Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archeologia

Program doktorski w dyscyplinie Archeologia obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020.

Program doktorski w dyscyplinie Archeologia obowiązujący Doktorantów przyjmowanych od roku akademickiego 2020/2021.

Kierownik Programu: Dr hab. Radosław Palonka, prof. UJ

Dyżur: codziennie, za wcześniejszym umówieniem drogą elektroniczną.

Kontakt: archeology.phd@uj.edu.pl , radek.palonka@uj.edu.pl 

Program doktorski, który w zakresie archeologii proponuje SDNH UJ, cechuje nacisk na indywidualną pracę doktorantów oraz szerokie wykorzystanie metody studiów przypadku. Doktoranci uczestniczący w kursach archeologicznych będą mieli możliwość rozwoju swoich kompetencji w dwóch zasadniczych kierunkach. Pierwszy z nich to pogłębione wprowadzenie do nowoczesnych metod analitycznych, a w szczególności technik statystycznych oraz geograficznych systemów informacyjnych. Zajęcia te realizowane są w małych grupach, co umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności, ułatwiających pracę archeologa a niekiedy niezbędnych dla niej, w relatywnie krótkim czasie. Druga grupa kursów ma na celu przygotowanie doktorantów do zadania popularyzacji nauki oraz realizacji własnych projektów terenowych. W znacznym stopniu jest ona poświęcona współczesnym regulacjom prawnym w zakresie ochrony archeologicznego dziedzictwa kultury, zarówno w Polsce jak i na świecie. Podstawę kadrową dla programu archeologicznego w SDNH UJ stanowi zespół pracowników Instytutu Archeologii UJ, w skład którego wchodzą specjaliści zajmujący się najstarszymi dziejami człowieka, młodszymi odcinkami prehistorii i okresem wczesnohistorycznym w Europie, starożytnymi cywilizacjami Egiptu i Bliskiego Wschodu, kulturą klasycznego antyku, archeologią Nowego Świata oraz kulturą materialną późnego średniowiecza i czasów nowożytnych, posiadający przy tym znaczne kompetencje w zakresie różnych działów metodologii badań archeologicznych. W przypadku niektórych kursów zespół ten uzupełniany jest przez badaczy zapraszanych z innych instytucji. 

Studia realizowane w Instytucie Archeologii UJ są skoncentrowane na następujących polach badawczych:

 1. Przejście ze środkowego do górnego Paleolitu, wczesna obecność Homo sapiens i jego relacji do Homo neanderthalensis
 2. Wytwórczość krzemieniarska – badania nad surowcem, techniką i funkcją.
 3. Drugi etap neolityzacji w Europie Środkowej, zmiany społeczne i gospodarcze.
 4. Początki cywilizacji egipskiej w okresach predynastycznym i wczesnodynastycznym.
 5. Początki i rozwój osadnictwa prehistorycznego w strefach marginalnych (obszary górskie i krasowe).
 6. Podstawy gospodarcze społeczeństw prehistorycznych (społeczeństwa łowiecko-zbierackie oraz rolnicze). Interdyscyplinarne badania terenowe i studia teoretyczne.
 7. Oddziaływanie egipskie w epoce brązu na obszarach lewantyńskich i studia nad osadnictwem z tego okresu w Izraelu i Jordanii.
 8. Skarby i zwyczaje deponowania skarbów w europejskiej epoce brązu.
 9. Drugie tysiąclecie p.n.e. na obszarze Europy Środkowej i południowo-wschodniej – zmiany społeczne i sieci kontaktów.
 10. Kształtowanie się i rozwój społeczeństw koczowniczych na obszarze Wielkiego Stepu (Europa Wschodnia i Syberia).
 11. Greckie kolonie w basenie Morza Czarnego.
 12. Transmisja na początku epoki żelaza w Europie pozaśródziemnomorskiej – podejścia kulturowo-historyczne i paleoekonomiczne.
 13. Ceramika z okresu hellenistycznego – studia nad chronologią, proweniencją i funkcją.
 14. Cypr w okresie hellenistycznym i rzymskim.
 15. Praktyki funeralne na obszarze środkowoeuropejskiego Barbaricum w okresie rzymskim.
 16. Rzymskie importy na terenie Barbaricum – studia nad formami napływu, analizy technologiczne uzbrojenia, badania numizmatyczne.
 17. Ikonografia i propaganda w świecie rzymskim.
 18. Społeczeństwa Europy północnej w okresie rzymskim i okresie wędrówek ludów.
 19. Architektura i ikonografia cywilizacji Majów.
 20. Prehistoryczne kultury Ameryki Południowej.
 21. Struktury osadnicze i grodziska na obszarze Polski we wczesnym średniowieczu.
 22. Kultura średniowiecznych siedzib rycerskich.
 23. Etnoarcheologia południowego-zachodu Stanów Zjednoczonych.
 24. Archeologia średniowiecznego i wczesnonowożytnego Krakowa.

​Formalna struktura programu znajduje się tutaj.

Mgr Judyta Bąk
Mgr Ewa Rydzewska
Mgr Katarzyna Ciomek
Mgr Kamila Niziołek
Mgr Michał Michalik
Mgr Jan Ledwoń
Mgr Kacper Siejkowski

Widok zawartości stron Widok zawartości stron