Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archeologia

Program doktorski w dyscyplinie Archeologia obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020.

Program doktorski w dyscyplinie Archeologia obowiązujący Doktorantów przyjmowanych od roku akademickiego 2020/2021.

Kierownik Programu: dr hab. Marcin Przybyła, prof. UJ

Dyżur: za wcześniejszym umówieniem drogą elektroniczną.

Kontakt: marcin.przybyla@uj.edu.pl

Program doktorski, który w zakresie archeologii proponuje SDNH UJ, cechuje nacisk na indywidualną pracę doktorantów oraz szerokie wykorzystanie metody studiów przypadku. Doktoranci uczestniczący w kursach archeologicznych będą mieli możliwość rozwoju swoich kompetencji w dwóch zasadniczych kierunkach. Pierwszy z nich to pogłębione wprowadzenie do nowoczesnych metod analitycznych, a w szczególności technik statystycznych oraz geograficznych systemów informacyjnych. Zajęcia te realizowane są w małych grupach, co umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności, ułatwiających pracę archeologa a niekiedy niezbędnych dla niej, w relatywnie krótkim czasie. Druga grupa kursów ma na celu przygotowanie doktorantów do zadania popularyzacji nauki oraz realizacji własnych projektów terenowych. W znacznym stopniu jest ona poświęcona współczesnym regulacjom prawnym w zakresie ochrony archeologicznego dziedzictwa kultury, zarówno w Polsce jak i na świecie. Podstawę kadrową dla programu archeologicznego w SDNH UJ stanowi zespół pracowników Instytutu Archeologii UJ, w skład którego wchodzą specjaliści zajmujący się najstarszymi dziejami człowieka, młodszymi odcinkami prehistorii i okresem wczesnohistorycznym w Europie, starożytnymi cywilizacjami Egiptu i Bliskiego Wschodu, kulturą klasycznego antyku, archeologią Nowego Świata oraz kulturą materialną późnego średniowiecza i czasów nowożytnych, posiadający przy tym znaczne kompetencje w zakresie różnych działów metodologii badań archeologicznych. W przypadku niektórych kursów zespół ten uzupełniany jest przez badaczy zapraszanych z innych instytucji. 

Studia realizowane w Instytucie Archeologii UJ są skoncentrowane na następujących polach badawczych:

 1. Przejście ze środkowego do górnego Paleolitu, wczesna obecność Homo sapiens i jego relacji do Homo neanderthalensis. 
 2. Wytwórczość krzemieniarska – badania nad surowcem, techniką i funkcją.
 3. Drugi etap neolityzacji w Europie Środkowej, zmiany społeczne i gospodarcze.
 4. Początki cywilizacji egipskiej w okresach predynastycznym i wczesnodynastycznym.
 5. Początki i rozwój osadnictwa prehistorycznego w strefach marginalnych (obszary górskie i krasowe).
 6. Podstawy gospodarcze społeczeństw prehistorycznych (społeczeństwa łowiecko-zbierackie oraz rolnicze). Interdyscyplinarne badania terenowe i studia teoretyczne.
 7. Oddziaływanie egipskie w epoce brązu na obszarach lewantyńskich i studia nad osadnictwem z tego okresu w Izraelu i Jordanii.
 8. Skarby i zwyczaje deponowania skarbów w europejskiej epoce brązu.
 9. Drugie tysiąclecie p.n.e. na obszarze Europy Środkowej i południowo-wschodniej – zmiany społeczne i sieci kontaktów.
 10. Kształtowanie się i rozwój społeczeństw koczowniczych na obszarze Wielkiego Stepu (Europa Wschodnia i Syberia).
 11. Greckie kolonie w basenie Morza Czarnego.
 12. Transmisja na początku epoki żelaza w Europie pozaśródziemnomorskiej – podejścia kulturowo-historyczne i paleoekonomiczne.
 13. Ceramika z okresu hellenistycznego – studia nad chronologią, proweniencją i funkcją.
 14. Cypr w okresie hellenistycznym i rzymskim.
 15. Praktyki funeralne na obszarze środkowoeuropejskiego Barbaricum w okresie rzymskim.
 16. Rzymskie importy na terenie Barbaricum – studia nad formami napływu, analizy technologiczne uzbrojenia, badania numizmatyczne.
 17. Ikonografia i propaganda w świecie rzymskim.
 18. Społeczeństwa Europy północnej w okresie rzymskim i okresie wędrówek ludów.
 19. Architektura i ikonografia cywilizacji Majów.
 20. Prehistoryczne kultury Ameryki Południowej.
 21. Struktury osadnicze i grodziska na obszarze Polski we wczesnym średniowieczu.
 22. Kultura średniowiecznych siedzib rycerskich.
 23. Etnoarcheologia południowego-zachodu Stanów Zjednoczonych.
 24. Archeologia średniowiecznego i wczesnonowożytnego Krakowa.

​Formalna struktura programu znajduje się tutaj.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci programu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program doktorski: Archeologia
Dyscyplina naukowa: Archeologia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Tatuaż i malowanie ciała w prekolumbijskiej Ameryce Południowej: analiza zjawiska na przykładzie kultur peruwiańskiego wybrzeża
Promotor rozprawy doktorskiej: Dr hab. Jarosław Źrałka, prof. UJ
Współpromotor/promotor pomocniczy: Dr hab. Janusz Z. Wołoszyn (Uniwersytet Warszawski)

Program doktorski: Archeologia
Dyscyplina naukowa: Archeologia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Bransolety wężowate typu pomorskiego na terenie środkowoeuropejskiego Barbaricum.
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Marzena Przybyła

Program doktorski: Archeologia

Dyscyplina naukowa: Archeologia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Aspekt ceremonialny i użytkowy sztuki naskalnej w kontekście przemian osadniczych i kulturowych regionu Mesa Verde, USA

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Radosław Palonka, prof. UJ

Program doktorski: Archeologia

Dyscyplina naukowa: Archeologia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Kultura jedzenia i picia w miastach hellenistycz-nych wschodniej części basenu Morza Śród-ziemnego na podstawie znalezisk ceramiki sto-łowej z Nea Pafos (Cypr)

Promotor rozprawy doktorskiej: Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Kajzer

Program doktorski: Archeologia

Dyscyplina naukowa: Archeologia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Łyk wody w cieniu portyku. Techniczne i kulturowe znaczenie wody w przestrzeni publicznej cypryjskich poleis z perspektywy Agory w Nea Pafos

Promotor rozprawy doktorskiej: Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Łukasz Miszk

Program doktorski: Archeologia

Dyscyplina naukowa: Archeologia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Palące kwestie – studia nad identyfikacją epizodów pożarowych w oparciu o makroskopowe cechy archeologicznego materiału zabytkowego.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Marcin Przybyła, prof. UJ

Program doktorski: Archeologia

Dyscyplina naukowa: Archeologia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Aerofony z X-XV wieku w polskich zbiorach archeologicznych.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Anna Gruyszczyńska-Ziółkowska, prof. UW

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Przemysław Nocuń

Widok zawartości stron Widok zawartości stron