Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Językoznawstwo

Program doktorski w dyscyplinie Językoznawstwo obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020

Program doktorski w dyscyplinie Językoznawstwo obowiązujący Doktorantów przyjmowanych od roku akademickiego 2020/2021

Kierownik Programu: dr hab. Maria Jodłowiec, prof. UJ

Dyżur: w środy o 18:20-19:50 (online na platformie MS Teams)

Kontakt: maria.jodlowiec@uj.edu.pl , linguistics.phd@uj.edu.pl.

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ realizuje unikatowy program kształcenia doktorskiego w zakresie językoznawstwa. Program ten oparty jest na szerokiej ofercie kursowej i zajęciach autorskich prowadzonych przez doświadczonych pracowników naukowych, zaangażowanych w badania z danej tematyki, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny zajęć i powiązanie treści programowych z najnowszymi kierunkami analiz językoznawczych. Zasadniczy trzon programu kształcenia tworzą kursy fakultatywne, dzięki czemu młoda badaczka czy młody badacz mogą samodzielnie profilować własną ścieżkę rozwoju naukowego, ukierunkowaną na realizację indywidualnego planu badawczego i dopasowaną do swoich zainteresowań i preferencji. Duży nacisk położony jest na metodologię badań oraz najnowsze tendencje badawcze w językoznawstwie, warsztatowy charakter zajęć i zindywidualizowane podejście do każdego z uczestników. Przewidziane w programie kursy w języku angielskim przygotowują słuchaczy do funkcjonowania na polu międzynarodowym. Nabywając kompetencje potrzebne do samodzielnego prowadzenia badań naukowych i upowszechniania ich wyników oraz zdobywając sprawności społeczne, niezbędne do twórczego myślenia i działania, początkujący naukowiec uczy się, jak  realizować projekty indywidualne i zespołowe.  Istotnym celem kształcenia jest zatem z jednej strony harmonijne pogłębianie wiedzy i umiejętności młodych uczonych, a z drugiej zindywidualizowane podejście do każdego z nich, wspierające ich wszechstronny rozwój naukowy i osobisty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci programu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program doktorski: językoznawstwo
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Wierzenia i zwyczaje utrwalone we frazematyce gwarowej pogranicza małopolsko-mazowieckiego (na przykładzie wsi Łazy i miejscowości okolicznych w gminie Szydłowiec)
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Maciej Rak, prof. UJ

Program doktorski: Językoznawstwo
Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Zdolności narracyjne osób dorosłych z diagnozą schizofrenii
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Robert Dębski, prof. UJ
Współpromotor/promotor pomocniczy: dr Magdalena Knapek

Program doktorski: językoznawstwo
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Leksyka powieści polskiej pierwszego trzydziestolecia XIX wieku
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Maciej Rak, prof. UJ

Program doktorski: Językoznawstwo
Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Mapa stylometryczna literatury angielskiej i hiszpańskiej
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Jan Rybicki

Program doktorski: językoznawstwo
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Optymalne strategie tłumaczeniowe dla nazw własnych w literaturze fantasy
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Jan Rybicki, prof. UJ

Program doktorski: językoznawstwo
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Semantyczna mapa kolorów w polszczyźnie
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Modele kształcenia językowego w podręcznikach do języka polskiego. Analiza krytyczna i nowe propozycje.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Greckie zapożyczenia leksykalne we współczesnym języku rumuńskim.

Promotor rozprawy doktorskiej: Dr hab. Hubert Wolanin, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Anna Oczko

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Bogowie burzy w mitologiach regionu bałtyckiego. Analiza etnolingwistyczna.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Maciej Rak, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Frog

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Interferencje leksykalno-semantyczne i morfo-składniowe hiszpańskojęzycznych uczniów języka portugalskiego na pograniczu hiszpańsko-portugalskim

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Ewa Stala, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Bartosz Dondelewski

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Rekonstrukcja dyskursu dotyczącego społeczności nieheteronormatywnych na podstawie wybranych dyskusji w komentarzach internetowych na portalu Facebook

Promotor rozprawy doktorskiej: Prof. dr hab. Renata Przybylska

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Comparative constructions in Old Norse – synchronic evidence and diachronic origin.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Norbert Ostrowski, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Dariusz Piwowarczyk

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Gramatykalizacja czasowników pseudo-łącznikowych zmiany w języku hiszpańskim.

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Andrzej Zieliński

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Nieporozumienia w komunikacji za pośrednictwem komputera w ujęciu teorii relewancji

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Maria Jodłowiec, prof. UJ

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Gramatykalizacja czasowników modalnych w języku galicyjskim do końca XV wieku.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Andrzej Zieliński, prof. UJ

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Model idealnego chińsko-angielsko-polskiego słownika terminologicznego dla dziedzin nieuwarunkowanych kulturowo

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Joanna Grzybek

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Kliszczacy – język i tożsamość

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Maciej Rak

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Onimiczna mapa Krakowa (semantyczne i kulturowe aspekty oficjalnego nazewnictwa miejskiego)

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Kazimierz Sikora

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Sylwia Przęczek-Kisielak

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Innowacje w zakresie konstrukcji adwersatywnych w dialekcie sztokawskim w XII–XV w.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Norbert Ostrowski, prof. UJ

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Przejawy wtórnej oralności we współczesnym dyskursie mediów społecznościowych

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Aneta Załazińska, prof. UJ

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Międzyjęzykowe różnice w występowaniu argumentów domyślnych i bezprzedimkowych

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Ewa Willim, prof. UJ

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: PHONOSEMANTIC PROFILING OF CHINESE, ENGLISH, AND POLISH LEXIS BASED ON PREVALENT SOUND-TO-MEANING  MAPPINGS IN ONOMATOPOEIA

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Agata Hołobut, prof. UJ

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Semantics of equine coat color names in Hungarian

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Szilard Tatrai, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr hab. Michał Nemeth, prof. UJ

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Rozwój imiesłowów przysłówkowych we współczesnym języku chorwackim, czeskim i słoweńskim – ujęcie konfrontatywne.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Renata Bura, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Przemysław Fałowski

Widok zawartości stron Widok zawartości stron