przez duchy jako dwóch odrębnych zjawisk. Niektórzy uczeni (jak Gilbert Rouget) zgadzają się z tym rozróżnieniem. Inni, jak Siikala, umieszczają oba fenomeny na spektrum, uznając je za jedno, ale inaczej interpretowane i różniące się intensywnością zjawisko.

Ewokacja, zawierająca cechy transu i owładnięcia zarówno w swojej przeszłej, jak i współczesnej formie, zostanie porównana z owymi modelami interakcji w celu przetestowania hipotez Eliadego i Siikali.

Program doktorski: Nauki o Kulturze i Religii

Dyscyplina naukowa: Nauki o Kulturze i Religii

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Kapitały Zalipia. Analiza procesów utowarowienia sztuki ludowej i konstruowania dziedzictwa kulturowego w rzeczywistości potransformacyjnej

Promotor rozprawy doktorskiej:  dr hab. Monika Golonka-Czajkowska, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: -

Data oceny śródokresowej: 28.11.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzMwZjJhY2QtMjhjZS00Y2ZlLThlOWEtMTg2NDFjYWI1NjE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim

The project focuses on the commodification of painting traditions in Zalipie, Powiśle Dąbrowskie. It aims to analyze strategies for utilizing various forms of capital associated with painting, and to examine the construction of narratives about the past and the management of local folk art heritage. Additionally, it investigates the long-term effects of economic and political transformation. By integrating ‘mnemonic capital’, the project combines economic aspects with memory and heritage studies, enabling the analysis of remembering and forgetting processes, and identifying diverse forms of this capital. 

 

The project also delves into the objectification of folk artists' identity in the free market system and their economic empowerment, an unachieved goal of PRL cultural policy. It further aims to analyze how the official discourse on folk art has evolved, how the contemporary narrative of histo- ry and tradition addresses the political involvement of Zalipie folk art during the Polish People's Republic, and individuals' attitudes towards this aspect of the past. 

This project is a continuation of research conducted for the master's thesis, which focused on three artists from Zalipie. However, subsequent case studies offer opportunities to broaden perspectives and introduce new interpretative threads. 

It's worth noting that the proposed theoretical framework has not been previously applied in the context of communities associated with folk art centers. Contemporary anthropological texts focus on redefining terms associated with 'folk-type culture', and the use of the adjective 'folk' itself has been criticized as paternalistic, without considering the opinions of those who identify with folk art. 

 

As part of the multi-sited approach, stationary field research is a crucial method for collecting empirical data within the project. The main premise of the project is an individualized approach, following specific individuals, necessitating the researcher's prolonged presence in the field.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

Projekt proponuje badania procesów utowarowienia tradycji malarskich Zalipia i najbliższych okolic. Głównym celem badawczym jest analiza strategii wykorzystywania różnego rodzaju kapitałów związanych z malarstwem, a także analiza sposobów konstruowania narracji o przeszłości i zarządzania lokalnym dziedzictwem kulturowym sztuki ludowej. Projekt zakłada również badania nad długofalowymi skutkami transformacji gospodarczej i politycznej. Włącznie koncepcji "kapitału pamięciowego" łączy aspekty ekonomiczne z pamięciologicznymi i heritologicznymi oraz umożliwia analizę procesów zapamiętywania i zapominania, a także identyfikację różnych form tego kapitału. 

W kontekście ekonomiczno-kulturowym kluczowe jest zbadanie procesów uprzedmiotowienia tożsamości twórców ludowych w systemie wolnorynkowym i ekonomicznego upodmiotowienia samych twórczyń. Projekt ma również na celu przeanalizowanie, jak zmienił się oficjalny dyskurs sztuki ludowej, w jaki sposób współczesna narracja o historii i tradycji odnosi się do kwestii politycznego uwikłania zalipskiej sztuki ludowej w okresie PRL-u oraz jaki jest stosunek samych malarek do tego aspektu przeszłości. 

Projekt jest kontynuacją badań prowadzonych na potrzeby pracy magisterskiej, będącej antropologicznym studium poświęconym trzem zalipskim artystkom. Kolejne studia przypadków dają jednak szansę na poszerzenie perspektyw i otwarcie nowych wątków interpretacyjnych.

Warto podkreślić, że zaproponowane ramy teoretyczne nie były wcześniej stosowane w kontekście społeczności związanych z ośrodkami sztuki ludowej. Współczesne teksty antropologiczne skupiają się na redefiniowaniu pojęć związanych z "kulturą typu ludowego", a samo użycie przymiotnika "ludowy" jest krytykowane jako paternalistyczne, jednak bez uwzględnienia opinii osób identyfikujących się ze sztuką ludową. 

W ramach podejścia wielostanowiskowego, stacjonarne badania terenowe są kluczową metodą zbierania danych empirycznych w realizowanym projekcie. Głównym założeniem jest podejście indywidualizujące, podążanie za konkretnymi osobami, co wymaga długotrwałej obecności badaczki w terenie.

 

Program doktorski: Nauki o Kulturze i Religii

Dyscyplina naukowa: Nauki o Kulturze i Religii

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Wizerunek Żydów w polskich międzywojennych dowcipach rysunkowych

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Roma Sendyka, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy:

Data oceny śródokresowej: 15.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDVmNjAwMzQtZTQ3Zi00YTUzLWFhOTEtNDI4ZjdiY2Y0MTdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim

The aim of the project is to analyze the cartoons representing the Jewish minority published in the most important satirical magazines in Poland (1918-1939) using the methodologies of visual discourse and content analysis. The project will also draw from the studies on humor, stereotypes, and representation. The primary sources include Polish and Yiddish interwar satirical magazines.

During this period, one can observe an intensive development of satirical journals. Its effect is the radical increase of the number of Polish and Jewish magazines representing the country’s broad political spectrum. Those journals often addressed the position of national minorities in the state and issues related to Polish-Jewish relations.

The project’s objective is to identify different types of visual discourses of Jews as well as to define the then functioning norm of ethnic humor. The subsidiary questions are: what stereotypes does the image refer to? What kind of tools are used to create a specific image? How do the discourses of different journals relate to each other?

The prospective result of the project is to create an overview of stereotypes about Jews, to recognize the often-contradictory visions of the Other and one of us functioning at that time, and to characterize caricature and humor as means of shaping the relation of superiority as well as disarming this relationship (e.g. using self-parody). Another goal is to observe the changes and variations of stereotypes in the context of the images of Jews and to reflect on narratives which are reinforced by these images.  The project involves the use of extensive archival material, which includes rarely analyzed and little-known sources.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

Tematem projektu jest analiza dowcipów rysunkowych przedstawiających Żydów w okresie międzywojennym. W tym czasie doszło do intensywnego rozwoju prasy satyrycznej, czego efektem był wzrost liczby czasopism reprezentujących szerokie spektrum stanowisk politycznych. Projekt zakłada porównanie sposobów portretowania Żydów w polskich i żydowskich czasopismach o różnych profilach ideowych i politycznych. Jego celem jest zbadanie najważniejszych tytułów satyrycznych pod kątem występowania postaci Żydów z użyciem metodologii analizy treści oraz dyskursu wizualnego. Ponadto, planowane jest wykorzystanie i rozwinięcie badań nad humorem, stereotypami i reprezentacją. Najważniejsze pytania, na które chcę uzyskać odpowiedź to: jaki rodzaj dyskursu wizualnego na temat mniejszości wyłania się z treści karykatur? Jakie środki używane są do kreowania określonego typu wizerunku? Co mieściło się w ówczesnej normie dopuszczalnego humoru etnicznego, a co poza nią wykraczało?

Rezultatem badań ma być stworzenie imaginarium stereotypów na temat Żydów, rozpoznanie funkcjonujących ówcześnie i często sprzecznych ze sobą wizji Innego lub Swojego, a także określenie obowiązujących wówczas norm dowcipu etnicznego. Projekt zawraca uwagę na rolę karykatury i humoru jako środka kształtującego relację władzy oraz służącego rozbrojeniu tej relacji (autosatyra). Przedmiotem analizy będzie także funkcja języka w karykaturze, w tym języka jidysz, który w polskojęzycznych pismach często służy do wzmocnienia efektu komicznego. Celem dodatkowym jest obserwacja stałości bądź zmienności określonych typów wizerunków oraz refleksja nad tym, jakie narracje są przez nie wzmacniane.

Program doktorski: Nauki o Kulturze i Religii

Dyscyplina naukowa: Nauki o Kulturze i Religii

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Empowerment i relacje władzy w kontekstach działań kolektywów anarchistycznych

Promotor rozprawy doktorskiej:  dr hab. Marcin Brocki, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Marek Pawlak

Data oceny śródokresowej: 25.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzc2YjY4NTQtMmI5OC00ZjNlLWJiOGYtOTQyZjZhZjJmZThj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim

In recent years, a dynamic and continuous increase in interest in the concept of empowerment has been observed not only within academia but also beyond it. This phenomenon is particularly fascinating for researchers who gather around feminist, queer, and postcolonial perspectives, attempting to explore the myriad possibilities that this complex notion holds. However, to achieve a comprehensive understanding of empowerment, further research is required to delve into its theoretical and empirical nuances. Especially in the context of agency and intricate power relations, it is valuable to focus on the analysis of radical anti-authoritarian groups, particularly on anarchist collectives and groups that serve as sources of inspiration for alternative and grassroots social initiatives.

In response to these challenges, the present research project emerges with the aim of deepening the understanding of empowerment through its empirical examination, confronting diverse anarchist voices, and subjecting them to reflection. The central focus here is the study of social and political actions carried out by participants in anarchist collectives in three distinct regions of Europe: Poland, with an emphasis on Warsaw, a city with a specific history of rebellion and freedom; Germany, particularly Berlin, known for its dynamic and creative character, considered a "mecca" of radical expressions of freedom; and Catalonia, a land with a rich history of anti-fascist struggle and autonomous aspirations.

The research project is grounded in an ethnographic perspective, allowing for a deeper understanding of the dynamics of anarchist environments and their entanglement in complex and intricate networks of relations. It delves into the anarchist world, uncovering hidden potentials of empowering practices that often reveal a widely underappreciated creativity. Simultaneously, it focuses on a range of experiences of power relations, where a deeply concealed conflict between autonomy and solidarity lies, forming the foundation of anarchist collectives.

One of the most crucial aspects of this research project is its reflexive approach, posing the challenge: do anarchist practices that reject traditional and common hierarchical structures hold the potential for revolutionary changes in social structures? Or is there a risk that, unwittingly, they contribute to the reproduction of certain power relations within their own structures?

This approach is enriched by the analysis of diverse action contexts and unique actors engaged in these practices in three geographies with different socio-political structures. This detailed analysis sheds new light on our perception of empowerment as a significant and often underestimated element of everyday life. By delving into the richness of experiences, aspirations, and challenges faced by individuals involved in anarchist collectives, the research project aims to reveal the profound implications of empowerment in the pursuit of transforming our shared reality.

Departing from conventional theoretical paradigms, the project introduces innovative methods for analyzing power relations, allowing for a broader perspective on empowerment. It strives to go beyond the limitations of conventional research, unlocking the secrets of the potential of empowerment. Engaging in a profound examination of the hidden dynamics that shape the anarchist landscape, it demonstrates an unwavering spirit of inquiry and a quest for emancipatory perspectives. As the research unfolds, it promises to enrich our collective understanding of empowerment and its indispensable role in shaping the future of society.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

W ostatnich latach zaobserwować można dynamiczny i nieustanny wzrost zainteresowania koncepcją empowermentu w środowisku akademickim, lecz także poza nim. To zjawisko jest szczególnie fascynujące dla osób badawczych, które zgromadzone wokół perspektyw feministycznych, queerowych i postkolonialnych, próbują poszukiwać całej gamy możliwości w nim ukrytych. Jednak, aby osiągnąć pełne zrozumienie empowermentu, należy podjąć się dalszych badań, które umożliwią zgłębienie jego teoretycznych i empirycznych niuansów. Zwłaszcza w kontekście sprawczości oraz skomplikowanych relacji władzy, warto skupić się na analizie radykalnych grup wolnościowych, w szczególności na kolektywach i grupach anarchistycznych, które jawią się jako źródło inspiracji dla alternatywnych i oddolnych inicjatyw społecznych.

W odpowiedzi na te wyzwania powstaje niniejszy projekt badawczy, który ma na celu zgłębienie rozumienia empowermentu poprzez jego empiryczne zbadanie, konfrontację z różnorodnymi anarchistycznymi głosami i poddanie refleksji. Centralnym punktem zainteresowania jest tu badanie działań społecznych i politycznych, które realizowane są przez uczestników i uczestniczki kolektywów anarchistycznych w trzech wyjątkowych rejonach Europy: Polsce, z naciskiem na Warszawę, miasto ze specyficzną historią buntu i wolności; Niemczech, a zwłaszcza Berlinie, o dynamicznym i twórczym charakterze, będącym „mekką” radykalnych wyrazów wolności; oraz Katalonii, krainie pełnej historii walki z faszyzmem oraz autonomicznych aspiracji.

Projekt badawczy opiera się na perspektywie etnograficznej, która pozwala na głębsze zrozumienie dynamiki środowisk anarchistycznych oraz ich uwikłanie w skomplikowane i złożone sieci relacji. Wnika w anarchistyczny świat, odkrywając ukryte potencjały praktyk wzmacniających, które ukazują się jako źródło często niedocenianej powszechnie kreatywności. Jednocześnie skupia się na szeregu doświadczeń relacji władzy, gdzie tkwi głęboko ukryty konflikt między autonomią a solidarnością, nierzadko będący fundamentem kolektywów anarchistycznych.

Jednym z najbardziej kluczowych aspektów niniejszego projektu badawczego jest podejście refleksyjne stawiające wyzwanie: czy praktyki anarchistyczne, które odrzucają tradycyjne i powszechne struktury hierarchiczne, posiadają potencjał do rewolucyjnych zmian w strukturach społecznych? A może istnieje ryzyko, że nieświadomie same przyczyniają się do reprodukcji pewnych relacji władzy w obrębie swoich własnych struktur?

Podejście to jest wzbogacone przez analizę różnorodnych kontekstów działań oraz wyjątkowych aktorów i aktorek zaangażowanych w te praktyki w trzech geografiach o odmiennych strukturach społeczno-politycznych. Ta szczegółowa analiza pozwala na wniesienie nowego światła do naszego postrzegania empowermentu, jako istotnego i często niedocenianego elementu codziennego życia. Poprzez zgłębianie bogactwa doświadczeń, aspiracji i wyzwań, które stawiają osoby działające w kolektywach anarchistycznych, projekt badawczy zamierza odsłonić głębokie implikacje empowermentu w dążeniu do przekształcenia wspólnej rzeczywistości społecznej.

Odchodząc od utartych teoretycznych paradygmatów, projekt wprowadza innowacyjne metody analizy relacji władzy, które pozwalają na szersze spojrzenie na temat empowermentu. Dąży do wyjścia poza ograniczenia konwencjonalnych badań, odblokowując tajemnice potencjału empowermentu. W miarę jak badania się rozwijają, obiecuje ono wzbogacić nasze wspólne zrozumienie empowermentu i niezastąpioną rolę, jaką odgrywa w kształtowaniu przyszłości społeczeństwa.

 

Program doktorski:  Nauki o Kulturze i Religii

Dyscyplina naukowa: Nauki o Kulturze i Religii

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Między rytuałem a widowiskiem. Kult Santa Muerte w Meksyku

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Wojciech Klimczyk, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Piotr Michalik

Data oceny śródokresowej: 15.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTQ2Y2Q0OWMtNzg1ZC00MTBhLWIyZWYtYzc0NmEwM2UzMTUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim

The aim of the project is to provide a new perspective in recent research on Mexican cult of Santa Muerte (Saint Death). Among the different ways of worshiping the Saint Death there should be mentioned building of home and public altars, rosaries, masses and pilgrimages (such as an annual pilgrimage in the city of Mérida, Yucatan). Especially the last example is interesting to analyze using the performative approach due to certain reasons which will be exposed. The pilgrimage is a unique expression of worshiping the Saint Death and in last few years it has gained followers all over the Yucatán State. Applying the methodology of the performance studies allows to describe the hidden context of this phenomenon that have been overlooked by views based on traditional approaches of anthropology or studies of religion. Theatrical features of the ritual, interactions among the 2 participants and a specific message make the peregrinación an artistic event which is inseparable from the religious aspect. Majority of the rituals are meant to be a manifest of presence of the Saint Death’s devotees and a way to change the negative image of Her followers, while the artistic aspect is directed to provide entertainment and reinforce the image-changing efforts. Deep religious meaning, strong message for the society and aesthetic attractiveness make it more than just a ritual or just a street art performance. The purpose of the project is to indicate that performative character (implying inclusiveness, improvisation and syncretism) of the cult of Santa Muerte is one of the crucial factors making Her so popular among the followers. The study will also take into consideration the influence of the Covid-19 pandemic on this religious phenomenon, moreover, the impact of increasing presence of the Saint Death in popular culture will be an important context for the research.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

Celem projektu jest przedstawienie nowej perspektywy w zakresie badań nad kultem meksykańskiej świętej ludowej, Santa Muerte (Święta Śmierć). Pośród różnych form czczenia patronki należy zwrócić uwagę na praktykę budowania ołtarzy publicznych i domowych, comiesięczne różańce oraz pielgrzymki (jak na przykład doroczna pielgrzymka w Mérida), które stanowią szczególnie interesujący przedmiot badań z perspektywy performatyki. W ostatnich latach wspomniana pielgrzymka znacząco zwiększyła liczbę uczestników oraz obszar oddziaływania, znajdując naśladowców na terenie niemal całego stanu Jukatan i poza nim oraz przykuwając uwagę lokalnych mediów. Zastosowanie metodologii performatywnej pozwoli na dostrzeżenie szerszej panoramy zjawiska niż w przypadku ograniczenia się do klasycznych narzędzi religioznawczych czy antropologicznych. Świadoma teatralizacja rytuału, otwarcie na interakcję z obserwatorami i konkretne przesłanie peregrinación sprawiają, że wydarzenie religijne zyskuje wymiar artystyczny, który jest nierozerwalnie związany z aspektem sakralnym pielgrzymki. Ponadto, zaprezentowana zostanie funkcjonalność tej metodologii dla innych dyscyplin naukowych. Projekt zakłada również dokonanie rewizji dotychczasowych poglądów dotyczących przyczyn niezwykłej popularności Świętej Śmierci. Celem jest wykazanie, iż decydującym czynnikiem jest performatywny charakter tego kultu, zakładający inkluzywizm, otwarcie na improwizację i procesy synkretyczne, a zatem dostosowany do współczesnych potrzeb. W badania uwzględniają również najnowsze konteksty, w tym wpływ pandemii Covid-19 na ten fenomen religijny oraz wzajemne oddziaływania pomiędzy kultem Santa Muerte a kulturą popularną.

Program doktorski: Nauki o Kulturze i Religii

Dyscyplina naukowa: Nauki o Kulturze i Religii

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Od atē do menos: starożytne źródła nowoczesnego podmiotu.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Michał Bizoń

Data oceny śródokresowej: 19.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDMyZmNmYmUtZWRhNi00YjkxLWJiZWYtYzgyMTc5ODAyMTRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim

The main aim of my project is to investigate the relationship of the ancient Greek concepts of ἄτη (atē) and μένος (menos), and to refer it to the concept of ἀρετή (aretē) and to derive from this analysis  the consequences for:

a) theory of the modern subject,

b) possible anthropotechnics of transforming failure/error/trauma into a source of strength.

Hypothesis: the relationship between ἄτη and μένος is a prefiguration of ἀρετή understood not only as a striving for perfection, but – above all – as an anthropotechnic that allows humans to turn failure/error/madness into strength. It is an exclusively modern motif present in Goethe, Hegel and in Freud's theory of sublimation.

To sum up, as part of my research work, I will try to consider the following problems:

a) How does the ἄτη/μένος relation function in Homeric world?

b) How does the ἄτη/μένος relation function in the Greek tragedy?

c) How does the ἄτη/μένος relation function in Socratic philosophy?

d) Evolution of ἄτη and μένος and their relation to ἀρετή.

e) How ἄτη/μένος/ἀρετή relation functions in modernity?

The research project will oscillate in relation to modern issues, the horizon of which will be determined by Hegel's religious writings of the Bern and Frankfurt period (ἄτη as a distinction of a modern subject) and psychoanalysis (ἄτη/μένος as a prefiguration of ἀρετή, ἀρετή as a prefiguration of Freudian sublimation). It will be a work of emic-etic, "flickering perspectives": I will illuminate ancient Greek concepts with modern theories, in order to illuminate modern concepts with ancient Greek meanings again.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

Celem mojego projektu jest zbadanie relacji starogreckich pojęć ἄτη i μένος, odniesienie jej do pojęcia ἀρετή (aretē) oraz wyprowadzenie z tej analizy konsekwencji dla: a) teorii nowoczesnego podmiotu b) antropotechnik przekuwania porażki/błędu/traumy w źródło siły.

Hipoteza: związek łączący ἄτη z μένος stanowi prefigurację aretē rozumianą przede wszystkim jako antropotechnika pozwalająca przekuwać porażki/błąd/obłęd w siłę. Jest to motyw źródłowo nowoczesny obecny u Goethego, Hegla i w teorii sublimacji Freuda. 

Reasumując: w ramach swojej pracy badawczej postaram się rozważyć następujące problemy:

a) Jak funkcjonuje relacja ἄτη/μένος u Homera?

b) Jak funkcjonuje relacja ἄτη/μένος w tragedii Greckiej (V w p.n.e)?

c) Jak funkcjonuje relacja ἄτη/μένος w filozofii sokratycznej?

d) Jak przebiegała ewolucja tych pojęć i jak wiążą się one z ἀρετή?

e) Jak relacja ἄτη/μένος/ἀρετή ma się do problemów nowoczesności?

Projekt badawczy oscylować będzie w odniesieniu do problematyki nowoczesnej, której horyzont wyznaczą religijne pisma wczesnego Hegla (ἄτη jako dystynkcja nowoczesnego podmiotu) oraz psychoanaliza (ἄτη/μένος jako prefiguracja ἀρετή, ἀρετή zaś jako prefiguracja freudowskiej sublimacji).

Będzie to praca „migoczących perspektyw” emiczno-etycznych: starogreckie pojęcia będę oświetlać teoriami nowoczesnymi, po to by na powrót – nowoczesne pojęcia oświetlać sensami starogreckimi. Podjęcie się takiego zadania przybliży (mam taką nadzieję) z jednej strony możliwość uchwycenia momentów antycypujących podstawowe problemy nowoczesnego podmiotu w starogreckich tekstach źródłowych, z drugiej – dzięki zastosowaniu aparatu teoretycznego wypracowanego przez nowoczesność – przybliży możliwość ukazania idei starożytnych jako od zawsze-już nowoczesnych, a samą nowoczesność jako pewną transhistoryczną dystynkcję w jakiej podmiot lokuje się wobec zewnętrzności (bez względu na to czy nazywa ją bóstwem, rzeczywistością, światem, zaświatami, kosmosem, etc.). Próba wypracowanie takiego, transhistorycznego, ujęcia jest jednym z meta-celów przyświecających mojej pracy.

 

Program doktorski: Nauki o Kulturze i Religii

Dyscyplina naukowa: Nauki o Kulturze i Religii

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Women’s digital activism in public culture of Indonesia

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Franciszek Czech, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: -

Data oceny śródokresowej: 19.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODI0ZjcxNmQtZTNkOS00OWI5LTk4MzMtMjA5NjE2NWZmZDQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim

In the past, the public sphere had been the arena to express and discuss interests, however, with the discovery of the internet and social media, people have finally found another free and open medium for expressing opinions and speech in the digital sphere, especially through social media posts. The digital sphere has become ‘the place’ which provides a preference for people to express their opinions, thoughts, ideas, attitudes, and political views. The digital sphere which may increase free expression can also elicit the activism and movements underway by the public. Thus, advanced technologies and social media have created a phenomenon called ‘digital activists’ and ‘influencers’ which may change society and culture. For instance, women who spread and conduct activism on social media may influence and shape the opinions and perspectives of their audience through their posts. Therefore, this research aims to explore and discuss digital activism that develops and shapes the public culture, especially done by female activists and influencers in Indonesia. Recently, women’s digital activism is more perceptible to observe as it does not solely discuss gender and feminism but also talked about wider issues such as environment, politics, and religion. This research will also investigate Indonesian women activists and influencers who actively carry out their activism and movement on social media. This study will be done by observing their social media contents (in the digital sphere) and their work in the public sphere such as organizations or institutions. Also, it will analyze their work of activism and socio-cultural perspectives through their social media content, and their engagements with their audience (followers) which may shape and change the public culture in Indonesia.

Program doktorski: Nauki o Kulturze i Religii

Dyscyplina naukowa:  Nauki o Kulturze i Religii

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Ryohen, the former of Hosso: doctrinal evolution of the Buddhist religious-philosophical tradition of Consciousness-Only in Japan during the Kamakura period.

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Marta Kudelska

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Jakub Zamorski

Data oceny śródokresowej: 25.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmE0NmY2NjgtNGUyNC00ZGE4LTkyZjAtMThjMzIxMmVmOWNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim 

My project is aimed at deepening the knowledge about the Consciousness-Only Buddhist philosophical-religious tradition as it developed and changed in Japan, especially during the Kamakura period of the country’s history (1192-1333). I am most interested in the years 1194-1252, the period of life of a certain monk associated with this tradition called Ryōhen. He is considered a reformer in contemporary scholarship, somebody who tried to revitalize the then stagnant Hossō school (the name for Consciousness-Only used in Japan) by returning to the ideals of a Buddhist Hossō monk, countering the laxity of monastic discipline, and incorporating ideas, concepts and methods from other schools of Buddhism of his time.

In my project I’d like to analyse this influence of other Buddhist traditions on Hossō doctrine and the change it underwent. I will base my research on several texts of Ryōhen’s corpus, which has not received sufficient attention from scholars thus far. Comparing my analysis with ones done by other scholars on other strands of Japanese Buddhism will potentially allow me to identify elements imported into Hossō doctrine by Ryōhen, and create a coherent picture of his interpretation of Consciousness-Only doctrine. Methodologically I am leaning towards a classic hermeneutical analysis of primary sources, conducted in the spirit of what is called in Eastern academia shisōshi, or “history of thought/ideas”: studying currents of thought in their historical, societal and political context. I am also interested in bringing the methodological experience and framework of the contemporary critical Buddhism movement to my research, in order to investigate potential non-Buddhist elements that might have embedded themselves in Kamakura-era Hossō thought.

Streszczenie projektu w j. polskim

Celem mojego projektu jest pogłębienie wiedzy o buddyjskiej filozoficzno-religijnej tradycji tylko-świadomości w formie, którą przybrała w Japonii, w szczególności w okresie Kamakura (1192-1333). Najbardziej interesują mnie lata 1194-1252,czyli okres życia i działalności Ryōhena, mnicha związanego z tą tradycją. Przez współczesnych badaczy uważany on jest za reformatora, który próbował zrewitalizować podupadającą szkołę hossō (tak w Japonii nazywana jest tradycja tylko-świadomości) poprzez powrót do ideału buddyjskiego mnicha hossō, walkę z poluzowaniem monastycznej dyscypliny i przede wszystkim inkorporowanie w doktrynę hossō idei, konceptów i metod obecnych w doktrynach innych szkół buddyjskich tamtych czasów.

W moim projekcie chciałbym przeanalizować ów wpływ innych buddyjskich tradycji na doktrynę hossō, jak i zbadać, jak zmieniała się jej doktryna. Podstawą moich badań będzie analiza niektórych tekstów z korpusu Ryōhena, który do tej pory nie był popularnym tematem badań. Porównanie mojej analizy z badaniami innych uczonych dotyczącymi innych nurtów buddyzmu japońskiego, które wywarły wpływ na hossō potencjalnie pozwoli mi na zidentyfikowanie elementów przeniesionych przez Ryōhena do doktryny swojej szkoły i odtworzyć jednolity obraz jego rozumienia doktryny tylko-świadomości. Z metodologicznego punktu widzenia mój projekt to klasyczna hermeneutyczna analiza źródeł historycznych, prowadzona w duchu tego, co we Wschodniej akademii nazywane jest shisōshi, czyli „historią myśli/idei”, czyli badaniem prądów myślowych w ich historycznym, społecznym czy politycznym kontekście. Jestem również zainteresowany wykorzystaniem metodologicznego dorobku współczesnej szkoły buddyzmu krytycznego w moich badaniach, by zidentyfikować potencjalnie niebuddyjskie elementy, które mogły znaleźć się w myśli szkoły hossō okresu Kamakura.

Program doktorski: Nauki o Kulturze i Religii

Dyscyplina naukowa: Nauki o Kulturze i Religii

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Audio Drama Culture and Resistant Communities

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Tomasz Z. Majkowski, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: -

Data oceny śródokresowej: 25.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 17:00-19:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzk0MGU3YTMtMzNiYy00ODkwLTg4YjgtMDNkYzJhZDVhMTE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d


Streszczenie projektu w j. angielskim  

The project aims to analyze the ways in which Polish fans of independent audio drama podcasts interact with such media and each other. Audio drama is a type of sound-based content distributed through the internet, taking a form of a serialized, fictional story.  

The study takes into account findings proposed by scholars such as Berry, Bottomley or Dann and Spinelli. Following their work, it aims to recognize audio drama fiction as a specialized field of podcasting as whole, closely analyzing the ways in which both the fiction and the way its told affect political sensibilities of its listeners. 

Due to narrative focus on themes of queer identity and anti-capitalist rhetoric, participating in audio fiction fandom could be seen as a form of resistance tactics. Polish independent podcasts start to appear as well, blending the style and values present in the international scene with local context. Reception of narrative podcasts in Poland, a country going through identity-based emancipation processes, might differ from the ways they’re being perceived in their place of origin.  

Studying a number of  English and Polish audio dramas and their fandoms, the study aims to broaden the knowledge of fiction podcast culture, currently described almost exclusively in relation to Welcome To Night Vale. Focusing on Polish fandom, the study aims to nuance the current discourse, which often sees podcast listeners as a unified, global entity. 

The first stage of the research will be conducted through discourse analysis of independent audio dramas and autoethnographic observation of the authors own experience with the texts. It will then be followed by studying Polish fandoms of those audio dramas by applying grounded theory to their on-line activities and through conducting in-depth interviews. 

Streszczenie projektu w j. polskim

Projekt ma na celu analizę sposobów w jakie polscy fani niezależnych seriali podcastowych obcują z tym typem mediów oraz sobą nawzajem. Serial podcastowy to rodzaj treści audio dystrybuowanej przy pomocy Internetu w formie odcinkowej, fikcyjnej historii. 

Badanie uwzględnia ustalenia poczynione przez badaczy takich jak Berry, Bottomley czy Dann i Spinelli. W oparciu o ich obserwacje, dąży ono do wyodrębnienia seriali audio jako szczególnego typu podcastu i dogłębnej analizy sposobów w jakie zarówno fikcja jak i sposób jej przedstawienia wpływają na polityczną wrażliwość słuchaczy.  

W związku z częstym w niezależnych podcastach budowaniu narracji w oparciu o zagadnienia queerowej tożsamości oraz antykapitalizmu, udział w fandomie seriali audio może być postrzegany jako taktyka oporu. Powstają pierwsze polskie, niezależne seriale audio, łączące styl i wartości sceny międzynarodowej z lokalnym kontekstem. Odbiór podcastów w Polsce, kraju doświadczającym procesów emancypacyjnych, może różnić się od tego jak produkcje te rozumiane są w krajach ich pochodzenia. 

Poprzez analizę anglojęzycznych oraz polskich seriali audio oraz ich fandomów, badanie ma na celu poszerzenie wiedzy o kulturze podcastów fabularnych, do tej pory postrzeganej głównie przez pryzmat Welcome to Night Vale. Koncentrując się na polskim fandomie, badanie dąży do zniuansowania dyskursu w którym fani podcastów postrzegani są jako jednolita grupa o globalnym zasięgu.  

Pierwszy etap badania polegał będzie na analizie dyskursu obecnego w podcastach fabularnych oraz na autoetnograficznej obserwacji doświadczania rzeczonych tekstów. Etap drugi polegał będzie na użyciu metod teorii ugruntowanej wobec treści wytwarzanych przez fanów w przestrzeniach cyfrowych oraz na przeprowadzeniu wywiadów pogłębionych ze słuchaczami.  

Program doktorski: Nauki o Kulturze i Religii

Dyscyplina naukowa: Nauki o Kulturze i Religii

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: The Role of the Gaze in European Zoos

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Kinga Gajda

Współpromotor/Promotor pomocniczy: -

Data oceny śródokresowej: 18.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjlmZTJhNDEtMmQ0My00M2RkLWJmZjAtY2FjZmU4NWJmMzgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim

While the concept of panopticon may be one of the first associations that cross the mind when it comes to a zoo, a zoological garden is far from the ideal model of unlimited, one-sided observation. The zoo is an orgy of gazes that challenges the absolute nature of human domination over captive animals. Here, everyone is both the subject and the object of seeing, but it is the human being’s freedom that seems to be the most illusory in this act. The very construction of the zoo determines human beings’ gaze.

Firstly, the project aims to analyse the role the zoological garden plays in constructing the difference between human beings and non-human animals, the concept of animality, and the concepts of human and non-human animal subjectivity. Secondly, it is to find zoos' ideological points of emptiness. Even though the project is based on the negation of the zoo’s comparison to the panopticon, I will partially use the framework of Foucauldian critique to analyse how the zoological garden conditions human visitors’ and non-human animals’ gaze.

Various scholars approached the question of gaze in zoos, in most cases limiting themselves to theoretical considerations. The vast majority of them concluded that the animals, for various reasons, cannot return the gaze, which is why the zoo is, following John Berger, “the monument to the impossibility of [human-animal] encounters”. In my perspective, non-human animals not only can initiate, reciprocate, or reject a gaze but, in this very act, they resist total objectification.

The project will be realised from the animal studies perspective, which is an emerging interdisciplinary field. For now, in Polish academia, it does not have the status of an independent scientific discipline, but as Potts and Armstrong notice, it is an “exceptionally appropriate and fruitful partner” for cultural studies.

The project will enrich theoretical investigation with field research in six European zoos.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

Chociaż panoptykon może być jednym z pierwszych skojarzeń nasuwających się na myśl w związku z instytucją zoo, ogrodom zoologicznym daleko do ideału nieograniczonej, jednostronnej obserwacji. Zoo to orgia spojrzeń, która podważa absolutny charakter ludzkiej dominacji nad innymi zwierzętami. Tutaj każdy jest zarówno podmiotem, jak i przedmiotem patrzenia, jednak to ludzka wolność zdaje się w tym akcie najbardziej iluzoryczna. Sama konstrukcja ogrodu zoologicznego determinuje ludzkie spojrzenie.

W pierwszej kolejności celem projektu jest zbadanie roli, jaką odgrywa ogród zoologiczny w konstruowaniu różnic pomiędzy człowiekiem a innymi zwierzętami, pojęcia zwierzęcości, natury, a także ludzkiej i zwierzęcej podmiotowości, poprzez dyscyplinowanie spojrzenia. Równocześnie projekt ma za zadanie odnaleźć puste miejsca ideologii, którą zoo stara się utrwalić. Chociaż projekt bazuje na negacji podobieństwa ogrodu zoologicznego do panoptykonu, wykorzystam częściowo ramy Foucaultowskiej krytyki instytucji władzy, aby przeanalizować, w jaki sposób ogród zoologiczny warunkuje spojrzenia zwiedzających ludzi i nie-ludzkich zwierząt.

Temat spojrzenia w ogrodzie zoologicznym podjęło wielu badaczy, najczęściej wyłącznie na poziomie teoretycznym. Większość z nich doszła do wniosku, że zwierzę zamknięte w zoo, z różnych powodów, nie może odwzajemnić ani zainicjować spojrzenia. Powtarzając za Johnem Bergerem, uznawali, że zoo to „pomnikiem niemożliwości spotkania [ludzko-zwierzęcego]”. W moim projekcie zakładam, że zwierzęta inne niż ludzie nie tylko potrafią zainicjować, odwzajemnić lub odrzucić spojrzenie, ale w tym właśnie akcie odrzucają całkowite uprzedmiotowienie.

Projekt zostanie realizowany z perspektywy animal studies. Na razie w polskiej akademii nie ma statusu samodzielnej dyscypliny naukowej, ale, jak zauważają Potts i Armstrong, jest „wyjątkowo odpowiednim i owocnym partnerem” dla nauk o kulturze.

Dociekania teoretyczne zostaną wzbogacone o badania terenowe w sześciu europejskich ogrodach zoologicznych.

 

Program doktorski: Nauki o Sztuce

Dyscyplina naukowa: Nauki o Sztuce

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Formy sceno-soniczne w polskim teatrze współczesnym

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Katarzyna Fazan

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Anna R. Burzyńska

Data oceny śródokresowej: 27.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjA0YzdlYzItOGRmZi00M2Y2LThjOTItOGFjMzNkNTEyOTY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim

The project is focused on developing in the Polish context an idea that recently emerged in the international field of performance research, concerning the possibility of combining scenography and theatre sound analysis. The key assumption of the aforementioned concept is the conviction that oculocentric analysis of scenography is in decline because sound and material elements of performances are constitutively linked. As a result, alongside independently conducted research into these phenomena, it is also possible to perceive them simultaneously.

The author aims to introduce an entangled, scenographic-acoustic, research perspective into the Polish theatre discourse – to propose its methodological framework, an adequate terminology, and to identify the reasons why it is worth the attention. Furthermore, the author will demonstrate its complexity and present a great variety of research backgrounds that the perspective in question can bring.

The investigation is going to be held in three stages. The introductory stage centres on some already elaborated conceptualizations of this perspective. It also attempts to verify how theatre practitioners perceive a revision in the approach to scenography and sound in contemporary theatre works. It’s aim is to structure the issue and lay the foundations for further analysis. The second phase of the study is devoted to analysing concrete theatrical productions where the sceno-sonic effect is present. The selection of examples is intended to show the diversity of possible manifestations of this effect and to demonstrate the multiplicity of interpretative contexts in the field of new humanities that correspond to the research perspective in question. The final stage is of a concluding nature – the author will try to answer the question to what extent his approach, an attempt to combine analysis of scenographic and sound phenomena, is influenced (and – at the same time – can influence) contemporary notions of cultural studies and philosophy (especially sound studies and new materialism).

 

Streszczenie projektu w j. polskim

Projekt proponuje rozwinięcie w polskim kontekście koncepcji analizy scenografii i dźwięku w teatrze jako koherentnej formy scenicznej ekspresji – tematu opracowywanego w ostatnim czasie w międzynarodowym polu badań nad sztukami performatywnymi. Istotnym założeniem tej perspektywy jest przekonanie, że okulocentryczne podejście do scenografii ustępuje miejsca bardziej kompleksowym badaniom, gdyż dźwiękowe i materialne elementy przedstawienia pozostają ze sobą w ścisłym związku. W konsekwencji, obok autonomicznych badań nad tymi fenomenami, możliwe jest także postrzeganie ich w sposób łączny.

Celem badań jest włączenie scenograficzno-dźwiękowej perspektywy naukowej do polskiego dyskursu teatrologicznego – zaproponowanie ram metodologicznych, adekwatnej terminologii oraz wskazanie przyczyn, dla których taka perspektywa jest warta uwagi. Ponadto, autor przedstawi jej złożoność oraz wykaże, że uwzględnienie form brzmieniowych w analizach scenograficznych może otwierać interpretację praktyk teatralnych na wielość różnych kontekstów myślowych.

Badania prowadzone będą w trzech etapach. W etapie wprowadzającym autor skoncentruje się na istniejących konceptualizacjach niniejszej perspektywy, a także ustali, czy praktycy teatru dostrzegają zmianę w podejściu do scenografii i dźwięku we współczesnych sztukach scenicznych. Etap ten systematyzuje zagadnienie i tworzy podwaliny do dalszych analiz. Drugie stadium badań poświęcone jest analizie konkretnych realizacji teatralnych, w których forma sceno-soniczna wyraźnie zaznacza swoją obecność. Dobór przykładów odpowiada zróżnicowaniu możliwych przejawów efektów brzmieniowo-scenograficznych, a także wielości kontekstów interpretacyjnych z obszaru nowej humanistyki, które korespondują z przedmiotową perspektywą badawczą. Ostatni etap to podsumowanie – autor postara się odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu punkt widzenia zakładający łączną analizę fenomenów dźwiękowych i scenograficznych w teatrze pozostaje uwikłany w rozważania prowadzone w polu współczesnych badań kulturoznawczych i filozoficznych (sound studies oraz nowy materializm).

Program doktorski: Nauki o Sztuce

Dyscyplina naukowa: Nauki o Sztuce

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Teoretyczne podstawy stalinowskiej historii sztuki i ih implementacja na polskim gruncie w latach 1949-1955

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Wojciech Bałus

Współpromotor/Promotor pomocniczy: -

Data oceny śródokresowej: 18.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODM3M2NmM2EtZWMwYi00N2MyLWFkNmQtODY3NzYxMDNjYmM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim 

The aim of the study, which this project plan presents, is to explore the historical development and theoretical bases of the Polish art history in the years 1949-1955. The chosen time frame scopes the period of intensified imposition of the Soviet ideology in the humanities in the Polish People's Republic. The project aims to connect a historical and a problem analysis and feature the issues of nationalism in art history and the evaluation of styles and epochs, particularly the 19th century Polish art and contemporary art, from the point of socialist realism.

The research is going to include the analysis of Polish source literature (studies and printed outlines on methodology, conference speeches, art historical monographs and syntheses) additionally supplemented with the analysis of the Soviet sources. In consideration will be taken recent studies on the subject of the Soviet art history and art history in the countries of the Eastern Block, written by Polish, European and Russian authors.  

Detailed research on the history of polish art history and its methodological development in years 1949-1955 has not yet been conducted. Such a study would show a response of the polish art history to the imposed Stalinist ideology — a complex reaction which instead of ideological submission often took forms of formal mimicry or even methodological resistance and which defined the development of the discipline in the given period. 

Streszczenie projektu w j. polskim

Celem pracy jest ukazanie dziejów polskiej historii sztuki w latach 1949-1955. W tym okresie wraz ze stabilizacją systemu socjalistycznego nasiliły się ograniczenia ideologiczne w naukach humanistycznych. Po zjednoczeniu PZPR w roku 1949 został wyartykułowany postulat aktywnej roki nauki i sztuki w budowaniu ustroju socjalistycznego, a wzmożona indoktrynacja polskiej historii sztuki trwała przez kilka następnych lat i miała być realizowana przez naukowe publikacje, nowe jednostki badawcze (np. Państwowy Instytut Sztuki), metodologiczne wytyczne (formułowane m.in. na I Kongresie Nauki Polskiej). Rok 1955 przyniósł zmianę oficjalnego stanowiska władz wyrażoną przez Ministra Kultury i Sztuki Władysława Sokorskiego.

Teoretyczne założenia stalinowskiej historii sztuki, które z ZSRR przeniesiono wówczas na grunt polski, kształtowały się w latach 30. Były one próbą połączenia postulatów nowej ideologii z przedrewolucyjną i zachodnioeuropejską nauką o sztuce, co skutkowało szeregiem wewnętrznych sprzeczności. Wystąpiły one z nową siłą w zderzeniu z polską powojenną historią sztuki. Na szczególną uwagę zasługuje implementacja tych założeń w odniesieniu do problematyki realizmu i rodzimości w sztuce, wartościowania poszczególnych okresów jako wstecznych lub postępowych, oceny XIX-wiecznej sztuki polskiej oraz sztuki współczesnej.

Program doktorski: Nauki o Sztuce

Dyscyplina naukowa: Nauki o Sztuce

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Ekstensywne mediacje katastrofy. W stronę estetyki liminalnej na gruncie współczesnych praktyk estetycznych: od kina do sztuki nowych mediów

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Anna Nacher, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr hab. Roma Sendyka, prof. UJ

Data oceny śródokresowej: 15.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmVjMWQ4ZjAtNzA3Mi00NjhkLWE1MmUtYWI0YzYxOTE5NGU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim

The (global) catastrophe is one of the major themes of contemporary audiovisual arts: from cinema to new media art. The year 2010 marked a watershed moment in the popularization of the concept of the Anthropocene (especially within the Anglo-American discourse) as an expression of a global human-caused ecological catastrophe. The significant impact of this concept on the audiovisual practices is provided by empirical investigations (research activities) and speculative reinterpretations of the global extinction crisis, and the primacy of the discursive conception of the post-apocalyptic world without humans. The challenge of capturing anthropogenic (man-made) disasters in their extensive form resulted in various climate-response artistic experiments within the pictorial expressions (for instance, through the sublime), (re)presentations conducted in connection with machine vision. All the experiments and aesthetics strategies provide an operational framework to capture destructive phenomena both as bounded by time and place (for instance, natural disasters, extreme weather conditions, nuclear catastrophes), and embedded in the complex, extensive environmental processes. Therefore, my research addresses the (audiovisual) nature of the catastrophic phenomenon and its mediations by focusing on: the paradigmatic figures of the catastrophe, the speculative shift towards the (post)Anthropocene (with not necessarily nihilistic implications - due to a potential trajectory of a positive change within the etymology of ‘catastrophe’), the non-/posthuman conceptualizations of image and perception, and finally, a discursive turn towards the liminal aesthetics (as a vital theoretical concept) framing the dynamic (audio) visual phenomena of the pan-apocalyptic contemporary era.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

Katastrofa to prominentny motyw współczesnych sztuk audiowizualnych: od kina po sztukę nowych mediów. Rodzaj płynnej cezury czasowej stanowi tu 2010 rok, od którego zwykle datuje się czas rozpowszechnienia się idei antropocenu (w dyskursie anglosaskim, stanowiącym istotny punkt odniesienia dla zglobalizowanej kultury współczesnej), czyli okres społeczno-kulturowego utrwalenia rozpoznania ludzkiego udziału w katastrofie ekologicznej. Rozpoznanie to odcisnęło swoje piętno na praktykach estetycznych: odpowiedzią na przejawy entropii świata stały się (pop)kulturowy tropizm (skłonność) do empirycznego archiwizowania i spekulatywnego opracowywania imaginarium globalnej zagłady oraz dyskursywny prymat (post)apokaliptyki, zwróconej ku przyszłości bez człowieka. Wyzwanie uchwycenia katastrof antropogenicznych w ich ekstensywnej postaci zaowocowało szeregiem artystycznych eksperymentów na gruncie środków (m.in. wzniosłości) obrazowej (re)prezentacji, uwzględniających potencjał mechanicznego postrzeżenia i ujmujących destrukcyjne wydarzenia zarówno jako czasoprzestrzennie ograniczone (klęski żywiołowe, katastrofy nuklearne), jak i osadzone w ramach rozproszonych procesów wymierania. Horyzont analizowanych w projekcie mediacji katastrofy, które oferują produktywne odpowiedzi na kryzys reprezentacji wobec złożonej natury zmian środowiskowych, oscyluje wokół konstelacji zagadnień: od apokaliptycznie paradygmatycznych figur katastrofy, poprzez antycypacje (post)antropocenu – niekoniecznie nihilistyczne: katastrofa wszak etymologicznie zakorzeniona jest w semantyce przewrotu jako potencjalnej zmiany na lepsze – oraz post-ludzkie konceptualizacje obrazu i percepcji, po dyskursywny zwrot ku estetyce liminalnej, ramującej dynamikę zjawisk estetycznych panapokaliptycznej współczesności.

Program doktorski:  Nauki o Sztuce

Dyscyplina naukowa: Nauki o Sztuce

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Perspektywy dekolonizacji: polski teatr wobec „kryzysów migracyjnych” po 2015 roku.                    

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Grzegorz Niziołek

Współpromotor/Promotor pomocniczy: -

Data oceny śródokresowej: 26.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2FjYWYwMjMtZTU1My00MTkwLTg2NGYtZjI1MmZlZGY4OGNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim 

The project Perspectives on Decolonization: Polish Theater in the Face of „Migration Crises” after 2015 has three distinguishable goals. First: to broaden the debate that has been going on in the Polish humanities (largely in the field of Polish literary studies, but not only) for about two decades about Poland’s colonial past and post-colonial condition with a decolonial perspective reinterpreted and adapted to the historical and geopolitical specificities of Poland, and more broadly: Eastern Europe. Second: to explore how Polish conservative discourse on refugees (post-2015) is simultaneously imbued with colonial and postcolonial rhetoric. Third: to place in this frame and analyze selected practices and artistic projects (mainly those from the field of theater and performing arts) centered around the three so-called migration crises (dated 2015, 2021 and 2022) in terms of how the theater discharges or reproduces the aforementioned tensions. In the planned dissertation, these three goals are not separated from each other, but mutually illuminate each other. Following the path set by Anibal Quijano, Catherine E. Walsh, Walter Mignolo or Rolando Vázquez, I assume that the fundamental institutions establishing Euro-Western centrism through the production of “universal, objective and rational” knowledge were the university, the church and the museum, and therefore one of the bases of the decolonial research orientation is the necessity of de-universalizing the Western episteme. Thus, I look for cracks in the architecture of knowledge defined in this way, both in local art practices, research methods referred to as Artistic Research, as well as in the texts of male and female researchers from Eastern Europe and the wider Global South.

Streszczenie projektu w j. polskim

Projekt Perspektywy dekolonizacji: polski teatr wobec „kryzysów migracyjnych” po 2015 roku stawia sobie za cel po pierwsze: poszerzenie debaty, która toczy się na gruncie polskiej humanistyki (w dużej mierze w obszarze polskiego literaturoznawstwa, ale nie tylko) mniej więcej od dwóch dekad na temat kolonialnej przeszłości i postkolonialnej kondycji Polski o perspektywę dekolonialną zreinterpretowaną i dostosowaną do specyfiki historycznej i geopolitycznej Polski i szerzej: Europy Wschodniej. Po drugie: zbadanie, w jaki sposób polski konserwatywny dyskurs o uchodźcach (po 2015 roku) przesiąknięty jest jednocześnie kolonialną i postkolonialną retoryką. Po trzecie: umieszczenie w tej ramie i przeanalizowanie wybranych praktyk oraz projektów artystycznych (głównie tych z pola teatru i sztuk performatywnych) skupionych wokół trzech tzw. kryzysów migracyjnych (datowanych kolejno na 2015, 2021 i 2022 rok), pod kątem tego, w jaki sposób teatr rozładowuje bądź powiela wspomniane napięcia. W planowanej rozprawie te trzy cele nie są od siebie oddzielone, lecz wzajemnie się oświetlają. Podążając ścieżką wyznaczoną przez Anibala Quijano, Catherine E. Walsh, Waltera Mignolo czy Rolando Vázqueza przyjmuję, że fundamentalnymi instytucjami ustanawiającymi euro-zachodni centryzm poprzez produkcję „uniwersalnej, obiektywnej i racjonalnej” wiedzy były uniwersytet, kościół i muzeum, dlatego też jedną z podstaw dekolonialnej orientacji badawczej jest konieczność od-uniwersalizowania zachodniej episteme. Pęknięć w tak rozumianej architekturze wiedzy – czy też mówiąc słowami Boaventury de Sousa Santosa: potencjału epistemologicznej przebudowy – szukam więc zarówno w lokalnych praktykach artystycznych, metodach badawczych określanych jako Artistic Research, jak również w tekstach badaczy i badaczek z Europy Wschodniej i szeroko rozumianego Globalnego Południa.

 

Program doktorski: Nauki o Sztuce

Dyscyplina naukowa: Nauki o Sztuce

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Dekoracja malarska kościoła Panagia Pantanassa (Παναγία Παντάνασσα) w Chulu (Χούλου). Z badań nad przenikaniem się wzorców bizantyńskich i włoskich w późnośredniowiecznym malarstwie monumentalnym na łacińskim Wschodzie”

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Rafał Quirini-Popławski

Współpromotor/Promotor pomocniczy: -

Data oceny śródokresowej: 19.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 15:00-17:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzEzNWViODEtNjFjNS00N2QzLWEyNDAtOTM1YmZkMjM2NzQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim 

          The main purpose of this project is the first comprehensive research of the wall paintings in the Panagia Pantanassa church in Choulou, Cyprus.

This topic is important for several reasons. The most important is the fact that the frescoes are barely present in the scientific literature. Although they were dated to the beginning of the 16th century, they are undoubtedly an earlier work created most likely in the third quarter of the 15th century, during the last period of the Lusignan reign in Cyprus (between 1426 - the Battle of Khirokitia and 1489 - the island's transition to Venice). In particular, in the set of paintings from Choulou there are iconographic details, mainly of Italian provenance, unusual for paintings of Byzantine origin from that time. Moreover, the decoration presents a high artistic level, which stands out against the background of other wall paintings created in the Cypriot countryside at that time.

 Considerable attention will be also paid to other examples of late medieval monumental painting, above all to cycles of frescoes that were created as a result of the broadly understood Latin presence in the East. This will allow to present the problem of the interpenetration of Byzantine and Italian patterns in monumental painting in Choulou in a broader context.

The most important research methods implemented to cope with aims of this project will be in-depth formal and iconographic analysis of paintings from the Panagia Pantanassa church in Choulou and comparative studies with other monumental fresco cycles from that time (among others on Crete and Rhodes).

The detailed analysis of the frescoes in the church of Panagia Pantanassa in Choulou will possibly enhance our knowledge of the presented topics and help to answer to some of the inquiring questions.

Streszczenie projektu w j. polskim

      Głównym celem niniejszego projektu jest pierwsze kompleksowe zbadanie malowideł ściennych zachowanych w kościele Panagia Pantanassa w Chulu na Cyprze.

Temat ten jest ważny z kilku powodów. Najważniejszym jest fakt, że freski nie zostały jak dotąd szerzej opracowane w literaturze naukowej. Dodatkowo, choć malowidła były datowane na początek XVI wieku, są najpewniej dziełem wcześniejszym, powstałym najprawdopodobniej w trzeciej ćwierci XV wieku, w ostatnim okresie panowania na Cyprze królów z dynastii Lusignanów (między 1426 r. – data bitwy pod Chirokitią a 1489 r. – momentem przejścia wyspy pod władzę Wenecji). Należy zaznaczyć również, że w zespole malowideł z Chulu znajdują się motywy ikonograficzne nietypowe dla malarstwa bizantyńskiego tego czasu. Są to przede wszystkim elementy o włoskiej genezie. Ponadto, dekoracja prezentuje wysoki poziom artystyczny, co wyróżnia ją na tle innych malowideł ściennych powstałych poza dużymi ośrodkami miejskimi ówczesnego Cypru.

Znacząca uwaga zostanie poświęcona również innym przykładom późnośredniowiecznego malarstwa monumentalnego, przede wszystkim zespołom malowideł, które powstały w wyniku szeroko rozumianej obecności Łacinników na Wschodzie. Pozwoli to w szerszym kontekście przedstawić problem przenikania się wzorców bizantyńskich i włoskich w malowidłach z Chulu.

Najważniejszymi metodami badawczymi zastosowanymi do realizacji celów tego projektu będą dogłębna analiza formalna i ikonograficzna malowideł z kościoła Panagia Pantanassa w Chulu oraz studia porównawcze z innymi przykładami malarstwa monumentalnego z tego okresu (m.in. tymi zachowanymi na Krecie i Rodos).Szczegółowa analiza fresków w kościele Panagia Pantanassa w Chulu pozwoli na poszerzenie wiedzy na prezentowane tematy i pomoże udzielić odpowiedzi na niektóre z nurtujących badaczy pytań.

Program doktorski: Interdyscyplinarny i Międzydziedzinowy

Dyscyplina naukowa: Nauki o Kulturze i Religii

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Dostęp do (zewnętrznych) przestrzeni: obietnice miasta startowego w Gujanie Francuskiej

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Marcin Brocki, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Anna Szołucha

Data oceny śródokresowej: 15.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 11:00-13:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzc1ZTYwZTgtMDk4ZS00MGZjLThjZTEtN2Y4NGQ0NjMxOGIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim

The project centralises the impact of space infrastructures on local communities in neo- and postcolonial contexts. The research focuses particularly on the Centre Spatiale Guyanais (CSG) in Kourou, French Guiana, and the reverberations this European project has on people living in its surrounding areas. This launch site, also called Europe's Spaceport, is the official and main launch site for the European and French Space Agencies. The research traces the importance of placing this key infrastructure in an outermost region of the European Union and the different social and political consequences this infrastructure has on the people living in its vicinity. There is a particular focus to the different, oftentimes competing, promises for the future that French Guiana holds for its inhabitants.

The work results from a heightened attention within anthropology towards the outer space industry. The official and dominant discourse within this sector often largely emphasises the benefits for people across the globe but often fails to recognize those who are not directly involved in the creation of these specific futures. The is also little recognition of competing or alternative ideas of the future, which co-exist alongside those promoted by the space sector. This research aims to focus particularly on those communities, living on the perceived periphery, and their ideas of the future and how they are (in)directly affected by key space infrastructures placed in their close proximity.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

Projekt koncentruje wpływ infrastruktury kosmicznej na społeczności lokalne w kontekstach neo- i postkolonialnych. Badania koncentrują się w szczególności na Centre Spatiale Guyanais (CSG) w Kourou w Gujanie Francuskiej oraz na wpływie, jaki ten europejski projekt wywiera na ludzi mieszkających w jego okolicach. Ta strona startowa, zwana także Europejskim Portem Kosmicznym, jest oficjalnym i głównym miejscem startowym Europejskiej i Francuskiej Agencji Kosmicznej. Badanie śledzi znaczenie umieszczenia tej kluczowej infrastruktury w najbardziej oddalonym regionie Unii Europejskiej oraz różne konsekwencje społeczne i polityczne, jakie ta infrastruktura ma dla ludzi mieszkających w jego sąsiedztwie. Szczególny nacisk kładzie się na różne, często konkurujące ze sobą obietnice na przyszłość, jakie Gujana Francuska składa swoim mieszkańcom.

Praca wynika ze zwiększonej uwagi antropologii na przemysł kosmiczny. Oficjalny i dominujący dyskurs w tym sektorze często w dużej mierze podkreśla korzyści dla ludzi na całym świecie, ale często nie dostrzega tych, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani w tworzenie tych konkretnych przyszłości. Niewielkie jest też uznanie konkurencyjnych lub alternatywnych pomysłów na przyszłość, które współistnieją obok tych promowanych przez sektor kosmiczny. Badania te mają na celu skupienie się w szczególności na tych społecznościach, żyjących na postrzeganych peryferiach i ich wyobrażeniach na temat przyszłości oraz na tym, w jaki sposób (nie)bezpośrednio wpływają na nie kluczowe infrastruktury kosmiczne znajdujące się w ich bliskim sąsiedztwie.

Program doktorski: Interdyscyplinarny i Międzydziedzinowy

Dyscyplina naukowa: Nauki o Kulturze i Religii

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Zmieniające się tereny nowej gospodarki kosmicznej

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Marcin Brocki, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Anna Szkołucha

Data oceny śródokresowej: 15.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGE3NjFmYzQtMzU3Ny00OGJjLTgwMWMtYTJjODlhMDdkOTlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim

Since the mid-2010s, political, technical, and economic developments have allowed private enterprise to take a larger role in directing outer space activity. Today, there are more than seventy space agencies around the world and thousands of different companies, institutions, and communities are anticipating and building a robust space economy. However, despite any extraterrestrial aspirations, the emerging space ecosystem remains structured by terrestrial borders, political fractures, and divergent sociotechnical imaginaries. While these diverse actors share a broad confidence in the space expansion agenda, their efforts and goals are not always aligned or equally attainable—visions of the future and the paths to realize them may vary significantly across and within organizations, locations, and industry sectors.

This project explores the forces shaping this emerging economic sphere with particular attention to the way difference and discontinuity are remade and overcome at different moments and locations. Using ethnographic methods, it examines how people and groups involved in space around the world navigate the situated and delimited conditions of their work while working toward a desired future. Drawing on fieldwork from the US, EU, Mauritius, and Japan, this project examines how the situated conditions, existing material and economic legacies, and social and political divides shape this maturing economy to produce different outcomes across scales and locations. This research will detail how people and communities navigate these contexts to propagate ideas, build relationships and, ultimately, achieve their goals.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

Od połowy lat 2010-tych rozwój polityczny, techniczny i ekonomiczny pozwolił prywatnej przedsiębiorczości przejąć większą rolę w kierowaniu działalnością w przestrzeni kosmicznej. Dziś na świecie działa ponad siedemdziesiąt agencji kosmicznych, a tysiące różnych firm, instytucji i społeczności przewidują i budują solidną gospodarkę kosmiczną. Jednakże, pomimo pozaziemskich aspiracji, wyłaniający się ekosystem kosmiczny pozostaje ustrukturyzowany przez ziemskie granice, polityczne pęknięcia i rozbieżne socjotechniczne wyobrażenia. Choć ci różni aktorzy podzielają powszechne zaufanie do programu rozwoju przestrzeni kosmicznej, ich wysiłki i cele nie zawsze są zgodne lub równie osiągalne - wizje przyszłości i drogi do ich realizacji mogą się znacznie różnić w zależności od organizacji, lokalizacji i sektorów przemysłu.

Niniejszy projekt bada siły kształtujące tę wyłaniającą się sferę ekonomiczną ze szczególnym uwzględnieniem sposobu, w jaki różnica i nieciągłość są przekształcane i pokonywane w różnych momentach i miejscach. Wykorzystując metody etnograficzne, bada jak ludzie i grupy zaangażowane w przestrzeń na całym świecie poruszają się w usytuowanych i ograniczonych warunkach swojej pracy, jednocześnie pracując nad pożądaną przyszłością. Opierając się na badaniach terenowych w USA, UE, na Mauritiusie i w Japonii, projekt ten bada, jak usytuowane warunki, istniejące materialne i ekonomiczne dziedzictwo oraz społeczne i polityczne podziały kształtują tę dojrzewającą gospodarkę, aby uzyskać różne wyniki w różnych skalach i miejscach. Badania te pozwolą określić, w jaki sposób ludzie i społeczności poruszają się w tych kontekstach, aby propagować idee, budować relacje i ostatecznie osiągać swoje cele.

Program doktorski: Interdyscyplinarny i Międzydziedzinowy

Dyscyplina naukowa: Nauki o Sztuce

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Against All Odds: Contextualisation of the Concept of the Avant-garde Museum beyond Modernism

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. Jesús Pedro Lorente

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Jagodzińska

Data oceny śródokresowej: 22.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 15:00-17:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjA1NTIxZjgtYWI1MS00Nzg5LTgyZTUtMTlhZWU5MTFkOTJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim

The purpose of this thesis is to examine the origins and evolution of the concept of avant-garde museums in the second half of the 20th century in selected European countries with non-democratic political regimes through the lens of the major museum displays and exhibitions that introduced it to the general public. In addition, it will investigate the external and internal geopolitical factors that affected its evolution. The research aims to demonstrate how avant-garde artists and curators sought to relate high art to mass culture in order to make it more accessible to a wider audience and popularised modern/conceptual art mainly during the 1970s. Beginning with historical landmark moments - the opening of the International Collection of Modern Art in 1931 at the municipal museum in Łódź, the establishment of the GASK: Central Bohemian Gallery in 1963 in Kutná Hora, the establishment of the Museo de Arte Abstracto Español in Cuenca in 1966, and the establishment of the MOMus-Museum of Modern Art-Costakis Collection in Thessaloniki in 1997 - this research will provide insight into the durability of the avant-garde museum paradigm in its historical and present senses, comparing and contrasting selected geo-political contexts. This comparison will examine various aspects of avant-garde museum heritage, specifically investigating the concepts of modernity(-ies) and modernism(- s), centre-periphery dynamics, and the redefinition of artistic autonomy. It will also explore the notions of rupture and continuation in the institutional representation of historical avant-garde movements. The project employs an interdisciplinary approach, encompassing the disciplines of art and architecture history, heritage studies, and ethnography, as well as qualitative sociology. The examination includes literature and archival material research pertaining to the function of aesthetics in politics, examining the topic of constructing national/international, ethnic, political identity through exhibition displays.

Contemporary interviews with curators, art historians, art critics, and artists who may remark on working, creating, and exhibiting modern/contemporary art within avantgarde institutions are included in the analysis, in order to capture the vibrant diversity that the term "avant-garde art" connoted at the time and continues to connote to this day. By treating the avant-garde as a living experience, this thesis intends to contribute to the study of avant-garde artistic subjectivity by investigating issues such as self-criticism, censorship, and denunciation, as well as their broader implications.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

Celem niniejszej rozprawy jest zbadanie początków i ewolucji koncepcji muzeów awangardowych w drugiej połowie XX wieku w wybranych krajach europejskich o niedemokratycznych reżimach politycznych przez pryzmat głównych wystaw, które przedstawiły tę awangardową / nowoczesną / postmodernistyczną sztukę szerokiej publiczności. Ponadto zbadane zostaną zewnętrzne i wewnętrzne czynniki geopolityczne, które wpłynęły na organizację tych wystaw. Badania mają na celu pokazanie, w jaki sposób awangardowi artyści i kuratorzy starali się powiązać sztukę wysoką z kulturą masową, aby uczynić ją bardziej dostępną dla szerszej publiczności i spopularyzować sztukę nowoczesną / konceptualną głównie w latach 70. XX wieku. Począwszy od historycznych momentów przełomowych - otwarcia Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej w 1931 roku w Muzeum Miejskim w Łodzi, założenia GASK: Central Bohemian Gallery w 1963 roku w Kutnej Horze, założenie Museo de Arte Abstracto Español w Cuenca w 1966 roku oraz założenie MOMus-Museum of Modern Art-Costakis Collection w Salonikach w 1997 roku - badania te zapewnią wgląd w trwałość awangardowego paradygmatu muzealnego w jego historycznym i obecnym znaczeniu, porównując i kontrastując wybrane konteksty geopolityczne. Porównanie to pozwoli na zbadanie różnych aspektów awangardowego dziedzictwa muzealnego, w szczególności eksplorując koncepcje nowoczesności i modernizmu, dynamikę centrum-peryferie oraz redefinicję autonomii artystycznej. W pracy zostaną zbadane również pojęcia zerwania i kontynuacji w instytucjonalnej reprezentacji historycznych ruchów awangardowych. Projekt wykorzystuje podejście interdyscyplinarne, obejmujące dyscypliny historii sztuki i architektury, studiów nad dziedzictwem kulturowym i etnografii, a także socjologii jakościowej. Zostaną wykorzystane badania literackie i archiwalne dotyczące funkcji estetyki w polityce, rozwijając temat konstruowania narodowej / międzynarodowej, etnicznej i politycznej tożsamości poprzez wystawy. Do analizy włączono współczesne wywiady z kuratorami, historykami sztuki, krytykami sztuki i artystami, którzy mogą wypowiedzieć się na temat pracy, tworzeniu i wystawianiu sztuki nowoczesnej/współczesnej w instytucjach awangardowych, aby uchwycić żywą różnorodność, którą termin "sztuka awangardowa" konotował w tamtym czasie i nadal konotuje do dziś. Traktując awangardę jako przeżyte doświadczenie, niniejsza rozprawa ma na celu wniesienie wkładu w badanie awangardowej podmiotowości artystycznej poprzez zbadanie takich kwestii, jak samokrytyka, cenzura i zdemaskowanie, a także ich szersze implikacje.

Program doktorski: Interdyscyplinarny i Międzydziedzinowy

Dyscyplina naukowa: Historia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Praktyki, reprezentacje, i wyrażenia używane przez górników w celu obrony ich interesów w autorytarnych Polsce i Hiszpanii, 1958–1975

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy:  dr Nigel Townson

Data oceny śródokresowej: 20.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 11:00-13:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmZhYTg0MDYtZTU2ZS00ZjdlLTllYzUtYjUxYmNiNGFhMDJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim

The dissertation studies the intangible cultural heritage of mineworkers in the authoritarian regimes of Poland and Spain between 1958 and 1975. It investigates the individual and collective practices, representations, and expressions used by workers employed at Silesian and Asturian coal mines to defend and promote their material interests. First, it seeks to demonstrate how each authoritarian regime presided over the deconstruction and reconstruction of mineworkers' long-standing traditions, the cooptation of mineworkers' pre-existing organisations, and the instrumentalisation and weaponisation of mineworkers' collective pasts. Grappling with the misappropriation of their inheritance and navigating within a legal and political context which prevented them from freely articulating collective demands and coordinating collective action, mineworkers had to design new means to maintain or improve the conditions of their employment. Second, then, the dissertation seeks to explore the lawful, extralegal, and illegal practices that Silesian and Asturian mineworkers devised to secure their material needs, conceiving of these practices as invented traditions. By capitalising on lawful structures designated for the representation of workers, the resolution of individual disputes, and the expression of constructive criticism, mineworkers were able to utilise the structures of the authoritarian regime to serve their individual and collective interests. By engaging in infrapolitical resistance at the workplace, be this via their wilful lowering of productivity or bribing of healthcare professionals, mineworkers were able to defend their material interests and reassert their agency. The dissertation hopes to field a historical reflection on the inventiveness and ingenuity of workers in authoritarian regimes.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

Dysertacja bada niematerialne dziedzictwo kulturowe górników w reżimach autorytarnych Polski i Hiszpanii w latach 1958–1975. Dysertacja bada indywidualne i zbiorowe praktyki, reprezentacje i wyrażenia używane przez pracowników zatrudnionych w śląskich i asturyjskich kopalniach węgla kamiennego w celu obrony i promocji swoich interesów materialnych. Po pierwsze, dysertacja dąży do pokazywania, w jaki sposób każdy autorytarny reżim kierował dekonstrukcją i odbudową długoletnich tradycji górniczych, kooptacją wcześniej istniejących organizacji górniczych oraz eksploatacją zbiorowej przeszłości górników. Zmagając się z nadużyciem swojego dziedzictwa i poruszając się w kontekście prawnym i politycznym, który uniemożliwiał im swobodne formułowanie zbiorowych żądań i koordynację zbiorowych działań, górnicy musieli opracować nowe sposoby utrzymania lub poprawy warunków swojego zatrudnienia. Po drugie, dysertacja dąży do badania legalnych, pozaprawnych i nielegalnych praktyk, które górnicy ze Śląska i Asturii wymyślili, aby zabezpieczyć swoje potrzeby materialne, przedstawiając te praktyki jako wymyślone tradycje. Wykorzystując legalne struktury przeznaczone do reprezentacji robotników, rozwiązywania indywidualnych sporów i wyrażania konstruktywnej krytyki, górnicy mogli wykorzystywać struktury reżimu autorytarnego do służenia swoim indywidualnym i zbiorowym interesom. Angażując się w infrapolityczny opór w miejscu pracy, bądź to poprzez umyślne obniżanie produktywności albo przekupywanie pracowników służby zdrowia, górnicy byli w stanie bronić swoich materialnych interesów i umacniać swoją agencję. Dysertacja ma na celu skierowanie historycznej refleksji na temat wynalazczości i pomysłowości robotników w reżimach autorytarnych.

Program doktorski: Nauki o Kulturze i Religii

Dyscyplina naukowa: Nauki o Kulturze i Religii

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Language, Social Identity and Collective Memory in the Deccan. The case of Dakhni Urdu and its revived and lost heritage.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: -

Data oceny śródokresowej: 19.09.2023 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 11:00-13:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTIzNTZiMzUtMWZkZS00MTNlLWIyYjctN2JhZGU4MDkzNzE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

 

Streszczenie projektu w j. angielskim

The Deccan plateau witnessed the birth and decline of several Muslim kingdoms, which made the region a unique socio-cultural and linguistic area. The Nizams of Hyderabad, who  founded and ruled the Hyderabad State from 1724 to 1948, are considered to be the last  promoters of the Deccani culture, whose elements may still be found in contemporary Hyderabad. The research seeks to observe to what extent the Dakhni heritage, comprising of both social and cultural elements, has survived and it is preserved in contemporary  Hyderabad. First, the project will look at Deccani literary and folk traditions - mushaira and dholak ke geet – discussing their features as well as their performance. Secondly, new forms  in Hyderabadi popular culture, such as stand-up and humor comedy and movies, will be  analyzed observing to what extent they are expression of Deccani culture. This work will clarify the common idea and perception of Dakhni in Hyderabad, assessing the effective use  of the language in the city and, more specifically, in popular culture. Through a corpus based  on both linguistic material and data collected from interviews, this project aims at capturing  the modern understanding of Deccani identity, its relation to Dakhni language and the Deccan region. In this context, particular emphasis will be given to the activity of Indian institutions and associations in the promotion of the Deccani heritage, as well as in the creation of a political identity. The research will not only offer the first comparative study of old and modern forms of Hyderabadi culture but it will also provide new insights on the role  and implications of digital resources in preserving cultural and linguistic traditions in South Asia.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ocena śródokresowa edycja II (2020-2024)

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Michał Michalik

Program doktorski: Archeologia

Dyscyplina naukowa: Archeologia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Łyk wody w cieniu portyku. Techniczne i kulturowe znaczenie wody w przestrzeni publicznej cypryjskich poleis z perspektywy Agory w Nea Pafos

Promotor rozprawy doktorskiej: Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Łukasz Miszk

 

Data oceny śródokresowej: 22.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJkMmU0M2UtNDljNy00MTI0LWFiMmMtZmIwODI1M2I5ZTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

 

The subtropical climate of Cyprus is characterized by a hot and dry summer as well as rainy winter. These conditions have always forced island inhabitants to build advanced solutions that allow the collection and drainage of water. Alt-hough hydrotechnical constructions are frequent archaeological finds in Cyprus, they have received little attention. The main goal is to examine the hydrotechnical constructions and functions they performed in the public spaces of ancient Cyprus in the Hellenistic (312-30 BCE) and Early Roman (30 BCE- 2nd century CE) periods. An interdisciplinary research methodology will be developed to implement the project. It will be based on archaeological analysis supported by tools from the borderline of anthropology, iconography, sociology, and architecture theory. Unpublished source materials such as wells, cisterns, pipelines, gargoyles, sewage, and drainages found on Agora in Nea Paphos will be examined in terms of construction, chronology, and spatial context. Additionally, small-range excavations will be carried out to check the range of structures already delineated thanks to geomagnetic research. The results will be confronted with data from other archaeological sites within the borders of Nea Paphos and other cities on the island. Iconographic and ethnographic anal-ogies will be used to interpret how the analyzed constructions were used and their cultural significance. The diachronic perspective will allow us to observe the changes in the use of water and drainage that occurred on the island with the appearance of the Roman administration. These changes will be considered at both the technological and cultural levels

Streszczenie w j. polskim

 

Subtropikalny klimat Cypru charakteryzujący się bardzo gorącym latem i deszczową zimą zmuszał mieszkańców wyspy do budowania zaawansowanych rozwiązań́ pozwalających zarówno na gromadzenie, jak i odprowadzanie wody. Pomimo tego, że konstrukcje hydrotechniczne są często znajdowane na stanowiskach archeologicznych Cypru, do tej pory po-święcono im niewiele uwagi. Głównym celem projektu jest zbadanie konstrukcji hydrotechnicznych i funkcji jakie peł-niły w przestrzeni publicznej starożytnych miast Cypru w okresie hellenistycznym (od 312 r. do 30 r. p.n.e.) i wczesno-rzymskim (od 30 p.n.e. do II w. n.e.). W celu realizacji projektu wypracowana zostanie interdyscyplinarna metodyka badawcza oparta na analizie archeologicznej, do której włączone zostaną narzędzia z pogranicza inżynierii, ikonografii i antropologii. Niepublikowane materiały źródłowe, takie jak studnie, cysterny, rurociągi, rzygacze, ścieki i kanały znale-zione na Agorze w Nea Pafos, zostaną przeanalizowane pod kątem technik konstrukcji, chronologii i kontekstu prze-strzennego. Dodatkowo przeprowadzone zostaną badania wykopaliskowe na niewielką skalę w celu sprawdzenia zasięgu badanych konstrukcji zlokalizowanych wstępnie na podstawie badań geomagnetycznych. Wyniki zostaną skonfronto-wane z danymi pozyskanymi z innych stanowisk archeologicznych w granicach miasta Nea Pafos i innych miast na wyspie. Aby zinterpretować sposób wykorzystania analizowanych konstrukcji i ich znaczenie kulturowe, przestudiowane zostaną analogie ikonograficzne i etnograficzne. Perspektywa diachroniczna pozwoli zaobserwować zmiany w korzysta-niu z wody i drenażu, jakie zaszły na wyspie wraz z pojawieniem się administracji rzymskiej. Zmiany te będą studiowane zarówno na poziomie technologicznym, jak i kulturowym.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Kamila Niziołek

Program doktorski: Archeologia

Dyscyplina naukowa: Archeologia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Kultura jedzenia i picia w miastach hellenistycz-nych wschodniej części basenu Morza Śród-ziemnego na podstawie znalezisk ceramiki sto-łowej z Nea Pafos (Cypr)

Promotor rozprawy doktorskiej: Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Kajzer

 

Data oceny śródokresowej: 19.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 11:00-13:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjMwYTg1YzktYWE3Yy00MzRlLWE2OGYtZWMzZWQwOGJlZTU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

 

The aim of the project is to outline the socio-cultural background of food consumption in the Eastern Mediterranean cities during the Hellenistic period (323-30 BC). The research is based on the analysis of tableware for serving food and drink, found during the excavations in the Agora of Nea Paphos in Cyprus. A key assumption is that a kind of community (koine) that shared a common Greek language, customs, and material culture existed throughout the Eastern Mediterranean in the Hellenistic period. The research problem focuses on how the capital of Cyprus, fits into this Hellenistic koine. What kind of food and drink were consumed, and how were they served? The project methodology includes ceramic studies, i.e. macroscopic analysis of fabric and typological-chronological study, supplemented by theories developed by social sciences. Macroscopic analysis of ceramic deposits aims to capture some characteristics of production technology (e.g. Colour Coated Ware) and to define macroscopic groups. Simultaneously, the pottery is divided by function (e.g. drinking vessels). Then a number of vessels within assemblages is estimated and the capacity of selected examples calculated. The collected data will allow to determine a standard table set, quantities and types of food or drinks served in specific shapes. The final results will include the information concerning variability of shapes in different stages of the Hellenistic period. To define the differences and similarities in terms of vessel shapes and function, data from the Paphian Agora will be compared with publications from other sites in the East-ern Mediterranean. The research will be complemented with theories from social science to understand the role and influence of tableware on human life and material culture.

Streszczenie w j. polskim

 

Celem realizowanego projektu jest zarysowanie społeczno-kulturowego tła spożywania po-siłków w miastach zlokalizowanych we wschodniej części Basenu Morza Śródziemnego w okresie hellenistycznym (323-30 p.n.e.). Badania opierają się na analizie ceramiki stołowej (do podawania posiłków i napojów) znanej z wykopalisk na Agorze w Nea Pafos (Cypr). Kluczowym założeniem jest to, że we wschodniej części Morza Śródziemnego w okresie hellenistycznym istniał rodzaj wspólnoty (koine), która dzieliła wspólny język, zwyczaje i kul-turę materialną. Główny problem badawczy koncentruje się wokół pytania - jak stolica Cypru wpisuje się w tę hellenistyczną koine? Jaki rodzaj posiłków spożywano i jak je podawano? Metodyka badań obejmuje m.in. analizę makroskopową oraz typologiczno-chronologiczną, uzupełnione teoriami opracowanymi w ramach nauk społecznych. Analiza makroskopowa zamkniętych depozytów ma na celu uchwycenie niektórych cech związanych z technologią produkcji (np. ceramika pokrywana angobą) oraz zdefiniowanie grup makroskopowych. Jed-nocześnie ceramika jest dzielona według funkcji (np. naczynia do picia). Następnie oszaco-wana zostanie liczba naczyń w zespołach i obliczona pojemność wybranych przykładów. Zebrane dane pozwolą określić co zawierał standardowy zestaw stołowy, a także co i w jakich ilościach serwowano w określonych kształtach naczyń. Wyniki zawierać będą infor-macje na temat zmienności kształtów w różnych fazach okresu hellenistycznego. Aby okre-ślić różnice i podobieństwa w kształcie i funkcji naczyń, dane z Agory w Pafos zostaną po-równane z publikacjami z innych stanowisk wschodniej części basenu Morza Śródziem-nego. Badania zostaną uzupełnione teoriami z zakresu nauk społecznych, które pozwolą zrozumieć rolę i wpływ ceramiki stołowej na życie człowieka i kulturę materialną.

 

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Katarzyna Ciomek

Program doktorski: Archeologia

Dyscyplina naukowa: Archeologia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Aspekt ceremonialny i użytkowy sztuki naskalnej w kontekście przemian osadniczych i kulturowych regionu Mesa Verde, USA

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Radosław Palonka, prof. UJ

 

Data oceny śródokresowej: 16.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGE5ODQ0NGQtM2E5NC00Mjc5LTg2ZWItZTE3MzAxZTY5N2Zm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

The Mesa Verde region of the American Southwest is an area of plentiful and visually striking petroglyphs and pictographs scattered on the vertical canyon walls, boulders, and in rock shelters, which are typical elements of the semiarid landscape characterizing that part of the country. They are material expressions of ancient thoughts and beliefs and serve as evidence of socio-cultural changes in the pre-Columbian (pre-Hispanic) and historical periods.

The objective of the presented research project is the study of the location variability of the rock art panels in the context of chronology and type of the represented images. The idea of the

study is based on the observation of the uneven distribution of rock art within the landscape that, as many ethnographic studies confirm, was considered sacred by native societies. Some of the images are located close to habitation sites while others are executed in remote locations in easily visible places or hidden in rock alcoves and caves. As many of the panels seem to be imbued with sacred meaning some of them could also be used as tools for determining calendrical dates (solar calendars) or serve as depictions of maps of the surrounding terrains, suggesting astronomical and geographic knowledge of the ancient inhabitants of the canyons. These hypotheses are also planned to be verified in the dissertation.

The analysis will include known and unpublished data from rock art sites discovered during expeditions of Sand Canyon – Castle Rock Archaeological Project (run by the Institute of Archaeology of the Jagiellonian University) to the Mesa Verde region as well as data from other reports (including unpublished data) and information from early written sources from the end of 19th and beginning of XXth century. The collected data create an opportunity to accomplish two additional aims of the study: an examination of new documentation techniques (like photogrammetry and laser scanning) in the process of precise documentation of rock art and intensified usage of informed methods based on the collaboration with Native American tribes (like Hopi and Zuni).

Streszczenie w j. polskim

Region Mesa Verde, położony na terenie Południowego Zachodu Stanów Zjednoczonych stanowi obszar obfitujący w liczne, spektakularne panele ze sztuką naskalną w postaci petroglifów i malowideł, zlokalizowanych na pionowych ścianach kanionów, wolnostojących głazach, a także wewnątrz schronisk skalnych, wchodzących w skład typowych cech półpustynnego krajobrazu, charakterystycznego dla tej części regionu. Sztukę naskalną traktować można jako materialną ekspresję myśli i wierzeń, a także środek umożliwiający odtworzenie przemian społeczno-kulturowych w okresie prekolumbijskim (przedhiszpańskim) i historycznym.

Celem proponowanej rozprawy doktorskiej jest studium nad zmiennością lokacji paneli ze sztuką naskalną w kontekście krajobrazowym z uwzględnieniem ich zróżnicowania chronologicznego i rodzaju przedstawień́. Prezentowany projekt opiera się na dotychczasowych obserwacjach,potwierdzających nierównomierne rozmieszczenie sztuki naskalnej w obrębie krajobrazu, który, jak potwierdzają liczne źródła etnograficzne, stanowił świętą strefę dla ludności rdzennej Południowego Zachodu. Niektóre z przedstawień naskalnych wykonane zostały w bliskości stanowisk mieszkalnych, natomiast inne znajdują się w odizolowanych, dobrze eksponowanych lub też odwrotnie – wyraźnie ukrytych lokacjach, takich jak skalne schroniska czy jaskinie. Choć powstanie wielu z paneli należy wiązać należy prawdopodobnie z działalnością o charakterze religijnym, to niektóre z nich służyć mogły także jako narzędzia wykorzystywane do określania dat (rodzaje kalendarzy słonecznych) bądź też stanowiły przybliżoną mapę okolicznych terenów, co świadczyć może o astronomicznej i geograficznej wiedzy, jaką dysponowali prekolumbijscy mieszkańcy tych kanionów. Powyższa hipoteza, stanowi zagadnienie, które także zostanie rozważone i zweryfikowane w pracy.

Analiza zawierać będzie niepublikowane dane ze stanowisk ze sztuką naskalną, przede wszystkim odkrytych w trakcie wyjazdów badawczych Projektu Archeologicznego Sand Canyon – Castle Rock prowadzonego przez Instytut Archeologii UJ na terenie regionu Mesa Verde oraz dane pochodzące z raportów (w tym niepublikowanych) oraz kwerendy źródeł pochodzących jeszcze z przełomy XIX i XX w. Zebrane dane dają możliwość zrealizowania dwóch dodatkowych celów projektu badawczego: aplikację nowoczesnych technik dokumentacyjnych (takich jak fotogrametria i skanowanie laserowe) w procesie dokumentacji sztuki naskalnej oraz intensyfikację współpracy ze współczesną ludnością indiańską regionu (plemiona Hopi i Zuni) w procesie identyfikacji znaczeń poszczególnych przedstawień.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Michał Gniadek

Program doktorski: Filozofia

Dyscyplina naukowa: Filozofia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Wpływ filozofii Edwarda Abramowskiego na literaturę polską pierwszej połowy XX wieku. Studium z historii idei.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Leszek Augustyn, prof. UJ

 

Data oceny śródokresowej: 15.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTFhOGVhMjctNmMyYS00NDdmLWJjNzMtNDg2OTlhMTM2ZjE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

 

The doctoral thesis will be devoted to an examination of the influence of Edward Abramowski's philosophical thought on Polish literature in the first half of the 20th century; the analysis will be based on the works of three writers: Stefan Żeromski, Władysław Orkan, and Maria Dąbrowska.

A description of the subject and purpose of the research is presented in the first section of the present project. The doctoral thesis will be divided into two main parts, preceded by a chapter devoted to the methodological issues. The first part of the doctoral dissertation will analyze and interpret the literary works by Żeromski a Orkan in the context of Abramowski's philosophy. The purpose of the second part of the doctoral thesis will be the examination of the influence that Abramowski had on Dąbrowska's oeuvre.

Methods and principles that will be used in the doctoral thesis are the subjects of section two of this project. The major methodological background will be the history of ideas – the field of studies that allows treating both philosophical and literary texts as the same sources of ideas.

The third part of the project offers an overview of the current state of research on the works of Abramowski, Żeromski, Orkan, and Dąbrowska. In this case, there are several particularly important texts which interpret literary works by these three aforementioned writers in a philosophical context, especially in relation to the philosophy of Edward Abramowski.

The importance of the research for the field of philosophy is discussed in the fourth part of this project. The originality of the thesis will result from the subject of research which is not typical for philosophy and remains undeveloped, and also from a method rarely used in this type of analysis, stemming from the works and achievements of historians of ideas.

Streszczenie w j. polskim

 

Rozprawa doktorska poświęcona będzie analizie wpływu myśli filozoficznej Edwarda Abramowskiego na literaturę polską pierwszej połowy XX wieku, na przykładzie dzieł trzech pisarzy: Stefana Żeromskiego, Władysława Orkana i Marii Dąbrowskiej.

Charakterystyka przedmiotu badań, podstawowych problemów badawczych

oraz celu rozprawy doktorskiej zaprezentowana zostanie w części pierwszej niniejszego projektu. Rozprawa ta składać się będzie z dwóch zasadniczych części, do których wprowadzanie stanowić będzie rozdział poświęcony zagadnieniom przede wszystkim metodologicznym. Analizie i interpretacji tekstów Żeromskiego i Orkana w kontekście filozofii Abramowskiego zostanie poświęcona część pierwsza rozprawy doktorskiej. Przedmiotem drugiej części tej rozprawy będzie natomiast badanie wpływu, jaki wywarła myśl Abramowskiego na utwory Dąbrowskiej.

Założenia oraz metody badawcze przedstawione zostaną w części drugiej projektu. Historia idei, jako wiodący paradygmat naukowy wykorzystany w rozprawie doktorskiej, będzie uzupełniona definicją pojęcia wpływu oraz analizą fundamentalnej dla dalszych badań relacji filozofii i literatury.

Trzecia część niniejszego projektu zawiera przegląd aktualnego stanu badań nad tekstami Abramowskiego, Żeromskiego, Orkana oraz Dąbrowskiej. Szczególnie istotne jest w tym przypadku zestawienie kilku prac interpretujących utwory literackie w kontekście filozoficznym, w szczególności zaś w odniesieniu do filozofii Abramowskiego.

Znaczenie prowadzonych przeze mnie badań dla dyscypliny, w której są one realizowane, omówione zostanie w czwartej, ostatniej części niniejszego projektu. Nowatorstwo planowanej rozprawy doktorskiej wynikać będzie z nietypowego dla filozofii przedmiotu badań, który w dziedzinie tej pozostaje wciąż nieopracowany, oraz z rzadko stosowanej w tego typu analizach metody, nawiązującej do prac oraz osiągnięć historyków idei.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Paweł Korzeb

Program doktorski: Filozofia

Dyscyplina naukowa: Filozofia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Po krytyce. Filozofia Transcendentna w idealizmie niemieckim wobec współczesnych sporów o transcendentalizm.

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Marek Drwięga

 

Data oceny śródokresowej: 21.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmQwYjJhNWQtN2FlZi00ZDZkLTliNzEtMzAzN2QxMmVlM2Fm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

The aim of the research is to investigate the influence, reception and critique of Kant’s transcendental idealism in the philosophy of Fichte and Schelling. The project seeks to identify fundamental problems and debates around Kant’s critical philosophy and discuss their presence and development in German Idealism. The discussion will focus on two most important issues: the problem of the grounding for the metaphysics and the fundaments of the transcendental philosophy of subjectivity. The connection between these two issues will be shown as crucial for understanding debates around the transcendental philosophy. The first goal of the project will be to define the problem field of transcendental philosophy, based on analysis of these findings of Critics of Pure Reason, which turned out to be crucial for the formation of early debates within transcendental philosophy. In the further development of research, the project will investigate how Fichte and Schelling develop the problem of grounding of metaphysics into the problem of the ground of transcendental conditions, which simultaneously transforms transcendental philosophy form critical philosophy to speculative philosophy. It will also analyze, how this modification leads to different notion of freedom and autonomy of the subject and the relation between subjectivity and nature. The above issues will be related to the contemporary interpretations and debates around transcendental philosophy that address similar questions to those of Fichte and Schelling: is it possible to return to metaphysics after its criticism? How to adapt philosophy to scientific revolutions? What is freedom and autonomy of the subject, in the face of the development of knowledge about human as biological object?

Streszczenie w j. polskim

Celem projektu jest zbadanie wpływu, recepcji, kontynuacji i krytyki transcendentalizmu Kanta z filozofii Fichtego i Schellinga. Rozprawa ma na celu zidentyfikować kluczowe problemy postawione przez filozofię krytyczną Kanta oraz rozparzyć rozwój tej problematyki w idealizmie niemieckim. Praca zorientuje się wobec przewodniczącego problemu ugruntowania [Grundelegung], który w filozofii Fichtego i Schellinga zostanie przekształcony w problem genezy samych warunków transcendentalnych. Czy to przekształcenie prowadzi do powstania innego modelu transcendentalizmu? To pytanie rozwinięte na dwóch osiach: transcendentalnego podejścia do kwestii metafizyki i transcendentalnej koncepcji podmiotowości. Powiązanie tych dwóch zagadnień zostanie pokazanie jako kluczowe dla zrozumienia debat wokół filozofii transcendentalnej. Pierwszym celem projektu będzie określenie pola problemowego filozofii transcendentalnej, na podstawie analizy tych rozstrzygnięć Krytyki czystego rozumu, które okazały się kluczowe dla formowania się wczesnych debat w ramach filozofii transcendentalnej. W dalszym rozwoju badań, projekt przedstawi jak Fichte i Schelling uzupełniają problem ugruntowania metafizyki o problem gruntu samych warunków transcendentalnych, stopniowo przekształcając filozofię krytyczną w filozofię spekulatywną. Ta modyfikacja wpływa na zmianę koncepcji podmiotowości, w szczególności koncepcji wolności podmiotu oraz jego miejsca w przyrodzie. Powyższe zagadnienia zostaną odniesione do współczesnej dyskusji wokół filozofii transcendentalnej, które stanowią podobne pytania jak Fichte i Schelling: jak można uprawiać metafizykę po jej krytyce? Jak dostosować filozofię do postępujących rewolucji naukowych? Jakie jest miejsce i autonomia podmiotu w przyrodzie, wobec rozwoju wiedzy o człowieku jako o biologicznym obiekcie?

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Błażej Mzyk

Program doktorski: Filozofia

Dyscyplina naukowa: Filozofia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Uprawdziwianie. Czy fakty są jeszcze potrzebne?

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, prof. UJ

 

Data oceny śródokresowej: 23.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 09:00-11:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmEwNTAwZmQtMDg4YS00ODBiLTliYTEtOGM3MmM0MTNjZTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

The aim of the project is to provide an answer to the question whether accepting facts is properly justified among the contemporary theories of truthmaking. The truthmaking relation describes the situation when a given truthbearer becomes true by virtue of a being called truthmaker. Theoreticians concerned with the problem may be divided into three groups: (1) those positing the existence of facts as truthmakers, (2) those who remain neutral regarding this postulate and/or positing other truthmaking beings, (3) those denying the existence of facts as truthmakers. Additionally, one could assume different approaches regarding the nature of the truthmaking relation (necessitation, supervenience, grounding, entailment, projection etc.), which might interfere with each other. The project includes the systematization of those theories and the critical analysis of the approaches which posit facts. It will be examined whether those theories which do not posit facts are effective and whether, under the guise of other forms of truthmaking, they actually indicate facts. Finally, the author will propose his own model of truthmaking by facts. It should be accepted by both sides of the controversy; those who consider facts as truthmakers and those who do not. Thereby it will become a universal, minimal theory of truthmaking by facts. While building the model the minimal conditions required for truthmaking will be taken into account. Since the possibility of constructing the model and its correctness will be examined, the answer to the question whether facts are indispensable for truthmaking will be provided. This will yield the answer to the question whether they belong to the furniture of the reality.

Streszczenie w j. polskim

Celem projektu jest dostarczenie odpowiedzi na pytanie, czy przyjmowanie faktów jest właściwie uzasadnione w ramach współczesnych teorii uprawdziwiania. Uprawdziwianie oznacza sytuację, w której nośnik prawdziwości staje się prawdziwy na mocy bytu zwanego uprawdziwiaczem. Teoretyków uprawdziwiania można podzielić na trzy grupy: (1) akceptujących istnienie faktów jako uprawdziwiaczy, (2) neutralnych względem istnienia faktów-uprawdziwiaczy/ przyjmujących inne byty uprawdziwiające, (3) negujących istnienie faktów jako uprawdziwiaczy. Ponadto, można przyjmować różne podejścia wobec natury relacji uprawdziwiania (ukoniecznianie, superweniencja, grounding, wynikanie, projekcja itd.), które mogą się ze sobą łączyć. Projekt zawiera systematyzację różnych teorii i krytyczną analizę podejść przyjmujących fakty. Zostanie zbadane czy teorie nie akceptujące faktów są efektywne i czy pod pozorem innych form uprawdziwiania nie przyjmują tak naprawdę faktów. Ostatecznie autor projektu przedstawi własny model uprawdziwiania przez fakty, który będzie mógł być zaakceptowany przez obydwie strony sporu, zarówno uznającą, jak i odrzucającą fakty jako uprawdziwiacze. Proponowany model będzie uniwersalną, minimalną teorią uprawdziwiania przez fakty. W budowie modelu zostaną wzięte pod uwagę minimalne warunki uprawdziwiania. Uzasadnienie możliwości zbudowania modelu i jego poprawność pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy fakty są nieodzownym warunkiem uprawdziwiania. Dostarczy to zarazem odpowiedzi na pytanie, czy są one podstawowym budulcem rzeczywistości.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Michał Gil Sanchez

Program doktorski: Filozofia

Dyscyplina naukowa: Filozofia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Rewizja Przekonań a Mierzenie Zależności

Probabilistycznej

Promotor rozprawy doktorskiej: Dr hab. Leszek Wroński, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Zalan Gyenis

 

Data oceny śródokresowej: 26.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 14:00-16:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODE3NzcyYzUtZGNhMi00MmY4LWIyZGEtYmQzOTQ4ODU3ZmJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

The main goal of this project is to provide a significant contribution into the theory of belief revision within the framework of formal epistemology. Problems in the field of belief revision that will be discussed in the project include Simultaneous Update and the Judy Benjamin Problem. The well-established rules of updating such as Bayesian Conditionalization and Jeffrey Conditionalization follows from the analytical methods of Minimising Relative Entropy (MRE) and Minimising Inverse Relative Entropy (MIRE). However, in certain cases these methods can lead to different solutions. The project aims to propose new norms of rationality for belief updating which could distinguish between the above methods. Such norms should be connected to the various notions of dependency between events, or algebras generated by events - which constitutes the second pillar of the thesis. Hence, the project not only intends to introduce new solutions to the problems raised, but also to contribute to a better understanding of the philosophical meaning of the tools used in formal epistemology.

While developing the project the Ph.D candidate plans to adopt some recent results from pure and applied mathematics, namely the connection between information theory and the theory of operads. As for the problem of measuring dependency the investigation will adopt a recent result concerning the application of theory of partition lattice into the information theory, as proposed by Ellerman.

Methodologically, the project combines careful philosophical analysis with rigorous mathematical tools appropriate for the given task. These include logic, algebra, functional analysis and others. The results obtained of the study might contribute not only to formal epistemology but also to the mathematics community.

Streszczenie w j. polskim

Głównym założeniem projektu jest wniesienie znaczącego wkładu w teorię rewizji przekonań w ramach epistemologii formalnej. Wśród problemów z zakresu teorii rewizji przekonań, którymi mam zamiar się zająć są między innymi problem Jednoczesnego Update’u i problem Judy Benjamin. Dobrze ugruntowane reguły update’u takie jak Warunkowanie Bayesowskie i Warunkowanie Jeffrey’a wynikają z analitycznych metod Minimalizacji Relatywnej Entropii (MRE) oraz Minimalizacji Odwrotnej Relatywnej Entropii (MIRE). Jednakże, w niektórych przypadkach metody te prowadzą do różnych rozwiązań. Projekt ma na celu zaproponowanie nowych norm racjonalności dla update’ów które mogłyby rozróżnić pomiędzy powyższymi metodami. Takie normy powinny opierać się na różnych pojęciach zależności pomiędzy zdarzeniami, albo algebrami generowanymi przez zdarzenia - co stanowi drugi filar dysertacji. Projekt, więc, ma na celu nie tylko zaproponować nowe rozwiązania do zastanych już problemów, ale również przyczynić się do lepszego zrozumienia narzędzi używanych w ramach epistemologii formalnej.

Podczas pracy nad projektem, doktorant planuje użyć niedawnych wyników z zakresu matematyki stosowanej i teoretycznej, mianowicie związku pomiędzy teorią operad i teorią informacji. Zaś w ramach problemu mierzenia zależności badania odniosą się do niedawnych wyników dotyczących zastosowania teorii krat podziałów do teorii informacji, zaproponowanych przez Ellermana.

Z metodologicznego punktu widzenia projekt łączy staranną analizę filozoficzną z ścisłymi narzędziami nauk matematycznych odpowiednimi do konkretnych zadań. Wśród tych drugich należy wymienić między innymi logikę, algebrę, analizę funkcjonalną i inne. Wyniki otrzyma w ramach badań mogą być więc interesujące nie tylko dla epistemologii formalnej, lecz również dla środowiska matematycznego

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Adriana Mickiewicz

Program doktorski: Filozofia

Dyscyplina naukowa: Filozofia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Filozofia moralności Johna D. Caputo

Promotor rozprawy doktorskiej: Prof. dr hab. Marek Drwięga

 

Data oceny śródokresowej: 26.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 16:00-18:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTE3YTY5OTctMDJkMC00MTViLThlZWUtNTMwMWIzMzYwMjAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

The project is devoted to the role of the philosophy of morality in the John D. Caputo's radical hermeneutics. The research will focus on the fundamental problem of the hermeneutics of the Other and his suffering flesh, addressed by the American author. The philosopher distances himself from his predecessors, who are today the classical authors of the hermeneutical philosophy (Wilhelm Dilthey, Hans G. Gadamer, Paul Ricouer), in order to turn to postmodern optics. His project of radicalising hermeneutics is an attempt to answer the ethical questions posed by postmodern philosophers.

Caputo's critical juxtaposition of selected themes from the thought of Martin Heidegger, Emmanuel Lévinas and Jacques Derrida results in a creative and innovative proposal. The aim of the project is a systematic study of the philosophy of morality of John D. Caputo on the background of his direct inspirations. This will allow to introduce Polish readers to a unknown and untranslated philosopher, who plays a key role in contemporary hermeneutics and deconstruction. The emphasis on ethical issues will also allow us to see the moral, social and political challenges that contemporary hermeneutics is facing and to establish a new relationship between hermeneutics and postmodern thought, as well as philosophical ethics and theology. Caputo's innovative readings of Heidegger, Lévinas and Derrida will also provide a new perspective on the legacy of these thinkers.

The research includes a detailed study of the works of John D. Caputo with a discussion of his main inspirations (Heidegger, Lévinas and Derrida), as well as a translation of fragments of his works. The project is carried out within the framework of the 'Diamond Grant' programme.

Streszczenie w j. polskim

Projekt poświęcony jest roli, jaką pełni filozofia moralności w hermeneutyce radykalnej Johna D. Caputo. Badania skupią się na zasadniczym problemie podejmowanym przez amerykańskiego autora, jakim jest hermeneutyka Innego oraz jego cierpiącego ciała (flesh). Filozof odcina się od swoich poprzedników, będących dzisiaj klasycznymi autorami nurtu filozofii hermeneutycznej (Wilhelm Dilthey, Hans G. Gadamer, Paul Ricouer), aby zwrócić się ku optyce ponowoczesnej. Jego projekt radykalizacji hermeneutyki to próba odpowiedzi na pytania etyczne postawione przez filozofów postmodernistycznych.

Krytyczne zestawienie wybranych wątków myśli Martina Heideggera, Emmanuela Lévinasa oraz Jacquesa Derridy, jakiego dokonuje Caputo, owocuje wypracowaniem twórczej i nowatorskiej propozycji. Celem projektu jest systematyczne opracowanie filozofii moralności Johna D. Caputo na tle jego bezpośrednich inspiracji. Przyczyni się to do przybliżenia polskim czytelnikom nieznanego i nietłumaczonego dotychczas filozofa, który odgrywa kluczową rolę we współczesnej hermeneutyce oraz dekonstrukcji. Uwypuklenie tematyki etycznej pozwoli także na dostrzeżenie wyzwań o charakterze moralnym, społecznym i politycznym jakie stoją przed współczesną hermeneutyką oraz ustalenie na nowo relacji zachodzącej między hermeneutyką a myślą ponowoczesną, a także etyką filozoficzną a teologią. Nowatorskie odczytania Heideggera, Lévinasa oraz Derridy przez Caputo, pozwoli zarazem spojrzeć na spuściznę tych myślicieli z nowej perspektywy.

Badania obejmują szczegółowe opracowanie dzieł Johna D. Caputo wraz z omówieniem jego głównych inspiracji (Heidegger, Lévinas oraz Derrida), a także przekład fragmentów jego dzieł. Projekt jest realizowany w ramach programu „Diamentowy Grant”

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Michał Michniewicz

Program doktorski: Historia

Dyscyplina naukowa: Historia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Powiat leski w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosunki społeczne, gospodarcze i polityczne.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UJ

 

Data oceny śródokresowej: 22.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2Q2YjY1MzAtYjVhZC00ZmZiLWJmNTctNDJjYzFmOWI4YzZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

The project Lesko County in the interwar period. Social, economic and political relations is a proposal of pioneering research in the field of regional history, concerning the history of the county characterized by the largest area in the Lwów Voivodeship, diverse ethnic and religious structure, and noticeable educational, communication and economic neglect. The implementation of the as-sumptions of the project is to lead to an exhaustive answer to questions about relations between resi-dents, experience of their everyday life, involvement in public affairs and the position of the county against the background of the voivodeship and the whole country. Achieving these goals requires comprehensive analysis of demographic, cultural, economic and socio-political issues. These issues have not been developed so far, so the effects of the planned research will be extremely important for the current state of knowledge about the region's past. The introduction of newly discovered facts to the scientific discourse will also enrich the historiography of the Second Polish Republic. The wide range of topics encourages the adoption of an interdisciplinary view and the use of the findings and tools of fields such as anthropology, ethnography or geography. The comprehensive approach to the problem means that the microhistorical perspective should be supplemented with traditional research methods. The main sources are the resources of the Lwów Voivodeship Administration and various Polish ministries collected in the Central Archives of Modern Records in Warsaw. There are also materials scattered in various archives in Poland and Ukraine, local newspapers and memories. The source literature mainly includes monographs of individual cities and sightseeing works.

Streszczenie w j. polskim

Projekt zatytułowany Powiat leski w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosunki społeczne, gospodarcze i polityczne jest propozycją niezrealizowanych dotąd badań na gruncie historii regionalnej. Jego przedmiot stanowi obszar pod wieloma względami charakterystyczny – zróżnicowany etnicznie i wyznaniowo, najrozleglejszy terytorialne w całym województwie lwow-skim, górski, leżący na styku kultur i granicy państwowej II RP, zarazem wyjątkowo zaniedbany w kwestiach edukacji, komunikacji i gospodarki. Projekt zakłada udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na pytania o relacje między mieszkańcami, problemy ich życia codziennego, zaangażowanie w sprawy publiczne oraz stan powiatu na tle województwa i całej międzywojennej Polski. Dla osiągnięcia wyznaczonych celów konieczne jest przeprowadzenie kompleksowej analizy zagadnień demograficznych, kulturowych, ekonomicznych i społeczno-politycznych. Kwestie te nie zostały dotąd opracowane, zatem efekty prowadzonych badań będą istotne dla przyszłego stanu wiedzy o dziejach regionu, a wprowadzenie nowych faktów do obiegu naukowego wzbogaci również historiografię II Rzeczpospolitej. Szeroki zakres poruszanych tematów skłania do zastosowania perspektywy interdyscyplinarnej i wykorzystania narzędzi takich dziedzin jak etnografia, antropologia czy też geografia. Do głównych źródeł wykorzystywanych w pracach nad realizacją projektu należą dokumenty Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie zgromadzone w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Ponadto liczne przydatne zespoły znajdują się w archiwach państwowych w Przemyślu i Sanoku, Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie, Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz archiwach lwowskich. 

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Szymon Grygiel

Program doktorski: Historia

Dyscyplina naukowa: Historia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Elementy sposobu życia ludności wiejskiej w Polsce środkowej i południowej w latach 30. XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem wielkiego kryzysu)

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Tadeusz Czekalski, prof. UJ

 

Data oceny śródokresowej: 19.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 16:00-18:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQzMjNlZDctYmU5ZS00ZDIxLThkZTktZGE4YzllZjQ1MDY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

 The subject of research are the elements of rural people way of life in central and south Poland in the 1930s with particular emphasis on the Great Depression (in the first half of this decade). The main research purpose is try to define the impact of the Great Depression and impoverishment on a villagers everyday culture and also distinguish the others non-crisis factors, which were shaping their life then. Territorial framework for research includes seven voivodships: Kraków, Lwów, Kielce, Lublin, Łódź, Warszawa and Białystok Voivodeship. Due to the methodology and area of studies the research could be considered as a part of social and cultural history, supported by theoretical achievements of social sciences, especially qualitative sociology.  

            The dissertation will consist of six chapters. The first one concern structural, cyclical and accidental factors, which were shaping the socio-economic situation of countryside in central and south Poland in the years 1918-1939. In the another chapter there is analyzed issue of rural work in the context of family relations and rural life. Chapter three deals with the problem of consumption patterns and chapter four discusses rural population health and its cultural, economic and institutional conditioning. The subject of chapter five is the participation of the rural people in mass culture through such mass media as print (books and newspapers), radio and travelling cinemas. The purpose of chapter six, which will tend to generalizations and summaries, is to create a typology of rural people attitudes toward the crisis (on the basis of analysis statements of peasant diarists). Source database includes two types of basic sources: interwar peasant diaries and village monographs. Auxiliary sources are press articles, journalism and photographs. 

Streszczenie w j. polskim

Przedmiotem badań są elementy sposobu życia ludności wiejskiej w Polsce środkowej i południowej w latach 30. XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem czasów wielkiego kryzysu gospodarczego, który przypadł na pierwszą połowę tej dekady. Głównym celem badawczym jest próba określenia wpływu wielkiego kryzysu i wywołanego przez niego zubożenia na kulturę życia codziennego mieszkańców wsi, a także wyróżnienia innych, niezależnych od kryzysu czynników, które ją kształtowały. Ramy terytorialne badań obejmują siedem województw: krakowskie, lwowskie, kieleckie, lubelskie, łódzkie, warszawskie i białostockie. Metodologiczny profil pracy umiejscawia ją w obrębie historii społeczno-kulturowej, wspieranej teoretycznymi osiągnięciami nauk społecznych, a zwłaszcza socjologii jakościowej.                                                                                                              Rozprawa będzie składała się z sześciu rozdziałów. Pierwszy z nich dotyczy strukturalnych, koniunkturalnych oraz losowych uwarunkowań społeczno-gospodarczej sytuacji na wsi Polski środkowej i południowej w latach 1918-1939. W drugim rozdziale analizowana jest kwestia pracy oraz relacji rodzinnych na tle życia środowiska wiejskiego. Trzeci rozdział podejmuje problem wzorów konsumpcji, a czwarty – stanu zdrowia ludności wiejskiej w obrębie badanego obszaru oraz jego uwarunkowań kulturowych i ekonomiczno-instytucjonalnych. Tematem rozdziału piątego jest kwestia udziału mieszkańców wsi w kulturze masowej za pośrednictwem takich środków masowego przekazu jak druk (czytelnictwo gazet i książek), radio oraz kina wędrowne. Celem rozdziału szóstego – zmierzającego do podsumowań i uogólnień – jest utworzenie typologii postaw ludności wiejskiej wobec wielkiego kryzysu na podstawie analizy wypowiedzi pamiętnikarzy chłopskich.   

          Baza źródłowa obejmuje dwa typy źródeł głównych: międzywojenne chłopskie pamiętniki konkursowe oraz monografie wsi. Źródła pomocnicze to artykuły prasowe, publicystyka oraz fotografie.  

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Karolina Sierzputowska

Program doktorski: Historia

Dyscyplina naukowa: Historia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Kolonia żydowska w samym sercu Imperium. Żydzi londyńscy a dyskurs rasowy i imperialny, 1881-1914

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk

 

Data oceny śródokresowej: 26.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDg0ZDQ1YzQtNTM1My00Y2IxLWJjZjMtNTBkNDY5ZmE1ZGQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

The main goal of project called The Jewish Colony in the Heart of the Empire. London Jewry and the Racial and Imperial Discourse, 1881-1914 is to broaden contemporary research of Jewish quarter in East End by postcolonial perspective, and therefore by enhanced analysis of relation between the colonizer/colony (representative of the London imperial power) and the colonized/periphery (Jews from East End). The issues raised in the dissertation will mainly concern the race discourse based on colonialism, forms of social and legal discrimination, institutional oppression, and the mechanisms of positioning, controlling, disciplining and civilizing Jews as an economically exploited minority group. The time frame for the work was narrowed down to 1881-1914, i.e. from the period of increased Jewish migration from Eastern Europe transforming the Jewish quarter in East End, to the issuance of anti-immigration legislation just before the outbreak of World War I. The main area of interpretation will be the phenomenon of the racialization of the Jewish inhabitants from the eastern district of the city as representatives of the broadly understood East and representatives of the London’s poor by the British and British Jews from the upper classes. The use of the postcolonial perspective and the theory of internal colonialism will make it possible to demonstrate the entanglement of 19th century anti-Jewish stereotypes in the legacy of imperialism. Thus, the work will deal with the issues of adaptation and transformation of some concepts and terminologies related to colonialism on domestic soil, the interpenetration of the categories of race and class, as well as the discursive formation of the image of East End Jews as dangerous to the British identity Others.

Streszczenie w j. polskim

Celem projektu Kolonia żydowska w samym sercu Imperium. Żydzi londyńscy a dyskurs rasowy i imperialny, 1881-1914 jest poszerzenie badań nad historią dzielnicy żydowskiej na terenie londyńskiego East Endu o perspektywę postkolonialną, a w konsekwencji analiza relacji pomiędzy kolonizatorem/centrum (reprezentantami władzy imperialnej w Londynie) a skolonizowanymi/peryferią (Żydami z East Endu). Poruszane w dysertacji kwestie dotyczyć będą przede wszystkim dyskursu rasistowskiego opartego na kolonializmie, form dyskryminacji społecznej i prawnej, instytucjonalnej opresji oraz mechanizmów pozycjonowania, kontroli, dyscyplinowania i cywilizowania Żydów jako wykorzystywanej ekonomicznie grupy mniejszościowej. Ramy czasowe pracy zostały zawężone do lat 1881-1914, czyli od okresu wzmożonej migracji Żydów z Europy Wschodniej powodującej transformację dzielnicy żydowskiej na East Endzie, do momentu wydania anty-imigranckiego ustawodawstwa tuż przed wybuchem I wojny światowej. Głównym obszarem interpretacyjnym będzie zjawisko urasowienia żydowskich mieszkańców wschodniej dzielnicy miasta jako reprezentantów szeroko rozumianego Wschodu oraz przedstawicieli londyńskiej biedoty przez Brytyjczyków oraz Żydów brytyjskich pochodzących w klas wyższych. Wykorzystanie perspektywy postkolonialnej oraz teorii wewnętrznego kolonializmu umożliwi wykazanie uwikłania XIX-wiecznych antyżydowskich stereotypów w spuściznę imperializmu. Tym samym w pracy poruszana zostanie problematyka adaptacji i transformacji niektórych koncepcji i terminologii związanych z kolonializmem na rodzimym gruncie, wzajemnego przenikania się kategorii rasy oraz klasy, a także dyskursywnego formowania obrazu Żydów z East Endu jako niebezpiecznych dla brytyjskiej tożsamości Innych.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Aldona Pikul

Program doktorski: Interdyscyplinarny i międzydziedzinowy

Dyscyplina naukowa: Interdyscyplinarny i międzydziedzinowy

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Noszenie kimona jako praktyka społeczna: studium społeczności cudzoziemców noszących kimona

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof.UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: prof. Keiko Suzuki

 

Data oceny śródokresowej: 15.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI2OGM3ODUtODUwMy00MDkxLWI4Y2YtNjAxMjJjYjllMmUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

This study examines the intercultural relationship between native Japanese garment, kimono, and its non-Japanese wearers. Its aim is to investigate the social practice of wearing kimono by non-Japanese nationals in various situations and to describe it in its variety.

Kimono is often seen as a precious art object to be admired and displayed. Wearing kimono is an act requiring particular knowledge, training, and numerous accessories and proficiency in using them to achieve a desired, clean look. Kitsuke, rules governing the practice of wearing kimono, are the example of what should be learned and followed to be perceived as an adequately proficient kimono enthusiast. As a niche interest, the kimono is a topic around which like-minded individuals form communities of common practices. These communities are the focus of this study.

This research is grounded in the theory of social practice, as proposed by Reckwitz (2002). Through interviews, analysis of social media profiles and online discussions, observation of online and offline gatherings, autoethnography, and production of audiovisual documentation, I will describe the practices related to wearing kimono by foreigners. By emphasizing the importance of visual material in autoethnography, interviews, observation, and social media analysis, I will position this study within the scope of Visual Sociology. Through the triangulation of methods I will show various facets of the practice of kimono wearing and the role of the embodied practice in intercultural communication.

Streszczenie w j. polskim

W przedstawionym projekcie podejmę się analizy międzykulturowej relacji łączącej rodzimy japoński strój –kimono–i noszących je cudzoziemców. Celem badania jest przyjrzenie się praktyce społecznej noszenia kimona przez cudzoziemców w różnych okolicznościach i jej szczegółowy opis.

Kimono często postrzegane jest jako cenne dzieło sztuki użytkowej, godne umieszczenia w gablocie. Akt włożenia kimona wymaga określonej wiedzy i praktyki, a także wielu akcesoriów oraz umiejętności ich wykorzystania w sposób pozwalający osiągnąć pożądany, schludny wygląd. Kitsuke, czyli zbiór reguł rządzących praktyką noszenia kimona, to przykład wiedzy, jaka musi zostać przyswojona, również w praktyce, przez osobę, która chce uchodzić za biegłą w sztuce noszenia kimon. Jako zainteresowanie stosunkowo niszowe, jednoczy ono podzielające je osoby w ramach wspólnot praktyk. Owe wspólnoty stanowią przedmiot zainteresowania w niniejszym studium.

Projekt umiejscowiony jest w obszarze teorii i praktyk społecznych w rozumieniu Reckwitza (2002). W jego ramach przeprowadzę wywiady, analizy profili w mediach społecznościowych, dyskusji prowadzonych online, obserwacje spotkań przeprowadzanych na żywo i przez Internet, a także pozyskam dane audiowizualne. Na podstawie tych materiałów opiszę praktyki towarzyszące noszeniu kimon przez cudzoziemców. Podkreślając rolę materiałów wizualnych w autoetnografii, wywiadach, obserwacjach i analizie mediów społecznościowych, badanie wpisze się w metodologię socjologii wizualnej. Triangulacja metod pozwoli ukazać praktykę noszenia kimon z różnych perspektyw i opisać rolę tej ucieleśnionej praktyki w komunikacji międzykulturowej.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Zuzanna Ogorzewska

Program doktorski: Interdyscyplinarny i międzydziedzinowy

Dyscyplina naukowa: Interdyscyplinarny i międzydziedzinowy

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Międzykulturowy wymiar zdrowia w Amazonii peruwiańskiej w kontekście pandemii Covid-19. Studium przypadku Comando Mático w społeczności Shipibo-Conibo.

Promotor rozprawy doktorskiej: Prof. Oscar Espinosa de Rivero

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr hab. Marta Kania

 

Data oceny śródokresowej: 20.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWEzOGE2NWMtZjI3NC00OGQyLWI4MzQtYzgwOWQxYTgxN2Zm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

The purpose of the project is to investigate the meaning of the indigenous answer to thepandemic of Covid-19 in the Peruvian Amazon, focusing on the initiative called Comando Máticoof the Shipibo Conibo community. Hence, it requires complexed interdisciplinary studies, thatregard the historical, social, cultural and political context. The research problems have beendiscussed within the scope of cultural and medical anthropology, public health area, social andpolitical sciences and – specifically – Latin American Studies.

The Shipibo-Conibo`s response to the health crisis in 2020 has been described as a challengefor the inert intercultural health policy of the Peruvian state (Belaunde, 2020). Among the mostfrequently mentioned factors of that inertia are systemic inequalities, postcolonial discourses andattitudes. A problem constitutes also the vagueness of the concept of intercultural health, which hasbeen interpreted and applied with far-reaching flexibility (Aliaga, Ruiz; 2014). In addition, it isnecessary to regard the differences in understanding the mere notion of health and healing in theindigenous culture (Santos, Barclay; 2010).

The project concerns the current and urgent problem of glocal character, which requires torethink the pandemic as a syndrome of meaning and experience, with its social and culturaldimension. Such an approach allows to grasp the consequences of pandemic in the Amazonrainforest, which belongs to the most vulnerable and ecologically important regions. Also, it maycontribute   significantly   to   the   reevaluation   of   the   ancestral   knowledges,   as   the   importantcomponents of the future public health strategies. It can also add to the discussion on the plurality ofknowledges, which gains more and more attention in the globalised world.

Streszczenie w j. polskim

Celem   projektu   jest   zbadanie   odpowiedzi   społeczności   tubylczych   w   Amazonii peruwiańskiej na pandemię Covid-19, analizując jako case study inicjatywę grupy Shipibo-Conibozwaną Comando Mático. Złożony charakter problemu wymaga badań interdyscyplinarnych, które pozwolą należycie uwzględnić kontekst historyczny, społeczny, polityczny i kulturowy. Tematyka projektu   stanowi   przedmiot   zainteresowań   dyscyplin   takich,   jak   antropologia   kulturowa, antropologia medyczna, zdrowie publiczne, nauki społeczne i polityczne, a także – szerokorozumiane studia latynoamerykańskie.

Odpowiedź społeczności Shipibo-Conibo na kryzys zdrowotny 2020 roku została określona jako wyzwanie dla bezczynnej polityki zdrowia międzykulturowego w państwie peruwiańskim(Belaunde, 2020). Wśród czynników takiego stanu rzeczy najczęściej wymieniane są systemowe nierówności, postkolonialny dyskurs i postawy dyskryminujące, wciąż obecne w społeczeństwie. Problem stanowi również brak wyrazistości koncepcji zdrowia międzykulturowego, która bywa interpretowana niezwykle swobodnie (Aliaga, Ruiz, 2014). Ponadto, należy uwzględnić różnice w rozumieniu samych pojęć takich, jak “zdrowie” czy “leczenie” w kulturach tubylczych (Santos,Barclay; 2010).

Projekt dotyczy współczesnego i pilnego problemu o charakterze glokalnym. Wymaga zatem rozważenia pandemii jako syndromu znaczenia i doświadczenia, w jej wymiarze społecznymi kulturowym. Takie podejście pozwoli uchwycić jej złożone skutki w jednym z najbardziej zagrożonych i ważnych z punktu widzenia ekologicznego regionów na świecie. Zmierza też do aktualizacji sposobu myślenia o tzw. wiedzy przodków, jako o istotnym komponencie przyszłych strategii zdrowia publicznego. Stanowi również głos w dyskusji na temat pluralizmu wiedzy i nauk, coraz istotniejszej w czasach globalizacji.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Marlena Nikody

Program doktorski: Interdyscyplinarny i międzydziedzinowy

Dyscyplina naukowa: Interdyscyplinarny i międzydziedzinowy

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Edukacja reparacyjna w polskich muzeach historycznych wobec praktyk populistycznych w polskim muzealnictwie.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Roma Sendyka, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: prof. dr Sharon Macdonald

 

Data oceny śródokresowej: 20.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 15:00-17:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzA5YTcwNGQtMmU1Zi00MWNiLWIzZGEtNmU5YjZhZjA1YTBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

The project focuses on the analysis and description of reparative educational practices in Poland's historical museums in the face of the growing populist impact on Polish museology. It will be structured around the key research question: whether/how reparative education might be/is implemented in Poland's historical museums?

I understand the term museum reparative education as a set of practices that support social justice policies by not only critically problematizing museum displays but also challenging established historical knowledge through critically reflexive questions. Reparative education might be opposed to the creation and imposition of a single discourse of historical truth.

The research will 1) map populist practices in the arena of Polish museums, 2) provide an indepth study of both pro-populist and reparative educational strategies in the context of exhibition programmes in selected museums in Poland (Oskar Schindler's Enamel Factory; European Solidarity Centre; Depot History Centre), as well as 3) present a set of examples of reparative educational practices for museums. The project draws on methodologies developed within a coalition of disciplines: museum anthropology, heritage studies, education theory, as well as social and cultural studies with the main impact on memory cultures. This research project will be developed within a wider trend of critical museum/heritage studies and new approaches to educational museum policies. The project will trace, describe, and analyse forms of resistance to the “populist practices” emphasizing methods for narrating difficult heritage and exclusion, as they are presented in educational programmes. The project will chart the resistance potential of museum education to open back doors to “conservative tending” museum displays.

Streszczenie w j. polskim

Projekt dotyczy opisu i analizy reparacyjnych praktyk edukacyjnych w polskich muzeach historycznych w obliczu nasilających się praktyk populistycznych w polskim muzealnictwie. Jest on zorganizowany wokół kluczowego pytania badawczego: czy/w jaki sposób edukacja reparacyjna może być/jest realizowana w polskich muzeach historycznych?

Pojęcie reparacyjnej edukacji muzealnej rozumiem jako zbiór praktyk, które wspierają politykę sprawiedliwości społecznej, nie tylko krytycznie problematyzując ekspozycje muzealne, ale także uzupełniając wiedzę historyczną o tematy z obszaru trudnego dziedzictwa. Edukacja reparacyjna może być przeciwstawiona upowszechnianiu jednej wersji dyskursu historycznego.

Projekt polega na 1) mapowaniu populistycznych praktyk w polskim świecie muzealnym, 2) dogłębnym zbadaniu zarówno propopulistycznych, jak i reparacyjnych strategii edukacyjnych w kontekście programów wystawienniczych w wybranych muzeach w Polsce (Fabryka Emalia Oskara Schindlera; Europejskie Centrum Solidarności, Centrum Historii Zajezdnia), a także 3) prezentacji przykładów reparacyjnych praktyk edukacyjnych. Projekt opiera się na metodologiach wypracowanych w ramach koalicji dyscyplin: antropologii muzealnej, badań nad dziedzictwem, teorii edukacji, a także studiów kulturowych i społecznych z naciskiem na badania kultur pamięci. Projekt rozwijany jest w ramach nurtu krytycznych studiów muzealnych, studiów nad dziedzictwem oraz badań założeń edukacyjnych muzeów. W ramach projektu zostaną opisane i zanalizowane formy reakcji na praktyki populistyczne, ze szczególnym uwzględnieniem metod opowiadania o trudnym dziedzictwie i wykluczeniu, wykorzystywanych w działaniach edukacyjnych wybranych muzeów. Projekt określi potencjał oporu edukacji muzealnej w obliczu konserwatywnych ekspozycji muzealnych.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Julia Golachowska

Program doktorski: Interdyscyplinarny i międzydziedzinowy

Dyscyplina naukowa: Interdyscyplinarny i międzydziedzinowy

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Muzeum nostalgii. Rola trudnego dziedzictwa w polskiej polityce pamięci. Przypadek Białegostoku.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Roma Sendyka, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: PhD Erica Lehrer

 

Data oceny śródokresowej: 16.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 15:00-17:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDI4NjJlNTItYjQxZC00OWIyLTkyNTktNTRkZWY3NzQ3MDA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

The aim of this project will be to analyse the role of difficult heritage (Macdonald 2009) in Polish memory politics on the case of the city Białystok (North-Eastern Poland). This research will focus on the presence and absence of the memory of the local Jewry as well as the deportees to the Russian Empire and USSR [sybiraks] within the urban and cultural landscape. In order to investigate the issue, I plan to analyse the following museums: (1) Historical Museum, department of Podlasie Museum [Muzeum Historyczne, oddział Muzeum Podlaskiego], (2) Ludwik Zamenhof Centre [Centrum im. Ludwika Zamenhofa] and (3) Sybir Memorial Museum [Muzeum Pamięci Sybiru]. All exhibitions presented in these institutions have been established in the 21st century: Historical Museum (2008), Ludwik Zamenhof Centre (2009) and Sybir Memorial Museum (2021).

Bearing in mind that one cannot limit the heritage to the museums only and that these contemporary museums expand far outside their expositions, I also intend to include in my research touristic paths – the Jewish Heritage Trail and the Trail of Esperanto and Many Cultures [Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku, Szlak Esperanto i wielu kultur], museum’s educational activities and art projects in the public space (Public Movement) related to the addressed matter.

Conducting a comparative study between Jewish and sybiraks’ heritage should allow to point out differences in how those two memories are remembered. While both heritages are rooted in the local context, they also differ significantly. The recognition of both victimhood and perpetration varies. Moreover, the role of the two heritages in Polish history writing and politics of memory is different. It is also important to note, that those roles fluctuated throughout the second half of the 20th century. Despite the differences the two memories ‘meet’ in certain points: in terms of some places of atrocities as well as in terms of commemorative conventions. Comparing the two, I aim to describe the shifts and fluctuations in memory.

This research will use the notion of ‘difficult heritage’ as formulated by Sharon Macdonald in her book ‘Difficult Heritage. Negotiating the Nazi Past in Nuremberg and Beyond’. While the researcher herself challenged topicality of this term (2016), I intend to keep using it. Macdonald, asking ‘Is difficult heritage still difficult?’ evoked the Jedwabne exhibition in Polin museum in Warsaw as an example of coming to terms with past perpetrations. In my work I will argue that one should look further from the capitol and closer to the place of the committed atrocities (so in this case: Białystok).

The research will combine discourse and visual analysis (semiological analysis) of the museums’ permanent and temporary exhibitions created after 2000 (defined as a cesurae in Polish-Jewish relations, see Janicka & Żukowski, and as the revisionist turn or ‘memory boom’ in CEE memory politics as well as new trends in building museums see: Napiórkowski, Pető, Grzebalska). I also intent to conduct semi-structured interviews with the exhibitions’ authors.

The project intends to investigate the question of recognition (or the lack of it) as well as visibility of difficult heritage as tools of acts of remembering and forgetting. My dissertation will describe and further analyse the possible process of othering or inclusion happening at the exhibitions of the above mentioned museums and in the city. What kind of tools are being used to achieve such effects? On the broadest level, the study will also aim to point out how the present (political situation, demographics and tourism) intertwine with the past (history and its reception) with a special focus on the relationship between local memory politics and international heritage tourism (Gruber, Lehrer, Zubrzycki).

I plan to use the concept of implicated subject (Rothberg) as well as the notion of communities of implication (Lehrer). Both Rothberg’s and Lehrer’s notions should allow to analyse entanglements of Jewish and sybirak’s memories as well as approach the question of perpetration, and shared places of memory and remembrance conventions while avoiding premature conclusions and juxtaposition of these two legacies. Applying the methodology and conceptions from the new museology, memory studies and Jewish Studies, the project will contribute to the above-mentioned fields by addressing the issue of showing difficult heritage in museums, especially in the context of current political changes (mnemonic populism). I will refer to the concept of ‘nostalgia’, recently discussed as a notion useful in museology (Boym 2001, Horowitz 2010, Hamber 2012, Arnold-de Simine 2013, Wawrzyniak 2019, 2021, De Nardi 2022) approaching critically the hypotheses of “nostalgic” strategies of presentation regarding multi-ethnic past (the pre-war period). My preliminary research shows that nostalgia for the multicultural past plays an important role in the narrative about both Jewish and sybiraks’ memory and intertwines with colonial depiction of the Borderlands (Kresy).

Comparing those two heritages, requires taking into consideration different histories of commemorations and policies around them. In order to do so, I aim to apply tools coming from postcolonial studies field to address the multitude of dependencies and entanglements that characterizes the region of CEE in general (Moore, Tolstonova), and Białystok region in particular. Analysing exhibitions (that are in most cases using multimedia) I will use methods rooted in visual antrhopology. I plan to use the tools formulated in the field of visual studies addressing the issues of dependency and the power of gaze (Fanon, Nochlin, Lentin, Bouteldja, Mirzeoff). In this context it will be important to bear in mind Nancy Fraser’s (2000) reservations towards the emancipatory potential of recognition as well as the notion of competing memories (Morris 2001, Janicka 2011).

Until August 2022, I have conducted research in the above-mentioned museums and participated in most of the mentioned artistic and educational events. On that basis, I formulated my working hypotheses presented below.

Streszczenie w j. polskim

Celem projektu będzie analiza roli trudnego dziedzictwa (Macdonald 2009) w polskiej polityce pamięci na przykładzie Białegostoku. Badanie podejmie zagadnienia obecności i nieobecności pamięci lokalnej społeczności żydowskiej oraz deportowań w głąb Imperium Rosyjskiego oraz ZSRR (sybiraków). Zamierzam zbadać niżej wymienione muzea: (1) Muzeum Historyczne w Białymstoku, oddział Muzeum Podlaskiego, (2) Centrum im. Ludwika Zamenhofa oraz (3) Muzeum Pamięci Sybiru. Wystawy prezentowane w tych muzeach powstały w 21 wieku: Muzeum Historyczne (2008), Centrum im. Ludwika Zamenhofa (2009) oraz Muzeum Pamięci Sybiru (2021).

Mając na uwadze fakt, iż dziedzictwo to nie tylko muzea, a także i działalność muzeów wykracza daleko poza wystawiennictwo; zamierzam uwzględnić w moich badaniach również ścieżki turystyczne (Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku, Szlak Esperanto i wielu kultur), muzealną działalność edukacyjną oraz projekty artystyczne wchodzące w dialog z przestrzenią miejską (Public Movement) oraz tematem moich badan.

Porównanie dziedzictwa żydowskiego i sybiraków pozwoli na wskazanie różnic w sposobach upamiętniania tych dwóch dziedzictw. Obie tradycje mają pewne zakorzenienie w lokalnym (Białostockim i podlaskim) kontekście. Jednocześnie pod wieloma względami pamięć źydowska i sybiracka różni się. Rozpoznawanie zarówno cierpienia ofiar, jak i win oprawców jest różne. Co więcej, różna jest też rola obu spuścizn w polskim piśmiennictwie historycznym oraz polityce pamięci. Warto również zauważyć, że role te zmieniały się i ewoluowały. Mimo różnic oba wspomnienia „spotykają się” w pewnych punktach: w zakresie niektórych miejsc pamięci, a także konwencji upamiętnien. W mojej pracy staram się opisać przesunięcia i fluktuacje obu tych pamięci.

Projekt będzie wykorzystywał pojęcie ‘trudnego dziedzictwa’ sformułowane przez Sharon Macdonald w książce ‘Difficult Heritage. Negotiating the Nazi Past in Nuremberg and Beyond’ (2016). Choć sama badaczka zakwestionowała aktualność tego terminu (2016), zamierzam go wykorzystywać, jednocześnie próbując udowodnić jego użyteczność. Macdonald, pytając „Czy trudne dziedzictwo jest nadal trudne?” przywołała wystawę o Jedwabnem w Polin jako przykład umiejętnego rozliczenia się z trudną przeszłością. W mojej pracy będę argumentować, że warto patrzeć dalej od stolicy, a bliżej miejsca popełnionych zbrodni (a więc w tym przypadku: Białegostoku).

Moje badanie będzie łączyć analizę dyskursu i analizę wizualną (analizę semiologiczną) stałych i czasowych ekspozycji muzealnych wymienionych muzeów, z uwzględnieniem różnorodnych pododdziałów tych instytucji. Moje studium dotyczyć będzie prezentacji powstałych po roku 2000 (cezurę tę przyjmuję za badaczami relacji polsko-żydowskich - zob. np. Janicka, Żukowski, jak również badaniami nad pamięcią i tzw. zwrotem rewizjonistycznym w polityce pamięci, zob. Peto, Napiórkowski i Grzebalska). Przeprowadzę także wywiady z autorami wybranych wystaw, które w szczególnie zaangażowany sposób podniosły kwestię żydowskiej przeszłości regionu i traumy wywózek na Syberię. Wielostronne podejście metodologiczne pozwoli pełniej odsłonić poszukiwane strategie inkluzji i wykluczenia.

Projekt ma na celu zbadanie kwestii rozpoznania (lub jego braku) oraz widoczności trudnego dziedzictwa jako narzędzi aktów pamiętania i zapominania. W swojej pracy zamierzam opisać i przeanalizować możliwy proces różnicowania (othering) lub włączenia zachodzący na wystawach wyżej wymienionych muzeów oraz w przestrzeni miasta. Jakich narzędzi używa się do osiągnięcia owych efektów? Na szerszym poziomie badanie będzie miało również na celu wskazanie, w jaki sposób teraźniejszość (sytuacja polityczna, demografia i turystyka) przeplatają się z przeszłością (historia i jej recepcja), ze szczególnym uwzględnieniem relacji między lokalną polityką pamięci a międzynarodową turystyką dziedzictwa (Gruber, Lehrer, Zubrzycki).

Planuję posłużyć się pojęciem podmiotu uwikłanego (Rothberg) oraz community of implication (Lehrer). Zarówno koncepcje Rothberga, jak i Lehrera powinny pozwolić na analizę uwikłań pamięci żydowskiej i sybirackiej, a także podejście do kwestii sprawstwa, wspólnych miejsc pamięci i konwencji pamięci, unikając przedwczesnych wniosków i przeciwstawiania tych dwóch spuścizn. Wykorzystując metodologię i koncepcje wywodzące się z nowego muzealnictwa, studiów nad pamięcią i judaistyki, projekt wniesie wkład w wyżej wymienione dziedziny podejmując problematykę ukazywania trudnego dziedzictwa w muzeach, zwłaszcza w kontekście aktualnych przemian politycznych (mnemonic populism). Będę posługiwać się koncepcją “nostalgii”, terminu użytecznego w badaniach nad muzeami (Boym 2001, Horowitz 2010, Hamber 2012, Arnold-de Simine 2013, Wawrzyniak 2019, 2021, De Nardi 2022) krytycznie analizując hipotezy dotyczące “nostalgicznych” strategiach reprezentacji w kontekście wieloetnicznej przeszłości. Moje wstępne badania wskazują, że nostalgia wobec multikulturowej przeszłości odgrywa znaczącą rolę dla obu pamięci: Żydowskiej i sybirackiej oraz splata się z kolonialnymi narracjami dotyczącymi wschodniego pogranicza (tak zwanych “Kresów”).

Porównanie tych dwóch pamięci wymaga uwzględnienia różnic w historii ich upamiętnień i polityki wokół nich. W tym celu staram się wykorzystać narzędzia wywodzące się z obszaru studiów postkolonialnych do odniesienia się do wielości zależności i uwikłań charakteryzujących region Europy Środkowo-Wschodniej w ogóle (Moore, Tolstonova), w szczególności region białostocki.

W tym celu zamierzam wykorzystać narzędzia pochodzące z obszaru studiów postkolonialnych do odniesienia się do wielości zależności i uwikłań charakteryzujących region Europy Środkowo-Wschodniej w ogóle (Moore, Tolstonova), w szczególności region białostocki. Analizując wystawy (które często wykorzystują multimedia) planuję czerpać z dorobku studiów wizualnych podejmujących kwestie zależności i władzy spojrzenia (Fanon, Nochlin, Lentin). W tym kontekście istotne będą też dla mnie zastrzeżenia wobec emancypacyjności reprezentacji i rozpoznania formułowane przez Nancy Fraser (2000) oraz pojęcia konkurujących wspomnień (Morris 2001, Janicka 2011). Do sierpnia 2022 roku przeprowadziłam badania w wymienionych muzeach oraz podczas wspomnianych wydarzeń artystycznych i edukacyjnych. Na ich podstawie sformułowałam robocze hipotezy i wstępne wnioski prezentowane poniżej.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Katarzyna Wojtowicz

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Modele kształcenia językowego w podręcznikach do języka polskiego. Analiza krytyczna i nowe propozycje.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ

 

Data oceny śródokresowej: 19.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWU3ZjMwNWQtNjA2OS00ZjUwLTg2NGItYWVjYWIzNDc1ZjI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

 

The proposed dissertation has two main aims. The first is to analyze the content of Polish language education textbooks for primary schools published after 2017. The choice of a textbook has far-reaching implications, it is a determinant of the subject didactics model. A comparative analysis will allow to describe the methodological concepts used and the way of defining linguistic terms. It will also make possible to observe to what extent the newer linguistic paradigms are present in Polish schools, and to what extent the structural description remains dominant. The second goal of the work will be to propose own methodological solutions, the main assumption of which will be the functionalization of the learned content, developing practical knowledge beyond the declarative one. The three main directions on which the proposed concept will be based are: functionalisation, communication and text-centric approaches. In the latter, the point is that it is the text, not a sentence or a word, that illustrates the function of the studied issue. Focusing not only on the description of the formal elements of a given text, but above all on their functions, will allow to develop a critical attitude towards linguistic products, and thus discover their entanglement in wider anthropological, cultural and social contexts. The solutions and exercises used in glottodidactic text books are also worth analyzing in terms of their usefulness also in teaching the mother tongue. The final step will be to verify the effectiveness of the proposed model by means of an educational experiment. The latter would consist in conducting a series of experimental lessons using the described solutions, and then describing the students' results. The main assumption of the conducted research is the recognition that the functional approach brings visibly better results than the system-normative model.

Streszczenie w j. polskim

 

Proponowana rozprawa ma dwa zasadnicze cele. Pierwszym z nich jest dokonanie analizy zawartości podręczników do kształcenia polonistycznego dla szkoły podstawowej wydanych po 2017 roku. Wybór podręcznika pociąga za sobą daleko idące implikacje, jest bowiem niejako wyznacznikiem modelu dydaktyki przedmiotowej. Porównawcza analiza pozwoli na opis stosowanych koncepcji metodycznych i sposobu definiowania terminów językowych. Umożliwi także obserwację, na ile obecne w polskiej szkole są nowsze paradygmaty lingwistyczne, a na ile dominujący pozostaje opis strukturalny. Drugim celem pracy będzie zaproponowanie własnych rozwiązań metodycznych, których głównym założeniem będzie funkcjonalizacja nauczanych treści, rozwijanie wiedzy praktycznej ponad tą deklaratywną. Trzy zasadnicze kierunki, na których opierać się będzie proponowana koncepcja to: podejście funkcjonalne, komunikacyjne i tekstologiczne. W tym ostatnim chodzi o to, by to tekst, a nie zdanie czy wyraz obrazowały funkcję poznawanego zagadnienia. Skupienie się nie tylko na opisie formalnych elementów danego tekstu, ale przede wszystkim na ich funkcji pozwoli na wykształcenie krytycznego stosunku do wytworów językowych, a tym samym odkrycie ich uwikłania w szersze konteksty antropologiczne, kulturowe, społeczne. Warte analizy są także stosowane w podręcznikach glottodydaktycznych rozwiązania i ćwiczenia pod kątem ich przydatności również w dydaktyce języka ojczystego. Ostatnim krokiem będzie weryfikacja efektywności proponowanego modelu za pomocą eksperymentu edukacyjnego. Ten ostatni polegałby na przeprowadzeniu serii lekcji eksperymentalnych z użyciem opisywanych rozwiązań, a następnie na opisie wyników uczniów. Głównym założeniem prowadzonych badań jest bowiem weryfikacja, na ile podejście funkcjonalne przynosi widocznie lepsze rezultaty niż model systemowo-normatywny.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Barbara Mazurek

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Gramatykalizacja czasowników modalnych w języku galicyjskim do końca XV wieku.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Andrzej Zieliński, prof. UJ

 

Data oceny śródokresowej: 27.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 14:00-16:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MThhYTFlZmMtNTM2OS00N2UwLWEyZjUtZjBhMmU5ODRmZjdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d  

Streszczenie w j. angielskim

 

The main objective of the project is to analyse the expression and the evolution of modality in Galician through modal constructions, such as deber (∅, de, a) + infinitive, haber (∅, de, que) + infinitive, poder + infinitive, querer + infinitive, saber + infinitive from the 12th to the 15th centuries. This period is considered crucial for the development of Galician due to its high linguistic prestige at the time. This study aims to verify the claim that the evolution of modal meanings is related to the process of grammaticalization which implies a unidirectional chain of gradual changes that convert lexical verbs into auxiliary ones (and from them even into a morpheme as in CANTARE HABEO ‘I must sing’ > cantar he ‘item’> cantaré ‘I’ll sing’). Another purpose is to investigate if Galician follows the pattern of change confirmed in other languages, where dynamic modality is the source for the development of two other types of modality – deontic and epistemic. The research will be a corpus-based investigation concerning documents from different discourse genres, in order to not only trace general paths of linguistic change, but also to determine the influence of particular types of texts on the evolution of modality. The analysis will focus on interaction between contextual factors, such as grammatical tense, person, agentivity, negation, lexical aspect and the modal reading which emerges from the proposition. In this way, the research will provide information about patterns of linguistic change and factors that facilitate the semantic and syntactic development of modal verbs in Galician. There are no studies which purpose would be to examine modal structures or the process of grammaticalization in Galician. That is why, it is important to carry out an in-depth analysis of these phenomena in order to fill this research gap.

 

Streszczenie w j. polskim

 

Główny cel naukowy projektu stanowi analiza zjawiska modalności w języku galicyjskim z perspektywy diachronicznej na podstawie ewolucji opisowych konstrukcji czasownikowych o charakterze modalnym, takich jak: deber (∅, de, a) + bezokolicznik, haber (∅, de, que) + bezokolicznik, poder + bezokolicznik, querer + bezokolicznik, saber + bezokolicznik w okresie od XII do XV wieku, który miał kluczowe znaczenie dla rozwoju wspomnianego języka. Wówczas język galicyjski cieszył się wysokim prestiżem społecznym, o czym świadczy fakt, że był on używany w wielu sytuacjach komunikacyjnych - był zarówno językiem administracji, jak i literatury. Istotnym założeniem projektu jest wykazanie, że ewolucja znaczeń modalnych jest zjawiskiem ściśle związanym z gramatykalizacją, rozumianą jako proces o charakterze ciągłym i jednokierunkowym, dla którego punkt wyjścia stanowią czasowniki o pełnym znaczeniu leksykalnym (Hopper i Traugott 1993/2003), odnoszące się do modalności dynamicznej. Następnie wspomniane znaczenia rozwijają się w kierunku treści o charakterze abstrakcyjnym. Podstawę analizy będzie stanowić korpus tekstów wywodzących się z różnych tradycji dyskursywnych obejmujących okres od XII do XV wieku. W badaniach zostanie wykorzystana zarówno metoda jakościowa, opartą na analizie materiału językowego poprzez kryteria szczegółowe (np. związek między czasem gramatycznym a znaczeniem modalnym czy związek między aspektem leksykalnym formy niefinitywnej a modalnością), jak i metoda ilościowa pozwalającą na zweryfikowanie zależności pomiędzy frekwencją użycia danego czasownika a zmianami językowymi. Ponadto materiał badawczy z szerokiego spektrum tradycji dyskursywnych (niem. Diskurstraditionen) pozwoli zaobserwować, czy i w jaki sposób rodzaj tekstu wpływa na rozwój czasowników modalnych.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Anna Borowy

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Greckie zapożyczenia leksykalne we

współczesnym języku rumuńskim.

Promotor rozprawy doktorskiej: Dr hab. Hubert Wolanin, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Anna Oczko

 

Data oceny śródokresowej: 26.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzA2ZTljNmEtMjdmOC00NTAwLWI1YTItMGViMzg2ZWFiZDM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

 

My project will focus on the analysis of Greek vocabulary borrowed into the Romanian language since antiquity till modern era. In this project I will analyze Greek lexical borrowings in the daco-romanian dialect, known as Romanian language, official language of Romania. I will not analyze other Balkan Romance languages. This topic has been already investigated, mostly in Romania. Most of the studies were concentrated on the selected group of words or selected periods, pre-Phanariots’ or only Phanariots' period. There is still a lack of a more complex study of the Greek influence on the Romanian language. I aim to select Greek borrowings from the Romanian Dictionary and check how and when they came into the Romanian language. Since antiquity through Phanariots' period till modern era exist direct and non-direct greek borrowings. In the case of non-direct borrowings, I am going to show how Greek vocabulary firstly came to Latin or Old Slavic Language and then to Romanian. I will analyze only loanwords used in the modern Romanian language. To check which which terms are visible in modern vocabulary I will use CoRoLa, Romtext and Google books. An important part of my project is an analysis of the adaptation of loanwords on the phonetic, graphic and semantic levels. This process will help to show the chronology of 3 borrowed vocabulary. In conclusion I am going to show which semantic groups have persevered. To check loanwords, I will try to specify if exists connection between chronology of borrowings and its perseveration. The results of the study could be used later as an important basis for the study of the history of Greek and Romanian linguistic and cultural contacts and at the same time will be the first modern, impartial, and complex analysis of the Greek borrowings in the Romanian language.

Streszczenie w j. polskim

 

Projekt skupia się na analizie wyrazów pochodzenia greckiego w języku rumuńskim, zapożyczonych od starożytności po czasy współczesne. Analizie zostaną poddane pożyczki leksykalne greckie obecne we współczesnym języku rumuńskim. Temat wpływu greki na rumuńszczyznę był wcześniej podejmowany przez badaczy, głównie w Rumunii. Większość prac skupiała się na jednym okresie, to jest na epoce starożytnej, bizantyńskiej czy fanariockiej. Temat nie doczekał się kompleksowego opracowania, a projekt stanowi próbę przeprowadzenia całościowej analizy zjawiska zapożyczeń greckich w języku rumuńskim. Projekt bazuje na analizie wyrazów wyselekcjonowanych ze słowników języka rumuńskiego i niektórych opracowań dotyczących języka rumuńskiego. Po dokonaniu ekscerpcji zostanie sprawdzona żywotność słownictwa we współczesnym języku rumuńskim. Do tego celu posłuży korpus języka rumuńskiego CoRoLa, korpus tekstów rumuńskich Romtext oraz Google books. W przypadku zapożyczeń pośrednich wskazane zostaną drogi przenikania na wszystkich etapach (z greki do łaciny i z łaciny do rumuńszczyzny, z greki do języków słowiańskich i kolejno do rumuńskiego). Wyrazy zostaną poddane analizie fonetycznej, graficznej i semantycznej, co pomoże ustalić chronologię zapożyczeń. Kolejnym elementem będzie wskazanie zależności między epoką, w której dokonał się akt zapożyczenia, a przynależnością do grupy semantycznej. W zamyśle praca zostanie podzielona na dwie zasadnicze części: teoretyczno-wprowadzeniową oraz słownikową. Pierwsza część zawierać będzie rozdziały na temat historii języka rumuńskiego i rumuńskich kontaktów językowych oraz opis metodologii badań. W części słownikowej materiał zostanie podzielony na odpowiednie grupy semantyczne. W ramach projektu powstanie kompleksowe opracowanie tematu greckich pożyczek leksykalnych w języku rumuńskim.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Justyna Haftka

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Interferencje leksykalno-semantyczne i morfo-składniowe hiszpańskojęzycznych uczniów języka portugalskiego na pograniczu hiszpańsko-portugalskim

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Ewa Stala, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Bartosz Dondelewski

 

Data oceny śródokresowej: 27.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWVhOTVlOTctZDFiNS00M2Q1LWFkNmUtODBmODMzNDZiY2Y3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

The aim of the project is to analyse lexico-semantical and morphosyntactic interferences of the Spanish speaking students and to propose didactic techniques in teaching Portuguese on border areas. Basing on observations, it is assumed that, despite numerous similarities between Spanish and Portuguese, which facilitate their mutual acquisition, some interferences may make it more difficult for the Spanish speakers from the border areas to learn the standard version of European Portuguese. Simultaneously, on the basis of the experience of students and teachers of Portuguese language, certain teaching techniques can be proposed and introduced to facilitate learning of this language and to neutralize the interferences. 

            The research methodology involves collecting surveys from students between 12 and 18 years old, representing levels A1, A2 and B1 in Portuguese, of selected secondary schools located in Spain, near the Spanish-Portuguese border. On the basis of the gathered material, the most frequent lexico-semantical and morphosyntactic interferences from Spanish are enumerated. Their qualitative and quantitative analysis should lead to the detection of the problems in the acquisition of Portuguese by Spanish-speaking students. The possible impact of the dialects and regionalisms typical of the area is also taken into account. The results of the project may be helpful while creating didactic programs, materials and manuals and may be interesting from the sociolinguistic point of view, as they collect data related to the specific community living in border areas. 

            The topic of the study is currently worth investigating, as the network of schools in which Portuguese language is taught is increasing. Although there are already studies on Spanish-Portuguese interferences in didactics, none of them concerns the mentioned area, so the proposed project would fill this gap. 

Streszczenie w j. polskim

            Celem projektu jest analiza interferencji leksykalno-semantycznych i morfo-składniowych hiszpańskojęzycznych uczniów języka portugalskiego na terenach przygranicznych oraz zaproponowanie technik dydaktyki języka portugalskiego z uwzględnieniem tych obszarów. Na podstawie obserwacji zakłada się, że ​​pomimo licznych podobieństw między językiem hiszpańskim i portugalskim, które ułatwiają ich wzajemną akwizycję, skłonność do interferencji u osób hiszpańskojęzycznych może im utrudniać naukę standardowej europejskiej odmiany portugalskiego. Jednocześnie, czerpiąc z doświadczeń uczniów i nauczycieli języka portugalskiego, można zaproponować i wprowadzić techniki, które ułatwią jego przyswajanie i będą neutralizować pojawiające się interferencje. 

            Metodologia badań będzie polegała na przeprowadzeniu pisemnych ankiet z uczniami w wieku 12-18 lat z wybranych szkół średnich położonych przy granicy z Portugalią (po stronie hiszpańskiej), reprezentującymi poziomy A1, A2 i B1 języka portugalskiego. Później nastąpi interpretacja danych z kwestionariusza, a następnie zebranie oraz analiza jakościowa i ilościowa interferencji leksykalno-semantycznych oraz morfo-składniowych z zebranego korpusu. Na koniec zostaną wyciągnięte wnioski na temat trudności, jakie mają hiszpańskojęzyczni uczniowie ze wspomnianych terenów w przyswajaniu języka portugalskiego oraz będą zaproponowane środki dydaktyczne, które mogą być zastosowane, aby je niwelować. 

            Planowany temat aktualnie wymaga opracowania, ponieważ obecnie rośnie sieć szkół przygranicznych, w których nauczany jest język portugalski. Choć istnieją prace na temat interferencji hiszpańsko-portugalskich w dydaktyce, to żadna z nich nie dotyczy wspomnianego obszaru i niniejszy projekt stanowi wypełnienie tej luki. 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Giuliano Gajetti

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Bogowie burzy w mitologiach regionu bałtyckiego. Analiza etnolingwistyczna.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Maciej Rak, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Frog

 

Data oceny śródokresowej: 27.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGI5YWZjMTItZWQ5Mi00MDVmLWFmMDctMTEzNTI2Y2Q5ZWI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

The goal of my research is to create four cognitive definitions of the Thunder gods of the Circum-Baltic cultures (Slavic, Baltic, Germanic and Finnic) based on linguistic and folkloric sources analyzed with the ethnolinguistic method, alongside the primary sources, and to compare them to each other to see possible similarities and differences.

To do so, the work will be organized into a monograph divided into six chapters. In the first chapter, I will identify the state of art and discuss the methodological principles that will be used. In the second chapter, I will focus on the Baltic Thunder god, providing two sets of cognitive definitions, one of the Lithuanian Perkūnas and the other of the Latvian Perkons, organized into facets, and based on the two documentation’s databases composed by collecting and critically analyzing the linguistics data, the folkloric data and historical sources. Lastly, I will test the possibility of a synthetic cognitive definition which aim to depict a common image of the Baltic Thunder god. Secondly, in the third chapter I will develop cognitive definitions using the linguistics, folkloric and historical data for the corresponding Circum-Baltic Thunder gods of North Slavic culture (West Slavic Piorun and East Slavic Perun). The fourth chapter will be dedicated to the Scandinavian Thor (assessing his diversified image as shown in the East and West Norse cultures) and in the fifth chapter I will analyze the Thunder gods of Finnish and Estonian cultures (plus commenting the other Uralic Thunder gods’ images present around the Circum-Baltic area). Finally, in the sixth chapter, I will compare cognitive definition so obtained, and their constituent facets, from each other, to analyze variations and possible common patterns across the cultures under investigation to verify the existence of cultural and linguistic isoglosses in the Baltic Sea area and discuss the conclusions of my research.

Streszczenie w j. polskim

Celem moich badań jest zaproponowanie czterech definicji kognitywnych boga burzy (słow. Perun, bał. Perkūnas, staronord. Þórr, fiń. Ukko, est. Pikne) utrwalonych w językach i kulturach narodów zamieszkujących region Morza Bałtyckiego (języki bałtyckie, słowiańskie, germańskie i bałtofińskie). Jako źródło posłużą materiały językowe, folklorystyczne i historyczne. Planuję zastosować metodę etnolingwistyczną (dokładniej: definicję kognitywną), by w ten sposób porównać otrzymane wnioski ze słowiańskiego obszaru językowo-kulturowego z obrazami boga burzy w regionie bałtyckim. Porównanie będzie istotne dla weryfikacji istnienia kulturowych i językowych izoglos na terenach otaczających Morze Bałtyckie, gdzie od wieków współistnieją i wzajemnie na siebie wpływają kultury germańska, słowiańska, bałtycka i uralska.

Praca zostanie przygotowana w formie monografii podzielonej na sześć rozdziałów. W pierwszym omówię stan badań i metodologię, którą zastosuję. W drugim rozdziale zgromadzę i scharakteryzuję dane z języków i kultur bałtyckich: opracuję dwie definicje kognitywne, jedną dotyczącą litewskiego Perkūnasa, a drugą – łotewskiego Perkonsa. Na definicje te będą składały się fasety, co usprawni komparatystyczny ogląd. Zostaną one opracowane w oparciu o dwie bazy danych, na które składają się krytyczne analizy danych językoznawczych, danych folklorystycznych i źródeł historycznych. Na koniec przetestuję możliwość jednej syntetycznej definicji kognitywnej, której celem będzie przedstawienie wspólnego wizerunku bałtyckiego boga burzy. W trzecim rozdziale zgromadzę i przejrzę dane z kultur słowiańskich (dokładniej północnosłowiańskich) dotyczące zachodniosłowiańskiego Pioruna i wschodniosłowiańskiego Peruna. W kolejnym rozdziale zajmę się danymi dotyczącymi skandynawskiego Thora (z oceną zróżnicowania jego wizerunku, co ujawnia się w staro-wschodnich i staro-zachodniej kulturach nordyckich). Piąty rozdział zostanie poświęcony opracowaniu definicji bałto-fińskich bogów piorunów (również ze skomentowaniem innych uralskich bogów piorunów z regionu Morza Bałtyckiego). W ostatnim rozdziale porównam opracowane przez mnie modele bogów burzy i omówię wnioski z badań.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Sebastian Hanek

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Rekonstrukcja dyskursu dotyczącego społeczności nieheteronormatywnych na podstawie wybranych dyskusji w komentarzach internetowych na portalu Facebook

Promotor rozprawy doktorskiej: Prof. dr hab. Renata Przybylska

 

Data oceny śródokresowej: 15.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjg2NjMzYjctYzBjYi00OWRmLWFmYjYtZGNjZTQ1MmE2YmYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

Streszczenie w j. polskim

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Aleksander Juszczyński

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Comparative constructions in Old Norse – synchronic evidence and diachronic origin.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Norbert Ostrowski, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Dariusz Piwowarczyk

 

Data oceny śródokresowej: 19.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBkMzZjNDQtNGE2My00MmY0LTgwZWUtMTQzNjlmYWJlMDc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

My research project focuses on the diachronic and synchronic analysis of comparative structures in Old Norse. Most of the studies on the Old Norse language focus on the description of phonetics and morphology, whereas the issue of syntax is discussed less frequently. There is no monographic work whose subject is research similar to mine, written about the origins and use of comparative constructions. Moreover, there are only two books that are strictly devoted to Old Norse syntax (Nygaard, 1905; Faarlund, 2004) but they say little about comparative constructions and completely ignore their origins. My goal is to describe the etymology of Old Norse en / an and define the function of this particle in Old Norse language. I will indicate the semantic paths of development Proto-Indo European adverbium *h2enti 'before' through enn 'still' in the context of linguistic “Semantic Typology of Adversative and Contrast Marking” Malchukov's (2004) thesis on the semantic development of particles. I will investigate the reasons and establish the time when the particle en was merged and identified with the particle an. A similar process of identifying particles occurred in Polish, where z in conjunction with the genitive comes from *jьz, while in conjunction with the instrumental from *sъ(n). In my opinion, an is archaic, but the transition from /e/ to /a/ should be explained. Then I will indicate the frequency and function of Old Norse comparative structures with the conjunction en ‘than; but’ compared to the synthetic structures of the dative comparative. On the basis of the work of Benveniste (1948), I will verify the hypothesis that in Old Norse structures with the conjunction en were used when there was a contrast between the base and the compared element, and if there was no such contrast, a structure with a dative was used. Thomas Krisch (1988) put forward a similar hypothesis for the Old Norse language. I am going to refer to this work and try to extend the assumptions. I put forward the hypothesis that the syntactic constructions were used in the high register, while the paratactic constructions in everyday speech My aim is to examine the entirety of the Old Norse material, because in my opinion, the research carried out so far has not submitted sufficient source material for analysis. The results of my research will help fill the gaps in research on the Old Norse language, and will also be helpful in the context of research on the function of the Indo-European cases

Streszczenie w j. polskim

Mój projekt badawczy skupia się na analizie diachronicznej i synchronicznej konstrukcji porównawczych w języku staronordyckim. Większość opracowań dotyczących języka staronordyckiego koncentruje się na opisie fonetyki i morfologii, rzadziej poruszana jest problematyka składni. Nie istnieje żadne dzieło monograficzne, którego przedmiotem są badania zbliżone do moich, czyli traktujące o genezie i użyciu konstrukcji porównawczych. Co więcej, istnieją tylko dwie książki, które są ściśle poświęcone zagadnieniom składniowym języka staronordyckiego (Nygaard, 1905; Faarlund, 2004), niewiele mówią one jednak o konstrukcjach porównawczych i zupełnie pomijają kwestie ich pochodzenia. Moim celem jest opisanie etymologii staronordyckiego en / an i zdefiniowanie funkcji tego spójnika w języku. Wskażę semantyczne ścieżki rozwoju praindoeuropejskiego przysłówka *h2enti 'przed' do strnord. enn 'jeszcze' w kontekście typologii lingwistycznej opartej na tezie zawartej w artykule “Semantic Typology of Adversative and Contrast Marking” Malchukova (2004). Należy zbadać przyczyny i ustalić czas, kiedy nastąpiło zlanie się en i an. Podobny proces utożsamienia widzimy w języku polskim, gdzie z w połączeniu z dopełniaczem pochodzi z *jьz, natomiast w połączeniu z narzędnikiem z *sъ(n). Stawiam hipotezę, że an to archaizm, ale przejście z /e/ do /a/ wymaga uzasadnienia. Następnie pokażę częstość występowania i funkcję staronordyckich konstrukcji porównawczych ze spójnikiem en ‘niż;ale’ w porównaniu do syntetycznych konstrukcji datiwu komparatiwu. Na podstawie pracy Émile’a Benveniste'a (1948) zweryfikuję hipotezę mówiącą, że w języku staronordyckim konstrukcje ze spójnikiem en były używane, gdy występował kontrast między bazą a porównywanym elementem, a jeśli takiego kontrastu nie było, stosowano konstrukcję z celownikiem. Podobną hipotezę dla języka staronordyckiego wysunął Thomas Krisch (1988); należy się do niej odwołać i spróbować rozszerzyć założenia. Zakładam, że konstrukcje syntetyczne były używane w wysokim rejestrze, natomiast konstrukcje parataktyczne w mowie codziennej. Zamierzam zbadać cały materiał języka staronordyckiego, gdyż moim zdaniem przeprowadzone do tej pory badania nie poddały analizie dostatecznego materiału źródłowego. Wyniki moich badań pomogą wypełnić luki w badaniach nad językiem staronordyckim, a także wniosą wkład do badań nad funkcją przypadka w języku praindoeuropejskim.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Alisa- Anastasiia Kavetska

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Nieporozumienia w komunikacji za pośrednictwem komputera w ujęciu teorii relewancji

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Maria Jodłowiec, prof. UJ

 

Data oceny śródokresowej: 15.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2E4NTJhZGEtMjQ0Yy00Njg2LTgzMjMtMmM0NDg2YzYyNGVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

This study aims at an in-depth analysis of breakdowns in communication arising between interlocutors in Internet-mediated text-based conversations. Empirical data is going to be collected and analysed both qualitatively and quantitatively. Theoretical analyses will be conducted within the framework of rele-vance theory (Sperber & Wilson 1986/95; Wilson & Sperber 2012), a model of cognition and communi-cation based on the assumption that the human mind is geared towards maximising relevance of the incoming stimuli. The relevance-theoretic tools developed to study verbal communication will be ap-plied to describe the factors leading to misunderstandings and to account for the nature of the problems involved.

The major research objectives are twofold. First, the analysis of misunderstandings in text-based conver-sations is expected to shed more light on the mutually shared cognitive environment and the degree of manifestness of contextual assumptions involved in utterance production and comprehension in digital communication, the issues which have not received sufficient attention and a satisfactory elucidation in the pragmatic literature so far. Thus, the study is predicted to make a contribution to accounting for the processes underlying Internet-mediated communication and utterance interpretation mechanisms in general. Intercultural communication data will (hopefully) be included, so cross-culturally driven com-munication problems can be given special attention in the study. Their analysis can provide insights important for second language acquisition research and language didactics.

Second, the relevance-theoretic analysis of the data will help to revise and expand the existing typologies of misunderstandings (Yus 1999: Padilla Cruz 2013, 2015, 2017), with the goal of developing a unified and comprehensive taxonomy.

Streszczenie w j. polskim

Planowane badania mają na celu dogłębną analizę nieporozumień, powstających między rozmówcami w komunikacji tekstowej za pośrednictwem Internetu (z uwzględnieniem różnych komunikatorów). Dane empiryczne zostaną zebrane i przeanalizowane zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Analizy teoretyczne będą prowadzone w ramach instrumentarium teorii relewancji (Sperber & Wilson 1986/95; Wilson & Sperber 2012), modelu ludzkiego poznania i komunikacji opartego na założeniu, że przy przetwarzaniu napływających bodźców, nasz umysł nastawiony jest na maksymalizację efektów poznawczych. Narzędzia teorii relewancji zostaną zastosowane do opisania czynników prowadzących do nieporozumień i do wyjaśnienia natury problemów leżących u ich podstaw.

Główne cele badawcze są dwojakie. Po pierwsze, analiza nieporozumień w komunikacji internetowej pozwoli na lepszy wgląd w naturę tzw. wzajemnego otoczenie poznawczego i udział określonych przesłanek kontekstowych w przekazywaniu i interpretacji treści wypowiedzi. Należy podkreślić, że pojęciom tym nie poświęcono jak dotąd zbyt wiele uwagi w pracach pragmatycznych. Zatem planowane badania nie tylko pozwolą na opis mechanizmów typowych dla komunikacji cyfrowej, ale również przy-czynią się do lepszego poznania procesów przekazywania i odbioru treści w komunikacji werbalnej per se. Włączenie do korpusu danych pochodzących z komunikacji międzykulturowej, pozwoli na wgląd w procesy związane z posługiwaniem się językiem drugim/obcym oraz identyfikację obszarów kompetencji ważnych w dydaktyce języka obcego.

Po drugie, analiza danych językowych w ujęciu teorii relewancji pomoże zweryfikować i rozszerzyć istniejące typologie nieporozumień (Yus 1999; Padilla Cruz 2013, 2015, 2017) i docelowo opracować ujednoliconą taksonomię w tym zakresie.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Andrzej Swoboda

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Model idealnego chińsko-angielsko-polskiego słownika terminologicznego dla dziedzin nieuwarunkowanych kulturowo

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Joanna Grzybek

 

Data oceny śródokresowej: 15.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmZkZDljMDQtYjk2OC00YjRhLTk4ZjItMGM2MjdhOTU4ZDA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

The purpose of this research project is to create the model of an ideal ChineseEnglish-Polish terminological dictionary for culture-independent fields, According to the research hypothesis, the model in question can be established and applied to compiling useful specialised dictionaries. The parameters of the model will be determined by means of a five-pań study, combining qualitative and quantitative methods" A comparative analysis of selected research paper§ will be conducted in order to discuss the relevant lexicographic (terminographic) theories and dictionary models, with a particular focus on the theory of lexicographic functions, Subsequently, selected bilingual and multilingual dictionaries will be analysed to present the lexicographic practice reflected in the existing reference works, ln addition, selected publications in the fields of terminology and general linguistics wil] be analysed to determine the lexicographically relevant characteristics of specialist terms in Chinese, English and Polish. Various tools used to collect, store, transfer and display lexicographic data will a|so be discussed in order to determine the precise form of the developed model. The fifth pań of the study will consist in a questionnaire survey examining the lexicographic needs of the prospective users of the dictionaries compiled according to the proposed model. Once the model in question has been created, it will be practically applied to compiling a minimising Chinese-English-Polish dictionary of biochemistry, based on a set of specially selected parallel teńs and additionally consulted with expeńs in the field, Achieving the research objective of this project will contribute to facilitating the international exchange of scientific information, specialist communication and specialised translation.

Streszczenie w j. polskim

Celem niniejszego projektu badawczego jest stworzenie modelu idealnego chińsko-angielsko-polskiego słownika terminologicznego dla dziedzin nieuwarunkowanych kulturowo. Zgodnie z przyjętą hipotezą badawczą opracowanie takiego modelu i zastosowanie go do tworzenia użytecznych słowników specjalistycznych jest możliwe. Parametry modelu zostaną określone w wyniku pięcioczęściowego badania, wykorzystującego metody jakościowe i ilościowe, W celu omówienia istotnych teorii leksykograficznych (terminograficznych) i modeli słowników - ze szczególnym uwzględnieniem teorii funkcji leksykograficznych - przeprowadzona zostanie analiza porównawcza wybranych prac badawczych. Aby przedstawić praktykę leksykograficzną odzwierciedloną w istniejących publikacjach o charakterze referencyjnym, przeanalizowane zostaną wybrane słowniki dwu- i wielojęzyczne, W celu określenia istotnych leksykograficznie cech terminów specjalistycznych w językach chińskim, angielskim i polskim, analizie poddane zostaną również wybrane publikacje z dziedzin terminologii i językoznawstwa ogólnego, Aby ustalić dokładną formę tworzonego modelu, omówione zostaną narzędzia służące do zbierania, przechowywania, przenoszenia i przedstawiania danych leksykograficznych. Piątą część badania będzie stanowić ankieta badająca potrzeby leksykograficzne potencjalnych użytkowników słowników tworzonych według zaproponowanego modelu. Model słownika powstały w ramach projektu zostanie praktycznie wykorzystany do opracowania minimalizującego chińsko-angielsko-polskiego słownika terminologii biochemicznej, stworzonego na podstawie zestawu specjalnie dobranych tekstów paralelnych i dodatkowo skonsultowanego z ekspertami w badanej dziedzinie, Osiągnięcie celu badawczego projektu przyczyni się do usprawnienia międzynarodowej wymiany informacji naukowej, komunikacji specjalistycznej i przekładu specjalistycznego.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Karolina Kasperska

Program doktorski: Literaturoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Wzorce osobowe we francuskojęzycznym teatrze jezuickim w latach 1660-1761

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Barbara Marczuk-Szwed, prof. UJ

 

Data oceny śródokresowej: 26.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2NkZDI5MDctMDRiYy00NTdhLWI2ZGQtMjMyMDZmNjE2OTk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

The aim of the project is to examine the scientific problem which is the presence of different personality profiles in the francophone Jesuit theatre during the period from 1660 to 1761. At that time, school theatre was one of the most important didactic tools in the majority of European colleges, which were concerned with the upbringing of future cultural elites in the spirit of Christian and Neo-stoic ethical models. Initially, the plays written by Jesuit professors were written exclusively in latin language. Along with the departure from the rigid rules dictated by the treaties, texts appeared also in French. The work of playwrights from the Societas Iesu circle showed the value of growing and living in virtues and also the painful effects of succumbing to weakness. Christian anthropology, built on the concept of virtues and vices, was the center of the Jesuit paideia.

 

Despite this, the francophone Jesuit theatre is still an underestimated area of literary research. There are no critical studies which purpose would be to examine the available texts in terms of analytical and interpretation, taking into account problem issues. This does not allow to show the literary values of the discussed works. The application of the philological method and research competences of various areas of the humanities will enable an in-depth study of the presented topic and shed new light on the presented area of research.

Streszczenie w j. polskim

Celem projektu jest zbadanie problemu naukowego, jaki stanowi obecność różnych wzorców osobowych zaprezentowanych we francuskojęzycznym teatrze jezuickim w latach od 1660 do 1761. W tym okresie teatr szkolny należał do najważniejszych narzędzi dydaktycznych w większości europejskich kolegiów, które troszczyły się o wychowanie przyszłych elit kulturalnych w duchu chrześcijańskich i neostoickich wzorców etycznych. Początkowo sztuki pisane przez jezuickich profesorów powstawały wyłącznie w języku łacińskim. Wraz z odejściem od sztywnych reguł dyktowanych przez traktaty, pojawiły się jednak utwory napisane w języku ojczystym. Twórczość dramaturgów z kręgu Societas Iesu służyła ukazaniu wartości wzrastania i życia w cnotach oraz bo-lesnych skutków ulegania słabościom. Antropologia chrześcijańska, zbudowana na pojęciu cnót i wad, stanowiła bowiem centrum jezuickiej paidei. Wśród różnych wzorców, które przedstawię w projekcie, na szczególną uwagę zasługują relacje wewnątrzrodzinne, społeczne (władca-obywatel, obywatel-państwo), a także ideał przyjaźni czy męskości. Tak przyjęta perspektywa badawcza ma na celu ukazanie holistycznego charakteru wychowania jezuickiego, którego teatr stanowi najbardziej emblematyczny przykład.

 

Niestety, teatr jezuicki stanowi wciąż niedoceniony obszar badań literackich. Brakuje opracowań krytycznych, których celem byłoby zbadanie dostępnych tekstów pod kątem analityczno-interpretacyjnym, uwzględniającym zagadnienia problemowe. Zastosowanie metody filologicznej oraz kompetencji badawczych różnych obszarów humanistyki umożliwi dogłębne zbadanie przedstawionego tematu oraz rzuci nowe światło na prezentowany obszar badań.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Katarzyna Ciemiera

Program doktorski: Literaturoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Polityczność głosu poetyckiego. Konsekwencje słuchania najnowszej poezji polskiej

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Andrzej Hejmej

 

Data oceny śródokresowej: 15.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGFlNDA1MGUtMjA4MC00NDNjLTkzYTQtYzg3NmE0MTk5YWNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

The doctoral project uncovers and explains possible correlations between the latest poetry, voice, and political agency. The key research goal is to identify the modes of how the latest Polish poetry, both through the textual and audio record, provokes the recipient to listen to it and what consequences it brings for the political interpretation of this poetry.

This purpose specifically embraces the following three research issues: 1) how the functioning and the reception of the latest poetry change under the influence of transformation within the contemporary audio sphere; 2) what poetic strategies can uncover the deposited voice in the text, and under what circumstances does this voice coincide with the political agency; 3) what factors make the memory of the author's voice decisive for the political reading of his text.

The methodological framework of the project will be sound studies. In comparison to previous studies of sound, they problematize sound in their socio-political contexts and accentuate the natural interdependence between sound and politics. In this project, the latest Polish poetry will be analyzed using tools borrowed from sound studies, together with traditional interpretative methods problematized in light of sound research. In addition, the interpretation of audio records will be endowed with prosodic computer speech analysis using Praat.

Implicitly, the project illustrates the wider phenomenon of functioning the latest poetry in the XXI-century audio-visual culture and opens to some extent new perspectives for understanding, from the one hand, issues pertaining to poetic voice, sound in literature, listening/hearing to a poem, and, from the other hand, more general categories, such as literary merit and the literary discipline itself.

Streszczenie w j. polskim

Niniejszy projekt przedstawia i objaśnia możliwe korelacje pomiędzy najnowszą poezją, głosem a polityczną sprawczością. Jego kluczowym celem jest identyfikacja sposobów, w jaki polskie wiersze współczesne, zarówno poprzez zapis tekstowy, jak i autorską realizację głosową, prowokują odbiorcę do ich słuchania oraz jakie polityczne konsekwencje niesie to ze sobą w ich interpretacji.

Na tak sformułowany problem badawczy składają się w szczególności trzy zagadnienia, które obejmują: zmiany w funkcjonowaniu i recepcji najnowszej poezji pod wpływem przemian audialnych w XX i XXI wieku; kwestię zdeponowania głosu w tekście i związanej z tym politycznej sprawczości wiersza; powiązanie pomiędzy pamięcią głosu poety a polityczną interpretacją utworu jego autorstwa.

Metodologiczną ramę projektu stanowią rozważania z zakresu sound studies, które w odróżnieniu od wcześniejszych badań dźwiękowych problematyzują dźwięk w jego kontekstach polityczno-społecznych oraz podkreślają naturalną zależność dźwięku od 3 polityki. W projekcie doktorskim wiersze i ich realizacje autorskie będą analizowane zarówno przy pomocy koncepcji zapożyczonych z tychże badań audialnych, jak i sproblematyzowanych odpowiednio w ramach sound studies tradycyjnych metod badania rytmu i prozodii, które w przypadku nagrań zostaną wsparte dodatkową prozodyczną analizą wykonaną w programie komputerowym Praat.

W zamierzeniu projekt ten służy wyjaśnieniu szerszego zjawiska funkcjonowania najnowszej poezji w XXI-wiecznej kulturze audiowizualnej. Z jednej strony ma on na celu poszerzenie perspektyw rozpatrywania problemu poetyckiego głosu i słuchania/słyszenia tekstu przed okulocentrycznie zorientowanym literaturoznawstwem, z drugiej natomiast wskazuje on możliwości innego pojmowania literackości a w rezultacie samego literaturoznawstwa jako dyscypliny.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Anton Belenetskyi

Program doktorski: Literaturoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Ku sympoetyce antropocenu: afekty antycypacyjne we współczesnej literaturze północnoamerykańskiej

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Zygmunt Mazur

 

Data oceny śródokresowej: 15.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGYyOWVlOTItODIyOS00MWE1LThmNmUtYTRiMjdkMjEzZmQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

This research project aims to explore the complexity of affective responses to the challenge of the Anthropocene as represented in contemporary North American literature in English. In so doing, it scrutinizes the binary of anticipatory notions—hope and fear—and their derivatives as the now-conventional framework for the affective co-creation (Donna Haraway’s sympoiesis) of the Anthropocene epoch considered a political, socio-cultural, and ecological event. The project intends to dismantle this binary by showing the affects of hope(s) and fear(s) as mutually intertwined with each other in the literary landscape of the Anthropocene(s). As its primary methodology, the project adopts Karen Barad’s notion of diffractive reading along with its ramified theoretical background: the interdisciplinary intersection of the affective and new (feminist) material turns, and of ecocritical and posthumanist theories. Such a highly variegated corpus of theories is read diffractively through the no less variegated corpus of selected literature: from widely acclaimed authors to those fairly niche; from poetry and prose to threshold works. Still, this project intends to contextualize and historicize such diversity by situating it in the post-2000 North American narratives. Therefore, instead of being disintegratory, this heterogeneity of sources enables the project to trace the imaginative co-creation of the North American anthropocenic worlds (fictional and real, personal and collective, political and ecological) in the process of becoming entangled with each other where different parts form something different from a universalized and totalizing whole.

Streszczenie w j. polskim

Niniejszy projekt badawczy ma na celu zbadanie złożoności reakcji afektywnych na wyzwania antropocenu we współczesnej literaturze północnoamerykańskiej. Projekt analizuje binarność pojęć antycypacyjnych — tj. nadziei i strachu — oraz ich pochodnych, którą rozumie jako konwencjonalny model dla afektywnego współtworzenia (sympoiesis Donny Haraway) epoki antropocenu jako wydarzenia politycznego, społeczno-kulturowego oraz ekologicznego. Projekt dąży do dekonstrukcji powyższej binarności i pokazania afektów nadziei i strachu/ów jako splecionych ze sobą i ujawniających się w literackim krajobrazie anthropocenu/ów. Podstawową metodologią projektu jest koncepcja czytania dyfrakcyjnego Karen Barad wraz z jej bogatym zapleczem teoretycznym, mieszczącym się na styku zwrotu afektywnego i nowych materializmów feministycznych, teorii ekokrytycznych i posthumanistycznych. Różnorodny zbiór teorii czytany jest dyfrakcyjnie poprzez nie mniej róznorodny korpus tekstów: zarówno tych napisanych przez autorów powszechnie uznanych jak i niszowych; od poezji przez prozę do prac na pograniczu konwnecjonalnej literackości. Projekt ma na celu uhistorycznienie różnorodnych pojęć związanych z antropocenem oraz zakorzenienie a następnie wykorzystanie ich w analizie wybranych północnoamerykańskich utworów literackich powstałych po 2000 roku. Powyższa heterogeniczność źródeł nie prowadzi do fragmentaryzacji dyskursu, lecz umożliwia projektowi prześledzenie imaginacyjnego współtworzenia światów antropocenu Ameryki Północnej (fikcyjnych i rzeczywistych, osobistych i wspólnych, politycznych i ekologicznych), które, splątane i wzajemnie powiązane, tworzą coś innego niż zuniwersalizowaną i totalizującą całość.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Maja Jarnuszkiewicz

Program doktorski: Literaturoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Monografia twórczości Wiktora Woroszylskiego

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Mateusz Skucha, prof. UJ

 

Data oceny śródokresowej: 27.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGQ3M2QyODItODUyMi00Y2I4LWE5MmMtYTcxN2Y3YmRhZjk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

The main purpose of the project is to create a monograph of the oeuvre of Wiktor Woroszylski. It will adopt two research perspectives. Theoretical-literary consists in a thorough reading the writer’s work. Historical-literary perspective aims to organize his legacy by assigning it to three periods of his work (socialist realist, mature and late years). Moreover, I would like to demonstrate the internal connections between the writer’s texts. The main intention is to analyze his legacy in the context of the individual's entanglement in the historical process and the individual course of life, considered e.g. in terms of the category of a man deceived by history. The category is justified in his biography, but at the same time it is located in Woroszylski’s works. Therefore, four issues will be relevant: 1) how a man deceived by history constructs his own identity textually, what topics he brings up, and how this relates to his understanding of the fate of an individual “thrown into history”; 2) how this category manifests itself in the particular works, with which linguistic means it is constructed, what textual mechanisms of its processing appear and whether it is an individual or universal one; 3) the problem of textual mediation of biography arises; the key question, which also appears in Woroszylski’s legacy, concerns the mutual entanglements of biography and works, and the possibility of “biographical creativity” in general; 4) the question of the textual representation of the History and the story of human life appears. I would like to restore the writer to his rightful place in the history of Polish literature of the 20th century, overcome the stereotype of a socialist realist author and also comprehensively present his oeuvre.

Streszczenie w j. polskim

Projekt stanowi monografię twórczości Wiktora Woroszylskiego; zostaną w nim przyjęte dwie perspektywy badawcze. Teoretycznoliteracka polega na odczytaniu (analizie, interpretacji) twórczości pisarza: liryki, prozy, biografii rosyjskich pisarzy, twórczości autobiograficznej, dzienników, publicystyki, powieści dla młodzieży. Historycznoliteracka ma na celu umiejscowienie utworów pisarza w trzech etapach jego twórczości (socrealistycznym, twórczości dojrzałej i późnej) oraz wykazanie wewnętrznych powiązań między tekstami. Nadrzędną zasadą jest spojrzenie na jego twórczość przez pryzmat uwikłania jednostki w historię rozumianą jako proces dziejowy oraz indywidualny przebieg życia, co rozważane jest pod kątem m.in. kategorii człowieka oszukanego przez historię. Kategoria ta znajduje uzasadnienie w biografii Woroszylskiego, ale też wyłania się z jego utworów. Dlatego istotne będą cztery zagadnienia: 1) jak człowiek oszukany przez historię konstruuje tekstowo własną tożsamość, jakie tematy porusza i jak to się przekłada na jego pojmowanie losu jednostki wrzuconej w dzieje; 2) sposób przejawiania się tej kategorii w utworach: za pomocą jakich środków jest budowana, jakie są tekstowe mechanizmy jej przepracowywania i czy jest kategorią jednostkową czy uniwersalną; 3) problem tekstowego zapośredniczenia biografii (gry, powtórzenia, zniekształcenia), rodzący pytanie o wzajemne uwikłania biografii i twórczości oraz o możliwość twórczości biograficznej; 4) kwestia tekstowej reprezentacji Historii jako dziejów oraz historii ludzkiego życia; miejsca wyjścia poza omawianą kategorię. Pragnę przywrócić pisarzowi należne mu miejsce w historii literatury polskiej XX wieku, przełamać ciążący na nim stereotyp twórcy jedynie socrealistycznego, a także w sposób całościowy ująć jego dorobek.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Paweł Łyżwiński

Program doktorski: Literaturoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Cenzurowanie spekulatywności. Philippe Lacoue-Labarthe i literatura.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Jakub Momro, prof. UJ

 

Data oceny śródokresowej: 21.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 11:00-13:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGFhYWIwZDYtNmUyYi00ZDcxLWE1YTctMWM5YjNlMzU3N2Zi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

The aim of the project is to reconstruc the philosophical thought of Philippe Lacoue- Labarthe in the contxt of its key of the sources and essnce and its relations with philosophy. The leitmotif of the reading proposed in this research is the formula of " caesuring the speculative” taken from the essay on Fredrich Hoolderlin. In its light, Lacoue – Labarthe’s deconstructive philosophical practice can be described as a break (or; suspension) of speculative thinking, witch underlies Western metaphysics, ut along with Romanticism also becomes a source of modern literature. The result of the reseach undertaken will therefore be the study of Lacoue – Labarthe’sphilosophical thought, in which the understunding of literture and its relations with philosophy is focused in the overarching category of the speculative, and the criticism aimed at this category is the basis of a decnstructive reading practice.

The researcg planned as part of this project will be divided into the fallowing areas of Lacoue – Labarthe’sthought, distinguished the whole of his philosophical work: 1) fiction and the figurative – the porblem of text and language; 2) mimetology – the problem of imesis as the essence of art, and at the same time a cindition of phiolosophical discourse and the speculative; 3) spcelutive sources of odern literaturę an this theory; 4) modern theory of tragedy (katharsis effect); 5)Holderlin and the caesura of the speculative; 6) literaturę and historicity; 7) the political nature of art. All these issues will be discussed on the =basis of Lacoue – Labarthe’s works ass well their existing commentaries and works that deal with the same or realted issues.

By reconstructing Lacoue – Labarthe’sthought through the prism of its literary contexts, tis project is also intended to suplement the current image of deconstrucion in relations to the literary studies.

Streszczenie w j. polskim

Celem projektu jest opracowanie myśli filozoficznej Philippe Lacoue- Labarthe’a w kontekście kluczowego dla niej pytania o relację między literaturą a filozofią. Motyw przewodni proponowanego w ramach niniejszych badań odczytania stanowi zaczerpnięta z eseju o  Fredrich Hoolderlina formuła „ cenzurowania spekulatywności”. W jej świetle dekonstrukcyjna praktyka filozoficzna autora Typografii daje się opisać jako przerywanie (lub: zawieszenie) spekulatywnego myślenia, które leży u podstaw zachodniej metafizyki, ale wraz z romantyzmem staje się źródłem nowoczesnej literatury. Rezultatem podjętych badań będzie zatem studium myśli filozoficznej Lacoue- Labarthe’a, w której rozumienie literatury i jej związków z filozofia ogniskuje się wokół nadrzędnej kategorii spekulatywności, a wymierzona w tę krytyka jest podstawą dekonstrukcyjnej praktyki czytania.

Planowane w ramach niniejszego projektu badania zostaną podzielone na następujące obszary myśli Lacoue- Labarthe’a, wyodrębnione z całości jego filozoficznego dzieła: 1) fikcja i figuratywność- problem tekstu; 2) mimetologia – problem mimes jako istoty sztuki, a zarazem warunku dyskursu filozoficznego i spekulatywności; 3) spekulatywne źródła nowoczesnej literatury i jej teorii; 4) nowoczesna teoria tragedii  (efektu katarktycznego); 5) Hoolderlina i cezura spekulatywności; 6) literatura i sztuka a historyczność; 7) polityczność sztuki. Wszystkie te kwestie zostaną omówione na podstawie pism autora Poetki historii, a także ich istniejących opracowań oraz prac podejmujących tę samą bądź pokrewną problematykę.

Niniejszy projekt, dokonując rekonstrukcji myśli Lacoue- Labarthe’a przez pryzmat jej literackich kontekstów, ma również za zadanie uzupełnienie aktualnego obrazu dekonstrukcji w odniesieniu do wiedzy o literaturze.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Aleksandra Dziubdziela

Program doktorski: Literaturoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Formacyjna, artystyczna i edytorska specyfika najnowszej polskiej literatury dla dzieci i młodzieży o tematyce wojennej na przykładzie serii wydawniczej „Wojny dorosłych. Historie dzieci”

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Kania

 

Data oceny śródokresowej: 28.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 11:00-13:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTYwZjFkOWItYmNkMC00M2UwLWI4NTQtNGQ0ZGQxYTIxZWVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

The main aim of the individual research plan is to study how war, especially World War II and the different armed conflicts, including the present violent clashes, is portrayed in the 21st century Polish literature for children and young adults. The primary research material is the series “Grownup wars – children’s stories: world war II and present-day conflicts” [orig. „Wojny dorosłych. Historie dzieci”], which was initiated in 2010 by Literatura Publishing House. The author investigates the textual part (the cultural motifs and contexts, the way of illustrating, the narrative techniques, lan-guage, including the aspects of children’s folklore) and the graphic elements (first of all, the illustra-tions, which are an inseparable part of these books, but also paratexts, such as the title, the preface, and the blurb and the morphological features, for example the composition of the text and the mate-rials used). The reflection on the series “Grownup wars – children’s stories: world war II and present-day conflicts” will focus not only on the ways of presenting war in the children's and young adult literature but also will be the inspiration to join an essential discussion about books for children, such as their bi-addressing or even multi-addressing character, childhood as a cultural construct and mi-gration crisis in Europe as the content of lessons. Moreover, comparison books of the series “Grownup wars – children’s stories: world war II and present-day conflicts” and war books, which are on school reading list in Poland, and the analogous foreign series (for instance, from Canada, Israel, and the Scandinavian countries) allow the author to create the didactic aids, which should be helpful for teachers.

Streszczenie w j. polskim

Głównym celem projektu jest zbadanie tego, jak wojna – zwłaszcza druga wojna światowa, ale także inne konflikty zbrojne, włącznie ze współcześnie toczącymi się na świecie walkami – jest przedsta-wiana w XXI-wiecznej, polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży. Podstawowy materiał badawczy stanowić będzie seria książek „Wojny dorosłych. Historie dzieci”. Przedmiotem analizy i interpretacji publikacji z powstającego od 2010 roku cyklu łódzkiego Wydawnictwa Literatura będzie zarówno warstwa tekstowa (wykorzystywane motywy i konteksty kulturowe, sposoby obrazowania, zabiegi artystyczne, techniki narracyjne, język, w tym ludyczna funkcja tekstów charakterystyczna dla tradycyjnego folkloru dziecięcego), jak i elementy graficzne (przede wszystkim ilustracje stanowiące integralną część tych książek, ale także parateksty, czyli np. tytuł, przedmowa i blurb oraz cechy morfologiczne, takie jak skład i materiały wykorzystane do druku). Namysł nad serią będzie punktem wyjścia do szerszej refleksji nad tym, jak współcześnie przedstawia się niedorosłym czytelnikom temat wojny, ale także stanie się przyczynkiem do dołączenia do dyskusji nad ważkimi zagadnieniami, które podnoszone są przez badaczy literatury dla dzieci i młodzieży, jak np. wieloadresowości literatury dla najmłodszych, dzieciństwo jako rodzaj konstruktu kulturowego, czy przedstawianie kryzysu uchodźczego w dydaktyce polonistycznej. Ponadto, porównanie książek z serii „Wojny do-rosłych. Historie dzieci” z książkami o tematyce wojennej z aktualnego kanonu lektur w Polsce oraz z analogicznymi seriami powstającymi za granicą (m.in. w Kanadzie, Izraelu i krajach skandynawskich) umożliwi przygotowanie narzędzi dydaktycznych, które pozwolą nauczycielom na wykorzystanie potencjału formacyjnego tej serii w praktyce, na lekcjach języka polskiego.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Lidia Kamińska

Program doktorski: Literaturoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Twórczość poetycka Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Próba monografii w ujęciu afektywnym.

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Gabriela Matuszek-Stec

 

Data oceny śródokresowej: 20.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 11:00-13:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmViMzkwYmQtNGQ3Ny00ZTZlLTk3NjQtYzAwOTRlODc1MTdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

 

 

Streszczenie w j. polskim

 

 

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Michał Gliński

Program doktorski: Literaturoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Widmontologia polskiego romantyzmu. Interpretacja i recepcja

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Magdalena Siwiec, prof. UJ

 

Data oceny śródokresowej: 26.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 11:00-13:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDA2Y2RkZmYtYjk0MS00ODZiLWJjODktZTFkMWY3ZjRhNjg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

 

The aim of this project is to establish a hauntological perspective in studying the works of Romantic literature.

 

Hauntology, as proposed by Jacques Derrida and developed by others, is a thought that only recently has been brought into attention in Polish academic circles and has been applied almost exclusively in relation to modern literature and art. However, a fundamental thesis that informs this project is that the Romantic era was a starting point for the development of modern subjectivity and of ‘modernity’ and ‘postmodernity’ as such. It is a view shared by many prominent scholars and one that has led to some remarkable developments in recent studies in Romantic literature.

 

In spite of being inspired by the works of Derrida and some of his successors, this is not a decon-structionist project. On the contrary, it is one of the ambitions of my work to construct a, however informal, framework for future studies in the subject. Such a framework must be built in full under-standing that it is the nature of ‘ghosts’ to slip through the cracks of rigid methodologies. To do it properly, one must understand why and how are Romantic authors using spectral figures in their work; and their reasons are much more ‘modern’, in a sense, that one might suspect. It appears that in many ways the Romantics have foreseen some of the postmodern thinking surrounding the concept of a spectre and that, in turn, this concept can be used to better understand not only some of the key works of Romanticism, but also the history of their contemporary reception. Therefore, as the ‘Romantic paradigm’ has been proven to remain very influential in Polish culture, a hauntological reading of these works promises to shed new light on important problems it faces to this day.

Streszczenie w j. polskim

 

Celem niniejszego projektu jest nakreślenie widmontologicznej perspektywy w studiach nad litera-turą romantyczną. Widmontologia, zaproponowana przez Jacquesa Derridę i rozwinięta przez innych badaczy, jest nurtem, który dopiero niedawno doczekał się szerszej obecności w polskiej humanistyce i był jak dotąd stosowany niemal wyłącznie w odniesieniu do nowoczesnej literatury i sztuki. Prze-konanie, że romantyzm był początkiem rozwoju nowoczesnej podmiotowości, a zatem modernizmu oraz postmodernizmu jako takich, jest jedną z formujących tez mojego projektu. Pogląd ten, podzie-lany przez licznych wpływowych badaczy, pozwolił rozwinąć współczesne studia nad tekstami epoki w ciekawych kierunkach.

 

Pomimo czerpania inspiracji z prac Derridy i jego kontynuatorów, projekt ten nie jest projektem de-konstrukcjonistycznym. Przeciwnie, jednym z szeroko zakrojonych celów mojej pracy jest zbudowanie, jakkolwiek nieformalnej, ramy badawczej dla przyszłych studiów w temacie. Musi ona być konstruowana ze zrozumieniem tego, że wymykanie się sztywnym metodologiom leży w naturze „widm”. Należyta realizacja tego zamiaru wymaga zrozumienia dlaczego i w jaki sposób romantycy używają w swoich tekstach figur spektralnych, a ich powody mogą okazać się znacznie bardziej „nowoczesne” niż dotąd zakładano.

 

Wydaje się, że pod wieloma względami romantycy przewidzieli niektóre spośród ponowoczesnych koncepcji zbudowanych wokół Widma, i że koncepcje te mogą z kolei zostać użyte by pogłębić nasze zrozumienie nie tylko wielu spośród kluczowych dzieł epoki romantycznej, ale także ich recepcji. Póki paradygmat romantyczny, jak dowodzą badacze, pozostaje w obrębie polskiej kultury bardzo wpływowy, widmontologiczne odczytanie rzeczonych dzieł może rzucić nowe światło na istotne problemy, z którymi zmagamy się także dzisiaj.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Yevhen Liashchevskyi

Program doktorski: Literaturoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Eksperymentalne przekształcenia tradycyjnych kategorii reprezentacji w najnowszej nonrealistycznej literaturze rosyjskiej.

Promotor rozprawy doktorskiej: Dr hab. Helena Duć-Fajfer, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Syska

 

Data oceny śródokresowej: 19.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2Y2NDU5MmItZDhiOC00ZGNmLWIwMjctMjIzZTA3NmJkOWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

Long domination of various facets and incarnations of literary realism in Russian literature led to the rapid development of literary genres conventionally denoted as non-realistic as they tended to subvert the key principles of realistic representation. The proposed project will focus on the study of non-realism as a phenomenon opposing literary realism. Thus, I will analyze those traditional categories of representation that are subject to more or less radical experiments.

This issue has already been indirectly addressed in various studies, but they are typically focused on the analysis of non-realistic works within well-recognized generic boundaries (fantastique, dystopia, modern fairy tale, etc.). As modern literature is characterized by a tendency to cross and blur such boundaries, it is very important to create a dedicated theoretical and methodological tool, suitable for studying non-realistic works; it must be both flexible and based on the in-depth analysis of strategies of modelling fictional reality.

In the proposed project, I intend to use some examples taken from contemporary Russian fiction (R. Mikhaylov, I. Vyrypaev, E. Nekrasova, E. Vodolazkin, A. Ivanov, etc.) to demonstrate how realistic categories of representation — they are still to describe and systematize — are transformed in various Russian non-realistic works. It should enable me to determine both the formal specifics of the researched phenomenon and the key socio-cultural shifts standing behind the strategies of modelling artistic reality by contemporary writers.

Streszczenie w j. polskim

Długotrwała dominacja różnych wcieleń realizmu literackiego w literaturze rosyjskiej doprowadziła do szybkiego rozwoju gatunków literackich umownie określanych jako nonrealistyczne, gdyż zmierzały one do obalenia kluczowych zasad realistycznej reprezentacji. Proponowany projekt skupi się na badaniu non-realizmu jako zjawiska polemizującego z realizmem literackim. Tym samym analizie będą poddane te tradycyjne kategorie reprezentacji, które podlegają mniej lub bardziej radykalnym przekształceniom.

Kwestia sposobów analizy utworów non-realistycznych była już pośrednio poruszana w różnych badaniach, ale zazwyczaj koncentrują się one na analizie non-realistycznych dzieł w dobrze znanych granicach gatunkowych (fantastyka, dystopia, współczesna baśń itp.). Ponieważ współczesną literaturę cechuje tendencja do przekraczania i zacierania wskazanych granic, bardzo istotne jest stworzenie narzędzi teoretyczno-metodologicznych dostosowanych do badania dzieł non-realistycznych; narzędzia te muszą być zarówno elastyczne, jak i oparte na dogłębnej analizie strategii modelowania rzeczywistości wewnątrztekstowej.

W proponowanym projekcie na przykładzie utworów najnowszej literatury rosyjskiej (R. Michajłow, I. Wyrypajew, J. Niekrasova, J. Wodołazkin, A. Iwanow i in.) zostanie pokazane, w jaki sposób kategorie reprezentacji – które wymagają jeszcze sprecyzowania i usystematyzowania - są przekształcane w rozmaitych rosyjskich utworach non-realistycznych. To powinno umożliwić określenie zarówno formalnej specyfiki badanego zjawiska, jak i kluczowych przemian społeczno-kulturowych stojących za strategiami modelowania fikcji literackiej przez współczesnych pisarzy.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Katarzyna Szarszewska

Program doktorski: Literaturoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Helmina von Chézy i jej korespondentki. Studia nad niezbadanymi i niepublikowanymi listami z kolekcji Varnhagena

Promotor rozprawy doktorskiej: Dr hab. Jadwiga Kita-Huber, prof. UJ

 

Data oceny śródokresowej: 16.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 19:30

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI0NTBhZTAtOGYyNS00Y2I5LWFkYzAtNGY1YTQ4MWVkMjMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

And important and yet to be scholarly examined part of the Varnhagen Collection consists of the ltters of Helmina von Chezy, a female write and women’s rights activist. Helmina von Chezy used to exchaneg letters with about 400 public fures, and created a wide epistolary network. Chezy’s legacy includes her correspondence with other female writes who were eagre to break into the litearary market, such Caroline Pichler, Elise von Hohenhausen, Louise Brachmann, Analie Struve, Emma Suckow, Sidonie Seefried and others. To date, the majority f this correspondence has not been the subject of academic inquiry. The research project ims to prepare a scholarly edition of 32 letters from Caroline Pichler and 22 letters from Elisa von Honhenhausen to Helmina on Chezy trough transcripion form old German script and annotation to enable critical reading of these ltters. As part of the main project, the Oxygen system will be used to compile and digitise the leters. The dssertation also aims to analyse other female writers’ letters addressed to Chezy. This thesis will reconstruct the contextua information contained in the ltters, including a reconstrucion of Chezy’s epistolary and journalistic wrinting, her correspondence network, her collaboration with other women authors and role she played in the developmen of literary careers of lesser-know female writers. The thesis ill also analyse critical issues in relations to nineteent centrure women’s writng, including the proces of women’s emancipation in the literary market, the development of their authorial identity as well s genarational and cultural chnages witch influenced the perception of women’s role and anabled their literary emancipation

Streszczenie w j. polskim

Ważnym i jednym z największych dorobków epistolarnych znajdujących się w zbiorze Varnhagen jest wciąż niezbadana spuścizna pisarki, publicystyki i emancypantki Helminy von Chezy. W obrębie jej dorobku wyróżnić można grupę korespondencji, którą prowadziła z młodymi kobietami-pisarkami, starającymi się zaistnieć w polu literackim. Są to m.in. Caroline Pichler, Elise von Hohenhausen, Louise Brachmann, Analie Struve, Emma Suckow, Sidonie Seefried. Większa część korespondencji ine stanowiła przedmiotu badań naukowych. Celem projektu jest dokonanie edycji 32 listów pisarki Caroline Pichler do Helminy von Chezy. Korespondencja ta zostanie przeze mnie przetranskrybowana z niemieckiego odręcznego pisma gotyckiego tzw. kurrenty. Ponadto wspomniane listy Pichler oraz 22 listy Elisy von Hohenhausen do Chezy zostaną opatrzone naukowym komentarzem.  W rezultacie powstanie komentowana edycja historyczo – krytyczna 54 listów, która stanie się częścią dysertacji. W ramach projektu głównego korespondencja Caroline Pichler, stanowiąca bazę doktoratu, zostanie przygotowana przeze mnie przy użyciu systemu Oxygen do publikacji cyfrowej. Dalszym celem projektu doktorskiego jest filologiczne opracowanie listów które inne, mnij znane pisarki kierowały do Chezy. W oparciu o analizę materiału źródłowego zrekonstruowany zostanie kontekst prowadzonej wymiany epistolarnej, zbadana część epistolarnego i publicystycznego piśmiennictwa Helminy von Chezy, jej zaangażowanie na rzecz literackie emancypacji kobiet, sieć jej kontaktów, zakres współpracy literackiej i współdziałania z innymi pisarkami oraz rola, która odegrały w rozwoju kariery literackiej mniej znanych autorek. Zgłębione zostaną istotne problemy, pojawiąjące się w epistolografii kobiecej XIX wieku, takie jak zagadnienie wzajemnego wsparcie pisarek na polu literacki, kształtowanie i artykułowanie się w liście ich świadomości autorskiej czy pokoleniowe i mentalne zmian w ich myśleniu o roli kobiet i literackim równouprawnieniu kobiet.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Aleksandra Prokopek

Program doktorski: Literaturoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Gry awangardowe.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Tomasz Z. Majkowski, prof. UJ

 

Data oceny śródokresowej: 22.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTU1MWEzZmEtZDI1ZC00ODhiLTk0ZjgtODgzZjg0N2EwYzJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

 

The main goal of this research project is to identify connections between avant-garde, experimental arts, and games. Firstly, the aim is to find out and analyse how some ludic elements have been used by avant-garde, neo-avant-garde or experimental authors to create literary and artistic works. This part of the study will be based on the vast range of avant-garde and experimental literature, activities and art pieces, with focus on their ludic elements.

The second part of the project will focus on avant-garde existence in contemporary digital games, based on the list proposed by Mike Sell (2019). Four “avant-garde impulses” observable within digital games elements (as aesthetics, as narrative agent, as procedure, and mechanics, as intertextual reference) and two regarding game culture (as trope in writing about games and as identity and culture), are treated here as an hypothesis. In that part, divided into three chapters- discourse, mechanics and aesthetics- analyses of given points will be conducted in the broad perspective, enriched by the interpretation of particular digital games, created in twenty first century. What is of importance here is how the term “avant-garde” have been used in contemporary digital games discourse to describe some critical and experimental games and how “anti-avant-garde” described by Sell can be interpreted based on chosen titles. The project aims to became a comprehensive description of the intersections between ludic and avant-garde, culminating in “avant-garde digital games”. Proposed project firstly, aims to describe ludic activities associated with twentieth Century avant-garde artists, and secondly, to analyse avant-garde positions within the contemporary digital culture.

Streszczenie w j. polskim

 

Głównym celem projektu jest poszukiwanie związków między awangardą, sztuką eksperymentalną i grami. Część pierwsza skupia się na analizie ludycznych nawiązanń w wybranych dziełach dwudziestowiecznych awangardowych, neoawangardowych i eksperymentalnych twórców. Druga część projektu, dotycząca istnienia awangardy we współczesnych  (dwudziestopierwszowiecznych) grach cyfrowych, opierać się będzie na propozycjach Mike’a Sella (2019), a dokładniej na opisanych przez autora sposobach ujawniania się awangardy we współczesnych grach cyfrowych. Cztery z nich skupiają się na wewnętrznych elementach gier (estetyka, podmiot narracji, mechanika i procedury, intertekstualne odniesienie), dwa pozostałe dotyczą szerszych kategorii kultury cyfrowej (awangarda jako sposób opisu gier lub wyrażania swojej tożsamości i kultury). Opisane punkty staną się swoistymi hipotezami, analizowanymi w szerokiej perspektywie, a także interpretowanymi na podstawie konkretnych, wybranych przykładów gier cyfrowych. Istotnymi aspektami przeanalizowanymi w ich obrębie staną się sposoby użycia terminu „awangarda” przez groznawców, graczy czy krytyków gier cyfrowych, a także dokładna analiza wybranych tytułów i widocznych w nich awangardowych elementów. Ostatecznie, starając się przedstawić możliwe rozumienia terminu „gier awangardowych”, projekt ten z jednej strony zakłada opisanie ludycznych elementów w twórczości artystów wiązanych z historyczną awangardą, z drugiej stara się przedstawić i zrozumieć pozycję awangardy we współczesnej kulturze cyfrowej.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Anna Sałatarow

Program doktorski: Literaturoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Dziecięce doświadczenie getta- reprezentacje w literaturze dla dzieci i młodzieży

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Kania

 

Data oceny śródokresowej: 26.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzA0NTQ2NWUtYThhYy00NmE3LTlhZjctZTQwNWYzZWIzMGY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

In the dissertation, modern children’s and youth literature will be examined on the basis of the recurrence of the motif of a child in a ghetto during the Second World War, as well as the child’s particular way of experiencing this traumatic situation.


In order to understand the motifs and ideas established in these texts, a selected non-fictional piece of literature will be analysed — diaries written by children that describe the reality of the ghettos, which, though written by young authors, are not texts addressed to child recipients.


An additional element, which will complement this image of children seeing the ghetto, will be texts written by adults who have both a polish and a child’s experience of the ghetto, and whose texts are intended specifically for young readers.


Due to this juxtaposition of works, it will be possible to determine the processes which occur while moving the elements taken from personal documents to texts meant for children and youth, and to investigate following problems:

- what the role of plays and imagination in texts about traumatic experiences for children is,

- what the methods for presenting the childhood crisis and trauma are — categories which are only yet encountered both by the literary figure and the recipient of the workpiece,

- how the body and affects, which function as the basis of a child’s world view, are represented,

- how identity development in the state of constant endangerment proceeds and what it is based on,

- what the ethical and aesthetic dimension of the investigated works is and what the balance between the historical and emotional context is.


A part of the research plan also includes the analysis of school practices using children’s literature devoted to the Holocaust in order to develop new teaching tools with a formative role.

Streszczenie w j. polskim

Przedmiotem dysertacji będzie specyfika obecności we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży motywu dziecka w getcie w czasie II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przeżywania przez dzieci tej traumatycznej sytuacji.

 

Aby zrozumieć odrębność motywów i idei utrwalonych w badanych tekstach, przeanalizowane zostaną także wybrane niefikcjonalne utwory literackie, czyli pisane przez dzieci pamiętniki opisujące rzeczywistość gettową, które choć były tworzone przez młodych autorów, nie są tekstami adresowanymi do dziecięcych odbiorców.

 

Dodatkowym elementem dopełniającym obraz postrzegania getta przez dzieci będą teksty pisane przez dorosłych, którzy jako dzieci doświadczyli życia w gettach położonych na terenie Polski i których teksty są przeznaczone dla młodych czytelników.

 

Dzięki takiemu zestawieniu utworów możliwe będzie określenie procesów zachodzących przy przenoszeniu elementów zaczerpniętych z dokumentów osobistych do tekstów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży oraz zbadanie problemów związanych z rolą wyobraźni, rozwojem tożsamości, reprezentacjami traumy i kryzysu dzieciństwa we współczesnej literaturze dziecięcej. Uwaga zostanie poświęcona także kategoriom ciała i afektów jako kluczowych dla dziecięcego postrzegania. Rozważania dopełnią próby odpowiedzi na pytania o wymiar etyczny i estetyczny badanych dzieł oraz o ich ładunek emocjonalny i wynikające z niego konsekwencje, szczególnie w zakresie współczesnej recepcji tej literatury.

 

Częścią mojego planu badawczego jest również analiza praktyk szkolnych z wykorzystaniem literatury dziecięcej poświęconej Holokaustowi w celu wypracowania nowych narzędzi nauczania o roli formacyjnej w dydaktyce polonistycznej.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Randall Johnson

Program doktorski: Nauki o Kulturze i Religii

Dyscyplina naukowa: Nauki o Kulturze i Religii

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Zmienność  znaczeń:  dynamika semiozy  symbolu  Polski Walczącej w  kontekstach historycznym i współczesnym

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Marcin Brocki, prof. UJ

 

Data oceny śródokresowej: 15.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Y1NWFlMmItN2IxZC00YWE5LWJmYTUtYjBhZDZhYzI2NTNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

 

The outlined research project is a diachronic historical survey and semiotic analysis of the evolving socio-cultural  semantics of the Fighting Poland symbol (Znak Polski Walczącej).

Using the beginning of the post-war era as a starting point for new historical research, the project will explore the increasingly polysemous nature and mercurial semantic borders of this symbol by first mapping and analysing its use within a number of chronological reference frames within Polish society from 1945 until the present.

The author intends to plot the evolution of usage and display of the symbol through unresearched periods of decline and diminished exposure, such as during the Stalinist era (1948-1956), as well as intervals of intense semiotisation and modification by anti-communist opposition groups (1978-1989) and contemporary patriotic and feminist movements (2011-present).

Once historical context has been established, the research will turn to dynamic changes occurring in contemporary and ongoing usage of the Fighting Poland symbol. Now a legally-protected symbol of Polish heritage, its semantically pregnant nature has paradoxically attracted a number of seemingly opposing social identities, ranging from far-right “patriots” to pro-choice abortion activists to anti-vaxxers, all eager to make use of this symbol as a container to promote their own ideologies within a progressively polarized society.

The research will make interpretative use of cultural semiotics as well as elements of structur-alist and post-structuralist semiotic theory to unravel the genetics of this oft-contentious de facto national symbol in order to better understand its evolving plasticity and elasticity within the topographies of Polish culture.

Streszczenie w j. polskim

 

Prezentowany projekt badawczy obejmuje diachroniczny przegląd historyczny i analizę semiotyczną ewolucji społeczno-kulturowej semantyki znaku Polski Walczącej. Wykorzystując początek ery powojennej jako punkt wyjścia dla nowych badań historycznych, autor podda analizie coraz bardziej polisemiczny charakter oraz zmienne granice semantyczne wspomnianego symbolu, poczynając od opisów i badań jego użycia w szeregu chronologicznych ram odniesienia w społeczeństwie  polskim od  1945  roku aż do chwili obecnej.

Autor zamierza nakreślić  ewolucję użycia i kształtu graficznego tego symbolu w niebadanych dotąd czasach jego ograniczonej obecności w świadomości społecznej, takich jak okres stalinowski (1948‒1956), a także w okresach jego intensywnej semiotyzacji i modyfikacji przez grupy opozycji antykomunistycznej (1978‒1989) oraz współcześnie przez ruchy patriotyczne i feministyczne (2011 do chwili obecnej).

Po nakreśleniu kontekstu historycznego, autor skoncentruje się na dynamicznych zmianach zachodzących we współczesnych i dzisiejszych sposobach użycia omawianego znaku. Chociaż obecnie jest to prawnie chroniony symbol polskiego dziedzictwa kulturowego, paradoksalnie jego bogata semantyka wciąż pozostaje atrakcyjna dla przedstawicieli wielu pozornie przeciwstawnych tożsamości społecznych‒ od skrajnie prawicowych „patriotów” przez akty-wistów pro-choice po antyszczepionkowców. Wszystkie te grupy chętnie wykorzystują go jako nośnik znaczeń mający służyć promowaniu wyznawanej przez siebie ideologii w ulegającym coraz większej polaryzacji społeczeństwie.

W badaniach o charakterze interpretacyjnym zostaną wykorzystane osiągnięcia semiotyki kulturowej, jak również elementy strukturalistycznych i post-strukturalistycznych teorii semiotycznych dla rozwikłania genezy tego często kontrowersyjnego symbolu narodowego po to, by lepiej zrozumieć jego ewolucję i plastyczność funkcji w topografii polskiej kultury.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Przemysław Skrzyński

Program doktorski: Nauki o Kulturze i Religii

Dyscyplina naukowa: Nauki o Kulturze i Religii

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: „Koło Zen”- pierwsza wspólnota buddyjska w Polsce w kontekście politycznych i kulturowych uwarunkowań PRL

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Joanna Grela, prof. UJ

 

Data oceny śródokresowej: 23.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 11:00-13:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDVkODY0M2MtMzQ3My00OTc5LTgwYWMtZTc1ZDI1N2UxOThj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

 

 

Streszczenie w j. polskim

 

 

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Sylwia Mieczkowska

Program doktorski: Nauki o Kulturze i Religii

Dyscyplina naukowa: Nauki o Kulturze i Religii

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Kapitał performatywny. Jak w dobie ekokatastrofy współdziałać z rzeczami

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Dariusz Kosiński

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Łucja Iwanczewska

 

Data oceny śródokresowej: 20.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 9:00-11:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWYyMGEwMjItMjE2MS00NGZmLWI3ZGEtOGIwZjBlYzk3YjFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

 

In my project I   attempt to examine everyday objects – with their unique ways of being and performing  – and  their  relationships with  people and  the  environment. The  project grew  out  of the  beliefthat one of the main factors of the ecological catastrophe is capitalist production and overconsumption, and thus – the “broken” relationship between human and things. My proposal attempts to an-swer the ethical question of how to return to an affective and engaged relationship with things, andhow this change can contribute to building a safer, more inclusive, caring more-than-human future.

The initial  assumption of  the project  is  claim  that  objects  are agential  beings that  can  influence human actions, that they are filled with “force”, which enable   them to impact upon reality. The central  research  hypothesis is  that  their  agency  can  be described  by  use  of an  original concept  of performative capital. This category relates to capital theory (Marx, Bourdieu) and it   is based on the newest philosophical (e.g. speculative realism), new materialists (e.g. vital materialism) and anthropological  (anthropology  of  things) theories,  oriented  at  studying matter  as  the potentially  forceful agent, that can shape   human and more-than-human lives. Performative capital refers to the agential potential accumulated in object, which enables it to effectively influence reality.

I   will  study  the relationships  of  people  and  things and  analyze  the status  of an  object in  the Western world on the basis of cultural and performative practices, cultural texts and works of art. I want to prove that our relationship with things needs to be repaired, and point to potentially restorative relations, the basis of which will be the notion of performative capital

Streszczenie w j. polskim

 

Niniejszy projekt stanowi próbę zbadania przedmiotów użytku codziennego – z ich osobliwym sposobem bycia i performowania – oraz relacji łączących je  z ludźmi i więcej-niż-ludźmi. Projektów zrodził się  z  przekonania, iż  jednym  z  czynników dotykającej  nas  obecnie katastrofy  ekologicznej jest kapitalistyczna produkcja i nad konsumpcja dóbr, a co za tym idzie – „popsute” relacje łączące człowieka  z przedmiotami.  Moja  propozycja  stanowi próbę  odpowiedzi  na  mające  fundament etyczny  pytanie  o to,  jak powrócić  do afektywnej  i zaangażowanej  relacji  z rzeczami  oraz  w jaki sposób zmiana ta może przyczynić się do zbudowania bezpieczniejszej, bardziej inkluzywnej, opartej  na trosce przyszłości więcej-niż-ludzkiej.

Wyjściowym założeniem projektu jest twierdzenie, że przedmioty to sprawcze byty mające zdolność do wpływania na ludzkie działania i posiadający swoistą „ moc” umożliwiającą im oddziaływanie  na rzeczywistość. Celem  badawczym  rozprawy  jest odpowiedź  na  pytanie,  w jaki  sposób się to dzieje, zaś centralną hipotezę badawczą stanowi twierdzenie, iż ową sprawczość rzeczy można opisać za pomocą stworzonej przeze mnie kategorii kapitału performatywnego. Kategoria ta na-wiązuje  do teorii kapitału  (Marks,  Bourdieu)  i opiera się  na  najnowszych trendach  filozoficznych(jak realizm spekulatywny), nowomaterialistycznych ( jak witalny materializm) i antropologicznych (antropologia rzeczy) – zorientowanych na badanie materii jako sprawczego czynnika kształtujące-go życia ludzkie i więcej-niż-ludzkie – odnosi się zaś do potencjału sprawczego zakumulowanego w przedmiocie, który umożliwia mu skuteczne wpływanie na rzeczywistość.

W projekcie przyjrzę się  wzajemnym powiązaniom  ludzi  i rzeczy  oraz przeanalizuję  status przedmiotu w świecie zachodnim, posługując się przykładami z pola praktyk kulturowych i   performatywnych, tekstów kultury i dzieł sztuki, aby precyzyjniej opisać „performans rzeczy” i wynikają-ce z jego niedostrzegania zakłócenia i patologie w relacjach łączących nas z nimi oraz wskazać na potencjalnie naprawcze stosunki, których podstawą będzie spojrzenie na przedmioty z perspektywy kapitału performatywnego.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Sławomir Bobola

Program doktorski: Nauki o Kulturze i Religii

Dyscyplina naukowa: Nauki o Kulturze i Religii

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Agalma w źródłach literackich, epigraficznych i archeologicznych (VIII—Vw. przed Chr.)

Promotor rozprawy doktorskiej: Dr hab. Lech Trzcionkowski, prof. UJ

 

Data oceny śródokresowej: 19.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmMxODhiMjctNGE5Mi00YmZjLThhYjctYjM1YWUwZWFmYmZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

 

The subject of the research is the Ancient Greek agalma(ᾰOγᾰλμᾰ) in the context of lite-rature, art, and religion of ancient Greece of the 8th to 5th centuries BC. The first part of the project is dedicated to the history of research on agalma, as well as to the analysis of the term in the light of lexicographical and linguistic studies. These studies identify five main semantic fields of the lexeme agalma. The first of these means glory and ornament, while the next three means gift, statue, and image. The analysis of the semantic structure of the lexeme highlights two main dimensions of agalma, manifested in religious ritual on the one hand and in visual culture on the other.

The second part of the project consists of working with historical materials containing the agalma motif in literary, epigraphic as well as archaeological sources. The collected and elaborated material, in diachronic order, forms the basis for further interpretation of the work issue using hermeneutic methods, the aim of which is to include the agalma in a broader historical context.

In the last stage of the work, the author presents the subject of research against the background of selected scientific theories from the borderline of the anthropology of religion and art, trying to grasp the researched phenomenon in its multidimensional meaning.

Streszczenie w j. polskim

 

Przedmiotem badań  jest starogreckie agalma (ᾰOγᾰλμᾰ) w kontekście literatury, sztuki i religii starożytnej Hellady od początku okresu archaicznego (VIIIw. przed Chr.) do końca V wieku. Pierwsza część projektu dedykowana jest historii badań  oraz analizie terminu w świetle badań  leksykograficznych i językoznawczych. Badania te wskazują na pięć głównych obszarów semantycznych leksemu agalma. Pierwsze z nich oznaczają kolejno chwałę oraz ornament, natomiast trzynastępnedar, pomniki obraz. Analiza struktury semantycznej leksemu uwidacznia dwa zasadnicze wymiary agalma, przejawiające się z jednej strony w rytuale religijnym, z drugiej natomiast w kulturze wizualnej.

Na część drugą projektu składa się praca z materiałami historycznymi zawierającymi motyw agalma, w źródłach: literackich, epigraficznych, jak ró wnieżarcheologicznych. Zebrany i opracowany w porządku diachronicznym materiał, stanowi podstawę do dalszej interpretacjitematupracy metodami hermeneutycznymi, których celem jest włączenie agalma w szerszy kontekst historyczny.

W ostatnim etapie pracy, autor przedstawia przedmiot badań  na tle wybranych teorii naukowych z pogranicza antropologii religii i sztuki, starając się ująć badane zjawisko w jego wielowymiarowym znaczeniu.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Judyta Dąbrowska

Program doktorski: Nauki o Kulturze i Religii

Dyscyplina naukowa: Nauki o Kulturze i Religii

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Mieczysław Porębski a dyskursy współczesnej krytyki artystycznej.

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Ryszard Nycz

 

Data oceny śródokresowej: 15.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWIzNzYyMzUtY2U3OC00OTYzLTgxNTItNGIwMmQxZWFiODk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

The dissertation will consist of two main parts. In the first place, important aspects of the historical, artistic and critical thought of Mieczysław Porębski will be presented. Then, an analysis will be made whether and to what extent his ideas concerning the state of criticism and some concepts describing contemporary culture, as well as the categories he used, are continued or rejected in today's discourses on art. It is a problem worth describing, because so far no research has been undertaken on Porębski's legacy, and the existing short articles about him contain only brief information and opinions.

In his critical and historical-artistic practice, the researcher proposed a division in the history of art criticism into poets’ and experts’ criticism, and he introduced new categories in the discourse on contemporary art. Today's way of writing on this subject already deals with new phenomena within art which force critics to develop different research strategies and use a new language.

The first part will focus on close reading of critical, historical and artistic, as well as literary texts by Porębski, which will lead to formulating conclusions. For this purpose, methodological tools will be used, taken from e.g. literary criticism, art history, cultural anthropology and visual culture studies. The second part of the dissertation will be based on the analysis of today's important writings on art (published in paper books and magazines, but also online ones) concerning mainly three phenomena selected for the purpose of the research: the continuation of the idea of metacriticism, critical activity in the style similar to Porębski’s (and in the milieu close to him) as well as the possibility of adapting the concepts he proposed to the contemporary art and culture methodology.

Streszczenie w j. polskim

Rozprawa będzie składać się z dwóch głównych części. W pierwszej kolejności będą przedstawione istotne aspekty myśli historycznoartystycznej i krytycznej Mieczysława Porębskiego. Następnie zostanie dokonane rozpoznanie, czy i w jakim stopniu jego diagnozy dotyczące stanu krytyki i niektóre pojęcia opisujące kulturę współczesną, a także stosowane przez niego kategorie są kontynuowane w dzisiejszych dyskursach o sztuce. Jest to problem warty podjęcia, ponieważ dotychczas nie powzięto badań nad spuścizną Porębskiego, zaś istniejące obecnie krótkie artykuły o nim zawierają jedynie zwięzłe informacje i opinie.

Badacz w swojej praktyce krytycznej i historycznoartystycznej zaproponował podział w odniesieniu do historii krytyki artystycznej oraz wprowadził nowe kategorie w dyskursie o sztuce współczesnej. Dzisiejszy sposób pisania na ten temat mierzy się już z nowymi zjawiskami w obrębie sztuki, które zmuszają krytyków do opracowania odmiennych strategii badawczych i posługiwania się nowym językiem.

Zasadniczy tok postępowania w pracy będzie polegał na uważnej lekturze krytycznych, historyczno-artystycznych, a także literackich tekstów Porębskiego, które posłużą do sformułowania wniosków. W tym celu wykorzystane zostaną narzędzia metodologiczne m.in. z zakresu krytyki literackiej, historii sztuki, antropologii kulturowej oraz badań nad kulturą wizualną. Druga część rozprawy oparta będzie na analizach istotnych dziś wypowiedzi o sztuce (książek oraz tekstów publikowanych na łamach czasopism, także online) dotyczących głównie trzech wybranych ze względu na cel podjętych badań zjawisk: kontynuacji koncepcji metakrytyki, aktywności krytycznej w podobnym jak Porębski stylu (i w bliskim mu środowisku) oraz możliwości zaadaptowania zaproponowanych przez niego pojęć do współczesnej metodologii badań nad sztuką i kulturą.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Martyna Dziadek

Program doktorski: Nauki o Kulturze i Religii

Dyscyplina naukowa: Nauki o Kulturze i Religii

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Posthumanistyczne konwergencje

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Małgorzata Sugiera

 

Data oceny śródokresowej: 19.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2JjNTFjZTMtNTUzOS00YjQxLWE0NWMtNjMwNDdhMzFkOGJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

 

The aim of this dissertation plan is to map the titular posthumanist convergences, with particular attention to critical plan studies. Answering Donna Haraway’s call to ground the research practice as ‘situated knowledge’, the author places her project at the interface of two phenomena that determine our reality: the sixth mass extinction and the climate crisis. The convergences in question are characterized by their temporal setting as much as they are postdisciplinary: clearly distinct, traditional methodologies are no longer relevant when it comes to disarming the forces of the Anthropocene. The strategy of resistance towards the mastery and agency of humans, as proposed by Steve Mentz, relies on the refutation of highlighting them as geological power. Mentz’s argument is that the latter approach does not really contribute anything meaningful to the discourse on the crisis. Following his idea, the author of this dissertation proposes an alternative in the form of a plant-human “aspirational episteme” that in Natasha Myers’ concept of the Planthroposcene. We are used to thinking of communities only in the context of human collectives, while is so essential for life on Earth. This is enough reason for the plant kingdom to be invited into the concentric assemblage of relations- the proposition of a plants- and- their-humans hybrid marks out the trajectory for relational co-existence with our vegetal relatives in the face of the climate crisis.

The dissertation will examine the possibilities of posthumanists perspectives, including their methodologies and research tools, to enhance our ability to enter into a human-plant contract through science and art, for these two domais allow to shed some light on the agency of more-than-human, vegetal actants in a splice of relations of multiple actors in a network (ANT). 

Streszczenie w j. polskim

 

Celem projektu pracy doktorskiej jest mapowanie tytułowych posthumanistycznych konwergencji ze szczególnym uwzględnieniem badań nad roślinami (ang. critical plant studies). Korzystając z założeń Donny Haraway, opisującej konieczność ugruntowania praktyki badawczej jako „wiedzy usytułowanej”, autorka dysertacji umiejscawia swój projekt na styku zjawisk określających naszą rzeczywistość: szóstego wielkiego wymierania gatunków i kryzysu klimatycznego. Konwergencje te cechuje nie tylko temporalne usytuowanie, ale także postdyscyplinarność: odrębne, tradycyjne metodologie nie mają już znaczenia w obliczu rozbrajania sił antropocenu. Zaproponowana przez Stive’a  Mentza strategia oporu wobec ludzkiego mistrzostwa oraz sprawstwa, opiera się na rezygnacji z akcentowania siły geologicznej, jaką jest człowiek, która niewiele wnosi do dyskursu związanego z kryzysem. Podążająca tropem Mentza autorka niniejszej rozprawy, proponuje zapożyczoną od Natashy Myers roślinnoludzką „potencjalną episteme”, jaką jest koncepcja Planthroposcene. Dotychczas myśleliśmy wspólnotach wyłącznie w obrębie ludzkich kolektywów, tymczasem to w dużej mierze rośliny wytwarzają potrzebny do życia tlen w wyniku procesów fotosyntezy. To wystarczający powód, aby do koncentrycznego asamblażu relacji zaprosić królestwo roślinne. Propozycja hybrydy roślin i ich ludzi wyznacza bowiem trajektorię relacyjnego współ-bycia z naszymi wegetalnymi krewnymi w obliczu kryzysu klimatycznego.

W Dysertacji sprawdzona zostanie przydatność perspektyw posthumanistycznych, w tym metodologii oraz narzędzi badawczych, jako zwiększających możliwość nawiązania ludzko-roślinnego kontaktu poprzez naukę i sztukę. To one bowiem pozwalaną naświetlić sprawczość więcej-niż-ludzkiego, wegetalnego aktanta w splocie relacji wielu autorów w sieci (ANT). 

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Małgorzata Mączko

Program doktorski: Nauki o Sztuce

Dyscyplina naukowa: Nauki o sztuce

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Politics of Representation–Racial Rhetoric and Depictions of Racism in African American Cinema After 2008

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz

 

Data oceny śródokresowej: 21.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 16:00-18:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWJkYjQxODktZmNkOC00YmFlLTlmNmYtMDYzNWI3YjY3Y2Y2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

 

The project aims to analyze the recent changes in the representation of African Americans in con-temporary American cinema. The research will focus on their portrayal in mainstream and independent films by Black filmmakers, produced and released  in the U.S. after the year 2008. The symbolic threshold, marked by Barack Obama’s first victory in the presidential elections, can be regarded as the beginning of a period of dynamic social, cultural and political changes. The problem of lacking minority representation and  marginalized groups’ inability to create their own media narratives came to the forefront of the highly polarized American public and academic discourse. Although this issue has been partially addressed in various fields of study,  including sociology, postcolonial studies, cultural studies, film studies, gender studies and queer theory, it requires further research. The recent sociopolitical developments, such as the formation of the #Black-LivesMatter movement and subsequent changes in the rhetoric around race and racism  in the United States, have been reflected in American cinema and must be taken into  consideration. The project will employ an interdisciplinary  approach, informed by the achievements of Black feminist thought of the 1980s and the concept of intersectionality. Theoretical framework and methodology from the aforementioned disciplines will be used to create a comprehensive overview of the main trends and challenges of African-American representation mechanisms in contemporary American film. The project will examine the portrayals of race and racism in historical and contemporary narratives, as well as genre cinema as possible site for minority self-representation. Theoretical findings will be supported by film examples, which fit in to different modes of representation and highlight the most prevalent thematic choices, and the production and distribution contexts.

Streszczenie w j. polskim

 

Celem niniejszego projektu jest analiza przemian zachodzących w reprezentacji Afroamerykanów we współczesnym kinie amerykańskim. Przedmiotem badań będzie sposób ich przedstawienia w filmach czarnych twórców, należących do głównego nurtu i niezależnych, wyprodukowanych i dystrybuowanych w Stanach Zjednoczonych po roku 2008. Początek badanego okresu, związany między innymi z wygraną Baracka Obamy w wyborach prezydenckich, zbiega się w czasie z rozpoczęciem procesu dynamicznych przemian w amerykańskim życiu społecznym, kulturowym i politycznym. Problem niewystarczającej reprezentacji mniejszości społecznych oraz braku możliwości 2 przedstawiania własnych historii w mediach przez ich przedstawicieli stał się wówczas przedmiotem wysoce spolaryzowanej debaty publicznej i akademickiej w Stanach Zjednoczonych. Choć zagadnienie reprezentacji kulturowej Afroamerykanów było poruszane na polu licznych dyscyplin naukowych, takich jak socjologia, studia postkolonialne, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, gender studies i teoria queer, to problem ten wymaga dalszych badań. Niedawne wydarzenia z amerykańskiego życia społeczno-politycznego, takie jak powstanie ruchu #BlackLivesMatter i towarzysząca mu zmiana dyskursu na temat rasy i rasizmu w Stanach Zjednoczonych, zasługują na bliższą uwagę ze względu na wpływ, jaki wywarły na ,kino amerykańskie. W projekcie zastosowane zostanie ujęcie interdyscyplinarne, korzystające z osiągnięć czarnej myśli feministycznej lat 80. i idei intersekcjonalności. Założenia teoretyczne i metodologiczne zaczerpnięte ze wspomnianych powyżej dziedzin posłużą do wskazania głównych trendów i wyzwań współczesnych mechanizmów filmowej reprezentacji Afroamerykanów. Analizie zostaną poddane sposoby prezentowania tematu rasy i rasizmu w filmach historycznych i dziejących się współcześnie, a także możliwość wykorzystania formuły kina gatunkowego jako narzędzia autoreprezentacji. Wyniki badań teoretycznych zostaną omówione na przykładach filmów realizujących te założenia, z uwzględnieniem różnych możliwych typów reprezentacji, dominujących wątków fabularnych oraz kontekstu produkcyjno-dystrybucyjnego.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Fatma Edemen

Program doktorski: Nauki o Sztuce

Dyscyplina naukowa: Nauki o sztuce

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Kuratorstwo kurdyjskiego: Kurdyjskie festiwale filmowe w Europie

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz

 

Data oceny śródokresowej: 19.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmU5ZjI0N2QtNWU0OC00YjkyLThmMDAtYzNiMDdmY2Q1ZTU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

 

 

Streszczenie w j. polskim

 

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Wiktoria Tombarkiewicz

Program doktorski: Nauki o Sztuce

Dyscyplina naukowa: Nauki o sztuce

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Imaginacyjny “powrót do Macierzy” w ikonosferze, działaniu i słowie. Polskość Śląska w dyskursach kościelnym i państwowym w okresie obchodów milenijnych (1956–1967).

Promotor rozprawy doktorskiej: Prof. dr hab. Wojciech Bałus

 

Data oceny śródokresowej: 20.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 15:00-17:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTNhMmJmOTItNWQ1Zi00ZjNiLWE1ZWQtZWYzOWRkMjJmYjFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

The jubilee of the Polish millennium, celebrated throughout the country and abroad for almost a decade – culminating in 1966 – became an opportunity to clarify and embed in the collective consciousness a specific vision of history, the current role and future goals of the Polish nation, as well as the very shape of the community and its distinctive features. The society of the People's Republic of Poland was simultaneously subjected to the formation by the two most prominent centres of shaping attitudes, proposing stories about Poland which were in many points divergent or directly contradictory. The project aims to characterise the discourses of the Catholic Church and state authorities in the discussed period in Silesia - a historical land with a varied past, partly belonging to Poland already after World War I, partly incorporated only in 1945 and almost thoroughly cleansed of non-Polish inhabitants at that time. Although the Polonization of Upper Silesia began in the 1920s, and in the so-called Recovered Territories, it continued uninterruptedly from the moment they were granted to Poland, the segment of time proposed here was a moment of intensification and clarification of state and church rhetoric aimed at legitimising the western border and at transforming the heterogeneous population into a unified Polish nation. The rich repertoire of measures used included obliterating traces of the places' non-Polish past, eradicating "foreign" elements from the residents' identity and family memories, and developing a belief in Silesia's eternal bonds with Poland, and the blurring of traditional territorial divisions. The effect of these large-scale campaigns, or rather social engineering projects, was to be the dissolution of a historical region with a strong identity and clearly defined boundaries into Poland, from which it would not differ, but only bring a specific colour - although the promoted elements of folklore bear clear signs of invented traditions.

Streszczenie w j. polskim

Jubileusz polskiego tysiąclecia, obchodzony w całym kraju i poza jego granicami przez niemal dekadę – z kulminacją w roku 1966, stał się okazją do sprecyzowania i zakorzenienia w zbiorowej świadomości konkretnej wizji dziejów, aktualnej roli i przyszłych celów narodu polskiego, a także samego kształtu wspólnoty i jej wyróżników. Społeczeństwo PRL poddawane było formacji jednocześnie przez dwa największe ośrodki kształtowania postaw, proponujące opowieści o Polsce w wielu punktach rozbieżne lub wprost sprzeczne. Celem projektu jest charakterystyka dyskursów Kościoła katolickiego i władz państwowych, prowadzonych w omawianym okresie na Śląsku – w krainie historycznej o skomplikowanej przeszłości, częściowo należącej do Polski już po I wojnie światowej, w większości włączonej dopiero w roku 1945 i poddanej wówczas konsekwentnej narodowej homogenizacji. Choć polonizacja Górnego Śląska rozpoczęła się w latach 20. XX w., a na tzw. Ziemiach Odzyskanych prowadzona była nieprzerwanie od momentu objęcia ich przez państwo polskie, wycinek czasu jaki zaproponowano był momentem nasilenia i dookreślenia państwowej i kościelnej retoryki, zmierzających do legitymizacji zachodniej granicy oraz przekształcenia heterogenicznej ludności w zunifikowany naród polski. Bogaty repertuar stosowanych środków obejmował zacieranie śladów niepolskiej przeszłości miejsc, wymazywanie „obcych” elementów z tożsamości mieszkańców i pamięci rodzinnych, wykształcanie przekonania o odwiecznych związkach Śląska z Polską oraz zacieranie tradycyjnych terytorialnych podziałów. Efektem tych zakrojonych na wielką skalę kampanii, czy raczej projektów inżynierii społecznej, miało być rozpuszczenie się regionu historycznego o silnej tożsamości i jasno określonych granicach w Polsce, od której nie odróżniałby się, a jedynie wnosił do niej pewien koloryt – choć promowane elementy folkloru noszą wyraźne znamiona tradycji wynalezionych.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Dorota Zaprzalska

Program doktorski: Nauki o Sztuce

Dyscyplina naukowa: Nauki o sztuce

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Ikony kompozytowe jako przejaw sakralizacji obrazów w praktyce dewocyjnej.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ

 

Data oceny śródokresowej: 15.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 18:00-20:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTRiNzQ3YmQtM2M0Ny00OGQ3LTkwZjEtYjViZDcwZThiOTZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

The reseach project examines a category of paintings called ‘composite icons’, in which one icon is a part of a larger picture while not being a painted element as such, but an earlier icon inserted into another panel. Panayotis L. Vocotopoulos was the first to write about their appearance in Byzantine and post-Byzantine icon painting, and was the first to propose a term, calling them σύνθετες εικόνες. Since then, they have been only sporadically mentioned and still have not been thoroughly explored.

The purpose of the project is to present icons of this type as well as to investigate the aspect of re-using older paintings and incorporating them into larger ones. In the case of composite icons the act of insertion is mostly mentioned as a method employed to keep the smaller image in good condition. However, besides producing a division between the inside and outside, the act of insertion creates a hierarchy of form and space within one piece of art and separates two panels not only visually, but also conceptually. The act of re-use enhances the desire, creating a feeling of the uniqueness of the object captured within, while simultaneously elevating its value.

Even though there are numerous studies into retrospective tendencies within art and the cult of images, the occurrence of such images in Byzantine art has to date not yet attracted the attention of researchers. Some of the composite icons are still in the possession of monasteries, where the inlaid icons are associated with significant events or are connected with monastic history. Thus, this fascinating phenomenon requires further research, one based on broader comparative material and herein lies the purpose of this study, as well as drawing a comparison with a similar painting category within Western art. 

Streszczenie w j. polskim

Projekt poświęcony jest ikonom kompozytowym – jest to rzadka grupa ikon, w których w pojedynczy panel została wstawiona starsza ikona. Na sporadyczne pojawianie się tego typu w malarstwie bizantyńskim i pobizantyńskim zwrócił uwagę jedynie Panagiotis L. Vokotopoulos, który pierwszy zaproponował termin composite icons (σύνθετες εικόνες), jednak temat ten nie doczekał się kompleksowego opracowania.

Założeniem projektu jest zbadanie tej grupy, a przede wszystkim fenomenu ponownego użycia ikony. Pojawiające się w publikacjach pojedyncze przykłady ikon kompozytowych przedstawiane się najczęściej jako przykład techniki konserwacji, gdzie akt wstawienia ikony w większy obraz tłumaczony jest chęcią jej ochrony. Należy jednak zaznaczyć, że działanie to tworzy hierarchię w ramach jednego dzieła sztuki i łączy dwa obrazy, które są jednocześnie celowo wizualnie i konceptualnie rozdzielone. Dlatego też wydaje się, że było ono podyktowane nie tylko dbałością o materialną stronę ikony, ale przede wszystkim chęcią wyróżnienia elementu wstawionego.

W projekcie ujęte zostaną także nieliczne przykłady ikon, które nadal znajdują się w posiadanie klasztorów, gdzie sią obiektem kultu i pełnią ważną rolę w życiu i świadomości danej wspólnoty poprzez łączenie ich z początkami klasztoru. Wskazane jest również porównanie z podobną kategorią malarstwa w sztuce zachodniej. Badania w ramach projektu, oparte na szerszym materiale porównawczym, pozwolą na uchwycenie różnorodności wewnętrznej tego fascynującego zjawiska, które dotychczas znajdowało się na obrzeżach bizantynistyki i nie jest znane w szerszym obiegu naukowym. Z tego też względu wyniki badań mogą zainteresować szerokie grono badaczy.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Adam Szczepaniec

Program doktorski: Nauki o Sztuce

Dyscyplina naukowa: Nauki o sztuce

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Albumy przyjaźni z 2. Połowy XVI wieku i 1. Połowy XVII wieku na tle kultury umysłowej i artystycznej późnego Odrodzenia na przykładzie sztambuchów za zbiorów berlińskich w Bibliotece Jagiellońskiej

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Mateusz Grzęda

 

Data oceny śródokresowej: 15.09.2022 r.

Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGM1ZTJhNGUtNzA4Yi00OGNmLWEwZDQtYWM0NDY1MjI4MjY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie w j. angielskim

The main goal of the project is the catalogue and the analysis of friendship books of the years 1550–1650, from the former Prussian State Library in Berlin, currently stored in the Jagiellonian Library. It is a diverse and interesting collection that has not attracted much research interest so far. It contains albums of representatives of various social and professional groups from many parts of Central and Western Europe, including The Holy Roman Empire, the Habsburg Monarchy and the Polish-Lithuanian Commonwealth. The albums are examined against the background of the culture and art of the late Renaissance (ca. 1550-1650). They are considered as their manifestations and at the same time explained in their context.

As part of the project, each album, its form and content (both content and iconographic) are comprehensively developed and appropriately included in the structure of the dissertation. The research is based on the assumption that, regardless of the classification to specific cultural and artistic phenomena, each album has an individual character. The albums are ego-documents expressing the owner's identity both in the individual dimension and through belonging to the circle of "friends" and acquaintances. The alba amicorum of the late Renaissance should be seen in the context of social environments, time and places in which they functioned, and especially travel (especially educational). They belong both to the handwritten and the print culture. The text of the entries, as well as their iconographic content, are in line with the then concepts of knowledge, education, social relations and ethical ideals. The methods of conducting it show analogies to the contemporary practices of representation, commemoration and collecting.

 

 

Streszczenie w j. polskim

 

Głównym celem projektu jest opracowanie katalogowe i analiza sztambuchów powstałych w latach ok. 1550–1650, pochodzących z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie i przechowywanych obecnie w Biblioteki Jagiellońskiej. Jest to różnorodna i interesująca kolekcja, która jak dotąd nie przyciągnęła większego zainteresowania naukowego. Można w niej znaleźć albumy przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych – szlachciców, mieszczan, studentów, uczonych, którzy pochodzili z wielu części Europy Środkowej i Zachodniej m.in. Rzeszy Niemieckiej, Monarchii Habsburgów i Rzeczypospolitej polsko-litewskiej. Sztambuchy są badane na tle kultury i sztuki późnego Odrodzenia (ok. 1550–1650). Są one rozpatrywane jako ich przejawy i równocześnie wyjaśniane w ich kontekście.

W ramach realizacji projektu każdy sztambuch, jego postać i zawartość (treściowa i ikonograficzna) są opracowywane w sposób kompleksowy i odpowiednio włączane w strukturę rozprawy. Badanie opiera się na założeniu, że niezależnie od klasyfikacji do określonych zjawisk kulturowych i artystycznych każdy album ma charakter indywidualny. Sztambuchy są bowiem ego-dokumentami, wyrażającymi tożsamość właściciela zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i poprzez przynależność do kręgu „przyjaciół” i znajomych. Albumy przyjaźni doby późnego Odrodzenia należy postrzegać w kontekście środowisk społecznych, czasu i miejsc, w jakich funkcjonowały, a zwłaszcza podróży (szczególnie edukacyjnych). Należą tak do kultury rękopiśmiennej, jak i kultury druku. Tekst wpisów sztambuchowych, a także ich zawartość ikonograficzna wpisują się w ówczesne koncepcje wiedzy, kształcenia, relacji społecznych oraz ideały etyczne. Sposoby prowadzenia wykazują analogie do ówczesnych praktyk reprezentacji, upamiętnienia i kolekcjonerstwa.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ocena śródokresowa edycja I (2019-2023)

Imię i nazwisko: Agata Kwiatek
Program doktorski: historia
Dyscyplina naukowa: historia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: „Użyteczny człowiek” w systemie politycznym Rzeczpospolitej Wazów
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Marek Ferenc, prof. UJ

Data oceny śródokresowej: 20.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 14:00-16:00
Miejsce spotkania: Wydział Polonistyki UJ, sala nr. 42 (ul. Gołębia 16)

Streszczenie projektu w języku angielskim

 

The aim of the presented project is the  analysis of the phenomenon of "useful man" in the political system  of  the  Polish-Lithuanian  Commonwealth  from  1587  to  1668.  I  use  this  term  to  describe  a representative of the nobility who is not part of the political elite, although he actively participates in the life of both local and national community, and who, in connection with the performance of public functions,  does  certain  favors  for  people  of  similar  or  higher  status  or  expresses  the  opinion  of  the community  he  represents  on  the  national  forum.  Three  areas  of  useful  people's  activity  that  will  be discussed  include:  the  Sejm,  sejmiks  and  the  Crown  Tribunal.  The  most  important  criterion  for  the research will be activity of the individuals, hence the study will cover the careers of sejmik marshals, parliamentary deputies and tribunal deputies elected to perform this function a strictly defined number of  times,  that  varies  for  distinctive  provinces  of  the  Polish-Lithuanian  Commonwealth.  In  addition, I ill discuss three categories of factors influencing the promotion of the nobility in their financial and political status: familial, external and individual. The study will be primarily based on a descriptive method. Previous research projects concerning the Polish-Lithuanian nobility did cover the theme only marginally, although some authors of the works concerning the careers of individual nobles, presented some significant comments in the context of current study. An important context is also provided by studies devoted to the history of parliaments, regional assemblies and the Crown Tribunal, as well as works  devoted  to  the  issue  of  clientelism.  The  source  basis  for  the  current  study  are  mainly  private correspondence as well as Sejm diaries and sejmik files (partG), The archival query covers both Polish and foreign institutions.

Streszczenie projektu w języku polskim

 

Prezentowany plan badawczy zakłada rozpoczęcie studiów nad zjawiskiem „człowieka użytecznego” w systemie politycznym Rzeczpospolitej Obojga Narodów od 1587 do 1668 roku. Mianem tym określam przedstawiciela stanu szlacheckiego, niewchodzącego w skład elity politycznej,  aktywnie uczestniczącego w życiu ogólnopaństwowym i lokalnym, który w związku z pełnieniem funkcji publicznych  świadczy  pewne  przysługi  osobom  o  podobnym  lub  wyższym  statusie  albo  jest wyrazicielem  opinii  reprezentowanej  przez  siebie  społeczności  na  forum  krajowym.  Omówione zostaną  trzy  obszary  działalności  ludzi  użytecznych:  sejm,  sejmiki  i  Trybunał  Koronny. Najważniejszym kryterium prowadzonych badań będzie aktywność, stąd eksploracji zostaną poddane kariery marszałków sejmikowych, posłów sejmowych oraz deputatów trybunalskich wybieranych do sprawowania  tej  funkcji  ściśle  określoną  ilość  razy,  różną  dla  poszczególnych  obszarów Rzeczpospolitej. Ponadto omówione zostaną trzy grupy kategorii czynników wpływających na awans szlachty –wewnątrzrodzinne, zewnętrzne oraz jednostkowe. Zastosowana zostanie przede wszystkim metoda opisowa. W dotychczasowych badaniach nad społeczeństwem szlacheckim prezentowana tematyka  stanowiła  margines,  niemniej  ważne  uwagi  odnalazłam  w  pracach,  przedstawiających kariery  poszczególnych  szlacheckich  aktywistów.  Ważny  kontekst  stanowiły  dla  mnie  także opracowania poświęcone dziejom sejmów, sejmików ziemskich oraz Trybunału Koronnego,a także prace poświęcone zagadnieniu klientelizmu. Podstawę źródłową planu badawczego stanowią przede wszystkim  korespondencja  prywatna  oraz  diariusze  sejmowe  i  akta  sejmikowe  (część  G),  zaś kwerenda archiwalna obejmuje zarówno instytucje polskie jak i zagraniczne

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Aleksandra Kumala
Program doktorski: Nauki o kulturze i religii
Dyscyplina naukowa: Nauki o kulturze i religii
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Męskie relacje homoseksualne w obozach koncentracyjnych. Strategie dyskursywizacji
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Roma Sendyka, prof. UJ

 

Data oceny śródokresowej: 27.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 14:00-16:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Q4YWI4MTAtYTQwZC00ZTAzLThjZTMtZDAzOGJhYTRmMTRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

The project examines Polish discourse concerning male homosexual relations in the Nazi concentration camps. The analysis of the phenomena is carried out with the use of contexts such as war-time sexuality, sexual violence, and same-sex desire. Considered body of cultural texts touches upon the subject from many different angles. Project subverts the idea of associating only homosexual men persecuted by virtue of the German paragraph 175, and marked by the pink triangle, with the issue of male homosexuality. It also counters the scholarly tendencies in Poland to treat this topic as a taboo. Concentrating mostly on the perspective of former Polish political prisoners, the project traces different discursive strategies of portraying a much wider range of male-to-male relations between other groups of prisoners. Five discursive strategies—marginalizing, purificating, rationalizing, homophobic and transgressive one— introduced for the purposes of this project are being applied to carry out the analysis of the documentary content (written relations stored in the archives), oral history interviews, concentration camp literature as well as dramas, theatrical play and two movies. Two issues of crucial importance in the given context—camp homosexual violence discourse and the figure of pipel—are being reflected on separately. The intention behind is to answer the following questions: what kind of strategies were chosen to depict these phenomena? Which of them, and why, were most used? Which were rare? Were these issues addressed reluctantly, or just the opposite? Do testimonies—oral/written—differ in some manner from art? The analysis and interpretation of the collected materials is going to show the variety of possible modes of depicting homosexual camp experience.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Projekt poddaje analizie polski dyskurs dotyczący homoseksualnych relacji więźniów nazistowskich obozów koncentracyjnych, wykorzystując między innymi kontekst wojennej seksualności, przemocy seksualnej oraz homoseksualnego pożądania. W materiałach branych pod uwagę kwestie te podejmowane będą z wielu różnych perspektyw. Zrywając z przypisywaniem zjawiska obozowej homoseksualności wyłącznie mężczyznom prześladowanym na mocy niemieckiego paragrafu 175 i oznaczanych różowym trójkątem, wbrew tendencjom do tabuizowania tego rodzaju treści w rodzimej refleksji naukowej, projekt – w przeważającej mierze skoncentrowany na perspektywie byłych polskich więźniów politycznych – prezentuje szeroki zakres dyskursywnych przedstawień męsko-męskich relacji, także wśród innych grup więźniów. Pięć wyróżnionych na potrzeby projektu strategii dyskursywnych – marginalizująca, puryfikująca, racjonalizująca, homofobiczna i transgresyjna – zaaplikowanych zostaje do krytycznej analizy treści o charakterze dokumentalnym (zarchiwizowane relacje pisane), wywiadów oral history, literatury lagrowej oraz tekstów dramatycznych, spektaklu teatralnego i dwóch filmów. Osobnej refleksji krytycznej poddane zostają również dwa kluczowe w tym kontekście zagadnienia: dyskurs homoseksualnej przemocy obozowej oraz figura pipla. Stawką jest odpowiedzenie na następujące pytania: jakie strategie obierano, by opisać powyższe zjawiska? Którymi z nich, i dlaczego, posługiwano się częściej, którymi rzadziej? Czy do tych kwestii odnoszono się nie/chętnie? Czy świadectwa – mówione i pisane – różnią się od sztuki? Analiza i interpretacja zebranych materiałów ujawnić ma różnorodność modeli opisu homoseksualnego doświadczenia obozowego.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Bartosz Bednarczyk
Program doktorski: Filozofia
Dyscyplina naukowa: Filozofia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Facticité et individuation. Figures phénoménologiques du sujet à la lumière de latradition métaphysique
Pl: Faktyczność a indywiduacja. Fenomenologiczne figury podmiotu w perspektywie tradycji metafizycznej
Promotor rozprawy doktorskiej: prof. Marek Drwięga(Jagiellonian University)
Współpromotor/promotor pomocniczy: prof. Claude Romano(Sorbonne University)

Data oceny śródokresowej: 22.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 15:00-17:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzI0YmI3Y2MtNTM2My00YmVmLThiMTMtOGJhMmE2MzA2MzFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

"Facticity" denotes being of fact. In the phenomenological tradition "fact" is a real contingent individual. "Individuation" may be defined as a process in which an individual is constituted. The aim of the project is to analyze the relation between these two problems in the context of phenomenological discussion about subjectivity. In the case of factual "things", their facticity implicates the accomplishement of their individuation. However, the subject is a specific fact which, on the one hand, is also accomplished, but on the other hand, it remains open and its individuation takes place as a dynamic process. The planned research will show how and why the phenomenological methodology enables to reveal this particular relation between facticity and individuation in the case of subject. The research is divided into three main parts. The first one constitutes a systematic analysis of the main problem in a dialogue with the metaphysical tradition and presents the philosophical genealogy of this issue. The second part is devoted to the problem of facticity and indviduation in Edmund Husserl and Martin Heidegger’s reflection on the subjectivity. The third part concerns the positions of two contemporary French phenomenologists, Jean-Luc Marion and Claude Romano, whose ideas concerning the title problem will be analyzed in the context of phenomenological tradition. The project will be implemented in the co-tutelle mode. It will have an international importance, as it will fill significant gaps in the world academic literature. Firstly, the problem of facticity in the context of phenomenology has not been systematically analysed yet. Secondly, there is no study rethinking its relation to the problem of individuation. Thirdly, there is no study which compares the philosophy of Marion and Romano. In the research the method of historical, comparative and problem analysis is used as well as philological analysis of the key terms. The examination of concrete philosophical texts – both historical and contemporary ones – is accompanied by the systematic reflection. It will enable to elaborare a clear conceptual framework for the discussion about the title problem and to establish a fruitful dialogue between phenomenology and the metaphysical tradition. 

Streszczenie projektu w j. polskim

 

,,Faktyczność’’ oznacza sposób bycia faktu. W tradycji fenomenologicznej ,,fakt’’ to realny, przygodny byt indywidualny. ,,Indywiduacja’’ oznacza zaś konstytuowanie się bytu indywidualnego. Celem projektu jest analiza relacji pomiędzy tymi dwoma problemami w kontekście fenomenologicznych dyskusji nad podmiotowością. W przypadku zwykłych ,,rzeczy’’, ich faktyczność zakłada dokonanie się ich indywiduacji. Podmiot zaś stanowi szczególny fakt, który z jednej strony jest dokonany, z drugiej zaś – pozostaje otwarty, a jego indywiduacja rozgrywa się jako dynamiczny proces. Prowadzone badania pokażą, jak i dlaczego metoda fenomenologiczna pozwala ujawnić tę szczególną relację między faktycznością a indywiduacją podmiotu. Badania podzielone są na trzy główne części. Część pierwsza stanowi systematyczne omówienie głównego problemu w dialogu z tradycją metafizyczną oraz przedstawia filozoficzną genealogię tytułowego zagadnienia. Część druga poświęcona jest problemowi faktyczności i indywiduacji w kontekście refleksji nad podmiotowością u Edmunda Husserla i Martina Heideggera. Część trzecia zaś dotyczy stanowisk dwóch współczesnych fenomenologów francuskich, Jeana-Luca Mariona i Claude’a Romano, których idee dotyczące tytułowego problemu analizowane są w konteście tradycji fenomenologicznej. Projekt realizowany jest w trybie co-tutelle. Będzie miał on międzynarodowe znaczenie, jako że wypełni istotne luki w światowej literaturze naukowej. Po pierwsze, problem faktyczności nie został nigdy systematycznie przeanalizowany w kontekście fenomenologii. Po drugie, nie istnieje opracowanie dotyczące jego relacji do kwestii indywiduacji. Po trzecie, nie powstało do tej pory opracowanie zestawiające filozofię Mariona i Romano. Prowadzone badania wykorzystują metodę analizy historycznej, porównawczej i problemowej, jak również filologiczną analizę kluczowych terminów. Analizie konkretnych tekstów filozoficznych – historycznych i współczesnych – towarzyszy refleksja o charakterze systematycznym. Pozwoli to wypracować precyzyjne ramy pojęciowe dla dyskusji wokół tytułowego problemu oraz nawiązać owocny dialog między fenomenologią a tradycją metafizyczną.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Bogdan Babenko
Program doktorski: Filozofia
Dyscyplina naukowa: Filozofia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Nauczanie filozofii praktycznej w Uniwersytecie Wileńskim i w Akademii Mohylańskiej w XVII-XVIII wieku.
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab., prof. UJ Steffen Huber, Instytut Filozofii UJ

 

Data oceny śródokresowej: 20.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTdmMDVmZjItYjNhYS00MzUwLWE3Y2QtOWM4MGUyMTAzZTg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

The  aim  of  the  project  is  contextualization  and  interpretation  of  authoritative sources documenting the development of ethical and political thought in the leading intellectual  centers  in  Lithuania  and  Ukraine. The  focus  of  this  study  will  be  the analysis  of  the  methods  of  teaching  of  practical  philosophy  at  the  Vilnius  University and  at  the  Mohyla  Academy in  17th  and  18th  centuries,  which will  be  described  in  a comparative approach. Needless to say, that many sources that I intend to use in my doctoral dissertation are still unexplored or explored only in a general way, without a closer  substantive  analysis  and  historical  contextualization.Therefore,  a  detailed analysis  of  selected  manuscripts  combined with  a  further  query  is  needed.  There  is currently a lack of comparative research on practical, and in a broader sense, ethical, economic,  and  political  thought  in  the  main  intellectual  centers  in  the  eastern territories of the Polish–Lithuanian Commonwealth. At the same time, it is important to investigate the relationship between practical philosophy and the political situation at  the  time,  as b well  as  to  supplement,  verify,  and possibly  criticize previous  studies. The project will help to fill these gaps in the history of the philosophy of this period. The project described here is related to my participation in the NPRH Polonica Philosophica Orientalia, PPO project. Cooperation in the PPO team will allow me toestablish  contacts  with  Lithuanian  and  Ukrainian  researchers  who  deal  with  broadly understood  Second  Scholasticism.  In  terms  of  work  on  sources,  I  will  use  my philological competences from the field of classical philology.

Streszczenie projektu w j. polskim

Głównym zadaniem pracy doktorskiej jest opis, kontekstualizacja i interpretacja miarodajnych źródeł dokumentujących rozwój myśli etycznej i politycznej w głównych ośrodkach intelektualnych Litwy i Ukrainy. Centralne  miejsca w niniejszym badaniu zajmie analiza metod wykładania filozofii praktycznej w Uniwersytecie Wileńskim i w Akademii  Mohylańskiej,  które  zostaną  opisane  w  ujęciu  porównawczym.  W  tym kontekście rozważana będzie również kwestia związku filozofii praktycznej z ogólną praktyką edukacji uniwersyteckiej  oraz  z  narracjami  politycznej  autoidentyfikacji  na Litwie  i  Ukrainie. Warto zaznaczyć, że trzon tekstów źródłowych, które zamierzam wykorzystać w swojej rozprawie doktorskiej, stanowią rękopisy kursów filozoficznych. Większaich część nie została dotąd zbadana  lub została zbadana bardzo  ogólnie, bez  opisu  szczegółów  zawartych  w  nich  treści  oraz bez  bliższej  analizy merytorycznej  i  kontekstualizacji  historycznej.  Wobec  tego potrzebna  jest  analiza wybranych  rękopisów  połączona  z  dalszym  badaniem  porównawczym.  Obecnie brakuje badań porównawczych dotyczących myśli praktycznej, etycznej i politycznej, w  głównych  ośrodkach  intelektualnych  ziem  wschodnich  Rzeczypospolitej  Obojga Narodów  i  terenów,  które  z nią graniczyły. Jednocześnie ważne jest uzupełnienie, zweryfikowanie  i  ewentualnie  skrytykowanie  dotychczasowych  badań.  Projekt pomoże wypełnić te luki w historii filozofii tego okresu. Opisany tu projekt jest związany z moim udziałem w projekcie NPRH Polonica Philosophica  Orientalia(PPO).  Współpraca  w  zespole  PPO  pozwoli  mi  nawiązać kontakty z litewskimi i ukraińskimi badaczami zajmującymi się szeroko rozumianą drugą scholastyką. W pracy nad źródłami będę wykorzystał swoje kompetencje z zakresu filologii klasycznej.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Dominika Werońska
Program doktorski: Językoznawstwo
Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Mapa stylometryczna literatury angielskiej i hiszpańskiej
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Jan Rybicki

 

Data oceny śródokresowej: 21.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 09:00-11:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQ3NjNjM2UtZTY5MS00NWQwLWJkNTEtMDllNDI4YzNkZGY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

No literature is an island. This is particularly true in the case of the English and Spanish literary canons. Both nations have had a long history of cultural and literary exchange from as early as the 13th century.

Our project aims to perform a quantitative analysis of a large body of major literary works penned by English and Spanish writers. While these cannot be compared directly with statistical methods based on word frequencies, English translations of Spanish literature will be compared with original English works, and vice versa. The two corpora shall consist of at least 500 texts each with selection made starting from the mid-16th century.

The study will be carried out using computational distant reading methods which should help us establish a connection between the two literatures via a quantitative analysis of various linguistic features used in stylometry – such as word form/lemma frequencies, frequencies of grammatical categories, and of their n-grams. The data will be analyzed using specialist software packages that include such statistical methods as cluster analysis, principal component analysis and multidimensional scaling; the results will be visualized with network analysis. 

Patterns resulting from these analyses shall be discussed in the context of traditional literary history with particular attention paid to traditional research. We hope to see some agreement between close and distant reading, but we are also interested in using quantitative analysis to provide new inspirations for quantitative knowledge of English-Spanish literary history. Special attention will be paid to works by bilingual authors and to similarities between writers never thus far considered. Hopefully, this work shall also help identify authors of long-disputed, anonymous works.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Żadna literatura narodowa nie jest samotną wyspą. Widać to szczególnie w przypadku kanonów angielskiej oraz hiszpańskiej literatury, które swój obecny kształt zawdzięczają między innymi wzajemnej wymianie kulturowej oraz literackiej sięgającej XIII wieku.

Projekt ten ma na celu przeprowadzenie ilościowej analizy licznego korpusu utworów tworzących kanon angielskiej i hiszpańskiej literatury. Ponieważ metody oparte na statystyce słownictwa nie pozwalają na bezpośrednie porównanie tych dzieł w ich wersjach oryginalnych, angielskie tłumaczenia hiszpańskiej literatury zostaną porównane z dziełami kanonu literatury angielskiej i na odwrót. Każdy korpus obejmie przynajmniej 500 tekstów, pochodzących z okresu od XVI do XXI wieku. 

Wykorzystując komputerowe metody “czytania na odległość” (distant reading), a więc obliczając częstości słowoform, lematów, kategorii gramatycznych i ich n-gramów, pragniemy wykazać podobieństwa między wybranymi zbiorami tekstów. Do obliczeń posłuży specjalistyczne oprogramowanie stylometryczne umożliwiające przeprowadzenie analizy skupień, analizy składowych głównych (PCA) oraz skalowania wielowymiarowego. Wyniki zostaną zaprezentowane za pomocą analizy sieciowej. 

Ponadto otrzymane wyniki omówimy w oparciu o tradycyjną wiedzę literacką i badania literaturoznawcze. Liczymy, że badania te wykażą podobieństwa wyników close reading (“czytaniem blisko tekstu”) oraz distant reading (“czytaniem na odległość”), a także, że analiza ilościowa pozwoli nam poszerzyć wiedzę na temat angielsko-hiszpańskiej historii literackiej. Skupimy więc uwagę na dziełach autorów dwujęzycznych oraz na możliwych podobieństwach między autorami dotychczas nie porównywanymi. Być może praca ta pozwoli również zidentyfikować autorów tekstów, których autorstwo pozostaje kwestią sporną.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Dorota Wójciak
Program doktorski: Nauki o Kulturze i Religii
Dyscyplina naukowa: Nauki o Kulturze i Religii
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Współczesna kultura religijna Podhala w świetle lokalnej koncepcji honoru
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Dominika Motak, prof. UJ
Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr hab. Stanisława Trebunia- Staszel

 

Data oceny śródokresowej: 28.10.2021

Godzina posiedzenia Komisji: 15:30

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjdmNzNlOGMtM2MyYS00YjQ2LThjMjEtMGVhODJiN2M5Y2M1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

My project is focused on collective and public Catholic rituals in a society of highlandersfrom the Podhale region (Górale), who constitute the most recognizable ethnographic group inPoland  . Literature repeats many stereotypes regarding the religiosity of Górale, one of whichconcerns its superficiality; rituals celebrated with splendour are considered more as an expression ofthe vanity of the highlanders than as a reflection of their deep religiosity. The reality is morecomplex, but it is also true that collective rituals are one of the most important features of religiosityin Podhale.

We have a richness of ethnographic material regarding public rituals in Podhale includingdescriptions of the most important Catholic holidays and rites of passage but there are no works thatwould try to place it in a broader theoretical framework. The aim of my project is to construct sucha framework. My perspective breaks with the division into internal (stereotypically deep) andexternal (stereotypically shallow) religiosity by considering public rituals in the context of theirrelationship with the most important intracultural ethical values. According to my starting hypothesis, the highlanders' attachment to public rituals is related tothe functioning of the category of honour in their culture. Honour is one of the most importantethical values and one of the most important indicators of prestige in Podhale. In relation tocategory of honour, Górale interpret behaviour of participants of rituals and some customary ritualnorms. There is no semantic equivalent between honor in the highlander dialect and its counterpartsin Polish and English (highlander honour is a broader concept), so the meaning of this term will bereconstructed by means of the tools of cultural linguistics.

Streszczenie projektu w j. polskim

Mój projekt koncentruje się na wspólnotowych i publicznych rytuałach w kulturze religijnej górali podhalańskich. Mimo, że dysponujemy bogatym materiałem etnograficznym, temat ten nie doczekał się dotąd wnikliwej analizy ani adekwatnego teoretycznego ujęcia. Prezentowany projekt może wypełnić tę lukę. Zgodnie z przyjętą przeze mnie hipotezą wyjściową, szczególna rola rytuałów publicznych w kulturze religijnej Podhala wynika ze specyfiki góralskiego stosunku do kategorii honoru. Ponieważ w gwarze leksem honor ma stosunkowo szeroki zakres semantyczny, w celu rekonstrukcji góralskiej koncepcji honoru w pierwszej kolejności sięgam po narzędzia lingwistyki kulturowej: analizie poddaję teksty spisane gwarą oraz wypowiedzi Podhalan zebrane podczas wywiadów. Górale uznają honor za jedną z najważniejszych wartości etycznych i główny wyznacznik prestiżu. Ze wstępnej analizy materiałów etnograficznych i przeprowadzonych przeze mnie rozmów wynika, że często mówi się o honorze w kontekście zbiorowych obrzędów religijnych. Mianem ho-norowego  określa się zazwyczaj aspekt rytuału niosący komunikat autoreferencyjny, a nie kano-niczny (w rozumieniu Rappaporta):można mieć pogrzeb z honorami; zająć honorowe miejsce wkościele; honorowo jest pojawić się na weselu mimo konfliktu z rodziną nowożeńców. Rytuały pu-bliczne nie stwarzają jedynie kolejnej okazji do aktualizacji wartości, jaką jest honor. Zasady rytualnej komunikacji konstruowane są w oparciu o logikę honoru. To w odniesieniu do tej kategorii in-terpretuje się postawy uczestników i zwyczajowe normy. Moja perspektywa wychodzi poza dycho-tomię wewnętrznej i zewnętrznej religijności. W ramach badań planuję wziąć udział w obchodach najważniejszych świąt dorocznych i rodzinnych a także prowadzić indywidualne wywiady z ich uczestnikami.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Ewa Rydzewska
Program doktorski: 2019/2020
Dyscyplina naukowa: Archeologia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Bransolety wężowate typu pomorskiego na terenie środkowoeuropejskiego Barbaricum.
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Marzena Przybyła

Data oceny śródokresowej: 18.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 11:00-13:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDk1Mjk4MGItNWMyZS00YjA1LWJlY2YtNTZlOTVlYzE1NTZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

Shield-headed armrings of pomeranian type, as ornaments of a woman's outfit, often rich one, are important artefacts that can provide insight into topics such as ways and range of functioning of the craftsmen who produce them, craft techniques, and ways and range of distribution of products manufactured by individual workshops. Then, the analysis of these bracelets will allow to determine their meaning in the context of the social diversity of the Wielbark culture, as well as to specify the genesis of these ornaments. As these ornaments appear occasionally in other areas, among others in the forfield of the Central Danube Limes, they are associated with a whole range of questions related to the dynamics and nature of long-term cultural contacts during the Marcomannic Wars. About forty years have passed since the appearance of the last comprehensive work on these ornaments (Wójcik 1978). During this time, the source base has significantly increased, and we also have better techniques of statistical and spatial analysis, which allow us to look at this group of ornaments in a new way. Completing the database corresponding to the present state of knowledge and re-examining their diversity will allow to answer the above-mentioned questions. The starting point for the implementation of this project will be a detailed museum query, including institutions in Poland, but also museums in Germany, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Denmark and Sweden. In the next step the artefacts in question will be studied in such aspects as manufacturing techniques, type and quantity of the raw material used for their production. These two stages of work will allow answering the more complex questions stated at the beginning, i.e. the range of mobility of the artisans, the social context and in spatial terms. For the implementation of some research activities, funding was obtained from the MiniGRANT POB Heritage.

Streszczenie projektu w j. polskim

Bransolety wężowate typu pomorskiego, jako ozdoby stroju kobiecego, często bogatego, są istotnymi zabytkami, które mogą umożliwić wgląd w takie tematy jak sposób i zakres funkcjonowania wytwarzających je rzemieślników, techniki rzemieślnicze, czy też sposób i zakres dystrybucji wyrobów wytwarzanych przez poszczególne warsztaty. Następnie analiza tych bransolet pozwoli na określenie ich znaczenia w kontekście zróżnicowania społecznego kultury wielbarskiej, jak również sprecyzowanie genezy tych ozdób. Ponieważ ozdoby te występują pojedynczo na innych obszarach, m.in. na przedpolu limesu środkowodunajskiego, to wiążą się one z całą pulą pytań związanych z dynamiką i charakterem dalekosiężnych kontaktów kulturowych w dobie wojen markomańskich. Od czasu pojawienia się ostatniej kompleksowej pracy na temat tych ozdób (Wójcik 1978) upłynęło już około czterdzieści lat. W tym czasie zarówno baza źródłowa znacząco się powiększyła podobnie, jak i też dysponujemy lepszymi technikami analizy statystycznej i przestrzennej, pozwalającymi w nowy sposób spojrzeć na tę grupę ozdób. Skompletowanie bazy źródłowej odpowiadającej dzisiejszemu stanowi wiedzy, ponowne przyjrzenie się ich zróżnicowaniu pozwoli odpowiedzieć na przytoczone wyżej pytania. Punktem wyjścia dla realizacji tego projektu będzie szczegółowa kwerenda muzealna, obejmująca przede wszystkim instytucje w Polsce, ale też muzea w Niemczech, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Danii i Szwecji. W kolejnym kroku, bransolety te, będą analizowane pod kątem technik rzemieślniczych oraz rodzaju i jakości użytego do ich produkcji surowca. Te dwa etapy pracy pozwolą odpowiedzieć na złożone pytania postawione na początku, tj. zakres mobilności rzemieślników oraz kontekst społeczny i przestrzenny tych zabytków. Na realizację części działań uzyskano finansowanie z MiniGRANTU POB Heritage.
 

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Grzegorz Wingert
Program doktorski: Nauki o Kulturze i Religii
Dyscyplina naukowa: Nauki o Kulturze i Religii
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Ewangelia Marcjona a kanoniczni synoptycy: nowa próba rozwiązania problemu zależności.
Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk

Data oceny śródokresowej: 25.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQxMjg2NmUtZjg0ZC00ODRmLTgzMWItMTc4NThmZDM1NzUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

This project aims to evaluate the theories concerning the synoptic problem by the addition of a yet insufficiently studied source – The Gospel of Marcion. This approach is hardly present in the scientific discourse and the only two attempts already made are unpersuasive. Even though the discussion about the dependencies between all three synoptic gospels lasts more than thousand years, it still lacks an ultimate evidence that would definitely prove one of the hypotheses. The deadlock that appeared in the studies demands to look for new evidences and premises – also outside of the texts of canonical gospels. The source for them could be the Gospel of Marcion, reconstructed in recent years by a few scholars. The main reason to add this rather difficult source (it is known only indirectly, from the polemical texts) in the discourse is mainly its indisputable similarity to the Gospel of Lucas and (at least hypothetically) other synoptic authors. The crucial advantage of this source text is a possibility to place it precisely in the socio-geographical context and (which is even more important) the time of composition. This enables one to use it as a tool for a relative dating to other texts with a use of the time span of Marcions public activity. The central part of this project will consist of comparative analyses of the synoptic gospels with the Gospel of Marcion – they will cover the textual, narrative and also doctrinal aspects. Pointing out the dependencies between all these texts will then make possible to formulate a new model of the relations between them and finally to confront these results with the dominant scientific hypotheses (most important among others: Farrer-Goodcare and The Two Documents hypotheses).

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Niniejszy projekt stawia sobie za cel uwzględnienie Ewangelii Marcjona w próbie rozwiązania problemu synoptycznego. Zagadnienie to jest niemal nieobecne w badaniach nad zależnościami między ewangeliami synoptycznymi, a dwie dotychczas podjęte próby budzą poważne wątpliwości. Mimo, iż kwestia zależności między ewangeliami synoptycznymi jest podejmowane od kilkunastu wieków, ciągle brakuje decydujących argumentów przemawiających za którąś z hipotez. Impas w jakim znalazły się badania w tej domenie każe poszukiwać nowych argumentów i przesłanek także poza samymi tekstami ewangelii kanonicznych. Źródłem dla nich może być właśnie Ewangelia Marcjona, rekonstruowana w ostatnich latach przez kilku niezależnych od siebie badaczy.

Za włączeniem tego zachowanego jedynie pośrednio źródła w dyskurs związany z problemem synoptycznym przemawia przede wszystkim jego zależność od Ewangelii Łukasza oraz (przynajmniej hipotetycznie) pozostałych synoptyków. Ogromną zaletą sięgnięcia właśnie po tekst Ewangelii Marcjona jest możliwość usytuowania go w konkretnym środowisku oraz, co jeszcze ważniejsze, w konkretnym czasie. W ten sposób możliwe staje się odnoszenie względnej datacji pozostałych tekstów właśnie do czasów aktywności jej autora. Centralną część niniejszego projektu stanowić będą porównawcze analizy Ewangelii Marcjona z ewangeliami synoptycznymi (uwzględniając także hipotetyczne warianty pośrednie), dotyczące zarówno warstwy tekstualnej jak i struktur narracyjnych i elementów doktrynalnych. Wykazanie zależności (bądź ich braku) umożliwi następnie sformułowanie modelu zależności między wszystkimi tekstami i odniesienie go do pozostałych, obecnych w dyskursie naukowym stanowisk.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Jakub Antosz-Rekucki
Program doktorski:  literaturoznawstwo
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Bob Dylan’s Melic Poetry in Polish Translations
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Agata Hołobut, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Data oceny śródokresowej: 25.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTViZjIyNTAtMWNlYS00MTc1LTkxZWItZjE0ZTVkZThiYTI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

The proposed research project will consist of an analysis of the existing translations of RobertAllen   Zimmerman’s   (Bob  Dylan’s)   melic  poetry  into   Polish.   In  the   process  of   research,   I   amgoing to stress the multi-modal character of the source and target texts, attempt to identify theaims   set   for   the   translations   by   their   authors,   as   well   as   the   reasons   behind   the   positive   andnegative   selection   of   texts   for   translation,   the   transformation   of   the   cultural,   religious,philosophical, and political aspects of the original in the process of linguistic transfer, and, last but not   least,   the   reception   and   functioning   of   the   target   texts   within   the   target   culture.   Thepreliminary   research   methodology   is   going   to   be   constructed   on   the   basis   of   a   selection   oftheoretical approaches focusing on thecultural and ideological aspects of literary translation (e.g.,Venuti, Baker, Basnett and Lefevere, Berman, Hermans, Lefevere, Tymoczko), genre theory, andtranslation of literary genres (e.g.,  Bassnett, Biel, Chandler, Coupland, Derrida & Ronell, Duff,Fishelov, Fowler, Holt, James, Ramazani, Unger). This solid albeit eclectic literary and translationstudies   framework   will   be   enriched   by   investigating   the   material   from   the   viewpoint   of   therelatively new methodologieswhich emphasise the multi-modality of melic texts, the influence oftheir extra-linguistic elements on their semantics, and the compromises forced upon the translatorswhen the non-verbal elements such as rhythm, singability, or the adherence to original music mustbe   balanced   against   the   ideal   of   reproducing   the   original   linguistic   content   (e.g.,   Peter   Low’sPentathlon Principle, 2005and 2017,and Ronnie Apter and Mark Herman’s work, 2016). In thismanner, the project may contribute to the Polish scholarship on the most significant and culturallyimpactful—but at the same time the most underresearched—part of Bob Dylan’s creative outputand advance the methodology suitable for the analysis of melic texts in literary and translationstudies, which still can be improved upon, especially in the Polish context.

Streszczenie projektu w j. polskim

Proponowany tu projekt będzie polegać na analizie istniejących polskich przekładów poezji melicznej Roberta   Allena   Zimmermana   (Boba   Dylana).   Pozwoli   on   zgłębić   multimodalny   charakter   tekstów źródłowych i docelowych, zidentyfikować cele stawiane sobie przez polskich tłumaczy Boba Dylana, a   także   mechanizmy   pozytywnej   i   negatywnej   selekcji   tekstów   do   przełożenia,   prześledzić transformację   kulturowych,   religijnych,   filozoficznych   i   politycznych   aspektów   oryginałów   w procesie transferu językowego, wreszcie — rozjaśnić problem recepcji i funkcjonowania przełożonych utworów   w   kulturze   docelowej.   Wstępnie   zaproponowana   metodologia   badań   oprze   się   na   takich składowych   jak   wybrane   teorie   dotyczące   kulturowych   i   ideologicznych   aspektów   przekładu literackiego   (proponowanych   przez   badaczy   i   badaczki   takich   jak  Venuti,  Baker,   Basnett   and Lefevere,   Berman,   Hermans,   Lefevere,   Tymoczko)   czy   genologiai   refleksje   nad   gatunkami literackimi w przekładzie (tu przywołane zostaną prace autorów takich jak  Bassnett, Biel, Chandler, Coupland, Derrida i Ronell, Duff, Fishelov, Fowler, Holt, James, Ramazani, Unger). Ta eklektyczna, aczkolwiek   solidna   baza   literaturoznawcza   i   przekładoznawcza   zostanie   wzbogacona   stosunkowo nowymi ramami badawczymi, które skupiają się na multimodalności tekstów melicznych, wpływie ich elementów pozajęzykowych na ich semantykę i kompromisach, do których zmuszeni są tłumacze, gdy niewerbalne   elementy   oryginału   (rytm,   przeznaczenie   do   śpiewania,   muzyka)   trzeba   pogodzić   z reprodukcją   znaczenia   językowego   („Prawo   Pentatlonu”   Petera   Lowa,   propozycje   R.   Apter   i   M.Hermana).  Dzięki temu projekt przyczyni się do rozwoju polskich badań na temat najistotniejszej i najbardziej wpływowej, a zarazem najmniej zbadanej części twórczości Boba Dylana i rozwinie wciąż niedopracowane,   szczególnie   w   polskiej   nauce,   metodologie   umożliwiające   literaturoznawstwu   i przekładoznawstwu mierzenie się z tekstami melicznymi.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Jan German
Program doktorski: językoznawstwo
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Temat/tytuł   przygotowywanej   rozprawy   doktorskiej:   Drogi   przenikania   zapożyczeń greckich i łacińskich do języka staropolskiego: leksyka z dziedziny życia duchowego.
Promotor rozprawy doktorskiej: Dr hab. Hubert Wolanin
Współpromotor/promotor pomocniczy: Dr Dariusz Piwowarczyk

Data oceny śródokresowej: 20.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 13:00-15:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzRhYzBmZGEtODc2Zi00ZmFkLWI0Y2EtYjcwZWY3N2Q2YjQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

My project will focus on the analysis of the chronology and the ways in which the vocabulary con-cerning the spiritual life of Latin and Greek origin was borrowed into the Old Polish language. This topic has already been investigated in some studies, but most of them concentrate on selected words or  groups  of  words  and  we  still  lack  a  more  complex  approach.  My  aim  is  to  extract  these  words from  the  Old  Polish  Dictionary  and  investigate  how  they  made  their  way  into  Polish  (via  Czech, German, directly from Latin or in other ways) and when it happened (in Proto–Slavic, in Polish be-fore  the  written  period  or  in  Old  Polish).  In  cases  of  non-direct  borrowings  I  am  going  to  specify how the Greek and Latin words were borrowed into intermediary languages, for example Czech and German (in the last case also decide which German dialects were involved). The important part of the project will be the analysis of the adaptation processes of different levels (graphemics, phonetics, inflection, word formation, semantics), which will help to specify the ways and chronology of the borrowing and also to describe how the Greek and Latin words have been assimilated with the rest of the Polish vocabulary – which of them (in the Old Polish period) were recognized as foreign and which were not any more. Due to the complex approach, the conclusions will show the general tendencies in the borrowing and adaptation of the Greek and Latin words concerning spiritual life. The results of the study will be an important basis for the study of the Greek and Latin vocabulary in the Polish language of later periods.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Projekt dotyczy dróg przenikania słownictwa z dziedziny życia duchowego pochodzenia greckiego i łacińskiego do języka staropolskiego. Moim celem jest ekscerpcja takich słów ze Słownika staro-polskiego i sprawdzenie, w jaki sposób (za pośrednictwem jakich języków) i kiedy dotarły one do staropolszczyzny. Zbiór badanych wyrazów będzie obejmował wyłącznie pożyczki typu loanwords, a nie kalki czy półkalki. Ich analiza oparta będzie na rozważaniach dotyczących samego procesu zapożyczania i osadzona w dyskusji na temat historii kontaktów językowych staropolszczyzny, z wykorzystaniem bogatej literatury przedmiotu. Dla zgromadzenia materiału badawczego konieczne będzie najpierw dokonanie ekscerpcji ze Słownika staropolskiego wszystkich słów, którym można z dużym prawdopodobieństwem przypisać pochodzenie greckie lub łacińskie, następnie przeprowa-dzenie klasyfikacji semantycznej tych wyrazów i wybranie tych, które odnoszą się sfery życia du-chowego. Istotna część projektu to analiza procesów adaptacyjnych towarzyszących zapożyczaniu. Stanowi ona nie tylko narzędzie pomocne przy ustalaniu chronologii i dróg przenikania, ale również czynnik ukazujący stopień asymilacji zapożyczeń ze słownictwem rodzimym. Oprócz wniosków szczegółowych, dotyczących etymologii poszczególnych wyrazów, wyciągnięte zostaną wnioski ogólne dla całego zasobu badanej leksyki: jakimi drogami przenikały do staropolszczyzny poszczególne grupy wyrazów dotyczących życia duchowego i czym się one charakteryzowały. Na tej podstawie omówione zostanie zwłaszcza zagadnienie pochodzenia staropolskiej terminologii chrześcijańskiej.

 

Imię i nazwisko Doktoranta: Jan Rostek
Program doktorski: Filozofia
Dyscyplina naukowa: Filozofia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Is a Plausible Epiphenomenalist Posi-tion Possible?
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Katarzyna Kijania-Placek, prof. UJ
Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Posłajko

Data oceny śródokresowej: 25.10.2021 (poniedziałek)
Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDFiZjI5NGUtOTBlYS00Y2ViLWEzNmYtZjZiYTExY2E2OGYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

The aim of the project is to inquire into the problem of rejecting mental causation; my objective is to look into the possibility of constructing a position which would embrace epiphenomenalism,  yet  would  be  able  to  deal  with  all  the  major  objections  to  it  and retain plausibility. According to the common understanding of epiphenomenalism, our mentality is causally ineffective and all the causal work in the world is done on a phy-sical level. However, this thesis can be interpreted and/or weakened in various ways. For example it can be stated that mental events have physical properties, that causal relations between two mental events are acceptable, that the epiphenomenalist thesis should be limited to a more narrow scope of mental entities or that mental entities exist in a weaker, deflationary sense. It can be recognized that epiphenomenalism is a wide and diverse family of views; nevertheless this diversity is not always acknow-ledged by its critics. It is widely held that epiphenomenalism is untenable because it faces  numerous  problems  and  objections.  These  criticisms  are  used  not  only  to  at-tack those who overtly reject mental causation but also to prove that any position that has  epiphenomenalist  conequences,  desired  or  not,  is  untenable;  and  all  theories apart  from  reductive  physicalism  are  in  this  danger.  In  order  to  investigate  whether the  inability  of  some  of  the  most  popular  metaphysical  theories  of  mind  to  uphold mental causation should be seen as a problem, it would be useful to construct plausible  epiphenomenalist  position.  Its  attractiveness  might  increase  the  attractiveness of other theories suspected to yield epiphenomenalist consequences. I plan to study the possible epiphenomenalist positions and consider which of them might be defen-ded against typical charges.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Celem  projektu  jest  zbadanie  problemu  przyczynowania  mentalnego;  postaram  się zbadać możliwość skonstruowania stanowiska, które przyjmowało b y epifenomenalizm,  lecz  byłoby  odporne  na  dotychczasowe  zarzuty  wobec  niego  i zachowywałoby luźno pojętą akceptowalność. Zgodnie z powszechnym rozumieniem epifenomenalizmu   nasza   sfera   mentalna   jest   bierna   przyczynowo,   a   cała przyczynowość w świecie  ma  miejsce  na  poziomie fizycznym. Teza  ta  może  jednak być  na  różne  sposoby  interpretowana  oraz  osłabiana:  chociażby  poprzez  przyjęcie, że   zdarzenia   mentalne   mają własności fizyczne,   przez   zezwolenie   na   relacje przyczynowe   między   dwoma   zdarzeniami   mentalnymi,   przez   zawężenie obowiązywania  tezy  epifenomenalistycznej  do  pewnej  klasy  bytów  mentalnych  lub przez  deflacyjne  podejście  do  istnienia  bytów  mentalnych.  Wynika  z  tego, że epifenomenalizm  jest  szeroką  i  różnorodną  rodziną  stanowisk;  nie  jest  to  jednak dostatecznie  zauważane  przez  jego  krytyków.  Epifenomenalizm  jest  powszechnie uznawany  za  niemożliwy  do  utrzymania  ze  względu  na  liczne  problemy  i  zarzuty,  z którymi musi się mierzyć. Są one używane nie tylko do ataków na stanowiska, które otwarcie odrzucają przyczynowanie mentalne, ale również do dowodzenia, że każde stanowisko,  które  ma  epifenomenalistyczne  konsekwencje,  zamierzone  lub  nie,  jest nie do przyjęcia. Takie zaś konsekwencje bywają wykazywane wszystkim teoriom w metafizyce  umysłu  poza  redukcyjnym fizykalizmem.  Aby  zbadać,  czy  faktycznie niezdolność   niektórych   z   najpopularniejszych   metafizycznych   teorii   umysłu   do zapewnienia  przyczynowania  mentalnego  powinna  budzić  nasz  niepokój,  należy skonstruować możliwie akceptowalne stanowisko epifenomenalistyczne, które swoją atrakcyjnością zwiększy   też atrakcyjność innych teorii posądzanych   o epifenomenalistyczne   konsekwencje.   Zamierzam   zbadać możliwe   stanowiska epifenomenalistyczne   i   rozważyć,   które   z   nich   mogą obronić się przed standardowymi zarzutami.

Full name of the Doctoral Student: Joanna Mendyk
Doctoral programme: Studies in Cultures and Religions
Scientific discipline: Studies in Cultures and Religions
Subject/title of doctoral dissertation: Cavallero de prestar: The Chivalric Ethos in the Iberian Peninsula of the 12th and 13thc. In the light of the Cantar de mio Cid and other selected epic poems.
Doctoral dissertation supervisor: Dr hab. Anna Waśko, Prof. UJ
Co-supervisor/Assistant supervisor: Prof.Alberto Montaner Frutos

Data oceny śródokresowej: 25.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 17:00-19:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDFkZWJlN2YtYmMzMC00NTEyLTg5YmUtZjMwZmMxYWNjYzQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

The project concerns the chivalric ethos in Iberia in the High Middle Ages, more precisely, a century before and a century after the creation of the Cantar de mio Cid (hereinafter: CMC). It represents studies within the paradigm of Historical Anthropology / Cultural History (particularly the histoire 2 des mentalités approach). My idea is to analyse a problem belonging to the mentalités scope of research through the lens of literature, hence, the project has an interdisciplinary character and might be located between history and literary studies, incorporating also elements of qualitative sociology. The analysis will have a structure that might be visually compared to a matryoshka. There are three groups of sources, which correspond to three levels of the analysis. The first level consists of a case study of the chivalric ethos in the CMC. The second level comprises other Old Castilian and Latin epic poems from the 12th and 13th c.: 1) the Carmen Campidoctoris, 2) the Praefatio de Almaria, 3) the Roncesvalles, 4) the Libro de Alexandre, 5) the Poema de Fernán González, 6) the Cantar de Rodrigo. The third level will be constituted by other historical sources such as chronicles, treatises, and legal documents. The conclusions of this ‘matryoshka-structured’ analysis will be later restructured into a chronological axis, constituting thereby the evolutionary trajectory of the chivalric ethos in the Iberian Peninsula in the course of a century before and a century after the creation of the CMC, to be later compared with its Anglo-French counterpart. The aim of this comparison is to establish to what extent the evolution of the chivalric ethos in the peripheral region of Iberia, marked with the long-term coexistence and struggle with Moors, was different to its core-area.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Projekt dotyczy etosu rycerskiego w Iberii w pełnym średniowieczu, konkretnie w okresie wieku przed i wieku po powstaniu Pieśni o Cydzie (dalej: PoC). Badania wpisują się w paradygmat antropologii historycznej (zwłaszcza historii mentalności). Ideą przewodnią jest zanalizowanie zjawiska zawierającego się w nurcie badań nad mentalnością przez pryzmat literatury, stąd też projekt ma charakter interdyscyplinarny i lokuje się pomiędzy historią a literaturoznawstwem, zawierając jednocześnie elementy socjologii jakościowej. Analiza będzie mieć strukturę, która może być wizualnie porównana do matrioszki. Baza źródłowa została podzielona na trzy kategorie, które odpowiadają trzem poziomom analizy. Pierwszy poziom to studium przypadku etosu rycerskiego w PoC. Drugi poziom uwzględnia analizę łacińskich i starokastylijskich poematów epickich z XII i XIII w.: 1) Carmen Campidoctoris, 2) Praefatio de Almaria, 3) Roncesvalles, 4) Libro de Alexandre, 5) Poema de Fernán González, 6) Cantar de Rodrigo. Na trzeci poziom sklada się analiza innych typów źródeł, takich jak kroniki, traktaty i źródła prawne. Wnioski z analizy w formie matrioszki zostaną następnie ułożone w porządku chronologicznym, ukazując tym samym trajektorię rozwoju etosu rycerskiego na Półwyspie 3 Iberyjskim w okresie wieku przed i wieku po powstaniu PoC, która następnie zostanie porównana z jej anglo-francuskim odpowiednikiem. Celem tego porównania jest określenie, w jakim stopniu ewolucja etosu rycerskiego w peryferyjnym regionie Iberii, naznaczonym długotrwałymi współistnieniem i walką z Maurami, była odmienna od jej modelu w centrum świata rycerskiego.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Jolanta Bujas-Poniatowska
Program doktorski: nauki o sztuce
Dyscyplina naukowa: muzykologia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Rzymskokatolicka kultura muzyczna na ziemiach polskich pod koniec XVIII i w I poł. XIX wieku.
Ang: Roman Catholic Musical Culture in the Territory of Former Poland in the Late 19th and Early 19th Centuries.
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Aleksandra Patalas, Prof. UJ

Data oceny śródokresowej: 18.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 11:00-13:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWNlNzJkNzQtMGQ4Ny00ZTEwLTlhMzAtODU1NWIwN2U4YWZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

The aim of the project is to present Roman Catholic musical culture of the late 18th and early 19th centuries within the territory of former Poland, restricted here to the land that since 1815 became so-called Congress Poland. The main purpose is to display the dynamic of changes in the area of musical life and music-making in the period of destabilisation, both at the level of external factors, i.e. social and political transformations, and internal ones, in terms of changing musical style and patronage. The research will focus on music itself, people connected with it, musical institutions and social context of the functioning of church music. The reason for undertaking such studies is the need to discuss changes that took place in the late 18th and early 19th centuries in the Roman Catholic community, both in terms of musical life and repertoire, implementing the systematic and issue-based approach. The broad perspective will allow for formulation and definition of mechanisms underpinning the noticed transformations, and the deepened social context will help to understand them. The diagnosis of the crisis of religious musical culture will be made together with the analysis of the decay of the previous system of music making and establishment of new forms of musical life in the described territory. The proposed approach will allow for creating the map of music-making, on which the main centres will be displayed i.e. key cities, exemplary towns and villages. The research will show the picture of the former musical life and its form in order to indicate new elements of musical culture, such as associations, or amateur choirs. The attention of the researcher will be paid to the remains of old musical culture as well as emerging phenomena. The broad period must be taken into consideration in such an approach as it lets us highlight processes, trends and types of activity. Moreover, types of musical repertoire referring to particular forms of music-making will be analysed as well.

Streszczenie projektu w j. polskim

Celem projektu jest zaprezentowanie rzymskokatolickiej kultury muzycznej końca XVIII i 1. poł. XIX w. na ziemiach polskich ograniczonych tutaj do terenu od 1815 roku wchodzącego w zakres Królestwa Polskiego. Owo ograniczenie wydaje się niezbędne, ze względu na bardzo zróżnicowane zjawiska i uwarunkowania powstałe w poszczególnych częściach dawnej Rzeczpospolitej, teraz uzależnionych od trzech państw zaborczych. Głównym założeniem rozprawy jest ukazanie dynamiki przemian życia muzycznego i muzykowania w okresie destabilizacji, widocznej zarówno na poziomie czynników zewnętrznych, tj. przemian społecznych i politycznych, jak i wewnętrznych, w zakresie zmieniającego się stylu muzycznego i mecenatu. Badania obejmują samą muzykę, postaci z nią związane, instytucje muzyczne oraz społeczny kontekst funkcjonowania muzyki religijnej. Powodem podjęcia badań jest potrzeba syntetycznego i zarazem problemowego ujęcia przemian zachodzących na przełomie XVIII i w I połowie XIX wieku w środowisku rzymskokatolickim, zarówno na poziomie życia muzycznego, jak i repertuaru. Szersze spojrzenie badawcze pozwoli rozpoznać i wyodrębnić mechanizmy stojące za zauważanymi przemianami, a pogłębiony kontekst społeczny pomoże je zrozumieć. Zdiagnozowane zostaną przyczyny kryzysu religijnej kultury muzycznej, opisany zostanie proces obumierania dotychczasowego systemu muzykowania oraz wykształcenia się nowych form życia muzycznego na opisywanym terytorium. Proponowane ujęcie problematyki pozwoli na stworzenie mapy muzykowania, na której uwidocznione zostaną główne ośrodki miejskie, a także reprezentatywne ośrodki małomiasteczkowe i wiejskie. Badania wychodzić będą od zastanego obrazu życia muzycznego i jego form. Na tym tle wyznaczone zostaną nowe elementy kultury muzycznej, takie jak towarzystwa czy chóry amatorskie. Uwaga badaczki skupi się więc zarówno na pozostałościach minionej kultury muzycznej, jak i na nowych zjawiskach. Szeroki zakres czasowy jest w tym ujęciu niezbędny, ponieważ pozwala na wyznaczenie procesów, trendów i typów aktywności. Zbadane zostaną także typy repertuaru muzycznego odnoszące się do poszczególnych form muzykowania.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Judyta Bąk
Program doktorski: Archeologia
Dyscyplina naukowa: Archeologia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Tatuaż i malowanie ciała w prekolumbijskiej Ameryce Południowej: analiza zjawiska na przykładzie kultur peruwiańskiego wybrzeża
Promotor rozprawy doktorskiej: Dr hab. Jarosław Źrałka, prof. UJ
Współpromotor/promotor pomocniczy: Dr hab. Janusz Z. Wołoszyn (Uniwersytet Warszawski)

Data oceny śródokresowej: 18.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzUzMGNjOTItYzZmMC00NjgzLTliOGEtMjU5YzhiZWQ0Zjll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

Body painting and tattooing was a common practice among the pre-Columbian South American societies. Nevertheless, to a large extent, the scope of the research on this phenomenon so far is very limited in the methodological and theoretical sense. The aim of this project is to comprehensively investigate the empirical aspects of this cultural practice based on interdisciplinary analyses of ornaments preserved on mummified human remains of the Peruvian Coast. The project begins with a museum research of visible body decorations, and then the remaining mummies of selected collections will be identified in terms of the presence of imperceptible patterns in visible light. The information obtained will be the starting point for further considerations and interdisciplinary research with the help of achievements from humanities, chemical, and medical forensics. The research will focus on two main issues: the art of tattooing (pigment composition and techniques) and the role of the social function of such ornamentation. The results of the project will be establishment of a procedure and the appropriate analytical techniques in future research on this topic. The project provides for preliminary ethnoarchaeological research to investigate potential links between biological material and body decoration in contemporary traditional Peruvian communities. The research based on archaeological, historical, and ethnological evidence, enriched with the results of the interdisciplinary research, will allow us to reach a deeper understanding and even the reconstruction of intangible practices from the perspective of body painting and tattooing among the native communities of the Andean area.

Streszczenie projektu w j. polskim

Malowanie i tatuowanie ciała było powszechnie praktykowanym zwyczajem wśród społeczności prekolumbijskiej Ameryki Południowej. Niemniej, w dużej mierze dotychczasowy zakres badań nad tym zjawiskiem ma bardzo ograniczony charakter w sensie metodologicznym i teoretycznym. Celem projektu jest kompleksowe zbadanie aspektów empirycznych tej praktyki kulturowej w oparciu o interdyscyplinarne analizy zdobień zachowanych na zmumifikowanych szczątkach ludzkich z peruwiańskiego wybrzeża. Projekt rozpoczyna kwerenda muzealna widocznych dekoracji ciała, a następnie przeprowadzona zostanie identyfikacja pod kątem ewentualnej obecności niezauważalnych wzorów w świetle widzialnym na pozostałych mumiach wybranych kolekcji. Otrzymane informacje będą punktem wyjścia dla dalszych rozważań i wykonania analiz interdyscyplinarnych z wykorzystaniem osiągnięć nauk humanistycznych, chemicznych i medyczno-sądowych. Badania koncentrować się będą wokół dwóch głównych zagadnień: sztuki tatuażu (skład pigmentu, technika wykonania) i celowości wykonywanych zdobień. Efektem prac, będzie określenie procedury oraz adekwatnych technik analitycznych w studiach nad intersującą mnie tematyką i kategorią źródeł. W pracy przewidziane jest przeprowadzenie wstępnych badań etnoarcheologicznych, mających na celu zbadanie potencjalnych powiązań pomiędzy dekoracją zachowaną na materiale biologicznym a zdobieniem ciała praktykowanym wśród społeczności indiańskich Peru. Badania oparte na źródłach archeologicznych, historycznych oraz etnologicznych, wzbogacone o rezultaty interdyscyplinarnych analiz pozwolą na głębsze poznanie, a nawet rekonstrukcję kultury niematerialnej z perspektywy zjawiska malowania i tatuowania ciała wśród rdzennych społeczeństw Środkowoandyjskiego Obszaru Kulturowego.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Karolina Madeja
Program doktorski: historia
Dyscyplina naukowa: historia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Reakcje pogańskie w Europie
środkowo-wschodniej we wczesnym średniowieczu (X-XI w.)
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Wojciech Mruk, prof. UJ

Data oceny śródokresowej: 18.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 11:00-13:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTdlZmZmYWItODBkZi00MDJlLTgyZjgtZDlhZGMxMjk5ZDM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

The aim of the project is to analyze the course and causes of so-called pagan reactions that occurred in East-Central Europe in 10th and 11th centuries as the response to Christianization. The uprisings concerned communities of similar mores and polities in Polabian area, Hungary, Poland and Rus’, therefore should be considered in wider social context. The subject has not been yet thoroughly explored especially in comparative approach that can provide answers to the actual reasons of the revolts and broaden the image of early statehood in the whole region of “Younger Europe”. The researchers who examined the events separately for each community connect them rather with burdens of feudal system (rise of central authority, induction of new tributes) and not with the religious aspects (clash of moral standards, new forms of cult implemented by force). The project intends to question whether these spheres should be perceived separately. By using anthropological methods, it proposes to emphasize the perspective of society instead of institutional or political point of view. Furthermore, it aims to find the potential contradictions between the former religion (of Slavs and Hungarians) and Christianity, taking into consideration e.g. attitude towards authority in pagan beliefs or change of women’s status according to new regulations. The project will also take advantage of related sciences, such as religious studies or archeology. In result, it should amend the image of Christianization in East-Central Europe and contribute to the development of Polish and regional historiography. Its conclusions may also be important for popularization of history, as the amount of pseudoscientific publications is rising because of the lack of critical study of the topic.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Zamysłem projektu jest analiza przebiegu oraz przyczyn tzw. reakcji pogańskich, jakie wystąpiły w Europie środkowo-wschodniej w X i XI wieku w odpowiedzi na chrystianizację regionu. Powstania dotyczyły społeczności o podobnych obyczajach i organizacji ustrojowej na terenie Połabia, Węgier, Polski i Rusi, dlatego powinno się rozpatrywać je w szerszym kontekście społecznym. Temat nie został dotąd gruntownie przebadany, zwłaszcza w podejściu porównawczym, które może dostarczyć odpowiedzi odnośnie do rzeczywistych powodów wystąpień i pogłębić obraz początków państwowości w rejonie „Młodszej Europy”. Badacze, którzy zajmowali się zjawiskiem osobno dla każdej społeczności, wiążą je raczej z obciążeniami systemu feudalnego (umocnienie władzy centralnej, wprowadzanie nowych danin), a nie z aspektem religijnym (konflikt norm moralnych, nowe formy kultu wprowadzane przez aparat przymusu). Projekt zamierza zakwestionować oddzielanie od siebie tych sfer. Proponuje podejście antropologiczne, które stawia nacisk na perspektywę społeczeństwa zamiast instytucji czy władzy. Zamierza również wykazać potencjalne sfery konfliktu między religiami społeczności słowiańskich i węgierskich a chrześcijaństwem, biorąc pod uwagę m.in. stosunek do autorytetów w wierzeniach pogańskich oraz zmianę statusu kobiet według nowych norm prawno-ustrojowych. Projekt wykorzysta także dorobek nauk pokrewnych, jak religioznawstwo i archeologia. W rezultacie powinien dopełnić obraz chrystianizacji w Europie środkowo-wschodniej i przyczynić się do rozwoju polskiej oraz regionalnej historiografii. Jego wnioski mogą mieć znaczenie również dla popularyzacji historii, gdyż z powodu braku krytycznego opracowania tematu wzrasta liczba publikacji pseudonaukowych.

 

Imię i nazwisko Doktorantki: Karolina Wiśniowska
Program doktorski: interdyscyplinarny
Dyscyplina naukowa: prawo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Populizm bioetyczny a polityka medyczna
Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Wojciech Załuski
Współpromotor: dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ

Data oceny śródokresowej: 20.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 18:45-20:45
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGEyNjBmOWEtYTJkNi00YzI0LWE3YWYtNmQ4ZDU2ZWQxNWFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

The project is of an interdisciplinary character, combining law, philosophy and political science. It aims, firstly, at describing political bioethical populism, which is a part of wider phenomenon, namely populism - understood as a political strategy consisting of antagonization (especially ‚the people’ versus ‚the establishment’: Mudde i Kaltwasser 2017), but also of negation of pluralism (Müller 2017) - but having also its own specific characteristics such as: highly emotional discourse concerning health and biomedical technologies, biased usage of data, conspirationism, etc. It is a particularly difficult task to deal with populism, including its bioethical type, as populist strategies are particularly flexible. It is a result of a „thin-centered” nature of populism (Mudde i Kalwassser 2017) - it can adjust to specific situations, since most of its content is provided elsewhere. Then it is not simply a right-wing (of left-wing) ideology - it can exist as an addition to many sets of views. Populists often prey upon specific vulnerabilities - in their form: for example by using loaded questions and/or ‚cherry picking’ (Morse 2010) or simply false evidence (Dubé et al. 2015) as well as in their content: by attacking marginalized groups, fueling already existing negative stereotypes and emotions and/or focusing on evaluated exceptionally badly possible consequences of different attitudes (Czapska et al. 2016). There is also fueled by populists strategy leading to perceived scientific disagreement on certain issues, what aims at creating confusion in society (Oreskes and Conway 2010b). Recognizing those strategies and answering them properly is crucial for the possibility of conducting informed public debate as well as for informed consent in case of patients. My research aims at naming and describing the phenomenon theoretically as well as in connection to its specific cases.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Projekt ma charakter interdyscyplinarny, łącząc nauki prawne, filozofię oraz nauki polityczne. Ma na celu zrekonstruować wątki istniejące zarówno w polskiej, jak i anglosaskiej debacie publicznej dotyczącej bioetyki w taki sposób, aby rozpoznać, które z nich mogą być elementem fenomenu, jakim jest polityczny bioetyczny populism, rozumiany jako strategia polityczna polegająca na antagonizacji (w szczególności „ludu” wobec „elit”: Mudde i Kaltwasser 2017) oraz negacji pluralizmu (Müller 2017), ale również wyróżniający się szczególnie emocjonalnymi wypowiedziami dotyczącymi zdrowia i technologii biomedycznych, tendencyjnym użyciem źródeł naukowych oraz myśleniem spiskowym. Opisywanie populizmu, w tym jego bioetycznej postaci, jest trudne, ponieważ strategie używane przez populistów są niezwykle elastyczne. Jest to rezultat „cienkiego rdzenia” ideologii populizmu - może on dostosowywać się do konkretnych sytuacji i na nie reagować, ponieważ nie narzuca on ścisłej treści wypowiadanych sądów. Nie jest to więc po prostu prawicowa lub lewicowa ideologia, gdyż może istnieć ona jako dodatek do wielu, nawet sprzecznych ze sobą, poglądów. W argumentacji populistycznej częste jest zjawisko tzw. cherry-pickingu (Morse 2010), a nawet używania fałszywych dowodów (Dubé et al. 2015), a także wytwarzania złudzenia istnienia sporu naukowego w obrębie konkretnych zagadnień (Oreskes i Conway 2010). Ponadto, zwykle atakowane są grupy już wcześniej marginalizowane, podsycane są negatywne emocje (np. strach, obrzydzenie) istniejące już w społeczeństwie i uwypuklane są wyjątkowo negatywnie oceniane możliwe konsekwencje odmiennej niż prezentowana przez populistów postawy (Czapska i inni 2016). Rozpoznanie tych strategii i umiejętność odpowiedzi na nie jest kluczowa dla samej możliwości przeprowadzania merytorycznej debaty publicznej, a także dla świadomej zgody pacjentów oraz uczestników badań. Ostatecznym wynikiem moich badań ma być nazwanie i opisanie tego fenomenu teoretycznie oraz w kontekście szczegółowych przykładów jego występowania.

 

Imię I nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Krystian Waldemar Piotrowski
Program doktorski: Literaturoznawstwo
Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: The Affective Vanguard: From Somaesthetics to the Affective Poetics in Twentieth-Century British Literature
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Robert Kusek, prof. UJ

Data oceny śródokresowej: 26.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2MxMzA5ZjYtZDAzYi00MjZkLTg0ZTUtNzJhNjQ1MTk1OWRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

The ambition of the present doctoral project is to examine the notions of affectivity and somaticity with a view towards a preliminary conceptualisation of a heretofore underexamined category of “affective realism” – a convention of mimetic representation and a literary micro-system with its own idiosyncratic characteristics, typologies, as well as textual realisations, which shall be exemplified and commented upon at length on the basis of twentieth-century British experimental literature. In its focus to explore the possible permutations lying at the core of the affect–body dynamics, the project lays the foundations for an autonomous thematic poetics which will be analysed throughout the entirety of the dissertation in a twofold manner: additively, where original hermeneutic re-readings of the corpus of chosen works – based on and complemented by the whole gamut of modern interdisciplinary theories – will account for the texts’ specificity; and synthetically, in a way that will unify all theoretical propositions into one coherent methodological paradigm. In keeping with the findings of the “affective turn” of the mid-1990s as well as prolific research following its heyday, the present study, concurrently consolidating state-of-the-art results and filling in the gaps in the existing data, seeks to probe and further theorise the problematics of human somato-affective constitution, especially in selected publications. It primarily traces the developments from the 1940s – the transitional period wherein antinomies of Modernism gave way to a new mode of writing – to the late 1970s. The authors under scrutiny, B. S. Johnson, Anna Kavan, Christine Brooke-Rose, Alan Burns, Ann Quin, and Eva Figes, shall be conceptualised as representatives of the “affective vanguard” of that period, and their œuvres – as a body of literature unique to the British literary canon. 

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Celem niniejszego projektu doktorskiego jest pogłębiona analiza koncepcji afektywności oraz somatyczności, która posłużyć ma wstępnej konceptualizacji dotychczas niedostatecznie zbadanej kategorii „realizmu afektywnego” – konwencji mimetycznej reprezentacji świata i mikrosystemu literackiego o wysoce idiosynkratycznym charakterze. Jego tekstualne przejawy zostaną poddane wstępnej typologizacji, a następnie zilustrowane na podstawie dwudziestowiecznej brytyjskiej literatury eksperymentalnej. Eksplorując złożoną dynamikę pomiędzy afektami a cielesnością, projekt ten ma na celu położyć podwaliny pod nową autonomiczną poetykę tematyczną, która w niniejszej dysertacji zostanie przedstawiona w dwojaki sposób: addytywnie, gdzie korpus wybranych tekstów prozatorskich poddany będzie nowatorskiej analizie hermeneutycznej opartej na całej gamie innowacyjnych teorii interdyscyplinarnych; syntetycznie, w sposób, który połączy wszystkie propozycje teoretyczne w jeden spójny paradygmat metodologiczny. Kierując się odkryciami „zwrotu afektywnego” z połowy lat 90., jak i płodnymi badaniami prowadzonymi tuż po jego rozkwicie, niniejszy projekt doktorski ma za zadanie skonsolidować najnowsze rozważania teoretyczno-literackie oraz wypełnić lukę w studiach nad cielesnością i afektami, tym samym redefiniując oraz znacznie poszerzając całe pole badawcze. Skupiając się na wybranych publikacjach, prześledzi on przede wszystkim rozwój pisarstwa eksperymentalnego od lat 40. XX wieku – okresu przejściowego, w którym antynomie modernizmu ustąpiły miejsca nowym metodom twórczym – do końca lat 70. Specjalna uwaga zostanie poświęcona twórczości B. S. Johnsona, Anny Kavan, Christine Brooke-Rose, Alana Burnsa, Ann Quin i Evy Figes, którzy zostaną przedstawieni jako główni reprezentanci „afektywnej awangardy” tamtego okresu, a ich dorobek prozatorski – jako zbiór tekstów zupełnie wyjątkowy dla brytyjskiego kanonu literackiego.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Krzysztof Pierzchalski
Program doktorski: Nauki o Kulturze i Religii
Dyscyplina naukowa: Nauki o Kulturze i Religii
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Sny i epifanie w świecie późnego antyku. Porównawcze studium doświadczeń religijnych pogan i chrześcijan w perspektywie kognitywistycznej.
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Lech Trzcionkowski

Data oceny śródokresowej: 26.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 10:30-12:30
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTVmYzYwMWItNWJjNS00MzdjLTk1YTEtZTVhNjdmMzcyZWIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w języku angielskim

The main objective of my project is to compare the narratives of religious dreams of pagans and Christians in the Mediterranean world of late antiquity. I will analyze existing historical sources containing descriptions of religious dreams and epiphanies, in order to examine how both of these groups perceived and described their religious experiences. I will further attempt to discover, what are the similarities and the differences between non-Christian and Christian narratives and how important were the dream epiphanies in various beliefs systems. Christians and pagans of the ancient world shared most of their cultural framework within the Roman Empire, yet they had developed distinctive systems of beliefs, derived from different religious traditions (monotheistic Judaism and Greco-Roman polytheism). Therefore I find it necessary to study the impact of the dreamer’s cultural and spiritual environment on symbolic and structural features of the dream experience. Another equivalent goal of my project is to unravel and describe the cognitive mechanism that is responsible for production of religious representations in dreams. My methodological approach is based on the theories of the Cognitive Science of Religion (CSR). Assuming that human religiosity is funded on natural properties of the human brain-mind complex, that was shaped in a process of evolution, ancient pagan and Christians must have shared their mental architecture with modern humans. Therefore, it is crucial to adapt the methodology of cognitive science, modern psychology and neuroscience to support the classical historical methods in my analyses. In my opinion, the interdisciplinary approach applied to historical sources will provide a better understanding of dreams and epiphanies in ancient religiosity. 

Streszczenie projektu w języku polskim

 

Głównym celem mojego projektu jest zbadanie zagadnienia snów religijnych pogan i chrześcijan żyjących w świecie śródziemnomorskim późnego antyku. Analizując zachowane źródła historyczne dotyczące sennych wizji i epifanii będę się starał opisać postrzeganie objawień sennych przez te dwie grupy, wskazać miejsce, jakie te aspekty doświadczenia religijnego zajmowały w systemach wierzeń i określić, czy poganie i chrześcijanie opisywali swe senne wizje w odmienny sposób. Poganie i chrześcijanie współistnieli w obrębie Imperium Rzymskiego, znajdując się pod przemożnym wpływem instytucjonalnym rzymskiego państwa i dominującej grecko-rzymskiej kultury. Współdzielili więc w dużej mierze pewną siatkę wyobrażeń dotyczących świata i działania w nim sił nadprzyrodzonych. Obie te grupy wytworzyły jednak dystynktywne systemy wierzeń religijnych, sięgające korzeniami do zupełnie różnych tradycji (monoteizmu żydowskiego i politeizmu klasycznych religii). W tym kontekście należy zadać pytanie o wpływ otoczenia kulturowego i przekonań religijnych śniącego na kształt doświadczeń sennych. Równorzędnym celem mojej pracy jest wskazanie kognitywnego mechanizmu, który prowadzi do pojawiania się treści religijnych w snach. Wychodząc z założeń nurtu Cognitive Science of Religion (CSR), przyjmuję, że ludzka religijność jest naturalnym efektem działania ukształtowanego w procesie ewolucji kompleksu mózg-umysł. Ze względu na to, że zarówno poganie, jak i chrześcijanie dzielili architekturę umysłową ze współczesnymi, uważam za niezbędne włączenie do mojej analizy narzędzi nauk kognitywnych oraz osiągnięć współczesnej psychologii i neuronauki zajmującej się snem i snami. Wieloaspektowa i interdyscyplinarna perspektywa przyłożona do źródeł starożytnych pozwoli w moim przekonaniu, na lepsze zrozumienie antycznej religijności w jej aspekcie dotyczącym snów i epifanii.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Krzysztof Ziomek
Program doktorski: historia
Dyscyplina naukowa: historia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Prasa polonijna w Brazylii 1892-1920
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Jan Lencznarowicz, prof. UJ
Współpromotor/promotor pomocniczy: dr Krzysztof Smolana

Data oceny śródokresowej: 18.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 15:00-17:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzAwZmUwMTUtMjljMi00ODM3LWFlZTItY2E4MTZmYzQ5Yzcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

The aim of the dissertation is to present the history of the Polish press in Brazil at the turn of the 20th century and its close connection with the local Polish diaspora. The study will not be limited to the so-called natural history of the press but will also focus on presenting its content, evolution and the analysis of selected issues. The dissertation structure will correspond to three essential points of reference of the immigrant press: immigrant community, the country of origin and the country of settlement. Consequently, the content analysis will centre on the functions to which the content of the press was adopted in relation to the Polish immigrant community, its integration in Brazilian society (especially in the southern region) and its links with the homeland. A qualitative analysis of all available Polish newspapers in Brazil from the period 1892-1920 will be supplemented by the quantitative analysis of two most important papers (i.e., "Gazeta Polska w Brazylii" and "Polak w Brazylii"). The dissertation will include three appendixes ‒ the detailed methodology used during the quantitative analysis and the tables with the results; a list of Polish periodicals in Brazil until 1920, including their titles, subtitles, editors, publishers and frequency, time of publication, places and techniques of publishing; and list of the pieces of literature published in the press.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Celem dysertacji jest przedstawienie historii dziewiętnastowiecznej prasy polonijnej w Brazylii oraz jej ścisłego powiązania z tamtejszą społecznością polonijną. Tematyka pracy nie ograniczy się tym samym jedynie do tak zwanej historii naturalnej prasy, ale skupi się również na zaprezentowaniu jej zawartości, rozwoju tejże oraz analizie wybranej problematyki. Budowa rozprawy będzie odpowiadała trzem podstawowym punktom odniesienia prasy imigrantów ̶ lokalnej społeczności, kraju pochodzenia oraz kraju osiedlenia ̶poprzez analizę funkcji, jaką prasa spełniała wobec lokalnej społeczności polonijnej, jej adaptacji do życia w Brazylii (zwłaszcza południowego regionu kraju) oraz jej łączności z ziemiami polskimi. Analiza jakościowa całej dostępnej polonijnej prasy w Brazylii z okresu 1892-1920 zostanie uzupełniona o analizę ilościową dwóch najważniejszych tytułów: „Gazety Polskiej w Brazylii” oraz „Polaka w Brazylii”. Dysertacja zawrze w sobie trzy dodatki, zawierające: 1) szczegółową metodykę zastosowaną w analizie ilościowej wraz z wywiadem pytań i tabelą z wynikami; 2) listę czasopiśmiennictwa polonijnego w Brazylii do 1920 r., obejmującą poszczególne tytuły, podtytuły, redaktorów, wydawców oraz częstotliwość, miejsca i technikę wydawania; oraz 3) wykaz literatury ukazującej się na łamach poszczególnych periodyków.

 

imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Mariusz Maziarz
Program doktorski: Interdyscyplinarny
Dyscyplina naukowa: Filozofia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Filozoficzne problemy wnioskowań przyczynowych w biomedycynie
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Tomasz Rzepiński, prof. UAM
Drugi promotor: dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ

Data oceny śródokresowej: 22.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 11:30-13:30
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQ5NTY4YjYtMTEzNy00MGNkLWE1ZjgtNmE0NjU5N2VjMGYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

The purpose of the project, which belongs to philosophy of medicine (here, narrowly construed as a subdiscipline of philosophy of science), is to tackle the problem of making informative inferences from inconsistent results of randomized controlled trials (RCTs), cohort, and case-control studies. The label ‘inconsistent results’ denotes a situation where one study delivers evidence for a positive relation between two phenomena (variables) or a positive treatment effect and another study suggests the two phenomena to be unrelated or even a negative sign of that relationship. According to Ioannidis’s (2005) estimate, one in six highly cited RCTs are inconsistent with the results of following studies. Inconsistent results are such an often phenomenon that Broadbent (2013) devotes two chapters of his philosophy of epidemiology textbook (pp. 56-79) to analyzing the signs that a result under consideration is stable. Inconsistent results can emerge due to sampling (when random allocation of trial participants into the treatment and control groups does not produce the equal allocation of confounding factors), fraudulent practices creating bias present in some studies, and, what is particularly interesting for philosophy of science, researcher’s degrees of freedom when the use of different but plausible research designs, quantitative techniques, and data preprocessing methods leads to obtaining inconsistent results. In that situations, the emergence of inconsistent results leads to sound debates and controversies (instantiating scientific disagreement). Moreover, drawing informative conclusions based on empirical literature is problematic. The two main research methods employed in the project are literature review and case study (methodological) analysis.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Celem projektu, który lokuje się w filozofii medycyny (tutaj wąsko definiowanej jako poddyscyplina filozofii nauki), jest podjęcie próby rozwiązania problemu wnioskowania z niespójnych wyników randomizowanych badań kontrolnych (ang. randomized controlled trials, RCT), badań kohortowych oraz kliniczno-kontrolnych (ang. case control) Niespójne wyniki to sytuacja, gdzie jedno badanie dostarcza dowodów (ang. evidence) na rzecz istnienia dodatniego związku pomiędzy dwoma zjawiskami (zmiennymi) lub dodatniego efektu interwencji, a inne badanie sugeruje, że te dwa zjawiska nie są ze sobą skorelowane lub nawet ujemny znak związku. Ioannidis (2005) szacuje, że jedno na sześć wysoko cytowanych RCT jest niespójne z wynikami kolejnych badań. Niespójne wyniki są zjawiskiem na tyle częstym, że Broadbent (2013, 56-79) poświęca dwa rozdziały swojego podręcznika do filozofii epidemiologii analizowaniu stabilności wyników. Niespójne wyniki mogą pojawić się z powodu losowych różnic pomiędzy grupą interwencyjną i kontrolną; obecnością w niektórych badaniach nieetycznych praktyk, które mają na celu przeszacowanie efektywności interwencji oraz pewnej dowolności wyboru metod statystycznych i planowania badań (ang. researcher’s degrees of freedom), co jest szczególnie interesujące dla filozofii nauki. W takich sytuacjach pojawienie się niespójnych wyników prowadzi do długotrwałych debat i kontrowersji, będących przykładem zjawiska niezgody naukowej (ang. scientific disagreement). Ponadto, niespójne wyniki uniemożliwiają sformułowanie konkluzywnych wniosków na podstawie przeglądu literatury empirycznej. Głównymi metodami badawczymi będzie przegląd literatury oraz studium przypadku (analiza metodologiczna).

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Marta Kupis
Program doktorski: Nauki o Kulturze i Religii
Dyscyplina naukowa: Nauki o Kulturze i Religii
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: From Woodstock Station to Pol’and’Rock Festival. The transformations of festival communities in the network society.
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Franciszek Czech
Współpromotor/promotor pomocniczy: dr Karolina Golemo

Data oceny śródokresowej: 27.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 11:00-13:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTlmZmNjZTAtYWVjNC00M2JmLThmYTYtNDlmM2Q1NzcyOTBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

The thesis focused on the music festivals’ audiences, their activities and interactions, with the main case study being the Polish festival Pol’and’Rock, formerly Woodstock Station. Its three main theoretical themes include festivalization, the phenomenon od festivals exerting influence on their surroundings, community, understood in Victor Turner’s terms of spontaneous bond, and popular culture in the context of media ecology. The text opend with a description of the theoretical approaches used, which is followed by a methodological chapter, describing the process of combining ethnological and netnological tools while studying the same community. The following chapter introduces Woodstock Station/Pol’and’Rock festival, situating it within the context of The Great Orchestra of Christmas Charity initiative and the wider panorama of music festivals in Poland. This chapter also describes some of the controversies surrounding the event, as well as the political and social stance characteristic for the people responsible for it. The next part is devoted to the empirical research on Woodstock Station/Pol’and’Rock festival, with subchapters devoted to earlier editions, beginning in the year 1995 and ending in 2019. There subchapters are based on discourse analysis conducted on archival newspaper articles and, as they become available, webpages and social media accounts. Special attention is given to the 2020 edition, unique due to the COVID-19 pandemic, which strongly influenced the music festival scene in general. Depending on the development of pandemic situation, the 2021 edition shall be studies either as a continuation of a critical situation, or as a post-critical “reintergration” to normality. The thesis ends with an analysis of results and some concluding remarks.

Streszczenie projektu w j. polskim

Praca skupia się na społecznościach publiczności festiwali muzycznych, ich zachowaniach i interakcjach, a jej głównym obiektem analizy jest polski festiwal Pol’and’Rock, wcześniej Przystanek Woodstock. Jej trzy główne aspekty teoretyczne to festiwalizacja, czyli proces, w którym festiwale wywierają wpływ na swoje otoczenie, społeczność, rozumiana w sensie spontanicznej więzi w ujęciu Victora Turnera, oraz kultura popularna postrzegana przez pryzmat ekologii mediów. Tekst otwierają charakterystyki zastosowanych podejść teoretycznych, po czym następuje rozdział metodologiczny, opisujący proces łączenia etnologicznych i netnologicznych narzędzi w badaniu tej samej społeczności. Kolejny rozdział wprowadza festiwal Przystanek Woodstock/Pol’and’Rock, wpisując go w kontekst Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy oraz szerszą panoramę polskich festiwali muzycznych. Ten fragment opisuje także niektóre kontrowersje wokół wydarzenia, jak również polityczne i społeczne postawy charakterystyczne dla jego organizatorów. Następna część poświęcona jest badaniom empirycznym wokół Przystanku Woodstock/Pol’and’Rocka, z podrozdziałami poświęconymi wcześniejszym edycjom, od roku 1995 do 2019. Oparte są one na analizie dyskursu przeprowadzonej na artykułach prasowych oraz, w miarę możliwości ich dostępności, stron internetowych i profili na mediach społecznościowych. Szczególna uwaga poświęcona jest edycji z 2020 roku, unikalnej ze względu na pandemię COVID-19, która wywarła znaczący wpływ na cały sektor festiwalowy. W zależności od sytuacji pandemicznej, edycja 2021 roku będzie badana albo jako kontynuacja sytuacji kryzysowej, albo pokryzysowe „włączenie” do normalności. Dysertację kończy analiza rezultatów badań oraz uwagi zamykające.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Marta Kwiatkowska
Program doktorski: Nauki o Sztuce
Dyscyplina naukowa: Nauki o Sztuce
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Półkowniki – historie, konteksty, świadectwa
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Piotr Marecki, prof. UJ
Współpromotor/promotor pomocniczy: dr Sebastian Jagielski

Data oceny śródokresowej: 20.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 09:00-11:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWE3ZTY1YTAtZjY4MS00NDJhLThmYTYtMTM0YjMzOTBlNjNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

The aim of the project is a preliminary study of the topic of Polish documentaries and feature films (cinema and television) "shelved" by the Central Office of Press, Publications and Performances Control in the period 1945-1989. The project involves speculative exploration starting from the key contexts for describing the shelved films. These contexts include, among others, the category of "topicality" in the process of creation and reception of a film work, the theme of "films without premiere" which have disappeared due to arrest, the myth of "forbidden film", artistic and non-artistic methods of saving films from a "shelf ", the influence of top-down manipulation of the date of making a film available on the creation of trends/schools in Polish cinema or being inspired (or not able to do so) by trends present in the world cinema, non ideological/non-political reasons for stopping films during the above-mentioned period, the role of technology in the process of illegal distribution of the film (and the related physical and symbolic "presence" of officially absent films) and the role of the "environment" and the "status" of the artist as an element influencing the decision to stop -or not to stop – production. Moreover, the context for qualitative, detailed research can be provided by films which, as a result of censorship, have been 'mutilated' in editing, as well as those whose production has been interrupted as a result of GUKPPiW's activities. I treat the very notion of shelved films more as a pretext - a filter through which an attempt can be made to present the processes of shaping Polish post-war cinematography up to 1989 not so much from a historiographic point of view, but rather with  a focus on the "ethnographic face of history" (E. Domańska, 1999). The above contexts will allow us to map the rhizomatic character of the shelved film as a symbolic figure and, at the same time, a specific "arrested" object. A methodology that will allow to move in this network of actors (B. Latour) and the "space of multiplicity" (R. Braidotti), as well as researching their relations, will be based on the strategy  of qualitative research that is crucial for the grounded theory (G. Glaser, L. Strauss).

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Celem projektu jest wstępne zbadanie tematu polskich filmów dokumentalnych i fabularnych (kinowych oraz telewizyjnych) „odłożonych na półkę” przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w okresie 1945-1989. Projekt zakłada eksplorację spekulatywną wychodzącą od kontekstów kluczowych dla opisania półkowników. Do tych kontekstów zaliczam m.in. kategorię „aktualności” w procesie tworzenia i odbioru dzieła filmowego, wątek „filmów bez premiery”, które z powodu aresztowania zaginęły, mit „filmu zakazanego”, metody artystyczne i pozaartystyczne ocalania filmów przed „półką”, wpływ odgórnego manipuowania datą udostępienia filmu na tworzenie nurtów/szkoł w kinie polskim lub inspirowanie się (lub brak takiej możliwości) tendencjami obecnymi w światowym kinie, pozaideologiczne/pozapolityczne przyczyny zatrzymywania filmów w w/w okresie, rolę technologii w procesie nielegalnego rozpowszechniania filmu (oraz związaną z tym fizyczną i symboliczną „obecność” filmów oficjalnie nieobecnych) oraz rolę „środowiska” i „statusu” artysty jako elementu wpływającego na decyzję o zatrzymaniu - bądź nie zatrzymywaniu - produkcji. Ponadto, kontekst umożliwiający jakościowe, szczegółowe badania stanowić mogą filmy, które – w skutek ingerencji cenzury – zostały w montażu „okaleczone” a także te, których produkcja –w wyniku działań GUKPPiW - została przerwana. Samo pojęcie półkowników traktuję więc bardziej jako pretekst - filtr, poprzez który patrząc, można podjąć próbę przedstawienia procesów kształtowania polskiej powojennej kinematografii do 1989 roku od strony nie tyle historiograficznej, ile skupionej raczej na „etnograficznym obliczu historii” (E. Domańska, 1999). Powyższe konteksty pozwolą na mapowanie rizomatycznego charakteru półkownika jako figury symbolicznej  i zarazem konkretnego „aresztowanego” przedmiotu.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Michał Artur Sawczuk-Szadkowski
Program doktorski: literaturoznawstwo
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Męskie, żeńskie w średniowiecznej poezji kobiet języka oksytańskiego
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Joanna Gorecka-Kalita

Data oceny śródokresowej: 26.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 18:00-20:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzg3Y2UzNzgtNmQ0MS00MTMwLWE2MDQtNTM5MDU5MzI3OWU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

The project aims to study the categories of femininity and masculinity and a relation between them in medieval Occitan women's poetry in 12th and 13th century called trobairitz poetry. The research envisages at first the translation of textual corpus from Old Occitan to Polish followed by a developed study on medieval Occitan women's poetry using several analytic and interpretative approaches. Then, the field of research will be enlarged by the aspect of masculinity through different perspectives. Afterwards, the research leads to the analysis of a category of woman author in the large context of Western European medieval culture and its tradition of women's writing. The project is concluded by a study on the trobairitz' references in prose and poetry of 20th and 21st century. In terms of the methodology, the research will be conducted using three main perspectives: historical, critical and comparative. The historical phase will be executed on the basis of the philological material and the critical phase will be based on four main axes of interpretation: voice, body, gender and emotions. As for the comparative phase, the textual corpus will be compared with feminine romance medieval poetry as well as troubadour masculine lyrics. Thus, the interpretations of masculine and feminine phenomena will allow to answer the question: in which cases the masculine and the feminine in trobairitz poetry is universal and implied by a convention and when are they an authentic projection of a woman's or man's emotions and experiences? The project will lead to the first study on trobairitz in Polish language as well as the first study on trobairitz worldwide using the proposed methodology and the question of the gender as the axis of interpretation.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Projekt badawczy poświęcony jest badaniom nad przejawami męskości i kobiecości oraz relacji pomiędzy tymi zjawiskami w średniowiecznej poezji kobiet języka oksytańskiego w XII i XIII wieku (tzw. trobairitz). Badania zakładają przekład korpusu tekstowego na język polski, a następnie wieloaspektowe opracowanie liryki poetek oksytańskich w kontekście ciała i głosu kobiety średniowiecznej, rozszerzone o studia porównawcze. Z uwagi na interdyscyplinarność projektu, badania wymagają przyjęcia trzech perspektyw badawczych. W pierwszej kolejności jest to perspektywa historyczna, pozwalająca umiejscowić męskość i kobiecość w średniowiecznym uniwersum na podstawie analizy motywów żeńskich i męskich na tle średniowiecznej kulturze i mentalności. Niniejszy rys historyczny pozwoli następnie na krytyczną lekturę tekstów z użyciem czterech głównych osi interpretacyjnych: głosu, ciała, płci i emocji. Uzyskane efekty posłużą do analizy komparatystycznej, tj. porównania męskości i kobiecości obecnej w twórczości trobairitz do tej, którą odnaleźć można podczas czytania innych dzieł literackich z okresu średniowiecza.  Uzyskane w ten sposób interpretacje kobiecości i męskości w liryce poetek języka oksytańskiego pozwolą odpowiedzieć na pytanie: w jakich przypadkach męskie i żeńskie w poezji średniowiecznej jest uniwersalne i związane konwenansem, a w jakich przypadkach stanowi wierne odwzorowanie osobistych przeżyć kobiety bądź mężczyzny? Celem projektu jest zatem opracowanie szerokiej analizy i interpretacji poezji kobiet w języku oksytańskim w XII i XIII wieku ze szczególnym naciskiem na kwestię płci, jednak nie odżegnując się przy tym od historycznych, kulturowych i społecznych uwarunkowań tego zjawiska.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Natalia Mazurkiewicz-Szafarska
Program doktorski: Teatrologia
Dyscyplina naukowa: Nauki o sztuce
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Musical biblijny – adaptacja biblijna w teatrze musicalowym
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Agnieszka Marszałek, prof. UJ
Współpromotor/promotor pomocniczy: prof. dr hab. Józef Opalski, Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego

Data oceny śródokresowej: 18.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWVjZjJjOWQtMTY2ZC00MTdjLTgwNTItNzE1NjEzZGE4NTUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

The Project is based on the analysis of the Bible-based musicals in Anglo-Saxon perspectives, in particular as a deep insight view in the culture of the United States. Musical has become the domestic good of the USA and had a vast influence on creating a sense of the identity of its citizens – it makes a great impact on historical, political and ideological education, becoming a tool of manipulation and propaganda as well. The decision to choose Bible-based musicals is not random. The Bible’s adap tations were common throughout a history, emerging a paradox existing between sacrum (the source of the text, common purpose of the performance) and profanum (mass production). Sacrum forced artists to avoid changing the biblical texts very much, therefore biblical themes exist in the society’s consciousness in their original shape. The musical is likely to deconstruct the Bible – this seems especially interesting as a potential blasphemy.

 My PhD project consists of two parts:

1. Cultural and social context and its impact on creating the musical genre. Within this point, there are two subjects: religiousness and its cultural meaning, and musical as a part of Anglo-Saxon cultural heritage. The Bible-based musicals and the particular titles of those are crucial to understand an analyzed material.

2. Analysis of librettos, scores and recordings of historical and currently performed musical shows. The project will also contain some thoughts on Polish Bible-based musical. In this area of research, the most interesting part seems to be reception of Western musicals performed in Poland as well as a Polish music composed as inspiration of the Bible.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Projekt dotyczy analizy musicalu biblijnego na gruncie kultury anglosaskiej, a szczególnie w dorobku kulturowym Stanów Zjednoczonych. Musical stał się amerykańskim dobrem narodowym, mającym wpływ na poczucie tożsamości obywateli USA – wywiera wpływ na edukację historyczną, polityczną oraz ideologiczną, stając się narzędziem manipulacji, a niekiedy wręcz propagandy. Wybór musicalu biblijnego nie jest przypadkowy. Adaptacja biblijna stanowiła materiał inspirujący twórców kolejnych epok, stanowiąc paradoks funkcjonujący pomiędzy sacrum (źródło tekstu, często cel inscenizacji) a profanum (medium, komercja). Sacrum nakładało na artystów rodzaj tabu, uniemożliwiającego zbyt daleką ingerencję w tekst źródłowy, przez co biblijne motywy przeniknęły do społecznej świadomości w kształcie kanonicznym. Musical zainteresował się Biblią w sposób dekonstruujący – zmiany wydają się szczególnie interesujące ze względu na swoją potencjalnie bluźnierczą funkcję.

Praca doktorska składa się z dwóch części:

1. Kontekst kulturowy i społeczny wpływający na wyłonienie się gatunku. Zagadnienia obejmą następujące tematy:

              a. podejście do tekstu biblijnego i jego kulturowe znaczenie na terenie Stanów Zjednoczonych,

              b. paradoks powstania musicalu biblijnego, będącego w istocie kompilacją wpływów sacrum i profanum,

              c. rola gatunku musicalu w dorobku kultury amerykańskiej w XX wieku. Szczególne znaczenie ma tu fenomen musicalu biblijnego wraz z przed stawieniem konkretnych tytułów oraz inscenizacji.

2. Analiza librett, partytur i nagrań (oraz spektakli, będących w repertuarach teatrów muzycznych bądź zarejestrowanych na nośnikach video i udostępnionych przez posiadaczy praw autorskich).

Całości projektu dopełni refleksja nad zjawiskiem „polskiego musicalu biblijnego”. Interesująca wydaje się w tym kontekście recepcja zachodnich musicali na terenie  Polski oraz analiza utworów polskiej sceny muzycznej, bazujących na tekstach biblijnych.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Olaf Stachowski
Program doktorski: Nauki o Kulturze i Religii

Dyscyplina naukowa: Religioznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Ngakpa: Non-monastic Initiatory System in Tibetan Buddhism

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Tomasz Sikora, prof. UJ

 

Data oceny śródokresowej: 26.10.2021

Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjFhYWI1ZGItZTI1MS00YmQ1LWE1OGQtNmIyYTUwNDIwY2M0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

 

The aim of the following project is to provide a synthetic overview of the historical development and transformations of non-monastic forms of Tibetan Buddhism. The religion in question has been, both in public view and in academic discourse, represented mostly from the monastic point of view, stressing textual history and religious practices deemed, both by the researchers and the monk informants, most palatable to the rationalist Western mindset. This view, however, is misleading in regard to the everyday lived religion of the Tibetans, in which a very important role is played by practices exhibiting what Samuel (1993) aptly called the pragmatic orientation; that is, an expectation of ritual performance to enhance one’s everyday life, e.g. through healing or bringing wealth. Such practices are the primary domain of lay tantric professionals, called ngakpas (Tib. sngags pa), who were especially pivotal in the social organization of geographically isolated and politically decentralized communities far from the urban, monastery-dominated Lhasa Plateau. While such practices have long been marginalized as “merely” relicts of the pre-Buddhist Himalayan shamanism, they’re in fact the fruit of a religious syncretism unique on the global scale, in which the ritual cultures of Indian Buddhism and Tibet have converged, not only conserving archaic belief structures of the Tibetan substratum, but also creating several new, hybridized institutions, such as the ngakpas. The above field has been comparatively neglected in the academic literature for a long time, leaving the anthropological understanding of Tibet fragmented at best; the following project is an attempt to remediate this lack by providing a systematic analysis of the subject.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Celem projektu jest zebranie, pogłębienie w badaniach i syntetyczne opracowanie historycznego rozwoju niemonastycznych form buddyzmu tybetańskiego. Religia ta, zarówno w odbiorze popularnym jak i w literaturze naukowej postrzegana jest przede wszystkim przez pryzmat społeczności klasztornych i charakterystycznych dla nich form praktyki, taki obraz nie oddaje jednak realnej religijności przeżywanej znacznej części Tybetańczyków. Istotną rolę grają w niej bowiem marginalizowane w literaturze przedmiotu obrzędy o charakterze magicznym, czy też używając pojęcia Samuela (1993), o orientacji pragmatycznej, zorientowanej na uzyskanie w wyniku rytuału konkretnych zmian w życiu zaangażowanych jednostek. Religijność tego rodzaju długo interpretowana była w literaturze jako relikt przedbuddyjskiego szamanizmu himalajskiego, co jest tylko połowicznie prawdą – podobne wątki obecne są w buddyzmie od jego najwcześniejszych początków, w buddyzmie tantrycznym są zaś szczególnie ważne. W Tybecie po wprowadzeniu buddyzmu nastąpił wyjątkowy na skalę światową proces synkretyzmu religijnego, w którym nie tylko zakonserwowane zostały bardzo archaiczne struktury wierzeniowe, ale również powstał szereg nowych instytucji kulturowych, wśród nich fenomen ngakpów (sngags pa) – świeckich tantryków. Ngakpowie, jak również szereg innych typów niemonastycznych specjalistów religijnych, stanowili w odizolowanych warunkami geograficznymi i poltycznie zdecentralizowanych społecznościach tybetańskich ważnych reprezentantów buddyzmu tantrycznego. Powyższa tematyka, mająca kluczowe znaczenie dla antropologicznego zrozumienia kultury tybetańskiej, pozostaje wciąż bardzo słabo opracowana w literaturze akademickiej. Poniższy projekt stanowi próbę uzupełnienia tej luki.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Olga Radziszewska
Program doktorski: językoznawstwo
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Leksyka powieści polskiej pierwszego trzydziestolecia XIX wieku
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Maciej Rak, prof. UJ

Data oceny śródokresowej: 22.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTlmM2VlNTMtZjczYi00YzY3LTk3NTctYmI4YjJjODYwNTk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

In the 19th century literature had a real impact on a development of Polish lexemes. An access to books increased and popularity of fiction was growing. Novel was then a young genre, which was not limited by tradition. It brought modernity to literature, and with it – new lexemes. By creating their works novelists were also promoting Polish language. They have proved that Polish is in no way worse than French, it can express subtle emotions equally. Lexemes of the first three decades of the 19th century novels should be analyzed as a whole. It can be done by using the philological method as well as modern methods of the corpusology. At the same time the most important variables (e.g. the author's origin, place and year of publication of the novel) must be taken into consideration. The list of extracted words should be compared with the available lexicographic data. This will allow to determine what percent of the vocabulary was created in the 19th century, which semantic fields were the most developed then, and how many of these words has native or foreign origin. Thanks to the qualitative analysis of the corpus, it will be possible to draw attention to the diversity of the lexical layer. During quantitative analysis, special attention will be brought to the words with the highest frequency, the most characteristic for an author or a novel's subgenre. Lexemes that have not yet been recorded in dictionaries will be provided with etymological definitions and descriptions. Preparation of an electronic version of the analyzed sources will enrich the resource of language corpora. The material will open up the possibilities for further research in the field of nineteenth-century Polish.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Literatura lat 1800–1830 miała rzeczywisty wpływ na kształtowanie się zasobu leksykalnego dziewiętnastowiecznej polszczyzny. Zjawisko to zostało spowodowane zwiększonym dostępem do książek. Powieść była wówczas młodym gatunkiem, nieograniczonym tradycją i poetykami. Wniosła do literatury współczesność, a wraz z nią najnowszą leksykę dziewiętnastowieczną. Powieściopisarze, tworząc swoje dzieła, promowali używanie języka polskiego, udowadniali, że niczym nie ustępuje on językowi francuskiemu i równie dobrze nadaje się do wyrażania subtelnych emocji. Zasób leksykalny powieści lat 1800–1830 należałoby potraktować jako integralną całość i przeanalizować przy użyciu metody filologicznej, a także nowoczesnych metod korpusologii, jednocześnie uwzględniając najważniejsze zmienne, np. pochodzenie autora, miejsce i rok wydania powieści. Listę wyekscerpowanych słów należy porównać z dostępnymi danymi leksykograficznymi. Pozwoli to na określenie, jaki procent tego słownictwa stanowi leksyka powstała w wieku dziewiętnastym, które pola semantyczne były najbardziej rozbudowane, a także jak rozkłada się stosunek leksemów pochodzenia rodzimego i obcego. Dzięki jakościowej analizie korpusu możliwe będzie zwrócenie uwagi na zróżnicowanie warstwy leksykalnej (indywidualizmy, poetyzmy, regionalizmy, dialektyzmy czy archaizmy). Podczas analizy ilościowej wyróżnione zostaną słowa klucze, czyli leksemy o największej frekwencji, najbardziej charakterystyczne dla danego autora czy odmiany gatunkowej powieści. Wyrazy dotychczas nieodnotowane w słownikach zostaną opatrzone definicjami i ustaleniami etymologicznymi. Przygotowanie elektronicznej wersji analizowanych źródeł wzbogaci zasób korpusów językowych polszczyzny. Materiał otworzy możliwości kolejnych badań z zakresu historii języka polskiego

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Pamela Bosak
Program doktorski: nauki o sztuce
Dyscyplina naukowa: historia tańca
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Artyści polskiego tańca współczesnego w kręgu inspiracji amerykańskim tańcem post-modern.
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. prof. UJ Tadeusz Kornaś
Współpromotor/promotor pomocniczy: dr Anna Róża Burzyńska

Data oceny śródokresowej: 18.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 11:00-13:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDY0ZDcyNmQtODFiNi00ZDEzLTlmY2QtMGRkMmIwMWI4NTA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

The research project relates to the impact of American dance of the 1960s and 1970s on contemporary dance in general, mainly contemporary dance in Poland. I will analyse what influence the artists of the Judson Church generation had on dance development and how many techniques and dance styles developed at that time. Dynamic changes in terms of choreography, thinking about movement and stage space have given many choreographers and artists the opportunity to experiment in this field. I am interested in a kind of modernity of American activities. I will consider how it has changed over the years and how it affected the understanding of contemporary dance. Especially important to me are the performances of Polish artists, because in recent years several remixes have been created, such as "Re // accumulation" by Ramona Nagabczyńska, which is a remix of "Accumulation" by Trisha Brown. Collective Centrum w Ruchu gathers Polish artists around each other, each of them uses movement and choreography in a completely different way in their works. The work of such independent Polish artists as Anna Nowicka or Paweł Sakowicz also interests me and I would also like to look for American influences in it. This type of building shows or performances reminds me somewhat of the creators of the Judson Church generation - mutual development, observing each other, experimenting with the matter of movement. Polish artists who decide on a solo or freelance career are working on performances not only in Poland but also on foreign residences. They are mostly physically and choreographically educated at foreign universities hence foreign and American influences are visible in their understanding of dance. This kind of influence or better – inspiration I will be looking for.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Projekt badawczy dotyczy charakterystyki polskiego tańca współczesnego i wpływu tańca amerykańskiego lat 60. i 70. na artystów w Polsce. Przeanalizuję, jaki (i czy w ogóle) wpływ na rozwój tańca wywarli artyści pokolenia Judson Church oraz jak to odbija się w polskiej rzeczywistości tanecznej. Dynamiczne zmiany choreograficzne, nowe myślenie o ruchu i przestrzeni scenicznej dały bowiem, jak sądzę, wielu polskim choreografom i artystom możliwość eksperymentowania w tej dziedzinie. Szczególnie ważna dla mnie będzie analiza dokonań polskich artystów,  a zwłaszcza prac warszawskiego kolektywu Centrum w Ruchu, który skupia niezależnych choreografów i tancerzy. Każdy z nich w swoich przedsięwzięciach w zupełnie inny sposób wykorzystuje ruch i choreografię. Interesuje mnie również twórczość takich niezależnych artystów, jak na przykład Anna Nowicka czy Paweł Sakowicz. Pomimo upływu sześciu dekad od narodzin tańca post-modern, budowanie przez nich spektakli czy performansów przypomina w niektórych aspektach prace twórców pokolenia Judson Church – skupiające się na wzajemnym rozwoju, obserwacji, eksperymentowaniu z materią ruchu. Sprawa wpływu tańca post-modern na taniec polski nie jest jednak zawsze bezpośrednia i jednoznaczna. Polscy artyści decydujący się na karierę solową lub niezależną pracują nie tylko w Polsce, ale także na rezydencjach zagranicznych. W większości są też wykształceni ruchowo i choreograficznie na Zachodzie, stąd w ich rozumieniu tańca widoczne są wpływy zarówno zachodnioeuropejskie, jak i amerykańskie. Także tego rodzaju zmieszanych inspiracji będę szukać w charakterystyce tańca współczesnego w Polsce.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Patryk Wiśniewski
Program doktorski: językoznawstwo
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Semantyczna mapa kolorów w polszczyźnie
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ

Data oceny śródokresowej: 22.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY4OWUwZDgtMDdmZi00MmU2LTgwNmQtNzYzZDExZmFjNTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

The aim of the dissertation thesis, to which this project relates, is to create a cognitive map of the  names of colours in Polish in a synchronic and diachronic perspective.

My scientific considerations will be particularly based on the theory of radial category and connotation. For this reason, also non-basic colour lexemes will be subject to extensive analysis. Hence, this will allow to accurately study the changes that have occurred within colour categories, as well  as the appearance and disappearance of some of them over the years. Thanks to this, it will be possible to verify the hypothesis of Brent Berlin and Paul Kay in the context of the development of basic colour names in Polish. In addition, the progressing globalization and mixing of cultures have its consequences in the form of changes within various colour categories - semantic borrowings and connotations especially from the English language, American culture and pop culture, which were previously unknown in Polish.

In this paper, the problem of defining colours will also be significant, therefore, it shows how difficult their description is not only in the linguistic but from the cultural perspective as well. An attempt will be made to base my research on the analysis of the corpus, lexicographical and literary material. The description of the development of colour names will be facilitated by song lyrics, websites, native speakers` statements and catalogues of companies dealing, among others, with the fashion, paint, varnish and cosmetics.

This methodology is used by the most prominent researchers who study the importance of colour in language and culture, among others: RyszardTokarski, Maria Rzepińska and Michael Pastoureau. Therefore, this project assumes the creation of a work that will be a comprehensive and cognitive description of the naming of colours in Polish.

Streszczenie projektu w j. polskim

Niniejszy projekt zakłada stworzenie pracy, która będzie kompleksowym, kognitywnym opisem nazewnictwa barw w języku polskim – wszystkich jedenastu kategorii. Z perspektywy diachronicznej chciałbym prześledzić i wziąć pod uwagę rozwój kategorii podstawowych nazw kolorów i wszelkie zmiany, które zachodziły w ich obrębie na przestrzeni lat, w tym wydzielanie się nowych kategorii. Pozwoli to w dokładny sposób zweryfikować tezy Brenta Berlina i Paula Kaya oraz ich kontynuatorów. Kategorie nazw barw ulegają jednak ciągłym przekształceniom pod wpływem obcych kultur i języków – pojawiają się nowe znaczenia i konotacje, m.in. w: języku reklam, słownictwie internetowym, tekstach piosenek itp., których polszczyzna wcześniej nie znała, i które, podobnie jak mechanizmy ich powstawania, nie zostały jeszcze opisane w wyczerpujący sposób. Odnosił się będę do metodologii wypracowanej przez językoznawstwo kulturowe i kognitywne, szczególnie zaś do założeń językowego obrazu świata, teorii kategorii radialnej oraz konotacji. Swoje badania opierał będę przede wszystkim na analizie materiału korpusowego oraz słownikowego, jednocześnie nie pomijając drugorzędnych, ale nie mniej ważnych przy kognitywnym opisie, źródeł literackich i kulturowych, ponieważ wskazują one na mechanizmy i funkcjonowanie konotacji, które nie ukazują się w pełni przy analizie materiału słownikowego czy korpusowego. W podobny sposób językowy obraz barw w polszczyźnie próbował stworzyć Ryszard Tokarski, którego studia skupiały się głównie na nazwach kolorów podstawowych w ujęciu synchronicznym.

W mojej pracy postaram się także odnieść do problematyki definiowania kolorów, co z punktu widzenia leksykologii jest sprawą kłopotliwą, zwłaszcza przy definiowaniu nazw kolorów niepodstawowych. Potrzebne są ku temu badania ankietowe, aby określić, co użytkownicy języka myślą, kiedy używają konkretnych nazw barw. Swoje rozważania nad kolorem, ich konotacjami i symboliką uzupełnię na podstawie wiadomości z zakresu funkcjonowania koloru w sztuce, kulturze i literaturze, odwołując się do pracy takich badaczy jak m.in. Maria Rzepińska, John Gage czy Michael Pastoureau.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Paulina Karpeta
Program doktorski: językoznawstwo
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Wierzenia i zwyczaje utrwalone we frazematyce gwarowej pogranicza małopolsko-mazowieckiego (na przykładzie wsi
Łazy i miejscowości okolicznych w gminie Szydłowiec)
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Maciej Rak, prof. UJ

Data oceny śródokresowej: 21.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 13:00-15:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWMzODgxZGMtYTQ4Yy00YTIzLWI0M2EtMWNiOTgxMzRhYzk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

The main goal of the doctoral dissertation is to collect dialectological phraseology from several villages in the Szydłowiec county, which are located at the crossroads of two regions – Mazowsze and Małopolska, and to discuss folk beliefs and customs of everyday life, family and religious annual rituals and church year, characteristic for this area. The material basis are phraseological relationships that differ from Poland-wide semantically and formally.

The main goal of my research is to provide compete reconstruction of the inventory of the rural tradition, manifested in customs and rituals, taking into account the transformations that are taking place today. In this dissertation, I will also try to reconstruct the linguistic picture of the world of communities living in villages belonging to the Szydłowiec county. The dissertation will be supplemented by a glossary of the collected material. In this dissertation I want to comprehensively show the cultural and moral sphere of a specific rural community and consolidate its specificity. As a principle organizing the material base, I use the method of semantic fields, which will allow us to distinguish conceptual categories typical of a rural language and cultural community. Therefore, I will adopt three main thematic fields – EVERYDAY LIFE, FAMILY RITUAL and ANNUAL RITUAL.

In addition, the faceted method will also be helpful in classifying phraseological material, thanks to which it will be possible to determine subcategories. It is worth emphasizing that the research on rural customs is valuable because it allows to document important elements contributing to the local identity of the specific rural community.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Niniejsza dysertacja dotyczy omówienia wierzeń i zwyczajów utrwalonych we frazematyce gwarowej pogranicza małopolsko-mazowieckiego. Podstawę materiałową stanowią związki frazeologiczne różniące się od ogólnopolskich semantycznie i formalnie, które zebrałam w kilku wsiach położonych w gminie Szydłowiec.

W moich badaniach postaram się wszechstronnie pokazać sferę kulturowo-obyczajową konkretnej społeczności wiejskiej oraz utrwalić jej specyfikę. Wykorzystanie frazemów gwarowych jako bazy materiałowej niniejszej dysertacji wiąże się przedstawieniem na ich podstawie kręgu kulturowego określonej społeczności wiejskiej.

Jako zasadę porządkującą bazę materiałową przyjmuję metodę pól tematycznych, która pozwoli wyodrębnić kategorie pojęciowe typowe dla wiejskiej wspólnoty językowo-kulturowej. Wobec tego przyjmę trzy główne pola – ŻYCIE CODZIENNE, OBRZĘDOWOŚĆ RODZINNA oraz OBRZĘDOWOŚĆ DOROCZNA. Ponadto w klasyfikacji materiału frazematycznego zastosuję fasety – dzięki nim możliwe będzie wyznaczenie dokładniejszych podkategorii. W niniejszej pracy doktorskiej postaram się również zrekonstruować językowy obraz świata społeczności zamieszkujących wsie należące do gminy Szydłowiec. Dopełnieniem rozprawy będzie komponent leksykograficzny stanowiący cenne źródło do dalszych badań dialektologicznych.

Warto podkreślić, że badania nad obyczajowością wiejską, są wartościowe, ponieważ pozwalają udokumentować istotne elementy składające się na lokalną tożsamość konkretnej wspólnoty wiejskiej. W moich badaniach postaram się najpełniej ukazać inwentarz tradycji wiejskiej, przejawiającej się w zwyczajach i obrzędach, uwzględniając przy tym przeobrażenia, jakie dokonują się współcześnie.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Piotr Konecki
Program doktorski: Literaturoznawstwo
Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Męskość w czasach popkultury. Formy męskości w polskiej prozie najnowszej
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. prof. UJ Jarosław Fazan

Data oceny śródokresowej: 26.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI1ZGIxZDEtZTQ5MS00MzZkLWI0OWQtNjQxZmVjYjI2ODVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

My project is based on concept of applying perspective derived from masculinity studies to interpretation of texts written by generation of prose-writers born in 70s and 80s of 20th century.

I'm convinced that in last decades concept of masculinity undergone huge transformation and became a subject of heated discussion. It seems to be an effect of alternations which can be observed in the (post)modern society. Those alternations had an immerse impact on man functioning in both public and private sphere.

It is an assumption which accompanied the separation of masculinity studies from gender studies in 70s and 80s of 20th century. Some scientists deny the legitimacy of this research domain. Partly it is caused by its interdisciplinary character which entailed lack of strict borders and solid shape of this field. However, it may turn out to be a great advantage of the masculinity studies which extract from such disciplines like: sociology, philosophy, psychology, economy and others.

Works of such researchers like Reawyn Connell and Michael Kimmell, who are mentioned among the most important figures, had a great contribution into extension and strengtheninh interest in the masculinity studies. That resulted in an appearance of diversifield analysis which profited from theories of deconstruction, psychoanalysis, postcolonial perspective and many more.

In Poland only recently a formation of the masculinity studies can be observed. A strong attention should be dedicated to works such as "Formy męskości", which made a great effort to popularize main international articles, and creating interesting interpretations of various texts which are important to polish culture.

My project geads toward further exploration of this field with special consideration of latest polish prose.

 

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Projekt oparty jest na próbie zastosowania perspektywy studiów nad męskością do interpretacji tekstów polskich prozaików urodzonych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku.

Jestem przekonany, że ostatnie dekaty były czasem zmian w rozumieniu i funkcjonowaniu pojęcia męskości. Zmiany te wydają się mieć swoje źródło w przemianach jakie zachodzą w (po)nowoczesnym społeczeństwie. Przekonanie to przyświecało procesowi wyodrębniania się studiów nad męskością ze studiów genderowych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych minionego stulecia. Proces ten można uznać za niezakończony. Niektórzy badacze do dziś bowiem negują zasadność traktowania ich jako samodzielnej dziedziny badawczej. Po części, jest to spowodowane interdyscyplinarnym charakterem badań nad męskością, które z konieczności czerpią z takich nauk jak: socjologia, filozofia, psychologia, ekonomia i inne. Za jednych z największych badaczy uznaje się Reawyn Connell i Michaela Kimmella, którzy mieli ogromny wpływ na propagowanie zainteresowania studiami nad męskością. Dziś studia te mogą się pochwalić różnorodnością prac poświęconych temu zagadnieniu, któe swoją wielowymiarowością pozwala na owocne analizy, czerpiące z takich obszarów jak dekonstrukcja, psychoanaliza, perspektywa postkolonialna i wiele innych.

W Polsce wciąż możemy obserwować formowanie się studiów nad męskością. SSzczególną uwagę poświęcić tu należy zwłaszcza takim projektom jak Formy męskości, które w dużej mierze przyczyniły si.ę zarówno do spopularyzowania najistotniejszych z zagranicznych prac poświęconych tej tematyce, jak i do wypracowania interesujących interpretacji tekstów o doniosłym znaczeniu dla polskiej kultury.

W swojej pracy zamierzam wykorzystać te doświadczenia w próbach analizy polskiej prozy najnowszej.

Imię i nazwisko Doktoranta Piotr A. Wesołowski
Program doktorski językoznawstwo
Dyscyplina naukowa językoznawstwo
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Optymalne strategie tłumaczeniowe dla nazw własnych w literaturze fantasy
Promotor rozprawy doktorskiej dr hab. Jan Rybicki, prof. UJ

Data oceny śródokresowej: 25.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 16:00-18:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmJiMTM0YWEtYmQwNC00NDhlLThkMzgtYTI5NzYzMGJhZWUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

The project's aim is to verify whether it is possible to devise optimal translation strategies for meaningful proper names in fantasy literature related to role-playing-games (RPG). Both the genre itself and the function it performs in relation to RPG result in a number of factors constraining translators’ work and creativity. The need to enable the target text to connote the same as the source text, and the need to retain the genre's atmosphere and style, render such techniques as exoticization and domestication insuf ficient. Since target culture readers not only actively and creatively participate in their culture, but are also well versed in the fantasy genre—and, in many cases, in RPGs—the search for a useful system of strate gies cannot be performed without the inquiry into the way the translation is received by target (sub)cul ture readers. This is even more significant as the opportunity to participate in global fantasy fandom community enhances readers’ communicational and creative expertise, which is likely to make translators’ work even more demanding. In order to explore the problem of translatability of meaningful proper names, an empirical inquiry into the reception and evaluation of such translations will be conducted. The project will primarily focus on main classes of nomina propria (i.e. toponyms and anthroponyms), and will attempt to grasp the differences in their connotative capabilities stemming from the approach adopted to translating them (translation proper vs. retaining the original). Due to the complexity of the problem and its contingency on a handful of factors—culture, language, and individual experience, to mention the most important ones—an interdisciplinary approach drawing on the assets of linguistics, psychology, and cultural studies will be assumed.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Celem projektu jest zbadanie możliwości opracowania optymalnych strategii tłumaczeniowych dla znaczących nazw własnych w związanej z grami fabularnymi (RPG) literaturze fantasy. Zarówno ga tunek, jak i funkcja, którą ów pełni wobec RPG, nakładają na tłumacza i jego proces twórczy szereg ograniczeń. Konieczność zachowania oryginalnych konotacji zawartych w tekście przy jednoczesnym spełnieniu wymogów stylistycznych i utrzymaniu odpowiedniego klimatu obniża przydatność technik udomowiania oraz egzotyzacji do granicy niewystarczalności. Ponieważ odbiorca przekładu jest nie tylko konsumentem swojej kultury i czynnym jej współtwórcą, ale również, w tym konkretnym przypadku, jest osobą obeznaną z literaturą fantasy, i nierzadko z RPG, próba wywiedzenia ogólniejszych reguł tłumaczeniowych bez zbadania, jak przekład jest odbierany w (sub)kulturze docelowej, nie wydaje się możliwa. Intuicję tę potwierdza fakt, że uczestnictwo w globalnej społeczności fanów fantasy wspiera rozwój sprawności komunikacyjnej i twórczej świadomości, co z kolei sprzyja podnoszeniu progu oczekiwań wobec tłumacza. W celu empirycznego zbadania problemu przekładalności znaczących nomina propria przeprowadzona zostanie analiza recepcji i oceny tłumaczenia takich nazw. Centralne pytanie dotyczyć będzie różnic w zakresie zdolności konotacyjnych głównych klas nazw własnych (toponimy i antroponimy) w zależności od przyjętej strategii przekładu (tłumaczenie właściwe albo zachowanie oryginalnego brzmienia). Złożoność tego zagadnienia i jego uwikłanie w kulturę, język czy doświadczenie indywidualne, sprawiają, iż rzetelna próba zmierzenia się z nim wymagać będzie skorzystania z dorobku kilku różnych dyscyplin: językoznawstwa, psychologii i kulturoznawstwa.

 

Imię i nazwisko Doktoranta: Przemysław Koniuszy
Program doktorski: literaturoznawstwo
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Modele lirycznego doświadczenia w polskiej poezji po 1989 roku
Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Zofia Zarębianka

Data oceny śródokresowej: 27.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 08:00 - 10:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWU3YWMxYTAtNTJiMC00N2ZmLTk4ZTQtYzM3ZTRhYzA2MTY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

The aim of the research is to analyze the latest Polish poetry, conceptualize the phenomena that constitute it and identify its dominants. The starting point is the category of lyrical experience – a structure that covers all aspects of poetic externalization with emphasis on the strategy of the presence of the lyrical persona and the existence of the poetic space surrounding it. Interpretations concerns selected poetry volumes by such authors as Krzysztof Siwczyk, Justyna Bargielska, Joanna Mueller, Maciej Melecki and Ewa Sonnenberg. Poem is presented as focused on issues epistemological and ontological. Although poets writing after 1989 are very different from each other and they often situate their work in opposition to other currents they seem to engage in dialogue with each other at the highest level asking existential questions that arise from their metaphysical search, study on the nature of acts of transcendence (which are the basis of human contact with the world), or above all, reflecting on the essence of reflection, apperception and being in the world. In this context the latest poetry, despite the conflicts that occur within it, turns out to be a kind of response to the crisis of the metaphysics of presence as well as one of the last refuges for universals, a reaction to the depletion of the creative potential of man and the medium that help of a philosophy that cannot cope with all the problems posed by modernity. Additionally, important aspect of research is intertextual reflection. By reading the work of poets publishing after 1989 at the level of lyrical experience they appear as heirs to the great poetic traditions of 1918-1989. Contemporary poets, fighting for the primacy of their voice over the echoes of the past idioms, suffer from "fear of influence" and still incorporate the idioms of great predecessors into their works.

Streszczenie projektu w j. polskim

Celem projektu jest powstanie monografii, na którą będzie składać się szereg komplementarnych studiów. Wychodząc od zasadniczego planu, uprzednio sproblematyzowanej (na podstawie dzieł filozoficznych i literaturoznawczych) oraz sfunkcjonalizowanej kategorii doświadczenia lirycznego, chciałbym przedstawić autorską interpretację poezji polskiej publikowanej po 1989 roku, wspierając własne (hipo)tezy jej historycznoliteracką periodyzacją oraz typologią – wyłonieniem nurtów, dominujących poetyk oraz zróżnicowaniem pod względem poruszanej problematyki, co chciałbym czynić zawsze przez pryzmat tytułowego pojęcia i zgodnie z jego implikacjami. Przede wszystkim jednak badania obejmują analizę dorobku kilku wybranych poetów, których dykcje, a w szczególności idiomatyczny model doświadczenia lirycznego, wyraźnie odznaczają się na tle tego, co proponują inni twórcy. Interpretacje będą dotyczyć wybranych tomów poetyckich takich poetów, jak Krzysztof Siwczyk, Justyna Bargielska, Joanna Mueller, Maciej Melecki i Ewa Sonnenberg.

 

Kluczowym aspektem monografii jest namysł nad filozoficzną stroną wyznania poetyckiego i postawienie hipotezy funkcjonowania wiersza jako wypowiedzi filozoficznej, ukierunkowanej na problemy natury epistemologicznej i ontologicznej. Przeprowadzone analizy wykażą, że doświadczenie liryczne jest rodzajem poznania, poprzez które „ja” dąży do świadomości siebie i określenia otaczającego go świata. W konkretnym wierszu przejawia się ono jako struktura pojęciowa, która oddaje subiektywny obraz poetyckiego uniwersum, przedstawia proces poznawczy podmiotu lirycznego oraz odzwierciedla jego przechodzenie od wiedzy już posiadanej (natywnej) do nowych treści sensualno-emocjonalnych. Kolejne studia przypadków złożą się na panoramę poetyckich „systemów” epistemologiczno-ontologicznych. Ich istota wynikać będzie z dominującego po 1989 roku wśród poetów pragnienia reprezentacji kondycji lirycznego „ja”, które odczuwa, zadaje pytania egzystencjalne i poszukuje szeroko rozumianej, skrajnie różnie krystalizowanej w wierszach „prawdy”.

 

Imię i nazwisko Doktoranta: Sara Dąbrowska
Program doktorski: Nauki o Sztuce
Dyscyplina naukowa: Nauki o Sztuce
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Szanowana czy zapomniana?
Wizerunek Marii w teologii i sztuce luterańskiej Królestwa Czeskiego
Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Piotr Krasny

Data oceny śródokresowej: 19.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 16:00-18:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGE4NTgzOGMtYzM4OS00MzY0LWIxNWItYmFmN2M2YjMzNWFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

Despite the widespread opinion about the negative attitude of Lutherans to Mary, Marian themes often appeared in both theology and Lutheran art. The Marian iconography in the art of the Lutheran Church was already described in several foreign publications. However, these works focused mainly on aspects related to the cult of Maria (B.Heal, B.Kreitzer) or analyzed just the works of one artist (S. Weber am Bach). Only in two articles (M. Cră u and P. Hrachovec) authors describe the issue in more detail, outlining the problem on the background of Lutheran art in the Czech lands. The planned doctoral dissertation should lead to a comprehensive analysis of Marian iconography in the Lutheran art of the Czech Kingdom. This will help to observe changes in Lutheran iconography in general. The main purpose of the work will be theological sources of Maria's imaging changes. In addition, important problem in the context of research is the attitude of Lutherans to old Mari an art in churches taken over from Catholics, as well as innovations and reception of these works of art. In addition, somehow in opposition, the iconoclastic actions committed by radical circles  against Maria's images will be described. On the background of Czech Lutheran theology and Luther's general views on art, iconographic changes that took place in the art after the Lutheran reformation will be presented. The relation of Lutheran theological teaching with true religious practices and art will be described. The subject of the study will be works from the lands of the Kingdom of the Bohemia (Bohemia, Moravia, Silesia, and Lusatia), whose analysis will give impetus to reflection on the relations between Lutheran ico nography and Catholic art and works of art created in the circle of other bohemian denominations.

Streszczenie projektu w j. polskim

Mimo powszechnej opinii o negatywnym stosunku luteranów do Marii, tematy maryjne często pojawiły się zarówno w teologii jak i sztuce luterańskiej

Zagadnienie ikonografii maryjnej w twórczości kręgu Kościoła luterańskiego było już przedmiotem zainteresowania w kilku zagranicznych publikacjach. Jednak w owych pracach koncentrowano się głównie na aspektach związanych z kultem Marii (B.Heal, B.Kreitzer) lub analizowano dzieła jednego artysty (S. Weber am Bach). Tylko dwa artykuły (M. Crăciun i P. Hrachovec) opisują zagadnienie nieco dokładniej, zarysowując problem na tle sztuki luterańskiej ziem czeskich.

Planowana rozprawa doktorska ma doprowadzić do kompleksowej analizy ikonografii maryjnej w sztuce luterańskiej Królestwa Czeskiego, dzięki czemu możliwe do zaobserwowania staną się zmiany zachodzące w ikonografii luterańskiej w ogóle. Głównym celem pracy będą teologiczne źródła zmian obrazowania Marii.

Ponadto ważnym problemem w kontekście badań jest stosunek luteranów do dawnych przedstawień maryjnych w kościołach przejętych od katolików, a także innowacje oraz recepcje tych przedstawień. Dodatkowo, niejako w opozycji, opisane zostaną wymierzone przeciw wizerunkom Marii z ała a ikonoklastyczne, których dopuszczały się radykalne środowiska.

Na tle czeskiej teologii luterańskiej i ogólnych poglądów Lutra na malarstwo przedstawione zostaną zmiany ikonograficzne, które miały miejsce w sztuce po luterańskiej reformacji. Opisane zostaną relacje luterańskiego nauczania teologicznego z prawdziwymi praktykami religijnymi i sztuką. Przedmiotem badań będą dzieła z ziem Królestwa Czech (Czechy właściwe, Morawy, Śląsk, Łużyce), których analiza da impuls do refleksji nad relacjami między ikonografią luterańską, a sztuką katolicką i twórczością powstałą w kręgu innych, czeskich wyznań.

 

Imię i nazwisko Doktoranta: Sebastian Brejnak
Program doktorski: Literaturoznawstwo
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Pomiędzy sam(otn)ością i doświadczeniem osobności. Biografia Ewy Lipskiej jako permanentna egzystencjalna dekonstrukcja
Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Ryszard Nycz

Data oceny śródokresowej: 25.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGM0OGNhMTgtOTRkMC00ZmE5LTg5NTgtMWE4MWYwZDVkYWNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

The main purpose of the project is interpretation of Ewa Lipska’s works in the context of the anthropology of solitude and contemporary discourses of identity/subjectivity. For this aim, Lipska’s poems, novels, dramas, feuilletons and letters are interpreted.

The first part of the study (“BIO-“) is an analysis of the epistolatory, intertextual interview with the poet. The second part of the study (“GRAPHY”) is devoted to the interpretation of Ewa Lipska’s works and their literary and philosophical contexts which concern the problem of “the Self”, “distinctiveness” and philosophically conceived solitude.

The concept of “the Self” (“das Selbst”) was proposed by Friedrich Nietzsche in his Thus Spake Zarathustra and can be interpreted as an idea of meta-self that is constituted by the necessity of both creation and de(con)struction the existential, epistemological and aesthetic fulfilment/satisfaction as well as the feeling of independence and self-sufficiency. In the survey, the Nietzsche’s concept is used as a relevant context to Lipska’s idiomatic discourse.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Głównym zamierzeniem niniejszej pracy o charakterze monograficznym jest interpretacja twórczości Ewy Lipskiej w perspektywie dyskursu samotności oraz antropologicznych konceptualizacji tożsamości i podmiotowości. W tym celu analizie zostaną poddane wybrane teksty poetyckie, prozatorskie, dramatyczne pisarki oraz jej felietony, listy i rozmowy, reprezentatywne dla poruszanych zagadnień. Zostanie również przeprowadzony literacki wywiad z autorką, który stanowić będzie dodatkowy materiał empiryczny do badań i analiz.

Tytułową „samotność” w filozofii twórczej Lipskiej można zdefiniować jako dyspozycję jednostki do nieustannej pracy konstruowania i jednoczesnego niszczenia własnego "ja" w drodze ku osiągnięciu Nietzscheańskiej "samości" - całkowitej osobności, samowystarczalności i samodzielności podmiotu w kreowaniu własnej egzystencji. Świadectwem tego działania jest (auto)dekonstrukcyjna metoda budowania światów literackich - tworzenie rzeczywistości, których ontologia jest nieustannie wystawiana na próbę, trwa w kryzysie, zawieszeniu, w trybie awaryjnym.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Sergei Shershnev
Program doktorski: Nauki o Sztuce
Dyscyplina naukowa: Nauki o Sztuce
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: „Kino moralnego niepokoju” w kontekście bloku wschodniego. W stronę problematyki transferu kulturowego
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Joanna Wojnicka, prof. UJ

Data oceny śródokresowej: 20.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 13:30-15:30
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjNmZWFhNzUtMWM3Yi00NTk4LWFlNzQtMGQwZWUwMmQxNDFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

The Cinema of Moral Anxiety is a film movement from the mid-1970s through the  early 1980s. The common problem of its films was the role of values in a person’s life in the Polish People’s Republic, while their main characters were mostly young intellectuals around 30 years old, experiencing a social initiation. The directors of the movement sought to question the state hypocrisy, conformism and careerism that accompanied the era of ‘the propaganda of success.’ Another of their goals was to expose the paradox of the state. This paradox lay in the fact that the objective truth that the authorities used in order to maintain their legitimacy could not be proved within an existing ideological system. It was described by the philosopher Claud Lefort in relation to modern states in general, though it was socialist states that served as the classic case of this phenomenon. Despite the fact that the Cinema of Moral Anxiety is associated mostly with Poland, it can be argued that there were groups of directors in other states of the Eastern Bloc who used similar themes and poetics. Scholars claim that Polish directors of the movement were inspired by the young Soviet cinema, the Czechoslovakian new wave of the 1960s and young Hungarian cinema. All of the aforementioned movements shared a common ‘aesthetic of resistance,’ representing their disagreement with social injustices. These intellectual exchanges can be described in terms of the theory of cultural transfer. The focus of its theorists’ research is the circulation of knowledge between so-called cultural zones with emphasis on its bilateral processes. It is worth questioning if this ‘moral anxiety’ is a result of cultural transfer among states of the Socialist Bloc, as well as what is the difference between a movement and a trend in cinematography.

Streszczenie projektu w j. polskim

Kino moralnego niepokoju jest nurtem filmowym lat 1975-1981. Wspólnym mianownikiem wszystkich filmów tego nurtu jest problem wartości moralnych polskiej społeczności tamtego okresu, a ich głównym bohaterem młody intelektualista (będący około 30 roku życia), przeżywający proces inicjacji społecznej. Reżyserom kina moralnego niepokoju zależało na poruszaniu towarzyszących epoce „propagandy sukcesu” tematów hipokryzji, konformizmu, karierowiczostwa. Można stwierdzić, że twórcy dążyli do ukazania paradoksu państwa, według którego prawda obiektywna, na którą powołują się władze wyjaśniając swoją prawomocność, nie może być udowodniona za pomocą istniejącego systemu ideologicznego. Ów paradoks opisał filozof Claude Lefort w stosunku do państwa jako takiego, lecz to kraje socjalistyczne XX wieku, w tym PRL, wydają się być najlepszym przykładem tego zjawiska. Mimo iż kino moralnego niepokoju kojarzy się przede wszystkim z Polską, jego tematy i poetyka były używane w dziełach reżyserów całego bloku wschodniego, jak również filmoznawcy twierdzą, że polscy twórcy (prawdopobnie nieświadomie) czerpali inspirację z młodego kina Związku Radzieckiego, a także czechosłowackiej nowej fali oraz kina węgierskiego lat 60. Wymienione powyżej nurty łączy tzw. estetyka sprzeciwu, czyli reprezentacja niezgody z niesprawiedliwością życia publicznego. Formalne bądź tematyczne podobieństwa w kinematografiach obozu socjalistycznego mogą być opisane za pośrednictwem metodologii transferu kulturowego. Zwolennicy tej teorii skupiają swoją uwagę na cyrkulacji wiedzy pomiędzy tzw. zonami kulturalnymi, podkreślając zasadniczą obustronność procesów wymiany myśli. Warto zadać pytanie, czy „moralny niepokój” w kinematografiach bloku wschodniego jest rezultatem transferu kulturowego oraz na czym polega różnica między nurtem i tendencją w kinie.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Tomasz Moździerz
Program doktorski: Językoznawstwo
Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Tempo czytania ze zrozumieniem w języku polskim jako rodzimym i obcym – studium porównawcze
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Anna Seretny prof. UJ.
Współpromotor/promotor pomocniczy: dr Małgorzata Banach

Data oceny śródokresowej: 21.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 15:00-17:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2RiZWVmMDctMDhmYy00N2I5LWIxMmMtNWEyOWY1MzkxYTVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w języku angielskim

Fluent reading is an indispensable skill to all language users. Fluent readers focus on the text content rather than on decoding meaning of individual words. Reading fluency in Polish as a native or a foreign language has never been a subject of a research and therefore English data are used as a reference point. The study aims to measure the rate of fluent reading in Polish. Five groups of readers will be tested: Polish pupils attending the last grade of the primary school (1), the last grade of high school (2), and learners of Polish at levels B2 (3), C1 (4) and C2 (5). The research will be conducted in different school/university environments to provide reliable and diversified data. The research tool will consist of two components: the text and the short comprehension test. The speed of reading will be measured in relation to the text comprehension. The text used in the study will be authentic but adapted to the ability of the so called “average reader” with such tools as: jasnopis.pl and Gunning’s FOG Index. The text length will be established in Polish ‘average words’ (standardized units). The collected data, namely: reading rate and comprehension scores will be analyzed to provide answers to the following research questions: How fast do Poles of different age read? How fast do advanced learners of Polish read? Are there any differences between reading rate of various groups? If so, how big are they? What is the relation of reading rate to comprehension in case of the groups in question? The results will let establish a construct of ‘typical fluent reading rate in Polish’ at different level of competence, a useful measure for diagnosis of reading problems and standardization of the reading time for high stake exam.

Streszczenie projektu w j. polskim

Płynne czytanie to umiejętność niezbędna wszystkim użytkownikom języka, przy czym mianem dobrych czytelników określa się tych, którzy dzięki umiejętności szybkiego rozpoznawania słów podążają za treścią wypowiedzi. Tempo czytania w języku polskim do tej pory nie było przedmiotem szerszych badań, w glottodydaktyce polonistycznej wykorzystuje się więc ustalenia dotyczące języka angielskiego jako rodzimego. Niniejszy projekt ma na celu wypełnienie tej luki i określenie tempa czytania ze zrozumieniem w języku polskim. Badaniom zostanie poddanych pięć grup użytkowników polszczyzny: rodzimi z ostatniej klasy szkoły podstawowej i ostatniej klasy liceum oraz obcokrajowcy uczący się na poziomach: B2, C1 i C2 (poziom zaawansowania zostanie ustalony za pomocą testu plasującego). Narzędziem badawczym będzie tekst, autentyczny, przystosowany do potrzeb projektu, opatrzony testem rozumienia. Do weryfikacji poziomu jego trudności posłuży skala aplikacji jasnopis.pl oraz FOG Index. Długość tekstu będzie wyrażona ‘przeciętnymi wyrazami’, tj. jednostkami abstrakcyjnymi, wystandaryzowanymi pod względem liczby znaków. Dane dotyczące tempa czytania oraz osiągniętych poziomów rozumienia zostaną uśrednione i porównane celem znalezienia istotnych statystycznie różnic. Realizacja projektu przyniesie odpowiedzi na następujące pytania: Jak szybko czytają Polacy? Jak szybko w języku polskim czytają cudzoziemcy? Czy, a jeśli tak, to jakie są różnice w tempie czytania i stopniu rozumienia między badanymi grupami? Pozwoli też ustalić ‘typowe’ tempo czytania w języku polskim na różnych poziomach jego znajomości, co w przyszłości umożliwi diagnozowanie problemów czytelniczych oraz pomoże w konstrukcji egzaminów wysokiej stawki.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Urszula Malina
Program doktorski: Językoznawstwo
Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Zdolności narracyjne osób dorosłych z diagnozą schizofrenii
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Robert Dębski, prof. UJ
Współpromotor/promotor pomocniczy: dr Magdalena Knapek

 

Data oceny śródokresowej: 21.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 15:00-17:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2IzMTU3ZWMtY2M5My00MTM5LTgyYTYtMzY2NTZjMTBlZGYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

There is a rich body of research on the narrative abilities of individuals with a diagnosis of schizophrenia. To date, research has focused on the content and cohesion of patient self-narrative (Lysaker et al., 2003; Voppel et al., 2019), disruptions during dialogues (Varga et al., 2014; Bora, 2017), and comparing the narrative style of schizophrenics and healthy individuals (Obrębska, 2013). The proposed study will address research questions hitherto unresolved, concerning issues such as the use of cohesion markers (patterns of cohesion) and the local and global coherence of narratives when constructed from first- and third-person perspectives. The experimental group will consist of a purposive sample of twenty patients diagnosed with schizophrenia recruited from psychiatric day therapy units and clinics in Cracow. The comparison group will consist of twenty healthy individuals matched for age, sex and socioeconomic status. The participants will be asked to perform two tasks: one eliciting a first person narrative, i.e., answering questions related to their illness and family, and another aimed at producing a third-person narrative, i.e., storytelling stimulated by a series of five pictures. Their narratives will be recorded, transcribed and analysed using descriptive and statistical discourse analysis (DA) as the methodology. First, the researcher will attempt to describe the cohesion patterns and measure the level of cohesion in the elicited narratives. Second, using a known subjective coherence measuring scales, she will assess the local and global coherence of the elicited speech samples. Third, the research will investigate the relationships between: the cohesion and coherence patterns/measures in both groups, the cohesion/coherence patterns/measures and the type of narrative (first- vs. third-person narrative) in both groups, and the cohesion/coherence patterns/measures and the schizophrenic participants’ cognitive functioning assessment results. The outcomes of this research will increase our knowledge of the narrative abilities of individuals with a diagnosis of schizophrenia and, consequently, assist in creating assessment and therapy resources for speech pathologists.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Istnieje wiele badań dotyczących zdolności narracyjnych osób z diagnozą schizofrenii. Do tej pory badania koncentrowały się na treści i spójności narracji pacjenta (Lysaker i in., 2003; Voppel i in., 2019), zaburzeniach mowy dialogowej (Varga i in., 2014; Bora, 2017) oraz porównywaniu stylu ekspresji schizofreników i ludzi zdrowych (Obrębska, 2013). Proponowane badanie skoncentrowane będzie na nierozwiązanych dotąd pytaniach badawczych, dotyczących takich zagadnień, jak użycie markerów spójności (oznak spójności) oraz spójność lokalna i globalna narracji, gdy konstruowana jest ona z perspektywy pierwszej oraz trzeciej osoby. Grupa eksperymentalna złożona będzie z celowej próby dwudziestu pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii, rekrutowanych z oddziałów psychiatrycznych i ośrodków dziennej terapii w Krakowie, zaś grupa kontrolna z dwudziestu zdrowych osób dopasowanych odpowiednio pod względem wieku, płci i statusu społeczno-ekonomicznego. Uczestnicy zostaną poproszeni o wykonanie dwóch zadań: jednego wymagające stworzenia narracji pierwszoosobowej, tj. udzielenia odpowiedzi na pytania związane z ich chorobą i rodziną, oraz drugiego, którego celem będzie stworzenie narracji trzecioosobowej, tj. opowiedzenie historii stymulowanej serią pięciu obrazów. Wypowiedzi będą rejestrowane, transkrybowane i analizowane przy użyciu opisowych i statystycznych metod analizy dyskursu (DA) jako metodologii. Po pierwsze, badacz podejmie próbę opisania wzorców spójności i zmierzenia poziomu spójności w pozyskanych narracjach. Po drugie, używając znanych subiektywnych skal pomiaru koherencji, oceni lokalną i globalną koherencję prób mowy. Po trzecie, zbadane zostaną zależności pomiędzy: wzorcami/pomiarami spójności i koherencji w obu grupach, wzorcami/pomiarami spójności i typem narracji (narracja pierwszoosobowa vs. trzecioosobowa) w obu grupach oraz wzorcami/pomiarami spójności i wynikami oceny funkcjonowania poznawczego uczestników chorujących na schizofrenię. Wyniki przyczynią się do zwiększenia wiedzy na temat zdolności narracyjnych osób z rozpoznaniem schizofrenii, a tym samym pomogą logopedom w tworzeniu testów diagnostycznych i programowaniu terapii.

 

Imię i nazwisko Doktoranta: Wojciech Micał
Program doktorski: Filozofia
Dyscyplina naukowa: Filozofia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Reception of ancient philosophy in the thought of Gregory Palamas
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Jan Kiełbasa, prof. UJ
Promotor pomocniczy: dr Michał Bizoń

 

Data oceny śródokresowej: 21.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 10:00-12:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTRjOGUwODYtZWQ4Yi00NGFiLTk0YjktMDY5ZWE3OTZjOTc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

This project aims to define the way in which St. Gregory Palamas refers to and draws on the legacy of the ancient pagan Greek philosophy. Approaching this research problem involves, first of all, identifying the ancient notions, concepts and authors which are of the utmost importance for Palamas (taking into account the process of their reception) and, next, determining their function in the thought of St. Gregory. The most relevant questions studied in this project include the problem of the relationship between theology and philosophy, the proper understanding of the notions of ἐνέργεια and οὐσία , and the concept of participation. The philosophically oriented research into Palamas’ literary output constitutes an attempt to address the absence of scholarly works systematically dealing with this issue, a state of affairs prevalent on both the local, i.e. Polish, and international levels. Studying the thought of St. Gregory from a predominantly theological or religious-study-related perspective, the majority of papers discussing Palamas hardly ever (yet with noteworthy exceptions) touch upon the crucial role played by the ancient pagan philosophy in this author’s works. The research conducted in the framework of this project will consist of two main stages. The first one will be devoted to the analysis of the Palamite sources in Greek, primarily based on a critical edition of all the works of St. Gregory Palamas by E. Perrella from the years 2003-2006. In the second stage, the study will focus on select works of ancient Greek philosophers (primarily Plato, Aristotle and Plotinus) and their commentators, representing both the Christian and pagan intellectual circles. The research will end with a comprehensive analysis of the collected material and the preparation of the doctoral dissertation.

Streszczenie projektu w j. polskim

Niniejszy projekt ma na celu określenie sposobu, w jaki św. Grzegorz Palamas odnosi się do oraz czerpie z dorobku starożytnej pogańskiej filozofii greckiej. Rozwiązanie tak postawionego problemu badawczego zakłada w pierwszej kolejności rozpoznanie kluczowych dla Palamasa starożytnych pojęć, koncepcji i autorów z uwzględnieniem tradycji pośredniczącej w procesie ich recepcji, następnie zaś ustalenie funkcji, którą pełnią w myśl św. Grzegorza. Wśród najważniejszych zagadnień poruszanych w ramach tego projektu można wymienić problem relacji między teologią a filozofią, właściwe znaczenie pojęć ἐνέργεια i οὐσία oraz koncepcję partycypacji. Podjęcie filozoficznie ukierunkowanych badań nad intelektualnym dorobkiem Palamasa stanowi próbę odpowiedzi na dotychczasowy brak monografii bezpośrednio poruszających to zagadnienie na gruncie zarówno polskim, jak i międzynarodowym. Większość prac poświęconych myśli św. Grzegorza ujmuje ją bowiem przede wszystkim z teologicznej bądź historycznej perspektywy, względnie rzadko bądź tylko wyrywkowo pochylając się nad rolą, jaką w tejże myśli odgrywa pogańska filozofia starożytna. Badania w ramach niniejszego projektu odbywać się będą w dwóch głównych etapach. Pierwszy poświęcony będzie analizie palamickich tekstów źródłowych w języku greckim, przede wszystkim w oparciu o krytyczne wydanie wszystkich dzieł św. Grzegorza Palamasa pod red. E. Perrelli z lat 2003-2006. W drugim etapie podstawowy materiał badawczy stanowić będą odpowiednio wybrane dzieła starożytnych filozofów greckich (przede wszystkim Platona, Arystotelesa i Plotyna) oraz ich komentatorów, reprezentujących zarówno chrześcijańskie, jak i pogańskie środowisko intelektualne. Badania zakończą się pojęciowo-historyczną analizą zebranego materiału oraz sporządzeniem pracy doktorskiej.

 

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Zuzanna Sala
Program doktorski: literaturoznawstwo
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Reperkusje późnego kapitalizmu – zaburzenia psychiczne i ich polityczne uwarunkowania w najnowszej literaturze polskiej
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Dorota Kozicka, prof. UJ

Data oceny śródokresowej: 25.10.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 12:00-14:00
Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjgzY2VkZGMtZWUyMi00YzkwLWE3ZjQtMmYzNGVkNWY0NTlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

 

My research aims to examine how the latest Polish literature reflects the relationship between mental illnesses (with particular emphasis on schizophrenia and depression) and the conditions of people’s functioning in late capitalism. Insanity, mental disorders, and illnesses as few of the main themes of contemporary literature are usually interpreted as an element of complex characterization of lyrical ego. However, my interests also include social, economic and political factors. In these contexts I will analyze books published after 1989 written by such authors as Justyna Bargielska, Tomasz Bąk, Kamila Janiak, Adam Kaczanowski, Olga Hund Dorota Masłowska, Izabela Morska and Joanna Mueller.

              Literature understood in the spirit of sociological poetics as an "internally social space” remains "comprehensively susceptible to social influences from other spheres of life" (Voloshin). Being aware of these dependencies, I would like to analyze the subject of disorders appearing in these texts in terms of what realizations it is subjected to and in what contexts it functions, but I will also try to answer the question about the possibility of looking at the theme of mental illness as a cultural dominant. One of the characteristic element of postmodernism (understood in all my work after Jameson not as a style or philosophy, but precisely as "the cultural logic of capitalism") is its - understood in Lacanian way - "schizophrenia". The breaking of the chain of the signifiers and signifiers, and thus the "schizophrenic narrative", is in this sense one of the features characteristic of contemporary late capitalist reality. The study of literary texts in terms of the presence of this "schizophrenic narrative" (or textual mechanisms that are intended to contest it) supplemented by the achievements of critical  psychology will lead to the determination of whether it is possible to call mental illnesses as a "cultural dominant" of late capitalism.

Streszczenie projektu w j. polskim

 

Literatura rozumiana w duchu poetyki socjologicznej jako przestrzeń „wewnętrznie społeczna”, pozostaje „wszechstronnie podatna na wpływy społeczne innych sfer życia” (W. Wołoszynow, 2009). Mając świadomość tych zależności, w swojej pracy zbadam współczesne teksty literackie, podejmujące temat chorób psychicznych, śledząc w nich właśnie ślad ukształtowanych społecznie przekonań. Pojawiający się w tych tekstach temat zaburzeń przeanalizuję pod kątem tego, jakim realizacjom jest on poddawany i w jakich kontekstach funkcjonuje, ale także spróbuję rozpoznać i sproblematyzować konwencje i strategie estetyczne, które służą zobrazowaniu tego psychologiczno-socjologicznego przecięcia.

              Jednym z elementów charakterystycznych dla postmodernizmu (rozumianego w całej mojej pracy za Jamesonem nie jako styl czy filozofia, ale właśnie jako „logika kulturowa kapitalizmu”) jest jego – rozumiana po lacanowsku – „schizofreniczność”. Zerwanie łańcucha znaczących i znaczonych, a więc „schizofreniczna narracja” jest w tym ujęciu jedną z cech charakterystycznych dla współczesnej późnokapitalistycznej rzeczywistości. Badanie literackich tekstów pod kątem obecności owej „schizofrenicznej narracji” (lub mechanizmów tekstowych, które mają być wobec niej kontestacyjne), a także estetyki depresyjnej i innych zabiegów obrazujących zaburzenia, będą mnie prowadzić do scharakteryzowania i sprecyzowania funkcji i charakteru owych przedstawień, a także do pokazania ich w szerszym kontekście diagnoz społecznych.

Imię i nazwisko Doktorantki/Doktoranta: Marek Maraszek

Program doktorski: filozofia

Dyscyplina naukowa: filozofia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Woluntaryzm a kondycja człowieka Filozofia Ladislava Klimy na tle historii idei

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Izabela Szyroka, prof. UJ

 

Data oceny śródokresowej: 22.10.2021

Godzina posiedzenia Komisji: 15:00-17:00

Link do posiedzenia Komisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjA1MzJkNzAtMDRkOS00MmZmLWE0MWUtZmY5ZmIzOWE5ZTQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270ca5ebf-4124-41c1-af51-68a0fb44833d%22%7d

Streszczenie projektu w j. angielskim

This project is dedicated to the role which the philosophy of Ladislav Klima (1878-1928) played in the development of voluntary ideas. The research focuses on the basic problem raised by this Czech thinker: the view on the human nature and the underlying recognition of the primacy of will in the human action. The classic volunteer positions of Arthur Schopenhauer and Friedrich Nietzsche, which are a direct inspiration for Klima, provided different solutions regarding the human condition. The first expressed deep anthropological pessimism, the second exposed the importance of affirmation of life and called for an activist demeanour. Considering the differences in these positions, Klima made a creative attempt to look for another solution on the basis of voluntary thought.

The goal of this project is the first Polish study of Klima’s philosophy and its direct sources, as well as the demonstrations- by understanding Klima’s position- of a certain important chapter in the history of philosophical thinking where man is primarily defined as will. Adopting a research perspective different from previous studies will allow to both highlight innovative aspects in the work of the Czech philosopher, and to open new interpretative paths in relation to Schopenhauer’s and Nietzschean thought. This research includes a detailed analysis of the works of Ladislav Klima, a translation of a fragment of the treatise World as Consciousness and Nothing into Polish, a thorough analysis of Klima’s inspirations (Berkley, Schopenhauer, Nietzsche), and a reflection on existential threads in his philosophy.

Streszczenie projektu w j. polskim

Projekt poświęcony jest roli, jaką pełni filozofia Ladislava Klimy (1879-1928) w rozwoju idei woluntarystycznej. Badania skupiaja się na zasadniczym problemie podejmowanym przez czeskiego myśliciela, który stanowi kondysję człowieka wobec uznania prymatu woli w ludzkim działaniu. Filozofie Arthura Schopenhauera I Friedricha Nietzschego. Będące inspiracją dla Klimy, przyniosły w tej kwestii odmienne rozstrzygnięcia: pierwsza z nich wyrażała głęboki pesymizm antropologiczny, druga podkreślała znaczenie afirmacji życia I potrzebę postawy aktywistycznej. Wobec odmienności tych stanowisk, Klima podjął twórczą probe poszukiwania innego rozwiązania na gruncie myśli woluntarystycznej.

Celem projektu jest pierwsze polskie opracowanie filozofii Klimy, z uwzględnieniem jej bezpośrednich filozoficznych źródeł, a także ukazanie przez pryzmat późnego stanowiska Klimy pewnego istotnego rozdziału w historii filozoficznego myślenia o człowieku jako będący przede wszystkim wolą. Przyjęcie odmiennej od dotychczasowych prac klimologicznych perspektywy badawczej pozwoli zarówno uwidocznić nowatorskie aspekty twórczości czeskiego filozofa, jak I również otworzyć nowe ścieżki interpretacyjne względem myśli schopenhauerowskiej I nietzscheańskiej. Badania obejmują szczegółowe opracowanie dzieł Ladislava Klimy, przekład fragment traktatu “Świat jako świadomość i nic”, wnikliwą analizę klimowskich inspiracji (Berkeley, Schopenhauer, Nietzsche), omówienie wątków egzystencjalnych w refleksji czeskiego filozofa.